Rodičovský dôchodok (bonus): nárok, výška a formulár

Rodičovský dôchodok (bonus) je novinka, ktorou môžu od 1.1.2023 deti prispieť k zvýšeniu starobného dôchodku svojich rodičov. Jeho výška závisí od odvodov, ktoré deti platia do Sociálnej poisťovne.

V októbri 2022 bola schválená novela zákona o sociálnom poistení, ktorá okrem iných zmien v dôchodkoch zaviedla novinku v podobe rodičovského dôchodku (nazývaného tiež rodičovský bonus).

Cieľom rodičovského bonusu je odstrániť nespravodlivosť pri vyplácaní dôchodkov rodičom, ktorí vychovali deti, teda zmierniť rozdiely medzi dôchodkami bezdetných dôchodcov a tých s deťmi. Pracujúce dieťa, ktoré odvádza sociálne odvody, bude mať príležitosť venovať rodičovský bonus, teda zákonom stanovené percento z odvodov, práve svojim rodičom alebo pestúnom, ktorí ho vychovali. Rodičovský dôchodok nebude stáť dieťa peniaze naviac (odvody sa mu nezvyšujú), ani podľa informácií zo Sociálnej poistovne a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR neovplyvní výšku jeho budúceho dôchodku.

Kto má na rodičovský dôchodok nárok, v akej výške, kedy je potrebné podať tlačivo vyhlásenia k rodičovskému dôchodku a ďalšie dôležité informácie, sa dozviete v tomto článku.

Komu je určený rodičovský dôchodok (bonus) a podmienky

Sociálna poisťovňa prizná rodičovský dôchodok poberateľovi:

  • starobného dôchodku,
  • invalidného dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku a 
  • výsluhového dôchodku vyplácaného po dovŕšení dôchodkového veku.

Podmienkou je zároveň, aby dieťa takéhoto poberateľa dôchodku odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej poisťovni. Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. Ak bol rodičovi zamietnutý starobný dôchodok, lebo neodpracoval potrebný počet rokov, nemá nárok ani na rodičovský dôchodok. Naopak, ak je dieťa v súčasnosti pracujúci dôchodca, nárok na rodičovský dôchodok majú v roku 2023 jeho žijúci rodičia v prípade, ak odvádzal v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie.

Ak pracuje dieťa len na dohodu, potrebné je posúdiť, či je alebo nie je z tejto dohody dôchodkovo poistené. Napríklad, ak osoba pracuje na dohodu s odvodovou úľavou do 200 eur mesačne, nie je dôchodkovo poistená, teda nezíska vymeriavací základ, od ktorého má byť odvodený nárok na rodičovský dôchodok a nárok na rodičovský dôchodok nevznikne. Ak pracuje na dohodu s odvodovou úľavou a má príjem nad 200 eur mesačne, dôchodkové poistenie vznikne, čím získa vymeriavací základ, od ktorého bude odvodený nárok na rodičovský dôchodok.

Aktualizácia k 20.6.2023: Okruh oprávnených osôb na nárok na rodičovský dôchodok sa od 1.7.2023 rozšíri o poberateľov dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku, ktorých dieťa bolo v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza príslušnému kalendárnemu roku zúčastnené na výsluhovom zabezpečení podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Teda túto dávku dostanú aj rodičia profesionálnych vojakov a policajtov. Nárok na rodičovský dôchodok však platí len v prípade, že mal vojak/policajt skutočne zaplatené poistné na starobné poistenie/výsluhové zabezpečenie v rozhodujúcom roku.  

V nevýhode teda budú tí poberatelia dôchodkov, ktorí nemajú deti alebo tí, ktorých deti nie sú dôchodkovo poistené v Sociálnej poisťovni (napr. pracujú v zahraničí, nepracujú vôbec alebo na dohody s odvodovou výnimkou do 200 eur, sú SZČO bez dôchodkového poistenia alebo sú poistené v systéme sociálneho zabezpečenia policajtov a vojakov). Týmto osobám nárok na rodičovský dôchodok nevznikne.

Formulár (tlačivo) k rodičovskému dôchodku

Rodičovský dôchodok biologickému rodičovi alebo osvojiteľovi poistenca prizná bez toho, aby bolo potrebné podať akúkoľvek žiadosť alebo vyhlásenie.

Prečítajte si tiež

Ak si dieťa neželá, aby bol priznaný rodičovský dôchodok jednému alebo obom biologickým rodičom/osvojiteľom, v týchto prípadoch o tom zašle do 28. februára 2023 Sociálnej poisťovni vyplnený formulár - Vyhlásenie fyzickej osoby na účely nároku na rodičovský dôchodok. Uvedené tlačivo sa použije aj v prípade, ak chce dieťa prispievať „náhradným“ rodičom. Ide o osoby, ktorým bolo dieťa zverené na základe rozhodnutia príslušného orgánu, čiže do náhradnej osobnej starostlivosti. Priložiť k nemu treba príslušné rozhodnutie súdu s doložkou právoplatnosti o zverení do starostlivosti nahradzujúcej starostlivosť rodičov.

Viac podrobných informácií aj formulár na stiahnutie nájdete v článku Rodičovský dôchodok od roku 2023: kedy podať tlačivo?

Odkedy sa bude vyplácať rodičovský dôchodok (bonus) a rozhodnutie

Nárok na rodičovský dôchodok vzniká najskôr od 1. januára 2023. V prvom roku, teda v roku 2023, rozhodne Sociálna poisťovňa o nároku na rodičovský dôchodok najneskôr do konca septembra 2023. Sociálna poisťovňa rozhodne iba v prípade, ak poberateľovi nárok na rodičovský dôchodok vznikne a zašle mu o tom písomné rozhodnutie.

V rozhodnutí budú uvedené mená a priezviská detí, vymeriavacie základy a suma rodičovského dôchodku za každé dieťa, od ktorého je odvodený nárok na rodičovský dôchodok. Znamená to, že rodičia dostanú informáciu o tom, koľko ich dieťa zarábalo pred dvoma rokmi.

Prečítajte si tiež

Ak nárok na rodičovský dôchodok vznikol v roku 2023, Sociálna poisťovňa bude každý ďalší kalendárny rok posudzovať, či sú naďalej splnené podmienky nároku na rodičovský dôchodok a určovať jeho sumu z vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov. Rozhodnutie o rodičovskom dôchodku na rok 2024 bude vydané a zaslané poberateľovi dôchodku iba vtedy, ak bude spĺňať podmienky nároku na rodičovský dôchodok. Napríklad, ak poberateľovi dôchodku vznikol nárok na rodičovský dôchodok v roku 2023 a podmienky naďalej spĺňa, rozhodnutie bude vydané a zaslané začiatkom roka 2024.

Vyplácanie rodičovského dôchodku (bonusu) – jednorazovo a mesačne

Ak dieťa do 28. februára 2023 nevyhlási, že nárok na rodičovský dôchodok nemá rodičovi vzniknúť, čiže nedoručí žiadne vyhlásenie, Sociálna poisťovňa rozhodne o vzniku nároku na tento dôchodok automaticky najneskôr do 30. septembra 2023 a sumu rodičovského dôchodku za rok 2023 vyplatí jednorazovo.

V ďalších rokoch budú dôchodcovia dostávať rodičovský dôchodok v rovnakých mesačných výplatných termínoch, ako dostávajú svoj dôchodok, a tiež rovnakým spôsobom, ako dostávajú svoj dôchodok – teda buď v hotovosti prostredníctvom pošty alebo na bankový účet, resp. do zariadenia sociálnych služieb.

Článok pokračuje pod reklamou

Výška rodičovského dôchodku (bonusu)

Suma rodičovského dôchodku pre jedného rodiča je 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza roku, z ktorého bolo zaplatené poistné na dôchodkové poistenie. Zjednodušene povedané, do úvahy sa berú vymeriavacie základy (hrubé príjmy) dieťaťa spred dvoch rokov. Pre rok 2023 bude teda rozhodujúci rok 2021, pre rok 2024 rok 2022 atď. Do vymeriavacieho základu sa započítavajú sa všetky príjmy v danom roku. Nie je pritom nevyhnutné, aby dieťa bolo napríklad zamestnané celých 12 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov jeho veku, aj fyzická osoba, ktorá sa stará o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom, je povinne dôchodkovo poistená osoba a vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie týmto fyzickým osobám za rok 2021 je 655,20 eura mesačne. Suma rodičovského dôchodku je určená ako 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu, teda v týchto prípadoch ide o 9,90 eura.

Suma rodičovského dôchodku sa bude určovať každý rok. Ak napríklad v roku 2023 vznikne rodičovi nárok na rodičovský dôchodok, pretože jeho dieťa splnilo v roku 2021 podmienky na jeho výplatu, ale v roku 2022 bolo dieťa bez príjmu, nárok rodičovi v roku 2024 nezanikne, ale pozastaví sa jeho výplata. V prípade, že v roku 2023 bude dieťa opätovne zamestnané s odvodmi na dôchodkové poistenie, výplata rodičovského dôchodku bude pokračovať od januára 2025. 

Rodičovský dôchodok (bonus) – maximálna výška (strop)

Maximálna výška rodičovského príspevku je ohraničená – v roku 2023 bude maximálna výška rodičovského dôchodku predstavovať sumu 21,80 eura mesačne za jedno dieťa. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna suma úhrnu rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Avšak, nie je možné, aby venovalo dieťa celé 3 % napríklad len matke (ak sa napríklad otec o dieťa nestaral). Výška rodičovského dôchodku je maximálne 1,5 % jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacieho základu dieťaťa spred dvoch rokov – v roku 2023 bude táto hodnota 21,80 eura mesačne pre jedného rodiča.

Výška rodičovského príspevku závisí od počtu detí a ich zárobku

Podľa informácií Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny na stránke rodicovskybonus.sk, máme na Slovensku 426-tisíc dôchodcov, ktorí majú dve pracujúce deti, ktoré platia odvody. Od januára 2023, ak tieto deti zarábali hrubú mzdu každé po 800 eur, mesačný rodičovský bonus k starobnému dôchodku bude 24 eur, ročný rodičovský bonus bude teda plus 288 eur. Keď si vezmeme príklad, že obe deti zarábajú po 1 000 eur, tak bude rodičovský bonus mesačne 30 eur, teda plus 360 eur ročne.

Prečítajte si tiež

181-tisíc dôchodcov má tri deti. Ak každé z týchto detí zarába hrubú mzdu po 1 211 eur, čo je približne hodnota priemernej mzdy, ktorú sme dosiahli koncom minulého roka, rodičovský bonus pre ktoréhokoľvek z rodičov bude ročne viac ako 600 eur k dôchodku.

Štyri deti má na Slovensku 48-tisíc dôchodcov. Ak každé z týchto detí zarába hrubú mzdu po 1 211 eur, rodičovský bonus bude pre ktoréhokoľvek z rodičov mesačne 73 eur, teda ročne 876 eur k dôchodku.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame príklady, ak by dôchodcovi prispievalo na rodičovský dôchodok len jedno dieťa. Výška v roku 2023 bude závisieť od jeho vymeriavacieho základu na dôchodkové poistenie za rok 2021.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Vymeriavací základ dieťaťa
v roku 2021
Mesačný rodičovský dôchodok
v roku 2023
Ročný rodičovský dôchodok
v roku 2023
546 € (min. VZ pre SZČO v roku 2021) 8,20 € 98,40 €
623 € (min. mzda v roku 2021) 9,40 € 112,80 €
800 € 12,00 € 144,00 €
1000 € 15,00 € 180,00 €
1 200 € 18,00 € 216,00 €
1 500 € 21,80 € (strop) 261,60 €

Rozdelenie rodičovského dôchodku (bonusu) medzi viacero osôb

Ak by chcel poistenec rozdeliť rodičovský dôchodok medzi viaceré osoby, napríklad rodičom aj starým rodičom, ktorým bol neskôr zverený rozhodnutím súdu, je to možné. Nárok na rodičovský dôchodok a jeho výplatu vzniká rodičom alebo osvojiteľom dieťaťa a fyzickej osobe, ktorej bolo dieťa zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu. Ak vznikne nárok na rodičovský dôchodok viacerým poberateľom dôchodku, maximálna výška rodičovského dôchodku je 3 % z vymeriavacích základov dieťaťa. Takto určená suma zároveň nemôže byť vyššia než 43,60 eura mesačne, čo predstavuje 3 % jednej dvanástiny 1,2-násobku všeobecného vymeriavacieho základu platného v kalendárnom roku 2021.

Valorizácia rodičovského dôchodku (bonusu)

Rodičovský dôchodok sa valorizovať nebude. Suma rodičovského dôchodku sa určuje ako 1,5 percenta jednej dvanástiny úhrnu vymeriavacích základov dieťaťa spred dvoch rokov, z ktorých boli uhradené odvody na dôchodkové poistenie, čiže suma rodičovského dôchodku môže byť každý rok iná.

Rodičovský dôchodok (bonus) – príklad

Pani Janka a pán Štefan majú dve dcéry. Jedna bola v roku 2021 na rodičovskej dovolenke, druhá mala hrubú mzdu približne 2 000 eur mesačne.

Suma rodičovského dôchodku v roku 2023 bude priznaná obom rodičom nasledovne:

  1. za dcéru na rodičovskej dovolenke vo výške 655,20 x 1,5 % = 9,90 eura,
  2. za druhú dcéru s mesačnou mzdou 2000 x 1,5 % = 30 eur, uplatní sa však maximálna výška 21,80 eura.

Celková suma rodičovského dôchodku pani Janky aj pána Štefana bude 9,90 eura + 21,80 eura = 31,70 eura mesačne, pričom v roku 2023 im bude vyplatený jednorazovo vo výške 380,40 eur za celý rok.

Zdroj: Sociálna poisťovňa

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Predčasný vs starobný dôchodok: podmienky, žiadanie a výpočet

Kto a na ktorú dávku má nárok, od čoho závisí jej výška a ako je to s prácou popri dôchodku? Súhrn základných rozdielov pri žiadaní o klasický starobný a predčasný dôchodok.

Dôchodcovská inflácia: čo to je a ako ovplyvňuje dôchodky?

Výšku dôchodku môže zvýšiť aj o desiatky eur. Čo v praxi dôchodcovská inflácia znamená, akým spôsobom zasahuje do výpočtu penzie a aký je jej vývoj?

Dôchodkový vek v roku 2024: prehľad a tabuľka

Dôchodkový vek sa bude viazať na strednú dĺžku života. Čo to bude znamenať v praxi, čo platí v roku 2024 a kedy sa hranica dôchodkového veku môže znížiť?

Žiadosť o ošetrovné z dôvodu uzavretia školy: ako postupovať?

Ako požiadať o OČR, ak je škola či škôlka uzavretá? Ako správne vyplniť žiadosť a kto ju musí potvrdiť? Prehľad podstatných informácií.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky