Rodičovský dôchodok: Sociálna poisťovňa zasiela prvé rozhodnutia

Sociálna poisťovňa začala rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok, najprv u nových žiadateľov o starobný dôchodok. Kedy sa začne vyplácať a koľkým rodičom deti rodičovský dôchodok odopreli?

Rodičovský dôchodok (nazývaný aj rodičovský bonus) je novinka, ktorou môžu od 1. 1. 2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi starobného dôchodku, invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku. Pre priznanie rodičovského dôchodku je zároveň potrebné, aby dieťa takéhoto poberateľa dôchodku odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni.

Podrobné informácie nájdete v článkoch:

Prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku v roku 2023 a vzor rozhodnutia

Sociálna poisťovňa začala v druhej polovici marca 2023 rozhodovať o nároku na rodičovský dôchodok. Týka sa to zatiaľ nových žiadateľov o  priznanie  starobného dôchodku, o ktorých Sociálna poisťovňa rozhoduje po 28. februári 2023. V najbližších dňoch im tak spolu s rozhodnutím o priznaní dôchodku doručí aj prvé rozhodnutia o rodičovskom dôchodku.

Pozrite si vzor rozhodnutia o priznaní rodičovského dôchodku zo Sociálnej poisťovne. V tomto rozhodnutí sa rodič dozvie aj to, aký vymeriavací základ dosiahli pred dvoma rokmi jeho deti, teda koľko jeho deti v danom roku zarábali. V prípade, ak bol priemerný vymeriavací základ dieťaťa nad 1 453,20 € (suma vyššia ako 1,2-násobok priemernej mesačnej mzdy zistenej za rok 2021), presná suma príjmov v rozhodnutí uvedená nebude. Uvedená bude táto informácia spolu s tým, že v tomto prípade je rodičovský dôchodok 21,80 eura, teda maximálna možná suma za jedno dieťa.

Spolu s rozhodnutím o priznaní rodičovského dôchodku Sociálna poisťovňa zašle poberateľovi starobného dôchodku aj informačný list predsedu dozornej rady Sociálnej poisťovne a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o význame rodičovského dôchodku.

Na základe analytických údajov sa odhaduje, že nárok na rodičovský dôchodok by malo získať približne 800 tisíc dôchodcov. Jeho maximálna výška v roku 2023 dosiahne sumu 21,80 eura mesačne, t. j. 261,60 eur (1 rodič za 1 dieťa).

Aktualizácia k 17.5.2023

Čo robiť, ak v rozhodnutí chýbajú údaje o dieťati/viacerých deťoch

Sociálna poisťovňa upozorňuje, že ak v Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku chýbajú údaje o dieťati/viacerých deťoch, môže ísť o dôsledok nesprávnych údajov v Registri fyzických osôb Ministerstva vnútra SR, z ktorého Sociálna poisťovňa čerpá a overuje údaje o rodinných vzťahoch poistencov. Preto, pokiaľ jej klient predloží rodný list dieťaťa, alebo iný hodnoverný doklad, Sociálna poisťovňa jeho situáciu preverí. V prípade, že rodný list nemá, môže požiadať matriku o vydanie jeho kópie. Na základe doplnených údajov Sociálna poisťovňa znovu posúdi nárok na rodičovský dôchodok a jeho sumu (nebude potrebné opäť navštíviť pobočku). Rodičovský dôchodok Sociálna poisťovňa doplatí čo najskôr.  

V Rozhodnutí o priznaní rodičovského dôchodku nie sú uvedené všetky deti, resp. rodič nedostane rodičovský dôchodok od všetkých svojich detí aj vtedy, keď dieťa v roku 2021 nebolo dôchodkovo poistené (napr. nepracovalo, nebolo poistencom štátu, atď.), teda nemalo vymeriavací základ, od ktorého závisí zákonný nárok na dávku.

Sociálna poisťovňa automaticky rozhodne o rodičovskom dôchodku aj pre tých, ktorí už dôchodok poberajú

O nároku na rodičovský dôchodok a jeho výplate pre existujúcich poberateľov starobných dôchodkov, resp. poberateľov invalidných alebo výsluhových dôchodkov po dosiahnutí dôchodkového veku má Sociálna poisťovňa povinnosť rozhodnúť v zákonom stanovenej lehote do 30. septembra 2023. Tento krok vykoná automaticky, bez osobitnej žiadosti dôchodcu či jeho detí.  

Aktualizácia k 11.5.2023: Sociálna poisťovňa v máji 2023 hromadne spracovala a vypláca takmer 852 tisíc dávok. Poberatelia, ktorým na rodičovský dôchodok vznikol nárok, ho dostanú vo svojom výplatnom termíne v máji v jednej platbe za celý rok 2023. Viac ako 637 tisíc poberateľov dostane rodičovský dôchodok na bankový účet, takmer 214 tisíc poštou v hotovosti. Priemerná výška rodičovského dôchodku za rok 2023 je 306,20 eur pre jedného rodiča.

Článok pokračuje pod reklamou

Viac ako 19 200 detí si neželá priznať rodičovský dôchodok svojmu rodičovi

Sociálna poisťovňa spracovala aj údaje z tlačív vyhlásení, na základe ktorých dieťa odoprelo biologickému rodičovi/rodičom nárok na rodičovský dôchodok alebo ho presmerovalo na náhradných rodičov.

Prečítajte si tiež

V zákonnej lehote do 28. februára 2023 podalo vyhlásenie 19 531 osôb, ktoré doručili spolu 20 248 vyhlásení (pričom niektoré osoby podali vyhlásenie viackrát, Sociálna poisťovňa berie do úvahy posledné doručené vyhlásenie). Na základe týchto podaných vyhlásení

  • 19 273 osobám Sociálna poisťovňa neprizná rodičovský dôchodok za dieťa, ktoré vyhlásilo, že si neželá, aby bol rodičovský dôchodok rodičovi alebo osvojiteľovi priznaný a
  • 400 osobám, ktorým bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, Sociálna poisťovňa rodičovský dôchodok prizná.

Právna úprava neumožňuje, aby rodič odmietol prijať rodičovský dôchodok.

V nasledujúcej tabuľke si môžete pozrieť, aký vplyv a na akú dobu má (ne)podanie vyhlásenia od dieťaťa.

Zdroj: Sociálna poisťovňa
Zdroj: Sociálna poisťovňa

Vyplácanie rodičovského dôchodku (bonusu) v roku 2023 a neskôr

Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlásilo, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručilo žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo.

Prečítajte si tiež

V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj dôchodok, a tiež rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok – teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Dôchodok a živnosť (podnikanie dôchodcu)

Ako si založí živnosť dôchodca, kedy musí platiť sociálne a zdravotné odvody, v akých prípadoch má dosahovanie príjmov zo živnosti vplyv na poberanie dôchodku a ako sa príjmy dôchodcu zdaňujú?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky