Pod akým kódom prihlásiť zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zmenu platiteľa poistného je potrebné spravidla oznámiť zdravotnej poisťovni do 8 dní od jej vzniku. Pod akým kódom je potrebné prihlásiť (príp. odhlásiť) zamestnanca do zdravotnej poisťovne?

Prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Zamestnávateľ prihlási zamestnanca do zdravotnej poisťovne pomocou tlačiva Oznámenie zamestnávateľa o poistencoch pri zmene platiteľa poistného na verejné zdravotné poistenie. Na tomto tlačiveuvedie svoje identifikačné údaje a údaje o zamestnancoch–ich rodné číslo, meno a priezvisko, kód, platnosť zmeny a dátum, od ktorého zmena platí. My sa budeme zaoberať práve kódom, pod ktorým zamestnávateľ prihlasuje zamestnancov na zdravotné poistenie v ich zdravotnej poisťovni. Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne: Všeobecná zdravotná poisťovňa, Dôvera a Union.

Kód pre prihlásenie zamestnanca do zdravotnej poisťovne

Kód, pod ktorým zamestnávateľ prihlasujezamestnanca do zdravotnej poisťovne je dvojmiestny, skladá sa z čísla a písmena. Ako prvé sa uvádza číslo 1 alebo 2. Zamestnávateľ uvedie číslo 1, ak ide o poistenca štátu, alebo číslo 2, ak ide o zamestnanca. Za číslom nasleduje príslušné písmeno.

Zamestnávateľ má povinnosť oznámiť vznik poistenia poistenca, ktorému prislúcha číslo 1 alebo 2 a písmeno:

C Fyzická osoba, ktorá je poberateľom rodičovského príspevku
H Fyzická osoba, ktorá je umiestnená v zariadení so starostlivosťou na základe rozhodnutia súdu alebo v zariadení sociálnych služieb celoročne
K Fyzická osoba celodenne sa starajúca o dieťa vo veku do 6 rokov
L Fyzická osoba, ktorá sa stará o zdravotne ťažko postihnutého občana, resp. blízku osobu vo veku nad 80 rokov, ktorá nie je umiestnená v zariadení sociálnych služieb
M Manželka alebo manžel zamestnanca pracujúceho v zahraničí
O Fyzická osoba: poberajúca náhradu príjmu, nemocenské, ošetrovné alebo materské podľa osobitého predpisu alebo dočasne práce neschopná ktorej zanikol nárok na ošetrovné po uplynutí 10. dňa potreby ošetrovania alebo zanikol nárok na nemocenské poistenie po uplynutí podporného obdobia
T Fyzická osoba vykonávajúca pracovnú činnosť pre cirkev
U Fyzická osoba poberajúca náhradu služobného platu policajta alebo vojaka počas pracovnej neschopnosti
W Zamestnanec, ktorý má odvodovú úľavu a vykonáva prácu na základe pracovnej zmluvy, ktorá je platná od 1. 11. 2013.*

*ide o dlhodobo nezamestnaného občana, ktorý bol v evidencii uchádzačov najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, resp. občan, ktorý bol evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej 6 mesiacov pred vznikom pracovného alebo štátnozamestnaneckého pomeru a má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov a mesačný príjem z pracovného pomeru nie je vyšší ako 67 % priemernej mesačnej mzdy v Národnom hospodárstve Slovenskej republiky

Zamestnávateľ neprihlasuje do zdravotnej poisťovne poistencov, ktorým prislúcha číslo 1 a patrí im písmeno:

A Ide o nezaopatrené dieťa, alebo študenta, ktorý študuje na vysokej škole dennou formou najneskôr do dosiahnutia vysokoškolského vzdelania druhého stupňa a do dovŕšenia 30 rokov
B Poberateľ dôchodku okrem poberateľa vdovského, sirotského dôchodku alebo dôchodku z iného členského štátu alebo cudziny
E Fyzická osoba, ktorá je invalidná, avšak jej nevznikol nárok na poberanie dôchodku
G Fyzická osoba, ktorá má dôchodkový vek, ale nevznikol jej nárok na poberanie starobného dôchodku
I Študent z iného členského štátu alebo zahraničný študent
J Poberateľ peňažného príspevku za opatrovanie
N Fyzická osoba, ktorá je osobným asistentom zdravotne ťažko postihnutému občanovi
P Fyzická osoba, ktorá poberá dávky v hmotnej núdzi, resp. príspevok k dávke v hmotnej núdzi
Q Fyzická osoba vedená v evidencii uchádzačov o zamestnanie na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
R Cudzinec, ktorý je zaistený na území Slovenskej republiky
S Azylant
V Študent doktorandského programu v dennej forme štúdia, ak celková dĺžka štúdia neprekročila štandardnú dĺžku štúdia pre doktorandský študijný program v dennej forme

Osobitné kódy, pod ktorými zamestnávateľ prihlasuje zamestnancov do zdravotnej poisťovne

2D Zamestnanec vykonávajúci práce na základe dohody o pracovnej činnosti alebo dohody o vykonaní práce.
2N Používa sa na prihlásenie zamestnanca, ktorý je na neplatenom voľne, na absencii alebo sa zúčastňuje štrajku.
2P Týmto kódom sa oznamuje vznik alebo zánik trvalého pracovného pomeru zamestnanca počas trvania iného právneho vzťahu, napr. konateľa, spoločníka.
2Y Zamestnanec poberá nepravidelné príjmy, príjmy, ktoré sú mu vyplatené po skončení pracovného pomeru alebo vyplatené počas vyňatia z pracovného pomeru. Zamestnávateľ v tomto prípade prihlasuje zamestnanca do zdravotnej poisťovne na posledný deň mesiaca.

Potom ako zamestnávateľ v tlačive vyplní rodné číslo, meno a priezvisko zamestnanca a správny kód, ostáva mu vyplniť okienko platnosť zmeny a dátum, ku ktorému sa realizuje zmena.

Platnosť zmeny sa označuje písmenom:

Z- začiatok platnosti kategórie poistenca, napr. deň vzniku pracovného pomeru zamestnanca

K- koniec platnosti kategórie poistenca, napr. deň skončenia pracovného pomeru zamestnanca

X- storno, používa sa pre vyčiarknutie celého riadka

Článok pokračuje pod reklamou

Príklady na prihlásenie a odhlásenie zamestnanca v zdravotnej poisťovni

1. Zamestnancovi vznikne pracovný pomer k 04. 01. 2017. Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi v zdravotnej poisťovni nasledovne:

Kód zmeny Platnosť zmeny Dátum
2 Z 04. 01. 2017

2. Zamestnancovi zanikne pracovný pomer k 17. 06. 2017. Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi v zdravotnej poisťovni nasledovne:

Kód zmeny Platnosť zmeny Dátum
2 K 17. 06. 2017

3. Zamestnankyňa nastupuje na materskú dovolenku a začína poberať materské 27. 04. 2017 (do 20. 12. 2017). Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi v zdravotnej poisťovni nasledovne (a v decembri aj zánik poberania materského):

Kód zmeny Platnosť zmeny Dátum
1 O Z 27. 04. 2017
1 O K 20. 12. 2017

4. Zamestnanec má uzatvorenú dohodu o pracovnej činnosti u zamestnávateľa na jeden mesiac. Prácu bude vykonávať od 10. 05. 2017 do 31. 05. 2017. Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi v zdravotnej poisťovni nasledovne:

Kód zmeny Platnosť zmeny Dátum
2D Z 10. 05. 2017
2D K 31. 05. 2017

5. Zamestnanec dňa 11. 11. 2017 nepríde do práce a má absenciu. Zamestnanec do práce nastúpi až 16. 11. 2017. Zamestnávateľ túto skutočnosť oznámi v zdravotnej poisťovni nasledovne:

Kód zmeny Platnosť zmeny Dátum
2N Z 11. 11. 2017
2N K 16. 11. 2017

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.

Rodičovský príspevok v roku 2024

Prehľad informácií o rodičovskom príspevku v roku 2024 – kto je oprávnenou osobou, v akej výške sa vypláca, aké sú podmienky na vznik nároku a kedy nárok zaniká.

Odvodová úľava pre potravinárov v roku 2024

Potravinári budú mať odpustenú časť odvodov do Sociálnej poisťovne až do 30.6.2024. Výnimku dostanú aj pestovatelia ovocia a zeleniny. Čo treba vedieť?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky