Ochrana osobných údajov

Zákon o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Z.z. ukladá povinnosti širokému spektru podnikateľov. Napriek tomu, že po vlne kritiky došlo k zmierneniu administratívnej záťaže na podnikateľov novelou č. 84/2014 Z. z. z 15.4.2014, môžeme povedať, že nariadenia zákona o ochrane osobných údajov sa týkajú väčšiny podnikateľov.

Podnikatelia využívajúci napr. kontaktné formuláre, vernostné systémy, CRM databázy a podobne, ktoré nejakým spôsobom identifikujú zákazníka, aj naďalej zodpovedajú za ochranu osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Rovnako tak bezpečnostné opatrenia treba implementovať pri používaní kamerových systémov, systémov používaných na vedenie mzdovej evidencie a podobne.

V závislosti od rozsahu spôsobu spracovávania osobných údajov sú závislé aj úkony na ochranu osobných údajov, ktoré je nutné v zmysle zákona uskutočniť a priebežne plniť.

Naše služby v oblasti ochrany osobných údajov zahŕňajú:

 • posúdenie bezpečnosti spracúvania osobných údajov vo Vašej spoločnosti,
 • určenie Vašich povinností zo zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie bezpečnostného projektu v zmysle zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • popis bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o ochrane osobných údajov,
 • vypracovanie poučenia o povinnosti mlčanlivosti,
 • vypracovanie poverení a poučení oprávnených a zodpovedných osôb,
 • registrácia zodpovedných osôb na Úrad na ochranu osobných údajov, resp. výkon zodpovednej osoby,
 • vypracovanie evidenčných listov Vami prevádzkovaných informačných systémov,
 • vypracovanie oznámení informačných systémov na Úrade pre ochranu osobných údajov,
 • vypracovanie zmluvy medzi prevádzkovateľom so sprostredkovateľom,
 • poradenská a konzultačná činnosť k uvedenej problematike,
 • zastúpenie našou spoločnosťou pri kontrole z Úradu na ochranu osobných údajov.

Aké sú výhody zabezpečenia ochrany osobných údajov prostredníctvom podnikajte.sk?

Výhody možno zhrnúť nasledovne:

 1. Overený poskytovateľ v oblasti ochrany osobných údajov - o službu sa vám postará overený poskytovateľ v obore, ktorým je advokátska kancelária
 2. Služby v rámci celého územia SR - pokrývame celé územie SR
 3. Preberáme plnú zodpovednosť za prípadné nedostatky zistené kontrolnými orgánmi
 4. Transparentne dohodnutá cena bez skrytých poplatkov zohľadňujúca potreby Vašej spoločnosti. Neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom formulára. Radi sa s Vami spojíme a prekonzultujeme riešenie, ktoré vám bude vyhovovať.
Máte záujem o naše služby alebo sa len potrebujete poradiť?

Kontaktujte nás prostredníctvom nášho formulára alebo telefonicky v pracovných dňoch od 9:00 do 16:30.

Ochrana osobných údajov v častých otázkach

1. Ako si eshop splní svoju oznamovaciu povinnosť voči Úradu na ochranu osobných údajov?

O povinnosti e-shopov oznámiť Úradu svoje informačné systémy ešte pred spustením predaja mnoho podnikateľov stále netuší. Postup oznamovania informačného systému sme spracovali v samostatnom článku.

2. Aké sú povinnosti podnikateľa spojené s používaním bezpečnostných kamier?

Prehľad najdôležitejších povinností podnikateľov spojených s použitím bezpečnostnej kamery sme pre vás taktiež spracovali v samostatnom článku.

3. Na akých podnikateľov sa budú zameriavať kontroly úradu v roku 2016?

Úrad na ochranu osobných údajov SR zverejnil nedávno plán kontrol na rok 2016, o ktorom referujeme v nasledovnom článku. Predchádzajte prípadným problémom už dnes.

4. Hrozia mi ako podnikateľovi nejaké sankcie za nedodržanie ochrany osobných údajov?

Žiaľ aj po novelizácii zákona o ochrane osobných údajov sú výšky pokút vysoké. Dobrou správou je, že zákon úradu neukladá povinnosť, ale len možnosť ich uloženia. Výška pokuty za jednotlivé správne delikty sa pohybuje v nasledovných výškach v závislosti od druhu a závažnosti porušenia zákona:

 • Od 300 do 3000 EUR úrad môže uložiť pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ak:
  • nesplnil alebo porušil povinnosť hodnoverne preukázať vyhotovenie záznamu poučenia oprávnených osôb
  • nesplnil alebo porušil povinnosť vyhotoviť poverenie zodpovednej osoby
  • nesplnil alebo porušil oznamovaciu povinnosť
  • nesplnil alebo porušil povinnosť vedenia evidencie informačného systému
 • Od 1000 EUR do 50 000 EUR úrad môže uložiť pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ak:
  • nesplnil alebo porušil niektorú z povinností základných zásad spracúvania osobných údajov
  • nesplnil alebo porušil niektorú z povinností likvidácie osobných údajov
  • nesplnil alebo porušil niektorú z povinností bezpečnosti spracúvania osobných údajov
  • nesplnil alebo porušil niektorú z povinností upravujúcich poučenie oprávnených osôb
 • Od 1000 EUR do 200 000 EUR úrad uloží pokutu prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, ak:
  • nesplnil alebo porušil povinnosť poveriť spracúvaním osobných údajov sprostredkovateľa na základe písomnej zmluvy
  • nesplnil alebo porušil povinnosť mať vypracovaný bezpečnostný projekt
  • nesplnil alebo porušil povinnosť osobitnej registrácie informačného systému
  • pri spracúvaní osobitnej kategórie osobných údajov nesplnil alebo porušil niektorú z povinností podľa § 13 a 14
 • Od 150 do 2000 EUR tomu, kto poskytne nepravdivé osobné údaje, nepostupoval v súlade s technickými, organizačnými alebo personálnymi opatreniami, poruší povinnosť mlčanlivosti o osobných údajoch alebo neposkytol úradu požadovanú súčinnosť pri výkone dozoru podľa tohto zákona.

Pri určovaní výšky konkrétnej pokuty je dozorný orgán povinný prihliadať najmä na „závažnosť, čas trvania a následky protiprávneho konania, opakovanie takéhoto konania a mieru ohrozenia súkromného a rodinného života a na počet dotknutých osôb.“

Ak máte pochybnosť či sa na Vás vzťahujú povinnosti vyplývajúce z tohto zákona, neváhajte nás osloviť prostredníctvom kontaktného formulára, radi vám pomôžeme.


Riešenie ochrany osobných údajov na mieru - Kontaktný formulár

Advokátska kancelária Vozáb & Co. poskytuje poradenské služby v oblasti osobných údajov a implementácie nariadenia GDPR. Pre získanie bližších informácií o podmienkach a cene právnych služieb využite tento kontaktný formulár.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť Vozáb & Co. s.r.o., IČO: 50383973. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Súvisiace služby

To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky