Koľko trvá kúpa s.r.o. v porovnaní so založením novej s.r.o.

Kúpa založenej s.r.o. je niekoľkonásobne kratší proces ako zakladanie novej firmy. Pre tých, ktorí sa ponáhľajú prinášame krátke porovnanie týchto dvoch alternatív.

Ako získať právny subjekt – s.r.o. na podnikanie

Ak si zvolíte podnikanie prostredníctvom s.r.o., aby ste s ňou mohli začať podnikať, musí táto s.r.o. najskôr existovať. Založenie s.r.o. vo vlastnej réžii nie je jedinou možnosťou, ako s ňou začať podnikať. Alternatívou môže byť kúpa už existujúcej s.r.o. V prípade kúpy existujúcej s.r.o. sú ešte dve možnosti – kúpa ready made s.r.o. (založená na účely predaja) alebo kúpa s.r.o. s históriou, teda takej, ktorá už podnikateľskú činnosť vykonávala.

Pri porovnávaní kúpy existujúcej s.r.o. s alternatívou zakladania novej s.r.o. je veľký rozdiel v tom, koľko času uplynie dovtedy, kým budete môcť so svojou firmou skutočne podnikať.

Spísanie zakladateľských dokumentov je len úvodnou fázou k začiatku podnikania s s.r.o.

Výpočet času, ktorý musíte stráviť so svojou s.r.o., aby mohla začať podnikať, sa odvíja predovšetkým od času, ktorý uplynie od jej založenia po jej vznik zápisom do obchodného registra, k čomu je potrebných množstvo dokumentov. Tým sa to však úplne nekončí.

Samotné založenie s.r.o. by bolo ešte z celkového hľadiska pomerne jednoduchým úkonom na dlhej ceste k začiatku podnikania prostredníctvom vlastnej s.r.o. Založenie s.r.o. totižto znamená len spísanie a podpísanie zakladateľských dokumentov, ktorými sú zakladateľská listina (ak firmu zakladá jeden spoločník) alebo spoločenská zmluva (ak firmu zakladajú niekoľkí spoločníci). Podpisy na týchto zakladateľských dokumentoch musia byť úradne osvedčené, preto je potrebné ich podpisovať až pred notárom alebo pracovníkom mestského, prípadne obecného úradu. So založením s.r.o. súvisí aj povinnosť na základe určitej listiny ustanoviť do funkcie konateľa aspoň jednu fyzickú osobu.

Založenie firmy si tak z časového hľadiska bude vyžadovať buď čas na naformulovanie zakladateľských dokumentov, ich stiahnutie z internetu a následné prispôsobenie alebo využitie odborných služieb právnej kancelárie . So založenou s.r.o. však ešte podnikateľskú činnosť vykonávať nemôžete.

Získavanie súhlasov na vznik s.r.o. a oprávnení na podnikanie s.r.o.

Ďalší čas pri zakladaní s.r.o. vo vlastnej réžii strávite získavaním povolenia na jej zápis do obchodného registra. Súhlas so zápisom spoločnosti do obchodného registra vydáva daňový úrad zakladateľom tejto spoločnosti. Aby daňový úrad takýto súhlas vydal, ani jeden zo zakladateľov nemôže mať daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle presahujúci 170 eur v úhrne. Podľa § 54 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správe daní“) má na vydanie takéhoto písomného súhlasu daňový úrad päť pracovných dní odo dňa podania žiadosti.

Aby mohla byť s.r.o. zapísaná do obchodného registra, musí mať oprávnenie na vykonávanie činnosti, ktorá sa má zapísať do obchodného registra ako predmet podnikania. Väčšina s.r.o. sa venuje činnostiam, ktoré sa považujú za živnosti. Na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení bude potrebné vyplniť formulár ohlásenia živnosti. Podľa § 47 ods. 1 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov bude firme do troch pracovných dní vydané osvedčenie o živnostenskom oprávnení. Táto lehota však začína plynúť až odo dňa, keď bude jednotnému kontaktnému miestu doručené ohlásenie živnosti a výpisy z registra trestov jej konateľov. V zákone č. 330/2007 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov nie je uvedená lehota, v akej musí Generálna prokuratúra Slovenskej republiky poskytnúť výpisy z registra trestov jednotnému kontaktnému miestu, takže v praxi treba počítať aj s dlhšou lehotou ako tri pracovné dni na získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení.

Okrem toho bude potrebné mať k zápisu spoločnosti do obchodného registra ešte ďalší dokument. Ním bude list vlastníctva alebo nájomná zmluva k nehnuteľnosti alebo jej časti, v ktorej bude mať spoločnosť sídlo. Nahradí ich aj súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo jej časti so zápisom nehnuteľnosti alebo jej časti ako sídla spoločnosti do obchodného registra. Aj získanie alebo spísanie takýchto dokumentov si bude vyžadovať istý čas.

Splatenie základného imania a vznik s.r.o. zápisom do obchodného registra

Pre splnenie všetkých povinností bude potrebné ešte splatiť základné imanie s.r.o. peňažnými alebo nepeňažnými vkladmi. V praxi sú skôr využívané peňažné vklady, ktoré sa vkladajú buď do pokladnice firmy alebo na bankový účet firmy, ak si ho bude už pri založení zriaďovať, čo si vyžaduje tiež nejaký čas strávený v banke. Tieto prostriedky však ešte pred vznikom firmy spravuje správca vkladov. Po splatení vkladov vypracuje písomné vyhlásenie o splatení vkladov alebo ich častí jednotlivými spoločníkmi.

Po splnení všetkých vyššie uvedených administratívnych povinností, vypracovaní mnohých dokumentov a čakaní na vybavenie žiadostí úradmi môže firma zavŕšiť svoj vznik podaním návrhu na zápis do obchodného registra s týmito mnohými prílohami. Registrový súd podľa § 8 zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obchodnom registri“) zapíše s. r. o. do obchodného registra do dvoch pracovných dní od podania návrhu. V praxi však nie všetky súdy túto lehotu dodržiavajú a zápis s.r.o. do obchodného registra trvá niekedy aj niekoľko týždňov.

Zápisom do obchodného registra sa povinnosti novozaloženej firmy nekončia

Odo dňa zápisu spoločnosti do obchodného registra s firmou už môžete podnikať, ale predsa si musíte ešte vybaviť administratívne povinnosti súvisiace s procesom jej zakladania. Súvisia predovšetkým s daňovým úradom. Podľa § 49a ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov má každá novovzniknutá s.r.o. povinnosť požiadať daňový úrad o registráciu na daň z príjmov. Podľa § 67 zákona o správe daní daňový úrad registráciu vykoná do 30 dní od podania žiadosti a v tejto lehote s.r.o. pridelí aj DIČ (daňové identifikačné číslo). V žiadosti o registráciu je s.r.o. podľa zákona o správe daní povinná uviesť aj číslo bankového účtu používaného na podnikanie. Ak firma bankový účet dovtedy nemala zriadený, je nepriamo nútená si ho kvôli tomuto zriadiť.

Ak firma plánuje byť platiteľom DPH od začiatku svojho podnikania, musí požiadať daňový úrad o registráciu aj na daň z pridanej hodnoty. Môže tak urobiť už na rovnakom formulári, na akom podáva žiadosť o vyššie uvedenú registráciu na daň z príjmov. Podľa § 4 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov daňový úrad vykoná registráciu s.r.o. pre DPH do 21 dní, ale ak je s.r.o. uložená povinnosť zložiť zábezpeku na DPH, registrácia bude vykonaná do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti. Ak firma zábezpeku na DPH nezloží, daňový úrad firmu zaregistruje aj tak, ale bude od nej zábezpeku vymáhať.

Po absolvovaní všetkých týchto administratívnych postupov novovzniknutá firma môže podnikať a nemusí myslieť na žiadne povinnosti súvisiace so svojim založením a vznikom.

Pri kúpe už existujúcej s.r.o. už nemusíte strácať čas administratívou na úradoch

Alternatívou k založeniu vlastnej s.r.o. je kúpa už existujúcej s.r.o. Ak sa rozhodnete pre túto voľbu, pravdepodobne bude pre Vás najvýhodnejšie kúpiť si ready made s.r.o. Ready made s.r.o. je spoločnosť, ktorá bola riadne založená, vznikla zápisom do obchodného registra a od vtedy žiadnu podnikateľskú činnosť nevykonávala. Ready made s.r.o. už absolvovala všetky potrebné administratívne záležitosti spojené so svojím vznikom a podnikateľ môže hneď po jej kúpe začať s ňou podnikať. Práve v rýchlosti, s akou môže podnikateľ začať s kúpenou ready made s.r.o. začať podnikať, sa spája jej popredná výhoda. Ready made s.r.o. samozrejme majú spísané všetky potrebné zakladateľské dokumenty, vo svojom predmete činnosti majú zapísané najčastejšie používané živnosti, majú splatené základné imanie, majú zriadený bankový účet, boli riadne zapísané do obchodného registra, boli registrované na daň z príjmov a niektoré dokonca aj pre DPH.

Článok pokračuje pod reklamou

S ready made s.r.o. môžete začať podnikať už o pár dní od jej kúpy

Na to, aby ste mohli začať s kúpenou ready made s.r.o. začať podnikať, postačuje naozaj iba niekoľko dní. Prvým krokom bude vyhliadnutie si takejto s.r.o. v ponuke niektorej zo špecializovaných firiem, ktoré sa sprostredkovaniu predaja s.r.o. venujú. Nasledovať bude oboznámenie sa s kupovanou firmou a dohodnutie podmienok kúpy a predaja. Čas vynaložený na toto oboznámenie sa s kupovanou firmou, jej účtovníctvom a podobne nie je možné presne stanoviť, pretože všetko závisí od konkrétnej kupovanej firmy. Vo všeobecnosti to môže trvať len zopár dní, keďže história a dokumentácia ready made s.r.o., ktorá nikdy nepodnikala, bude pravdepodobne veľmi krátka.

Ak sa potom rozhodnete konkrétnu firmu kúpiť, aby ste sa stali jej majiteľom, bude potrebné podpísať zmluvu o prevode obchodného podielu. Podpisy na zmluve o prevode obchodného podielu musí overiť notár alebo pracovník mestského/obecného úradu. Následne postačuje podať návrh na zápis zmeny spoločníka tejto firmy do obchodného registra, pričom zároveň môžete zmeniť aj názov firmy. K tomu bude potrebné predložiť ešte súhlas daňového úradu, že kupujúci a ani predávajúci nemajú daňový nedoplatok alebo nedoplatok na cle vyšší ako 170 eur. Toto potvrdenie podľa § 54 zákona o správe daní daňový úrad vydá do piatich pracovných dní odo dňa podania žiadosti. K návrhu na zápis zmeny spoločníka sa ešte priloží súhlas valného zhromaždenia kupovanej firmy s prevodom jej obchodného podielu (ak sa takýto súhlas podľa zakladateľských dokumentov vyžaduje). Rovnako môžete k návrhu na zápis zmeny spoločníka priložiť aj nové znenie zakladateľských dokumentov (môžete to urobiť aj neskôr), kde budete ako spoločník figurovať už Vy ako nový majiteľ. Podrobne sa o prevode obchodného podielu dočítate v článku Ako previesť obchodný podiel v s.r.o.

Po tom, ako registrový súd zapíše zmenu spoločníka do obchodného registra, môžete s firmou začať podnikať. Podľa § 8 zákona o obchodnom registri by mala byť zmena spoločníka zapísaná v obchodnom registri do dvoch pracovných dní od podania návrhu. V praxi sa aj táto lehota môže o niečo predĺžiť. Po uskutočnení procesu kúpy s.r.o. bude pravdepodobne potrebné ešte oznámiť zmenu názvu firmy, zmenu sídla firmy a zmenu osoby konateľa aj ostatným inštitúciám ako je daňový úrad, živnostenský úrad a banka, v ktorej má firma vedený bankový účet.

Ako dlho trvá začatie podnikania pri zakladaní s.r.o. v porovnaní s kúpou s.r.o.

V nižšie uvedenej tabuľke porovnávame, ako dlho trvá začatie podnikania v prípade založenia novej s.r.o. a v prípade kúpy už existujúcej ready made s.r.o. Pri nižšie uvedených administratívnych úkonoch uvádzame len približný výpočet. Vychádzame zo zjednodušenia, že zo strany podnikateľa budú všetky úkony rýchle a nebudú začiatok podnikania nijak predlžovať, takže ich v porovnaní ani neuvádzame. V skutočnosti je samozrejme potrebné kvôli zložitejším úkonom s nejakým predĺžením počítať, ale u každého to je individuálne. Naopak, pri úkonoch vykonávaných úradmi vychádzame z najdlhších lehôt, ktoré im predpisy poskytujú (aj keď nie vždy sú dodržané).

Úkon Založenie novej s.r.o. Kúpa existujúcej s.r.o.
Získanie súhlasu správcu dane 5 pracovných dní 5 pracovných dní
Získanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení 3 pracovné dni X
Registrácia na daň z príjmov 30 dní X
Registrácia pre DPH 21 dní (je súčasťou 30 dní pre registráciu na daň z príjmov, pretože sa môže podať súčasne) X
Zápis do obchodného registra 2 pracovné dni 2 pracovné dni
Spolu približne 40 dní približne 7 dní

Ako je možné z približných výpočtov vidieť, pri kúpe existujúcej ready made s.r.o. s ňou môžete podnikať približne päť krát skôr ako keď si novú s.r.o. založíte sami a splníte si všetky administratívne povinnosti súvisiace s jej vznikom.

TIP: Máte záujem začať podnikať prostredníctvom kúpy ready made sro? Informujte sa ohľadom našich služieb v oblasti kúpy a predaja firiem.


Predaj firiem – profesionálne a kvalitné služby na mieru, kontaktujte nás

Naštartujte podnikanie bez zbytočného odkladu za férové ceny. 

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Fontionnel & Co s.r.o., IČO: 45574570. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Predaj obchodného podielu oslobodený od dane od roku 2024

Od roku 2024 nastávajú zmeny v zdaňovaní predaja spoločností, resp. obchodných podielov na spoločnostiach na strane fyzických osôb. Aké podmienky je potrebné splniť?

Kúpiť s.r.o. s históriou alebo novozaloženú s.r.o. (ready made)?

Pre niekoho môže byť výhodnejšia kúpa novej a pre niekoho kúpa staršej s.r.o. Prečítajte si článok o výhodách a nevýhodách kúpy novozaloženej s.r.o. a kúpy staršej s.r.o. s históriou.

Ready made (predzaložená) s.r.o. - komu sa oplatí ju kúpiť a na čo si dávať pozor

Kúpa ready – made už existujúcej s.r.o. môže byť v niektorých prípadoch pre podnikateľov atraktívnejšia ako podstúpiť proces založenie novej spoločnosti. Prinášame prehľad častých dôvodov kúpy ready – made s.r.o.

Od koho kúpiť s.r.o. a na čo si dávať pri kúpe pozor

Chystáte sa kúpiť existujúcu s.r.o.? Prinášame niekoľko rád, na čo si je potrebné pri kúpe ready made s.r.o. dávať pozor.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky