Dane a odvody z príjmov študentov v roku 2014

Dane a odvody z príjmov študentov v roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Od roku 2014 menia niektoré ekonomicko-legislatívne veličiny ovplyvňujúce daňové a odvodové zaťaženie príjmov študentov. Prečítajte si, koľko musí zamestnávateľ minimálne platiť a kedy je príjem zaťažený odvodmi.

Minimálny príjem študenta v roku 2014

V Zákonníku práce (zákon č. 311/2001 Z. z. v z. n. p.) je pre prácu študentov určená primárne forma pracovnoprávneho vzťahu na základe dohody o brigádnickej práci študentov. Aj keď ide o pracovný inštitút, ktorý sa má podľa Zákonníka práce používať výnimočne, používa sa veľmi často aj na bežnú (obvyklú) prácu. Minimálne hodinové ohodnotenie práce študenta nesmie byť nižšie ako je ustanovená minimálna hodinová mzda. Pre rok 2014 je jej výška 2,023 eur za každú hodinu práce.

Študent môže na základe dohody o brigádnickej práci študenta odpracovať týždenne v priemere 20 hodín. Pri plnom využití pracovného času a minimálnom ohodnotení práce študent v roku 2014 zarobí za jeden týždeň 40,46 eur. Napríklad za mesiac február roka 2014 sú štyri pracovné týždne (20 pracovných dní). Odmena študenta vo februári 2014 by teda bola 161,84 eur.

Odpracovaný týždenný čas môže byť v určitých prípadoch aj viac (ale aj menej) ako 20 hodín týždenne, pretože sa posudzuje priemerná hodnota odpracovaného času za dobu, na ktorú bola dohoda o brigádnickej práci študentov uzatvorená. Obdobie na zistenie najvyššej prípustnej dĺžky odpracovaného času za týždeň nesmie byť dlhšie ako 12 mesiacov. Rozsah pracovného času je povinnou náležitosťou každej takejto dohody.

Študent môže samozrejme pracovať aj na základe iných pracovnoprávnych vzťahov, na ktoré sa však viažu širšie povinnosti študentov, ako aj ich zamestnávateľov. V nasledujúcich častiach sa obmedzíme len na dohodu o brigádnickej práci študentov, ktorá je určená priamo a len študentom.

Sociálne poistenie a zdravotné poistenie študentov pri dosahovaní príjmov v roku 2014

Od 1. januára 2013 nastali v sociálnom poistení významné zmeny v platení poistného na účely sociálneho poistenia z príjmov, ktoré plynú z uzatvorených dohôd mimo pracovného pomeru. Dotýkajú sa aj dohody o brigádnickej práci študentov. Pozitívne je, že povinné verejné zdravotné poistenie študent ani jeho zamestnávateľ neplatí, ak je ich pracovnoprávny vzťah založený na dohode o brigádnickej práci študentov.

Na účely sociálneho poistenia je študent, ktorý pracuje a teda dosahuje príjem na základe dohody o brigádnickej práci študentov povinne dôchodkovo poistený. Študent (ako zamestnanec) a aj jeho zamestnávateľ musí platiť z celého príjmu (odmeny) študenta poistné. Dôchodkové poistenie platí študent celkovo vo výške 7 % a zamestnávateľ (vrátane rezervného fondu solidarity) vo výške 21,75 %. Okrem dôchodkového poistenia za študenta vždy zaplatí zamestnávateľ z vymeriavacieho základu aj 0,8 % úrazové poistenie a 0,25 % garančné poistenie. Zamestnávateľ teda celkovo odvedie poistné vo výške 22,80 % z príjmu študenta. Študent sám poistné neplatí. Sociálnej poisťovni ho za študenta odvádza zamestnávateľ.

Študent si môže aj v roku 2014 určiť jednu dohodu o brigádnickej práci študentov v mesiaci, ktorá bude do určitej sumy oslobodená od dôchodkového poistenia. Oslobodenie spočíva v tom, že do dosiahnutia určitého príjmu (prípadne priemerného mesačného príjmu pri nepravidelnom príjme) študent nebude mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia – nebude platiť poistné na dôchodkové poistenie on, ani jeho zamestnávateľ. Maximálne sumy mesačného príjmu, resp. priemerného mesačného príjmu, z ktorých sa neplatí dôchodkové poistenie v roku 2014 sú uvedené v nasledujúce tabuľke.

Študent, ktorý v roku 2014 má menej ako 18 rokov 68 €
Študent, ktorý v roku 2014 má viac ako 18 rokov 159 €

Poznámka: Študent, ktorý v roku 2014 dosiahne 18 rokov veku si v mesiaci, v ktorom dovŕši 18 rokov veku, odpočíta od príjmu odvodové oslobodenie 68 eur. Od nasledujúceho mesiaca (mesiac nasledujúci po mesiaci, v ktorom dosiahne 18 rokov veku) si odpočíta od príjmu už vyššiu sumu odvodového oslobodenia 159 eur. Ak študent dosiahne v roku 2014 vek 26 rokov, sumu 159 eur si bude môcť odpočítavať od príjmu do konca roka 2014.

Upozorňujeme, že uvedené oslobodenie sa týka len tých študentov (denných), ktorí pracujú na základe dohody o brigádnickej práci študentov a uplatniteľné je len u jedného zamestnávateľa v jednom kalendárnom mesiaci. Študenti, ktorí majú uzatvorených viac dohôd o brigádnických prácach študentov u rôznych zamestnávateľov majú možnosť zvoliť si pre nimi vybraný kalendárny mesiac dohodu o brigádnickej práci študentov, pri ktorej „odvodové oslobodenie“ uplatnia. V tejto súvislosti si musia splniť informačné povinnosti voči obidvom zamestnávateľom. Voči zamestnávateľovi, u ktorého si v príslušnom kalendárnom mesiaci už nechcú uplatniť právo „odvodového oslobodenia“ najneskôr do konca mesiaca, v ktorom si uplatnia u toho zamestnávateľa „odvodové oslobodenie“ ostatný krát. A voči zamestnávateľovi, u ktorého si hodlajú právo „odvodového oslobodenia“ uplatniť, do konca kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, v ktorom si chcú uplatniť právo „odvodového oslobodenia“. Súčasne musia tomuto zamestnávateľovi predložiť i čestné vyhlásenie, že si právo „odvodového oslobodenia“ neuplatňujú u iného zamestnávateľa v tom istom kalendárnom mesiaci.

Veľmi jednoducho povedané, študent, ktorý sa bude chystať zmeniť od nasledujúceho mesiaca zamestnávateľa pre uplatnenie práva „odvodového oslobodenia“, musí zamestnávateľovi, u ktorého si práve uplatňuje „odvodové oslobodenie“ oznámiť skončenie uplatňovania a zamestnávateľovi, u ktorého si chce uplatňovať „odvodové oslobodenie“ oznámiť začiatok uplatňovania do konca toho istého mesiaca. Všetko musí stihnúť v jednom mesiaci.

Príklad: Študent má uzatvorené dve dohody o brigádnickej práci študentov u dvoch rôznych zamestnávateľov, pričom prvý polrok 2014 si uplatňuje právo „odvodového oslobodenia“ dohody o brigádnickej práci študentov u prvého z nich. Od júla 2014 si chce uplatňovať právo „odvodového oslobodenia“ u druhého zamestnávateľa. Oznámiť prvému zamestnávateľovi, že si u neho už nebude uplatňovať odvodové oslobodenie musí písomne najneskôr do konca júna 2014. Druhému zamestnávateľovi musí písomne najneskôr do konca júna 2014 oznámiť, že si u neho bude uplatňovať právo „odvodového oslobodenia“. Je vhodné súčasne k oznámeniu priložiť aj čestné vyhlásenie, že si právo „odvodového oslobodenia“ neuplatňuje v tom istom kalendárnom mesiaci (resp. od toho kalendárneho mesiaca) aj u prvého zamestnávateľa, aj keď výslovne nie je predloženie čestného vyhlásenia spájané s účinnosťou práva „odvodového oslobodenia“.

Vzor oznámenia a čestného vyhlásenia nie je formálne stanovený, môžete si ho siahnuť v tomto súbore alebo na webovej stránke Sociálnej poisťovne

V prípade, ak príjem študenta v kalendárnom mesiaci (pri pravidelnom príjme) alebo jeho priemerný mesačný príjem (pri nepravidelnom príjme) prekročí hranicu „odvodového oslobodenia“, prevyšujúca suma podlieha zaťaženiu povinným odvodom dôchodkového poistenia u študenta (ako zamestnanca), ako aj u zamestnávateľa. Vymeriavacím základom študenta (ako zamestnanca) a zamestnávateľa je iba rozdiel príjmu študenta a sumy „odvodového oslobodenia“, t. j. suma presahujúca 68, resp. 159 eur. Úrazové a garančné poistenie zamestnávateľ platí v každom prípade z plnej výšky odmeny brigádnika.

Nárok na vrátenie riadne zaplateného dôchodkového poistenia študent nemá. Sporí si na dôchodok. Študenti si však môžu za určených podmienok požiadať o vrátenie zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby. Budeme sa preto stručne venovať aj tomuto aspektu, ktorý ovplyvňuje, resp. môže ovplyvniť príjem študenta v roku 2014.

Článok pokračuje pod reklamou

Daň z príjmov študentov v roku 2014

Dve najpodstatnejšie veličiny, ktoré sa týkajú príjmov študentov v roku 2014 sú sadzba dane z príjmov fyzickej osoby a nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka. Sadzba dane z príjmov fyzickej osoby zostáva aj v roku 2014 nezmenená na úrovni 19 %, resp. 25 %. Pre študentov je viac príznačná 19 % sadzba, preto sa 25 % sadzbe dane nebudeme venovať. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre kalendárny rok 2014 vo výške 3 803,33 eur, respektíve mesačne vo výške 316,94 eur. Študent si môže uplatňovať aj mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane. Musí však u zamestnávateľa podpísať vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. v z. n. p.) o tom, že bude uplatňovať mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane. Takéto vyhlásenie môže mať podpísané len vo vzťahu k jednému zamestnávateľovi. Na tomto odkaze si môžete stiahnuť uvedené vyhlásenie na zdanenie príjmov fyzických osôb zo závislej činnosti. (Vzor tohto tlačiva sa zmenil od 1. januára 2014)

Daň z príjmov (odmeny) študenta sa vypočíta ako súčin sadzby dane a základu dane (resp. zníženého základu dane). Základom dane je príjem (odmena) študenta, ktorá mu plynie z dohody o brigádnickej práci študentov a ktorá je znížená o prípadné poistné (dôchodkové poistenie) platené študentom Sociálnej poisťovni. Študent si môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane, o ktorú si zistený základ dane z príjmov zníži. Svoje daňové povinnosti si študent môže vysporiadať v daňovom priznaní alebo môže požiadať o ročné zúčtovanie svojho zamestnávateľa, prípadne za splnenia podmienok ktoréhokoľvek zamestnávateľa, ak ich mal počas roka 2014 viac.

Prečítajte si tiež

Počas roka študent platí (resp. zamestnávateľ za neho) preddavky na daň z príjmov, ktoré sa zaokrúhľujú rovnako ako daň na eurocenty (dve desatinné miesta) nadol. Ak si študent uplatňuje v priebehu roka 2014 aj mesačnú časť nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, môže si o sumu 316,94 eur znížiť mesačný základ dane.

Čistý príjem (mesačný) študent zistí, keď od celkovej mesačnej priznanej odmeny odpočíta poistné, ktoré odviedol (resp. za neho zaplatil zamestnávateľ) na účely sociálneho poistenia a preddavok na daň z príjmov, ktorý za neho (z jeho odmeny) zaplatil zamestnávateľ daňovému úradu.

Poznámka: Ak nevznikne povinnosť platiť dôchodkové poistenie, tzn. mesačný  príjem (odmena), resp. priemerný mesačný príjem (odmena)  študenta neprekročí 68 eur, resp. 159 eur mesačne, základom dane bude jeho celkový príjem (odmena).

Výpočet príjmu študenta v roku 2014 s uplatnením práva „odvodového oslobodenia“ – príklad

V nasledujúcom príklade si môžete pozrieť, ako sa vypočíta čistý príjem (odmena) študenta, ktorý v roku 2014 bude pracovať na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študentov u jedného zamestnávateľa. Následne si môžete kedykoľvek preveriť, či Vám zamestnávateľ vypočítal príjem správne.

Príklad: Študent (22 rokov) v roku 2014 študuje na dennom študijnom programe na univerzitnej vysokej škole. Celý rok 2014 bude pracovať na základe dohody o brigádnickej práci študentov, v ktorej má so svojím zamestnávateľom dohodnutú hodinovú odmenu 5 eur. Odmenu mu bude zamestnávateľ vyplácať pravidelne za každý mesiac. Týždenný pracovný čas je dohodnutý na 18 hodín. Študent je dostatočne informovaný a pri podpise dohody o brigádnickej práci študentov zamestnávateľa informoval o tom, že si bude uplatňovať pri tejto dohode o brigádnickej práci študentov právo „odvodového oslobodenia“. Zároveň predložil zamestnávateľovi čestné vyhlásenie, že si právo „odvodového oslobodenia“ neuplatňuje inde. Na účely dane z príjmov podpísal u zamestnávateľa vyhlásenie, na základe ktorého mu bude zamestnávateľ prihliadať pri výpočte preddavku na daň z príjmov na mesačnú časť nezdaniteľnej časti základu dane.

Postup výpočtu čistého mesačného príjmu študenta

Riadok Položka Suma v €
A Priznaná mesačná odmena študenta 360,00
B Suma mesačného „odvodového oslobodenia“ 159,00
C Suma pre výpočet dôchodkového poistenia (A – B) 201,00
D Dôchodkové poistenie platené študentom (4 % + 3 %) 14,07
E Základ dane z príjmov (A – D) 345,93
F Nezdaniteľná časť základu dane – mesačná suma 316,94
G Znížený základ dane (E – F) 28,99
H Preddavok na daň z príjmov 19 % (G x 0,19) 5,50
I Čistý mesačný príjem (odmena) študenta (A – D – H) 340,43

Cena práce zamestnávateľa v súvislosti so zamestnávaním študenta je 407,45 eura.

V úvode sme uviedli, že študenti môžu pracovať aj na základe iného pracovnoprávneho vzťahu ako je dohoda o brigádnickej práci študentov. Áno, je to pravda. Aj študenti môžu mať uzatvorenú pracovnú zmluvu, dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti. Tu sa však na zamestnávateľa, ale aj na študenta (najmä na príjem – mzdu, odmenu) viažu širšie povinnosti, najmä z hľadiska odvodového (poistné). Pri týchto pracovnoprávnych vzťahoch si nemôže študent uplatniť „odvodové oslobodenie“ vo výške 68 eur, resp. 159 eur a príjem taktiež podlieha povinnému verejnému zdravotnému poisteniu. Výrazne sa znižuje disponibilný príjem študenta, ako aj rastie cena práce pre zamestnávateľa.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky