Ako optimalizovať príjem konateľa v roku 2017?

Prehľad obvyklých spôsobov odmeňovania konateľov v s.r.o. a tipov, ako čo najviac ušetriť na odvodoch v roku 2017.

Aké sú možnosti odmeňovania konateľa s.r.o.?

V súčasnosti existuje niekoľko spôsobov odmeňovania konateľov. Medzi najčastejšie z nich zaraďujeme nasledujúce riešenia, ktoré si ďalej v článku znázorníme aj na konkrétnych číslach:

  1. Konateľ je odmeňovaný ako zamestnanec
  2. Konateľ dostáva odmenu za výkon funkcie štatutára
  3. Konateľ je zároveň spoločníkom, ktorý si vypláca podiel na zisku
  4. Konateľ je odmeňovaný alternatívnymi spôsobmi

Konateľ je odmeňovaný ako zamestnanec s.r.o.

Konateľ, ktorý sa v s.r.o. zamestná ako jej zamestnanec, má nárok na mzdu, či už v minimálnej výške stanovenej zákonom (minimálna mzda v roku 2017 je 435 EUR mesačne), alebo v inej dohodnutej výške. Výhodou tohto riešenia je, že konateľ si zachová určité zamestnanecké benefity, napríklad nárok na dovolenku, cestovné náhrady či stravné lístky, ktoré si s.r.o. na druhej strane účtuje do svojich nákladov. Nevýhoda tohto riešenia spočíva v pomerne vysokom odvodovom zaťažení, a to na strane spoločnosti i zamestnanca.

Konateľ nie je zamestnancom s.r.o. a jeho príjem je tvorený odmenou za výkon funkcie

Ak konateľ nie je v s.r.o. zamestnaný, môže byť odmeňovaný za výkon funkcie štatutára, a to na základe zmluvy o výkone funkcie konateľa alebo na základe mandátnej zmluvy. Odmena môže byť v takomto prípade vyplácaná pravidelne (mesačne) alebo nepravidelne (napr. kvartálne), pričom odvodové zaťaženie daného riešenia je o niečo nižšie, než odvodové zaťaženie zamestnanca. Ak je pre konateľa alebo s.r.o. dôležité zachovať konateľovi určité nároky, ktoré by mal len ako zamestnanec, je možná tiež kombinácia pracovnej zmluvy s minimálnou mzdou a zmluvy o výkone funkcie, resp. mandátnej zmluvy.

Pre znázornenie odvodového zaťaženia konateľa, ktorý je súčasne zamestnancom, a konateľa, ktorý je odmeňovaný iba na základe zmluvy o výkone funkcie, prinášame nasledujúcu tabuľku, ktorá počíta s odmenou konateľa vo výške 2 000 EUR mesačne:

  Konateľ ako zamestnanec (mzda 2 000 EUR) Konateľ s pravidelným príjmom (mesačná odmena 2 000 EUR) Konateľ s nepravidelným príjmom (prepočítané na mesačnú odmenu 2 000 EUR)
  Náklady s.r.o. Náklady konateľa Náklady s.r.o. Náklady konateľa Náklady s.r.o. Náklady konateľa
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4% 1,4% 1,4%    
Dôchodkové poistenie 17% 7% 17% 7% 17% 7%
Poistenie nezamestnanosti 1% 1% 1% 1%    
Úrazové poistenie 0,8%          
Garančné poistenie 0,25%          
Rezervný fond 4,75%   4,75%   4,75%  
Zdravotné poistenie 10% 4% 10% 4% 10% 4%
Daň z príjmov   19%   19%   19%
  Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa
Spolu 2704 € 1459 € 2683 € 1459 € 2635 € 1 499 €

Pozor: Pri súbehu funkcie konateľa a pracovného pomeru zamestnanca môže byť pracovná zmluva posúdená ako neplatná. Pracovná náplň zamestnanca (napr. obchodného riaditeľa) by sa totiž nemala prekrývať s náplňou funkcie konateľa.

Konateľ je zároveň spoločníkom, ktorý si vypláca podiel na zisku s.r.o.

Tento spôsob odmeňovania je typický pri menších s.r.o., kde konateľ spoločnosti je zároveň spoločníkom. Konateľ si v takomto prípade nevypláca mzdu ani odmenu za výkon funkcie, ale iba podiel na zisku spoločnosti. Výhodou tohto riešenia je, že z podielu na zisku sa po novom neplatia sociálne ani zdravotné odvody. Tento príjem bude od 1.1.2017 zdaňovaný len zrážkovou daňou vo výške 7 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Nevýhodou tohto riešenia je skutočnosť, že ho možno realizovať iba raz ročne, príp. vo viacerých častiach, avšak až po skončení účtovného obdobia, pričom konateľ si v priebehu roka musí zabezpečiť povinné zdravotné poistenie – ideálne prostredníctvom zmluvy o výkone funkcie s nastavenou pravidelnou minimálnou odmenou, pri ktorej aj zdravotné odvody budú oproti samoplatiteľovi (61,81 EUR mesačne) len nepatrné (vždy 14 % bez ohľadu na výšku odmeny).

Pre znázornenie uvádzame príklad konateľa-spoločníka, ktorý je za výkon funkcie odmeňovaný pravidelnou mesačnou odmenou vo výške 100 EUR a ktorému bude po skončení účtového obdobia a po zdanení príjmov s.r.o. vyplatený podiel na zisku vo výške 22 800 EUR (pomerná časť na mesiac teda 1 900 EUR):

  Konateľ s pravidelným príjmom (mesačná odmena 100 EUR) Konateľ-spoločník s podielom na zisku (prepočítané na mesačnú odmenu 1900 EUR)
  Náklady s.r.o. Náklady konateľa Náklady s.r.o. Náklady konateľa
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%    
Dôchodkové poistenie 17% 7%    
Poistenie nezamestnanosti 1% 1%    
Úrazové poistenie        
Garančné poistenie        
Rezervný fond 4,75%      
Zdravotné poistenie 10% 4%    
Daň z príjmov / zrážková daň   19%   7%
  Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa
Spolu 134 € 87 € 1900 € 1767€

Poznámka: S.r.o. neplatí garančné poistenie z odmeny za výkon funkcie konateľa, ktorý má aspoň 50 % účasť na majetku s.r.o. Z tohto dôvodu mu nevzniká nárok na dávky vyplácané Sociálnou poisťovňou z garančného poistenia. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Podnikatelia budú od roku 2014 bez garančného poistenia. Súčasne s.r.o. nevzniká povinnosť platiť poistné na úrazové poistenie z odmeny za výkon funkcie konateľa.

Konateľ je odmeňovaný inými spôsobmi

Prvé tri spôsoby odmeňovania konateľa s.r.o. patria k tým najbežnejším. Existujú však aj iné riešenia, ktoré sú závislé na splnení špecifických podmienok. Jedným z najlepších príkladov je odmeňovanie konateľa za použitie autorského diela na základe licenčnej zmluvy, pri ktorom sa neplatia žiadne zdravotné ani sociálne odvody. Tento typ odmeny je však použiteľný len v tých prípadoch, kedy konateľ ako autor vytvorí autorské dielo alebo iný predmet autorského práva, ktorý s.r.o. generuje príjem (napr. počítačový program, navštevovaná webová stránka a pod.). Licenčná odmena za používanie takéhoto diela je totiž primeranou formou zadosťučinenia. O zdaňovaní príjmov z autorských honorárov nájdete viac informácií v článku Zdaňovanie príjmov autorov (z autorských honorárov) v roku 2017.

Príklad: Programátor vytvorí webovú stránku, ktorá by po čase mohla zarábať na reklame. Programátor si preto založí s.r.o. (v ktorej je zároveň konateľom) za účelom komerčného prenájmu reklamného priestoru. Keďže s.r.o. webovú stránku využíva a zarába na nej, je spravodlivé, aby bol jej autor primerane ohodnotený, napríklad spomínanou formou licenčnej odmeny.

Za účelom zabezpečenia povinného zdravotného poistenia konateľ aj v tomto prípade uzavrie s s.r.o. zmluvu o výkone funkcie, na základe ktorej bude dostávať len minimálnu pravidelnú odmenu.

Pre znázornenie opäť prinášame príklad konateľa s odmenou 2 000 EUR mesačne s tým, že 1 900 EUR bude predstavovať autorskú odmenu a 100 EUR odmenu za výkon funkcie, z ktorej sa vypočítajú len veľmi nízke zdravotné odvody:

  Konateľ s pravidelným príjmom (mesačná odmena 100 EUR)   Konateľ s licenčnou odmenou za použitie autorského diela (mesačná odmena 1 900 EUR)  
  Náklady s.r.o. Nálady konateľa Náklady s.r.o. Nálady konateľa
Nemocenské poistenie 1,4% 1,4%    
Dôchodkové poistenie 17% 7%    
Poistenie nezamestnanosti 1% 1%    
Úrazové poistenie        
Garančné poistenie        
Rezervný fond 4,75%      
Zdravotné poistenie 10 % 4 %    
Odvod do literárneho fondu       2 %
Daň z príjmov / zrážková daň   19 %   19%
  Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa Náklady s.r.o. Čistý príjem konateľa
Spolu 134 € 87 € 1900 € 1508 €

Pokiaľ si chce konateľ zachovať určité zamestnanecké výhody a zároveň účtovať náklady, ktoré by si s.r.o. nemohla inak uplatniť, ako vhodnou sa javí tiež kombinácia minimálnej mzdy na základe pracovnej zmluvy a odmeny za použitie autorského diela na základe licenčnej zmluvy.

Rada na záver

S každým spôsobom odmeňovania konateľa sa spájajú špecifické daňovo odvodové aspekty, napríklad možnosť uplatňovania nezdaniteľnej časti základu dane. Ďalej je potrebné myslieť na to, že čím nižšie budú náklady s.r.o., tým vyšší môže byť základ dane. Keďže pri nastavení odmeňovania konateľa neexistuje jediné správne riešenie, vždy je lepšie poradiť sa so skúseným daňovým a právnym poradcom.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?

Cena založenia s. r. o. u notára: s akými poplatkami počítať?

Koľko stojí zápis s. r. o.-čky do obchodného registra prostredníctvom notára, z akých položiek sa skladá a aký je rozdiel oproti súdnym poplatkom? Praktický prehľad cien.

Založenie s. r. o. v roku 2024

Ako v roku 2024 založiť s. r. o.? Čo všetko budete potrebovať, kedy možno využiť zjednodušený postup založenia s. r. o. a ako sa mení poplatok za založenie s. r. o. od apríla?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky