Vyplácanie konateľa a zákon o obmedzení platieb v hotovosti

Vyplácanie konateľa a zákon o obmedzení platieb v hotovosti
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Kedy možno vyplácať konateľa v hotovosti, v akom prípade len bezhotovostne a aké sú obmedzenia nájdete v tomto článku.

Vyplácanie konateľa v hotovosti

Od 1. januára 2013 nadobudol účinnosť zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti (ďalej len „zákon o obmedzení platieb v hotovosti“), ktorý v § 6 ods. 2 ustanovuje, že hodnota platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na niekoľko samostatných platieb, je súčet hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vzťahu. Aj pracovná zmluva alebo zmluva o výkone funkcie konateľa zakladá jeden právny vzťah.

Podľa pokynu Finančného riaditeľstva SR k uplatňovaniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, cieľom uvedeného ustanovenia je zabrániť čiastočnému splácaniu záväzkov (pohľadávok) v hotovosti a čiastočne bezhotovostne. Ak hodnota záväzku (pohľadávky) vyplývajúceho z jedného právneho vzťahuje presahuje 5 000 eur, žiadna čiastočná platba nemôže byť vykonaná v hotovosti. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti vypočítava platby, na ktoré sa zákaz platby v hotovosti nevzťahuje. Odovzdať platbu v hotovosti (celú platbu alebo jej časť) je možné vtedy, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Z ustanovenia § 130 ods. 4 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) vyplýva zamestnávateľovi povinnosť vyplácať mzdu zamestnancovi v hotovosti, ak sa v pracovnej zmluve nedohodli inak. V tejto súvislosti sa pracovnoprávny vzťah považuje za výnimku. Mzdy plynúce z pracovnoprávneho vzťahu sa môžu vyplácať aj v hotovosti, aj keď ich hodnota kumulovane prekračuje 5 000 eur.

Ak je však vyplácaná odmena konateľovi na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa, tento právny vzťah sa nenachádza medzi vymenovanými právnymi vzťahmi, na ktoré sa zákon o obmedzení platieb v hotovosti nevzťahuje. Ak hodnota kumulovaných platieb konateľovi (vyplácaných mesačných odmien, dividend a iných príjmov, resp. náhrad podľa zmluvy o výkone funkcie konateľa) prekročí 5 000 eur, nie je možné aby čo i len jedna bola vyplatená v hotovosti, inak spoločnosť s ručením obmedzeným porušila zákon o obmedzení platieb v hotovosti. Zároveň by sa dopustil priestupku aj konateľ tým, že prijal platbu v hotovosti prevyšujúcu limit 5 000 eur.

Sankcie za porušenie zákazu odovzdať alebo prijať platbu v hotovosti

Ak spoločnosť s ručením obmedzeným (právnická osoba) poruší zákaz odovzdať platbu v hotovosti, dopustí sa správneho deliktu, za ktorý sa uloží pokuta až do 150 000 eur.

Ak konateľ (fyzická osoba nepodnikateľ) poruší zákaz prijať platbu v hotovosti, dopustí sa priestupku, za ktorý sa uloží pokuta až do 10 000 eur.

Príklad č. 1: Konateľovi, ktorý je zároveň zamestnancom, vypláca spoločnosť s ručením obmedzeným mzdu za vykonanú prácu.   Mesačne je vyplácaná čistá mzda (po odpočítaní dane a poistného) vo výške 1 462,08 €. Konateľ je po skončení roka odmenený aj podielom na zisku 7 500 eur.

V zmysle platnej výnimky spod zákazu platby v hotovosti pre Zákonník práce môže spoločnosť s ručením obmedzeným ako zamestnávateľ vyplácať zamestnancovi (fyzickej osobe) mesačnú mzdu v hotovosti aj bezhotovostne, aj keď kumulovaná hodnota jednotlivých miezd (platieb) presiahne 5 000 eur. Skutočnosť, že zamestnanec je aj štatutárnym orgánom nie je rozhodujúca. Spoločnosť s ručením obmedzeným sa nedopustí správneho deliktu a nebude jej uložená pokuta. Taktiež aj zamestnancovi nebude uložená pokuta.
Vyplatenie podielu na zisku nepatrí k výnimkám spod zákazu platby v hotovosti. Ak by bol podiel na zisku 7 500 eur vyplatený v hotovosti z pokladnice, spoločnosť s ručením obmedzeným by sa dopustila správneho deliktu pretože v hotovosti odovzdala platbu vyššiu ako 5 000 eur, za ktorý sa uloží pokuta až do 150 000 eur a konateľ by sa dopustil priestupku, lebo prijal hotovostnú platbu vyššiu ako 5 000 eur, za ktorý sa uloží pokuta až do 10 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad č. 2: Konateľ má so spoločnosťou uzatvorenú zmluvu o výkone funkcie konateľa.  Mesačná odmena za výkon funkcie je dohodnutá vo výške minimálnej mzdy. Pre rok 2013 prináleží čistá mesačná odmena sume 292,48 eur. Ďalej predpokladajme, že konateľ:
a)    nie je po skončení roka odmenený podielom na zisku,
b)    je po skončení roka odmenený podielom na zisku v sume 18 019,42 eur.

Ak je príjmom konateľa len mesačná odmena vo výške 292,48 eur, môžu byť všetky alebo ktorákoľvek jednotlivá platba vykonaná aj v hotovosti, avšak len v prípade, ak ich súčet nepresiahne 5 000 eur (maximálne 17 platieb). Vyplatením ďalšej mesačnej odmeny (platby) v hotovosti, ako aj bezhotovostne, dôjde k porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti, za predpokladu, ak aspoň jedna z predchádzajúcich platieb bola vyplatená v hotovosti. Zákaz platby v hotovosti nie je ohraničený časovým intervalom, napr. platby vzťahujúce sa na jeden kalendárny rok, ale trvá počas celej doby platnosti právneho vzťahu, na základe ktorého platby plynú.

Ak je po skončení roka konateľ odmenený aj podielom na zisku vo výške 18 019,42 eur, na ktorý má nárok podľa uzatvorenej zmluvy o výkone funkcie konateľa, tento môže byť vyplatený len bezhotovostne, ako aj všetky mesačné odmeny za výkon funkcie konateľa. Celkový súčet platieb, na ktoré sa vzťahuje zákaz ich odovzdania, ako aj prijatia v hotovosti, prekročil hranicu 5 000 eur. K porušeniu zákona o obmedzení platieb v hotovosti by došlo zo strany príjemcu platby (konateľa) a rovnako aj zo strany odovzdávajúceho platby.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Diskvalifikácia (vylúčenie) konateľa

Fyzické osoby, ktoré nespolupracujú s finančnou správou, môžu byť vylúčené z pozície štatutára (napr. konateľa s .r. o.), a to až na 3 roky. Za akých podmienok možno použiť tento inštitút?

Konateľ vs spoločník s. r. o.

Kto je majiteľom s. r. o.-čky a kto spoločnosť zastupuje navonok? V čom sa líši postavenie, povinnosti a zodpovednosť spoločníka a konateľa s. r. o.?

Platba v hotovosti vs kartou: práva a povinnosti obchodníkov

Má podnikateľ právo rozhodnúť sa prijímať len jeden spôsob platby? Čo hovorí zákon o stanovení minimálnych minutých súm, kedy obchodník dovolí platiť kartou?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky