Sociálne podniky na Slovensku – úspešné príklady

Sociálne podniky na Slovensku – úspešné príklady
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Čo by mal úspešný sociálny podnik spĺňať a ktoré sociálne podniky sú úspešnými príkladmi na Slovensku?

Väčšina registrovaných sociálnych podnikov sa zameriava na pracovnú integráciu, resp. na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Ukazuje sa, že z pohľadu registrácie sociálnych podnikov je Banskobystrický kraj jedným z najúspešnejších regiónov. Vytváranie sociálnych podnikov má pozitívny vplyv na regionálny, ale aj miestny rozvoj. 

Úspešné príklady sociálneho podnikania v praxi

V súčasnosti existuje množstvo príkladov udržateľných sociálnych podnikov nielen v zahraničí, ale postupne sa rozvíjajú udržateľné koncepty aj na Slovensku. Zásadným znakom úspešných sociálnych podnikov je aj osobitný prístup k práci so znevýhodnenými a zraniteľnými skupinami osôb, ktorý by mala dopĺňať motivácia zamestnať ich na otvorenom trhu práce. V tomto smere sú sociálne podniky v porovnaní s bežnými subjektmi náročnejšie najmä z pohľadu sociálnej, emocionálnej a morálnej úrovne kvality stredného manažmentu.

Jedným z úspešne etablovaných sociálnych podnikov je družstvo WASCO z Banskobystrického kraja. V rámci prevádzkovania práčovne ponúka pracovné príležitosti pre znevýhodnené a zraniteľné osoby, čím im umožňuje začleniť sa na otvorený trh práce. Tento integračný sociálny podnik je inšpiratívny z viacerých hľadísk. Ich prvotnou víziou bolo vytvoriť udržateľný koncept, ktorý by zmierňoval hospodárske a sociálne rozdiely v danej lokalite. Postupom času sa im podarilo navýšiť kapacitu práčovne, čo viedlo aj k navýšeniu pracovných príležitostí pre znevýhodnené a zraniteľné osoby. Inšpiratívna je aj podniková stratégia práčovne v oblasti získavania odberateľov, ktorej cieľom je získavať odberateľov tak, aby ostatné práčovne z okolia neprichádzali o možnosť uplatniť sa na trhu. Preto je väčšina odberateľov z iných regiónov. Integračný sociálny podnik družstvo WASCO má vybudovanú aj viacstupňovú kontrolu, ktorá napomáha pri zachovaní kvality poskytovaných služieb.

Ale existuje aj viacero ďalších úspešných príkladov. Medzi ne patrí obecný integračný sociálny podnik Hrhovské služby, s.r.o., r.s.p, ktorý bol prvým registrovaným sociálnym podnikom na Slovensku. V rámci obecného sociálneho podniku sa realizujú rôzne aktivity, do ktorých sú zapájané znevýhodnené a zraniteľné osoby, najmä dlhodobo nezamestnaní. Tí si v obecnom podniku osvojujú pracovné zručnosti, ktoré sú nevyhnutné v prípade vstupu na otvorený trh práce. Tento koncept je úspešný najmä z pohľadu zníženia nezamestnanosti, ktorá je v obci aj vďaka obecnému integračnému sociálnemu podniku minimálna, resp. takmer žiadna.

Ďalší úspešný príklad sociálneho podniku na Slovensku je v Krompachoch. Združenie Ľudia a perspektíva sa svojím charakterom zameriava na zamestnávanie znevýhodnených a najmä sociálne vylúčených osôb vrátane osôb so zdravotným postihnutím. Tento koncept sociálneho podniku sa orientuje na komplexný rozvoj zamestnancov vrátane prípravy na zamestnanie. Združenie Ľudia a perspektíva je významné aj z hľadiska spolupráce s rôznymi inštitúciami a organizáciami na miestnej úrovni.

Prečítajte si tiež

Pozitívne je, že postupom času sú promované aj príklady registrovaných sociálnych podnikov, ktoré zamestnávajú zdravotne znevýhodnené skupiny osôb, napríklad BIVIO, ktoré pôsobí v Bratislavskom kraji. V rámci prevádzkovania ubytovania, reštaurácie a práčovne zamestnáva BIVIO predovšetkým osoby s mentálnym postihnutím. Prispieva tak k riešeniu ich uplatnenia na trhu práce. Popri pracovnej integrácii sa sociálny podnik venuje aj vzdelávaniu, resp. príprave osôb s mentálnym postihnutím na zamestnanie. Organizuje tiež rôzne vzdelávacie kurzy a konferencie nielen pre osoby s mentálnym postihnutím, ale aj pre odborníkov a rodičov.

Postupne začínajú byť promované aj úspešné príklady transformovaných chránených dielní, ktoré dnes registrovanými sociálnymi podnikmi. Aj táto skutočnosť zvyšuje predpoklady rozvoja celej sociálnej ekonomiky na Slovensku.

Prečo je potrebné propagovať úspešné príklady sociálneho podnikania?

Hlavným dôvodom mediálnej podpory sociálnych podnikov je najmä vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj sociálnej ekonomiky, ako aj vytváranie pozitívnych väzieb a vzťahov
k sociálnym podnikom. Pretože nedostatočné prezentovanie zámeru sociálnych podnikov v spoločnosti môže mať dopad na spomalenie rozvoja sociálneho podnikania. Princípom prezentácie príkladov z praxe je propagovanie tých subjektov, ktoré sú udržateľné z pohľadu dosiahnutia rovnováhy medzi finančnou udržateľnosťou a maximalizáciou pozitívneho sociálneho vplyvu.

Propagácia úspešných sociálnych podnikov by mala mať dva ciele:

  1. podnietiť tých, ktorí uvažujú o založení sociálneho podniku  a prispieť k úspešnej realizácii tohto zámeru alebo
  2. podporiť registráciu sociálnych podnikov a benefity z nej vyplývajúce.

Mediálna prezentácia úspešných príkladov sociálneho podnikania môže byť z tohto hľadiska rozhodujúcou.

Článok pokračuje pod reklamou

Rastu počtu sociálnych podnikov pomáhajú Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Z hľadiska budovania povedomia o sociálnych podnikoch a o rozvoji sociálnej ekonomiky na Slovensku je kľúčovým Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky (realizovaný v rokoch 2018 až 2022), ktorý realizuje Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR.

Prečítajte si tiež

V rámci organizačnej štruktúry je projekt tvorený Centrálnou koordinačnou jednotkou sociálnej ekonomiky a Regionálnymi centrami sociálnej ekonomiky, ktorých prioritnou úlohou je najmä bezplatné poskytovanie informácií o sociálnych podnikoch a o ich podpore, ako aj vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie sociálnych podnikov a organizovanie celoslovenských odborných seminárov, resp. konferencií.

V súčasnosti je dobudovaná celková informačná infraštruktúra čo znamená, že v každom z regiónov fungujú Regionálne centrá sociálnej ekonomiky. Vďaka ním sa má zvýšiť predpoklad vzniku nových, resp. ďalších úspešných sociálnych podnikov v praxi. Súčasťou projektu je práve mediálna kampaň, v rámci ktorej sa už realizovalo niekoľko seminárov zameraných na prezentovanie úspešných príkladov z praxe a zostáva dúfať, že nezostane len pri nich.

Akým rizikám a výzvam čelia sociálne podniky v súvislosti so šírením COVID-19 sa dozviete v článku Sociálne podniky a koronavírus.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michelle Chmelová
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.


Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Novinky z rezortu práce: zmeny v zamestnávaní a podpora sociálneho podnikania od 1. 1. 2023

Vláda 28.9.2022 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti aj novelu zákona o sociálnej ekonomike. Čo všetko sa v prípade schválenia v parlamente zmení?

Kreatívne štúdio IDENTIQ: skúsenosti so zmenou v riadení ľudí aj s registráciou sociálneho podniku

Prečo sa pri výbere zamestnancov zameriavajú na charakter, ako im pri riadení ľudí pomáha ERP systém či ako prebieha a koľko stojí registrácia sociálneho podniku, prezradil zakladateľ Pavol Ondráš.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky