Materské od 1.5.2017 sa zvyšuje

Nemocenská dávka – materské sa od mája 2017 zvýši zo 70 % vymeriavacieho základu na 75 %. Zvýšenie bude automatické, netreba oň žiadať. V niektorých prípadoch bude suma materského vyššia, ako by mala zamestnankyňa v čistom, keby pracovala.

Materské je nemocenská dávka poskytovaná poistenkyni z dôvodu tehotenstva alebo starostlivosti o narodené dieťa (obvykle v období čerpania materskej dovolenky), resp. inému poistencovi z dôvodu prevzatia starostlivosti o dieťa do troch rokov jeho veku.

Aká je výška maximálneho materského v roku 2020 nájdete v článku Maximálne materské v roku 2020.

Materské od 1. 1. 2017 a od 1. 5. 2017

Materské sa zvýšilo od začiatku roka 2017, pričom od mája dochádza k jeho ďalšiemu zvýšeniu. Tentokrát ide o zmenu percenta, z ktorého sa počíta materské. Zo súčasných 70 % denného vymeriavacieho základu, resp. pravdepodobného denného vymeriavacieho základu sa zvyšuje na 75 %. Mamičky alebo iné osoby poberajúce materské si teda od mája prilepšia.

Materské bude zvýšené u všetkých skupín poistencov automaticky zo zákona. Prvýkrát bude nová, vyššia suma materského vyplatená v júni 2017 za máj 2017. Podľa informácií zo Sociálnej poisťovne sa zvýšenie materského bude týkať nielen tých, ktorým nárok na materské vznikne po 30. apríli 2017, ale aj tých, ktorým nárok na materské vznikol pred 1. májom 2017 a bude trvať aj po 30. apríli 2017. Sociálna poisťovňa týmto poberateľom výšku dávky prepočíta bez žiadosti.

Priemerná mesačná suma materskej dávky bude po novom podľa rezortu práce a sociálnych vecí predstavovať 518,80 eura, čo je nárast o 34,60 eura.

Maximálna suma materského bude od 1.5.2017 vo výške:

 • 1 350,00 eura v 31-dňovom mesiaci,
 • 1 306,40 eura v 30-dňovom mesiaci.

Zvýšenie materského môže u dobre zarábajúcich osôb znamenať, že bude materské vyššie, ako by mali čistú mzdu v zamestnaní. Napríklad, ak má žena v zamestnaní hrubú mzdu 1 800 eur, znamená to, že po zaplatení daní a odvodov jej v čistom ostáva 1 322,85 eura. V prípade, že pôjde na materskú dovolenku a bude jej vyplácané materské, v 31-dňovom mesiaci „zarobí“ viac o 27,15 eura.

Viac informácií o maximálnom materskom nájdete v článku Ako získať maximálne materské? 

Kto má nárok na materské

Ešte si pripomeňme, kto má na materské nárok:

 • zamestnanec,
 • povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba,
 • dobrovoľne nemocensky poistená osoba,
 • fyzická osoba, ktorej vznikol nárok na materské po zániku nemocenského poistenia v ochrannej lehote.
Článok pokračuje pod reklamou

Nárok na materské matke vzniká za podmienky, že v posledných dvoch rokoch pred pôrodom bola nemocensky poistená najmenej 270 dní. Do tohto obdobia sa započítava aj obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca z dôvodu čerpania rodičovskej dovolenky a obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorá má nárok na rodičovský príspevok a nevykonáva činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby. Nevyžaduje sa, aby poistenie trvalo 270 dní nepretržite, ale spočítajú sa všetky kalendárne dni, počas ktorých bola dva roky pred pôrodom povinne (alebo dobrovoľne) nemocensky poistená.

Kedy má na materské nárok iná osoba ako matka (napr. otec)

Prečítajte si tiež

Materské je možné poskytnúť aj inej osobe ako matke. Na účely materského sa táto osoba označuje ako „iný poistenec“, pričom je taxatívne vymedzené, kto sa za iného poistenca považuje:

 • otec dieťaťa, ak matka dieťaťa zomrela,
 • otec dieťaťa, ak sa podľa lekárskeho posudku matka o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre jej nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok, s výnimkou, keď dieťa bolo zverené matke rozhodnutím súdu,
 • manžel matky dieťaťa, ak sa matka podľa lekárskeho posudku o dieťa nemôže starať alebo nesmie starať pre jej nepriaznivý zdravotný stav, ktorý trvá najmenej jeden mesiac, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • otec dieťaťa po dohode s matkou dieťaťa, najskôr po uplynutí šiestich týždňov odo dňa pôrodu, a matka nepoberá materské alebo rodičovský príspevok,
 • manželka otca dieťaťa, ak sa stará o dieťa, ktorého matka zomrela, alebo
 • fyzická osoba, ak sa stará o dieťa na základe rozhodnutia príslušného orgánu.

Tento poistenec musí taktiež spĺňať podmienku nemocenského poistenia najmenej 270 dní v posledných dvoch rokoch.

Viac informácií, kedy môže poberať materské otec, aké podmienky musí spĺňať nájdete v článku Otec na materskej (poberanie materského otcom)

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?

Pracovná zmluva – náležitosti a informovanie o pracovných podmienkach

Zákonník práce upravuje podstatné náležitosti pracovnej zmluvy a povinnosť informovať aj o ďalších podmienkach. Čo musí obsahovať každá pracovná zmluva a o čom môže zamestnávateľ informovať aj mimo nej?

Prvý zamestnanec: povinnosti zamestnávateľa

Aké povinnosti čakajú podnikateľa, ak sa rozhodne prijať do firmy prvého zamestnanca? Prehľad úkonov súvisiacich so začatím zamestnávania nájdete v článku.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky