Odvodový úver – štátna finančná podpora na udržanie zamestnanosti

Odvodový úver – štátna finančná podpora na udržanie zamestnanosti
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Na preklenutie dočasných finančných problémov môžu malí zamestnávatelia požiadať o takzvaný odvodový úver.

Odvodový úver poskytuje Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. na základe zmluvy s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“). Označenie odvodový úver navádza, že poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť len na platenie „odvodov“. Použitie poskytnutých peňažných prostriedkov je účelovo viazané, ale je ich možné použiť aj na:

  • financovanie prevádzkových nákladov súvisiacich s udržaním zamestnanosti alebo
  • financovanie investícií do hmotného a/alebo nehmotného majetku súvisiacich s udržaním zamestnanosti.

Spoločným cieľom podpory financovania uvedených oblastí je podpora udržania zamestnanosti v malých a stredných podnikoch.

K odvodovému úveru poskytuje ministerstvo financií finančnú pomoc vo forme:

  • záruky za poskytnutý úver,
  • úhrady časti úroku z úveru poskytnutého bankou (ďalej len „bonifikácia úroku“).

Finančnú pomoc možno poskytnúť len malému zamestnávateľovi, ktorým sa rozumie malý podnik alebo stredný podnik tak, ako je uvedené v prílohe č. 1 k nariadeniu Komisie (ES) č. 800/2008 zo 6. augusta 2008 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné so spoločným trhom podľa článkov 87 a 88 zmluvy (Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách).

Malým podnikom je podnik, ktorý zamestnáva menej ako 50 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo ročná súvaha nepresahuje 10 mil. eur.

Stredným podnikom je podnik, ktorý zamestnáva menej ako 250 osôb a ktorého ročný obrat a/alebo ročná súvaha nepresahuje 43 mil. eur.

  Počet zamestnancov (osôb) Ročný obrat (mil. €) Ročná súvaha (mil. €)
Malý podnik < 50 <= 10 <= 10
Stredný podnik < 250 <= 43 <= 43

Rozhodujúce ukazovatele (počet zamestnancov a ročný obrat, resp. ročná súvaha) podniku môžu zahrnovať aj hodnoty z iných podnikov, napríklad ak podnik má partnerský alebo prepojený podnik.

Parametre odvodového úveru

Odvodový úver možno poskytnúť najviac vo výške sumy zodpovedajúcej ročným odvodom, ktoré odvádza malý zamestnávateľ za zamestnancov (výška odvodov za posledných 12 mesiacov predchádzajúcich mesiacu, v ktorom bola podaná žiadosť o úver).

Doba splatnosti úveru je tri roky. Počas prvých 12 mesiacov nasledujúcich po mesiaci, v ktorom začalo prvé čerpanie úveru malý zamestnávateľ nespláca istinu ani úroky úveru.

Úroková sadzba úveru je vo výške 7,06 % p. a. (ročná úroková sadzba). Jej výška je fixovaná na celé obdobie splatnosti úveru (3 roky), t. j. nemôže sa znížiť ani zvýšiť. Po splnení podmienok Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. zrealizuje bonifikáciu úroku vo forme refundácie úrokových nákladov vo výške 4,30 % p. a., t. j. 60,9065 % z výšky úrokov.

Aby bola malému zamestnávateľovi poskytnutá bonifikácia úroku je povinný zabezpečiť:

  • počas obdobia určeného v zmluve o úvere udrží dohodnutú úroveň zamestnanosti,
  • na konci určeného obdobia nebude mať záväzky na poistnom na sociálne poistenie, na povinných príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie alebo na poistnom na povinné verejné zdravotné poistenie po lehote splatnosti voči Sociálnej poisťovni alebo zdravotnej poisťovni nad výšku určenú v zmluve o úvere.

Finančná pomoc vo forme bonifikácie úroku prestane byť poskytovaná napríklad v prípade, ak dôjde k realizácii záruky ministerstva financií.

Záruka ministerstva financií je záväzok ministerstva financií voči malému zamestnávateľovi, že uspokojí jeho záväzok zo zmluvy o úvere medzi Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a. s. a malým zamestnávateľom, ak ho malý zamestnávateľ neplní. Ak dôjde k realizácii záruky, vzniká ministerstvu financií pohľadávka voči malému zamestnávateľovi v rozsahu plnenia, vrátane úroku.

Podrobnejšie parametre odvodového úveru upravuje zmluva o podmienkach poskytovania finančnej pomoci pre malé podniky a stredné podniky.

Odvodový úver v budúcnosti

Podľa informácií uvedených v správe o výkone práv akcionára v akciových spoločnostiach so 100%-nou majetkovou účasťou štátu v pôsobnosti Ministerstva financií SR za rok 2013, ktorá bola predložená na 118. rokovanie vlády Slovenskej republiky dňa 20. augusta 2014 schválila Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. na riadnom valnom zhromaždení dňa 23. mája 2013 Dlhodobú koncepciu rozvoja SZRB, a. s. na roky 2014 – 2020. V zmysle uvedenej správy si banka vytýčila päť hlavných cieľov, medzi ktoré patrí aj pokračovanie v podpore malých a stredných podnikateľov formou úverov a záruk. Poskytovanie odvodového úveru s možnosťou využitia finančnej a záručnej podpory ministerstva financií závisí aj od zmeny legislatívy.

Aké sú podmienky zśikania príspevok pre zamestnávateľa na udržanie pracovných miestv roku 2020, nájdete v článku Príspevok na podporu udržania pracovných miest v roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Maximálna dávka v nezamestnanosti a dávka garančného poistenia od 1.7.2024

Od 1. júla 2024 platí nová maximálna suma dávky v nezamestnanosti. Týkať sa bude len nových žiadateľov, ktorí splnili podmienky a dosahujú maximálny vymeriavací základ. Mení sa aj maximálna dávka garančného poistenia.

Elektronický účet poistenca: zmeny v informáciách o dôchodku

Sociálna poisťovňa spúšťa pilotnú prevádzku informatívneho výpočtu dôchodku. Informácie k príprave na dôchodok rozširuje aj pre mladších poistencov. Čo treba vedieť?

Povinnosti absolventov po ukončení štúdia v roku 2024

Kedy začínajú maturanti či absolventi vysokých škôl platiť odvody? V akých prípadoch ich platí štát? Ako sa registrovať na úrade práce? Odpovede na časté otázky po maturitách a štátniciach.

PN a nemocenské živnostníka v roku 2024

Živnostník má po splnení podmienok počas dočasnej PN nárok na nemocenské dávky. Aké podmienky musí splniť a aká je výška dávok v roku 2024, sa dočítate v článku.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky