Nové vzory tlačív od 1.1.2014 (závislá činnosť, oznámenia o zrážkovej dani)

Nový portál finančnej správy zverejnil vzory tlačív platné od 1.januára 2014 v súvislosti so závislou činnosťou a zrážkovou daňou.

Nové tlačivá určilo Finančné riaditeľstvo SR podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a platia od 1. januára 2014. Niektoré sa použijú už za zdaňovacie obdobie roku 2013. Ide o tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti, a to:

  • žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania,
  • potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní 2% alebo 3% zaplatenej dane,
  • oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane,
  • vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu,
  • potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby.

V súvislosti so zrážkovou daňou ide o dve úplne nové oznámenia.

Akými zmenami si prešli tlačivá k závislej činnosť a ročnému zúčtovaniu dane nájdete v ich vzoroch pre rok 2020 v článku Vzory tlačív v roku 2020 – závislá činnosť a ročné zúčtovanie dane.

Tlačivá používané v súvislosti s príjmami zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti vypĺňa zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 zákona o dani z príjmov (a súčasne nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou, pri ktorých túto zrážkovú daň považuje za preddavok na daň, alebo ktorý nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodov porušenia podmienok pri uplatňovaní nezdaniteľných častí základu dane v súvislosti s dôchodkovým sporením).

O vykonanie ročného zúčtovania môže zamestnanec písomne požiadať zamestnávateľa najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia.

Vzor tlačiva Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti podľa § 38 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie (rok). Tento vzor sa použije už za zdaňovacie obdobie 2013.

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov na účely vyhlásenia o poukázaní 2% alebo 3% zaplatenej dane

Vzor tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2% alebo 3% zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za rok 2013. Tento vzor sa rovnako použije už za zdaňovacie obdobie 2013.

Oznámenie o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane

Osobitný odvod sa týka vybraných ústavných činiteľov, ktorých príjmy sa zdaňujú navyše osobitnou sadzbou 5%.

Vzor tlačiva Oznámenie zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane, o výške sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane podľa § 15a zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu

Vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov podáva zamestnanec zamestnávateľovi, u ktorého si uplatňuje nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a nárok na daňový bonus. Zamestnanec vyhlásenie podáva do konca mesiaca, v ktorom nastúpil do zamestnania, a každoročne najneskôr do konca januára alebo v priebehu zdaňovacieho obdobia.

Prečítajte si tiež

Ak má zamestnanec u zamestnávateľa podpísané vyhlásenie podľa § 36 ods. 6 zákona o dani z príjmov, uplatňuje si mesačnú nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka. Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka je pre kalendárny rok 2014 vo výške 3 803,33 eur, mesačne vo výške 316,94 eur. Vyhlásenie je možné mať podpísané iba u jedného zamestnávateľa.

Okrem nezdaniteľnej časti na daňovníka si na základe vyhlásenia môže zamestnanec uplatňovať u zamestnávateľa daňový bonus. Výška mesačného daňového bonusu podľa § 33 zákona o dani z príjmov poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom je od 1. júla 2013 vo výške 21,41 eura a bude platiť až do 30.6.2014.

Vzor tlačiva Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu podľa § 36 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby

Nový vzor potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby platí až pre zdaňovacie obdobie roku 2014. Zamestnávateľ potvrdenie doručí zamestnancovi najneskôr do:

  • 10. marca zdaňovacieho obdobia, v ktorom zamestnanec podáva daňové priznanie, alebo
  • 10. februára po skončení zdaňovacieho obdobia, v ktorom alebo za ktoré zamestnávateľ vyplatil príjem zo závislej činnosti zamestnancovi, ktorý žiada o vykonanie ročného zúčtovania iného zamestnávateľa, ak o vystavenie dokladu požiada najneskôr do 5. februára po skončení zdaňovacieho obdobia.

Vzor tlačiva Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti, o preddavkoch na daň o daňovom bonuse na vyživované dieťa podľa § 39 ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov za zdaňovacie obdobie 2014

Oznámenia o dani vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 13 a 15 zákona o dani z príjmov

Novela zákona o dani z príjmov účinná od 1. januára 2014 upravila povinnosť niektorých platiteľov predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane. Na tento účel slúžia nové tlačivá:

Vzor tlačiva Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv v kalendárnom roku

Vzor tlačiva Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15  zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení  a odvedení dane vyberanej zrážkou  z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona,  ktoré mu boli vyplatené,  poukázané alebo pripísané v prospech v zdaňovacom období

Zdroj: www.financnasprava.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Zdaňovanie príjmov z predaja nehnuteľnosti v roku 2024

Predali ste alebo sa chystáte predať v roku 2024 nehnuteľnosť? Ste povinný príjem z tohto predaja zdaniť? Za akých okolností je tento príjem oslobodený?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby za rok 2023 – typ A

Praktické kroky, ako vyplniť daňové priznanie fyzickej osoby typu A za rok 2023 pri príjmoch zo závislej činnosti, najmä zo zamestnania či dohody. V článku nájdete aj vzor vyplneného priznania.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky