Ako sa nestať dlžníkom zdravotnej poisťovne a ako je najlepšie sa zbaviť dlhov na zdravotnom poistení

Dlžníkom zdravotnej poisťovne sa ľahko môžete stať aj zábudlivosťou. Najlepšie je uhradiť dlhy zdravotnej poisťovni v plnej výške. Je tu aj možnosť splátkového kalendára. Ako si overiť, či máte všetky dlhy zaplatené a predchádzať tomu, aby ste sa dlžníkom stali?

Kedy vás bude zdravotná poisťovňa považovať za svojho dlžníka

V systéme zdravotného poistenia neustále chýba množstvo peňazí, čo sa prirodzene prejavuje aj na poskytovanej zdravotnej starostlivosti vo viacerých aspektoch. Čo je príčinou nedostatku peňazí v slovenskom zdravotníctve, tomu sa v tomto článku venovať nebudeme, ale jedným z faktorov sú aj dlžníci na zdravotnom poistení. Zdrojom peňazí pre zdravotníctvo sú totižto aj platby, ktoré sú poistenci a platitelia poistného povinní uhrádzať zdravotným poisťovniam. Kto sa považuje za dlžníka na zdravotnom poistení, upravuje zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnom poistení“) vo svojom § 25a.

Dlžník na účely zákona o zdravotnom poistení je poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému príslušná zdravotná poisťovňa eviduje ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 eur:

  • na preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace,
  • na nedoplatku alebo
  • na poistnom, ktorú bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky zdravotnou poisťovňou.

Dlžníkom na zdravotnom poistení tak v praxi môže byť napríklad živnostník, iná samostatne zárobkovo činná osoba, zamestnanec, zamestnávateľ alebo samoplatiteľ. V každom prípade platí, že ak zdravotnej poisťovni nedlhujete na zdravotnom poistení spolu viac ako 100 eur, nie ste jej dlžníkom podľa definície zákona o zdravotnom poistení.

Dlžníkom ste vtedy, ak dlhujete zdravotnej poisťovni viac ako 100 eur.

Aj tu však treba osobitne posudzovať každú situáciu. Ak živnostník neuhradí v lehote splatnosti preddavok na zdravotné poistenie v sume 200 eur za jeden mesiac, ešte nie je dlžníkom podľa definície zákona o zdravotnom poistení (musí to byť preddavok na zdravotné poistenie, po lehote splatnosti, v celkovej sume viac ako 100 eur a aspoň za tri mesiace). Povinnosť uhradiť tento preddavok mu tým však v žiadnom prípade nezaniká, lebo z právneho hľadiska dlžníkom je, len nie je dlžníkom podľa definície zákona o zdravotnom poistení.

Overte svoje dlhy v zozname dlžníkov zdravotnej poisťovne

Na Slovensku v súčasnosti pôsobia tri zdravotné poisťovne: jedna štátna zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. a dve súkromné zdravotné poisťovne – Dôvera zdravotná poisťovňa, a.s. a Union zdravotná poisťovňa, a.s. Zdravotné poisťovne na svojich internetových stránkach povinne podľa zákona o zdravotnom poistení zverejňujú a aktualizujú zoznam svojich dlžníkov vždy k 20. dňu v kalendárneho mesiaca.

Ak v zozname nie ste, neznamená to, že určite nedlhujete.

Ak chcete vedieť, či ste alebo nie ste dlžníkom niektorej zdravotnej poisťovne, môžete sa pokúsiť záznam o sebe vyhľadať v zoznamoch dlžníkov zdravotných poisťovní. Ak sa v žiadnom z týchto zoznamov nenachádzate, neznamená to ešte, že zdravotnej poisťovni nedlhujete. V tomto zozname sa nenájdete napríklad vtedy, ak zdravotnej poisťovni nedlhujete viac ako 100 eur alebo jej dlhujete viac ako 100 eur, ale zoznam je ešte neaktuálny.

Zoznam dlžníkov zdravotnej poisťovne obsahuje:

  • u fyzickej osoby meno a priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, výšku pohľadávky a údaj o tom, v akom rozsahu má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti,
  • u samostatne zárobkovo činnej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo, ak je pridelené, a výšku pohľadávky a údaj o tom, v akom rozsahu má poistenec právo na úhradu zdravotnej starostlivosti,
  • u právnickej osoby obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, identifikačné číslo a výšku pohľadávky.

Ako sa nestať dlžníkom zdravotnej poisťovne a najčastejšie príčiny toho, ako sa ním niekto môže stať

Dlžníkom zdravotnej poisťovne sa nestanete vtedy, ak budete včas, v správnej výške a správnym spôsobom platiť zdravotné poistenie a oznamovať jej všetky zmeny v príslušnej lehote. Príčinami, že sa niekto stane dlžníkom na zdravotnom poistení, tak je najčastejšie zanedbanie jednej z povinností uvedených v predchádzajúcej vete.

Dlžníkom sa stanete z dôvodu platobnej neschopnosti alebo chybou v platbe.

Najväčším problémom je, ak niekto nemá dostatok peňažných prostriedkov na úhradu zdravotného poistenia. Inou častou príčinou vzniku dlhu na zdravotnom poistení sú nesprávne identifikačné údaje platby, čiže nesprávne číslo účtu, variabilný symbol, špecifický symbol alebo nesprávna suma poistného pri úhrade zdravotného poistenia. Ďalším dôvodom, ako sa niekto môže stať dlžníkom na zdravotnom poistení, je neoznámenie zmien rozhodujúcich pre to, kto je za vás platiteľom poistného. Zdravotná poisťovňa vás napríklad môže považovať za samoplatiteľa, aj keď zdravotné poistenie bude za vás platiť štát.

Aké pokuty a obmedzenia vás čakajú, ak máte dlhy na zdravotnom poistení

Prečítajte si tiež

V prípade, že ste považovaný za dlžníka na zdravotnom poistení, znamená to pre vás pomerne vážne následky, ktoré majú nielen finančný dopad, ale môžu mať dopad aj na vaše zdravie. Podľa § 9 ods. 2 zákona o zdravotnom poistení má poistenec, ktorý je dlžníkom, právo len na úhradu neodkladnej zdravotnej starostlivosti. Existuje však niekoľko výnimiek, kedy aj dlžníkovi zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu. Ide napríklad o dlžníka, ktorý sa so zdravotnou poisťovňou dohodol na splátkach poistného, od ktorého sa zdravotné poistenie vymáha v exekučnom konaní alebo o zamestnanca, za ktorého zdravotné poistenie nezaplatil jeho zamestnávateľ.

Za neplatenie zdravotného poistenia vám môže Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou udeliť pokutu až do výšky 3 319 eur. Zdravotná poisťovňa vám pokutu udeliť nemôže, ale môže od vás dlh vymáhať všetkými legálnymi spôsobmi počnúc upomienkami a končiac exekúciou. Výška vášho dlhu na zdravotnom poistení môže každý deň omeškania rásť. Zdravotná poisťovňa podľa § 18 ods. 1 zákona o zdravotnom poistení môže uplatniť voči platiteľovi poistného okrem nároku na poistné aj nárok na úrok z omeškania. Úrok z omeškania sa vypočíta z dlžnej sumy poistného a počtu dní omeškania.

Na úroky z omeškania na zdravotnom poistení sa používa sadzba 15 %.

Znamená to, že čím dlhšie svoj dlh na zdravotnom poistení neplatíte, tým vyššie úroky z omeškania budete platiť. Pri výpočte úroku z omeškania na zdravotnom poistení sa používa úroková sadzba vo výške štvornásobku základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky platnej v deň splatnosti preddavku na poistné alebo nedoplatku. Ak štvornásobok základnej úrokovej sadzby Európskej centrálnej banky nedosiahne 15 %, pri výpočte úroku z omeškania sa použije ročná úroková sadzba 15 %.

Článok pokračuje pod reklamou

Dlhov na zdravotnom poistení sa najľahšie zbavíte okamžitým splatením, v Union zdravotnej poisťovni vám do konca mája odpustia úroky

Najvýhodnejším spôsobom zbavenia sa dlhov je ich okamžité splatenie v plnej výške vrátane úrokov z omeškania. V praxi však k okamžitému splateniu dlhov na zdravotnom poistení môže dôjsť najčastejšie vtedy, ak má dlžník dostatok peňazí a jeho dlh vznikol nejakou neopatrnosťou (napríklad sa pomýlil pri zadávaní platobných údajov). Zdravotným poisťovniam kvôli veľkému počtu dlžníkov chýba niekoľko stoviek miliónov eur. Individuálne vymáhanie dlhov od tak veľkého počtu dlžníkov je pomerne administratívne aj časovo náročné. Preto sa zdravotné poisťovne častokrát pokúšajú svojich dlžníkov motivovať k úhrade dlhov napríklad tým, že im pri úhrade celej výšky dlhu odpustia všetky úroky z omeškania. V súčasnosti takúto možnosť svojim dlžníkom ponúka Union zdravotná poisťovňa.

Najvhodnejšie zbavenie sa dlhov je ich rýchla úhrada v plnej výške.

Union zdravotná poisťovňa od 20. marca 2017 spustila tzv. „úrokovú amnestiu“. Podstatou tejto kampane je, že každý, kto Union zdravotnej poisťovni do 31. mája 2017 zaplatí dlžné zdravotné poistenie, nebude musieť platiť žiadne úroky z omeškania. Zaplatí teda len pôvodnú výšku dlhu. Pre tých, ktorí sa rozhodnú túto možnosť využiť, je potrebné, aby poznali presnú výšku svojho dlhu. Možnosť uhradiť Union zdravotnej poisťovni dlhy na zdravotnom poistení sa nevzťahuje na tých, od ktorých sa už dlh vymáha exekúciou. Dovolíme si ešte poznamenať, že v minulosti už aj iné zdravotné poisťovne odpúšťali svojim dlžníkom úroky z omeškania a nie je vylúčené, že sa to stane aj v budúcnosti.

Ak nemôžete splatiť celú sumu dlhu naraz, najlepšou možnosťou je splátkový kalendár

Ak dlžník nie je schopný splatiť svoj dlh na zdravotnom poistení v plnej výške, je pre neho najvýhodnejšou možnosťou splatenie dlhu v splátkach. Zákon o zdravotnom poistení v § 18 ods. 3 umožňuje zdravotným poisťovniam, aby povolili dlžníkom splátky dlžných súm preddavku na poistné, nedoplatku z ročného zúčtovania poistného a úrokov z omeškania, ak tieto dlhy vznikli z dôvodu ich platobnej neschopnosti. Podmienky splátkového kalendára pre dlhy na zdravotnom poistení sú u každej zdravotnej poisťovni odlišné. Najlepšie je o splátkový kalendár požiadať priamo na pobočke príslušnej zdravotnej poisťovne, keďže iba Dôvera zdravotná poisťovňa na svojej internetovej stránke uvádza možnosť požiadania o splátkový kalendár na pobočke, elektronicky alebo poštou. Výhodou úhrady dlhov na zdravotnom poistení prostredníctvom splátok je aj to, že v tomto čase vám už zdravotná poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť v plnom rozsahu (nielen neodkladnú zdravotnú starostlivosť, ako je tomu vtedy, keď ste len bežným dlžníkom). V nižšie uvedenej tabuľke uvádzame prehľad základných parametrov splátkového kalendára všetkých troch zdravotných poisťovní.

Parameter splátkového kalendára Všeobecná zdravotná poisťovňa Dôvera zdravotná poisťovňa Union zdravotná poisťovňa
Podmienky pre individuálnych platiteľov
Výška dlhu pre povolenie splátkového kalendára nie je určená viac ako 80 eur viac ako 100 eur
Časť dlhu, ktorú musí dlžník uhradiť pri uzatvorení splátkového kalendára 40 % nie je určená 10 %, 20 % alebo 30 % (podľa počtu splátok)
Maximálny počet splátok nie je určený 9 splátok 3 splátky (pri okamžitej úhrade 10 % dlhu), 6 splátok (pri okamžitej úhrade 20 % dlhu), 12 splátok (pri okamžitej úhrade 30 % dlhu)
Minimálna výška jednej splátky nie je určená viac ako 30 eur najmenej 30 eur
Podmienky pre zamestnávateľov
Výška dlhu pre povolenie splátkového kalendára nie je určená viac ako 200 eur viac ako 200 eur
Časť dlhu, ktorú musí dlžník uhradiť pri uzatvorení splátkového kalendára 40 % nie je určená 10 %, 20 % alebo 30 % (podľa počtu splátok)
Maximálny počet splátok nie je určený 9 splátok 3 splátky (pri okamžitej úhrade 10 % dlhu), 6 splátok (pri okamžitej úhrade 20 % dlhu), 12 splátok (pri okamžitej úhrade 30 % dlhu)
Minimálna výška jednej splátky nie je určená viac ako 100 eur najmenej 30 eur

Čo robiť, keď sa v zozname dlžníkov nachádzate, ale dlhy na zdravotnom poistení nemáte

V praxi môže nastať aj situácia, že sa nachádzate v zozname dlžníkov, ale pritom ste všetky svoje záväzky voči zdravotnej poisťovni uhradili. V takomto prípade máte zo zákona o zdravotnom poistení právo namietať zaradenie do zoznamu dlžníkov. Námietku je možné podať v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe na príslušnú e-mailovú adresu zdravotnej poisťovne. Zdravotná poisťovňa je povinná preveriť opodstatnenosť vašej námietky a vyjadriť sa k nej do piatich pracovných dní od jej prijatia. Ak bude vaša námietka opodstatnená a nie je dôvod, aby ste figurovali v zozname dlžníkov, zdravotná poisťovňa je povinná vás do piatich pracovných dní zo zoznamu dlžníkov vyradiť.

Na čo si dávať pozor, aby ste sa zbytočne nestali dlžníkom Sociálnej poisťovne, nájdete v článku Nestaňte sa dlžníkom Sociálnej poisťovne - preplatok nie je možné započítať s ďalšou platbou SZČO

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023 (v roku 2024)

Zdravotné poisťovne sú do 30. septembra, resp. do 31. októbra 2024 povinné vykonať ročné zúčtovanie zdravotného poistenia za rok 2023. Koho sa týka, kedy vzniká preplatok či nedoplatok a dokedy ho treba zaplatiť?

Konsolidačný balíček mení dane, odvody aj poplatky od roku 2024

Konsolidačný balíček opätovne zavádza daňové licencie pre právnické osoby, zvyšuje daň z dividend aj odvody zamestnávateľov a SZČO. Aké ďalšie zmeny čakajú podnikateľov v roku 2024?

Vyššie dane, odvody aj poplatky, zrušenie dňa voľna: ako vláda naplní štátnu kasu?

Vláda schválila opatrenia na ozdravenie štátneho rozpočtu. Na zmeny by sa od začiatku roku mali pripraviť najmä firmy a živnostníci.

Minimálne zdravotné odvody zamestnanca od roku 2023

Novela zákona zavádza od roku 2023 minimálne poistné na zdravotné poistenie. Dotkne sa niektorých zamestnancov, ktorých príjmy sú nízke. Do minima si zamestnanec doplatí sám.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky