Definícia rodinného podniku v zahraničí a u nás: v čom sú iné?

Definícia rodinného podniku v zahraničí a u nás: v čom sú iné?
Zdroj: Pixabay.com
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké definície rodinných podnikov existujú, v čom sa líšia a ako je definovaný rodinný podnik na Slovensku?

Vo svete aj v Európe existujú rozdiely vo vnímaní rodinného podnikania. Súvisia s tým, že pre definovanie rodinného podnikania sú dôležité nielen pojmy ako „rodinné podnikanie“ či „rodinný podnik“, ale aj definície pojmov „rodina“, „majetok“, „vlastníctvo“.

Keďže neexistuje jednotná záväzná definícia rodinných podnikov, neexistujú ani medzinárodne porovnateľné štatistické údaje o nich. Akékoľvek štatistiky o rodinných podnikoch preto vychádzajú len z odborných odhadov. Podľa nich Európska komisia odhaduje, že z celkového počtu európskych podnikov môže byť až 60 % rodinných podnikov.

Prečo je potrebné definovať rodinný podnik?

Základné dôvody pre prijatie jednotnej definície rodinného podniku minimálne na európskej úrovni sú tieto:

 • získanie informácií o počte a predmete podnikania rodinných podnikov,
 • možnosť medzinárodného porovnania a štúdie rodinných podnikov,
 • prispôsobenie legislatívy potrebám rodinných podnikov,
 • vytvorenie finančných a nefinančných podporných programov pre rodinné podniky,
 • vytvorenie študijných programov pre nástupníkov rodinných podnikov,
 • tvorba podporných programov pre presadenie sa podnikov na zahraničných trhoch,
 • možnosť vytvorenia platformy pre vzájomné stretávanie sa zástupcov rodinných podnikov a výmenu informácií medzi rodinnými podnikmi,
 • lepšia propagácia rodinného podnikania.

Európska únia už od roku 2009 presadzuje nižšie uvedenú definíciu rodinného podniku. Základnými kameňmi pre vytvorenie definície sú špecifikácia pojmov – rodina, podnik a vlastníctvo.

Podľa EÚ by definícia rodinného podniku mala vychádzať z nasledujúceho znenia:

 1. Väčšina rozhodovacích práv je vo vlastníctve fyzickej osoby (fyzických osôb), ktorá založila podnik, alebo vo vlastníctve fyzickej osoby (fyzických osôb), ktorá nadobudla kapitálový podiel v podniku, alebo vo vlastníctve ich manželov/manželiek, rodičov detí alebo detí priamych dedičov.
 2. Väčšina rozhodovacích práv je nepriamych alebo priamych.
 3. Aspoň jeden zástupca rodiny alebo jeho príbuzný je formálne zapojený do riadenia firmy.
 4. Ak v prípade spoločností obchodovaných na burze vlastní minimálne 25 % rozhodovacích práv vyplývajúcich z ich podielu na základnom imaní osoba, ktorá podnik založila alebo v nej získala podiel (alebo rodina či potomkovia takejto osoby, či týchto osôb).

Z európskych krajín je v právnej úprave rodinného podnikania lídrom Malta, nakoľko už od roku 2016 maltský právny systém obsahuje samostatný zákon o rodinnom podnikaní. Zákon síce nemá samostatné ustanovenie s definíciou rodinného podniku, avšak obsahuje podrobné definície jednotlivých právnych foriem, v ktorých môžu rodinné podniky vyvíjať svoju podnikateľskú činnosť.

Definícia rodinného podniku v Česku, Maďarsku a Poľsku

Spomedzi okolitých krajín má Česká republika právne definované pojmy rodinný závod a rodinný podnik v záväzných právnych predpisoch. Od roku 2014 je zakotvený pojem rodinný závod v ustanovení § 700 ods. 1 českého Občianskeho zákonníka, pričom sa za „rodinný závod považuje závod, v ktorom spoločne pracujú obaja manželia alebo aspoň s jedným z manželov pracuje aj ich príbuzní až do tretieho stupňa alebo osoby s manželmi zošvagrené až do druhého stupňa, a ktorý je vo vlastníctve niektorej z týchto osôb. Na tieto osoby, ktoré trvalo pracujú pre rodinu alebo rodinný závod sa hľadí ako na členov rodiny zúčastnených na riadení rodinného závodu.“ Hlavným zámerom zaradenia tohto pojmu do Občianskeho zákonníka bolo vytvorenie podmienok pre rodinné podnikanie a podchytiť právne vzťahy tam, kde sa na práci v rodinnom závode podieľajú členovia rodiny. Okrem iného pre rodinný závod sú dôležité osoby, ktoré sa podieľajú na jeho riadení a nie samotný predmet podnikania.

Od roku 2019 Uznesením vlády ČR č. 330 zo dňa 13.05.2019 došlo k vymedzeniu pojmu rodinného podniku v ČR. Schválená definícia označuje rodinný podnik ako rodinnú obchodnú korporáciu alebo rodinnú živnosť. Pri rodinnom podnikaní je dôležité presne určiť, ktorí členovia rodiny sa na ňom môžu podieľať. Na základe prijatej definície sú jednotlivé druhy rozdelené nasledovne:

 • „Rodinnou obchodnou korporáciou je obchodná korporácia, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je jej štatutárnym orgánom alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej korporácie. Za rodinnú obchodnú korporáciu sa považuje tiež obchodná korporácia, v ktorej väčšinu hlasovacích práv vykonáva v prospech jednej rodiny správca fondu alebo správca zvereneckého fondu, ak je súčasne aspoň jeden člen tejto rodiny členom štatutárneho orgánu fondu, alebo správca zvereneckého fondu.
 • Rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou prácou alebo majetkom podieľajú  najmenej dvaja členovia jednej rodiny a najmenej jeden z členov tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného obdobného oprávnenia alebo je oprávnený na podnikanie na základe iného dôvodu.
 • Za členov jednej rodiny sa pre účely rodinného podniku považujú spoločne pracujúci manželia alebo partneri alebo aspoň s jedným z manželov alebo partnerov aj ich príbuzní až do tretieho stupňa osoby s manželmi alebo partnermi zošvagrenými až do druhého stupňa, ďalej osoby príbuzné v priamej línii, alebo súrodenci. Ak je medzi nimi osoba, ktorá nemá plnú právnu spôsobilosť, zastupuje ju pri hlasovaní zákonný zástupca, pokiaľ je neplnoletá, inak opatrovník.“

Vyššie uvedená definícia rodinného podnikania bola uznesením vlády ČR č. 535 schváleného dňa 11.05.2020 pozmenená. Návrh na zmenu predložila Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Dôvodom zmeny bolo odstránenie rozporu medzi znakmi definície skutočným stavom aplikačnej praxe spočívajúcom v prípade, kedy rodinnú firmu vlastní jeden člen rodiny, tento člen rodiny je zároveň jediným štatutárnym zástupcom a ostatní členovia rodiny sa na podnikaní podieľajú v rámci pracovnoprávneho vzťahu, teda sú zamestnancami podniku. Predmetné zloženie podniku nespĺňalo znaky definície a podnik tak nemohol byť zaregistrovaný ako rodinná obchodná korporácia. V zmysle nového znenia: „rodinnou obchodnou korporáciou je obchodná korporácia, v ktorej je nadpolovičný počet spoločníkov tvorený členmi jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny vykonáva funkciu štatutárneho orgánu alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej korporácie; znaky rodinnej obchodnej korporácie sú splnené aj vtedy, ak je jediným jej spoločníkom člen tejto rodiny, ktorý je súčasne členom štatutárneho orgánu, a aspoň jeden iný člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu, zamestnancom, prokuristom alebo členom dozornej rady. Za rodinnú obchodnú korporáciu sa považuje tiež obchodná korporácia, v ktorej väčšinu hlasovacích práv vykonáva v prospech jednej rodiny správca fondu alebo správca zvereneckého fondu, ak je súčasne aspoň jeden člen tejto rodiny členom štatutárneho orgánu fondu, alebo správca zvereneckého fondu.“. Ďalšou zmenou bolo zaradenie medzi členov rodiny aj partnerov v zmysle zákona č. 115/2006 Sb. o registrovanom partnerstve a o zmene niektorých súvisiacich zákonov.

Poľsku je vytvorených viacero nezáväzných definícií rodinného podniku. Mnohé iniciatívy sa dlhoročne snažia o presadenie tohto pojmu v záväzných právnych predpisoch. Definície sú založené na znakoch, ktoré považujú rodinný podnik za podnik, v ktorom vzájomne spriaznené osoby prijímajú strategické rozhodnutia a cieľom ich aktivít je odovzdať rodinný podnik nasledovnej generácii. V rodinnom podniku, ktorý sa považuje za hospodársku jednotku so zaregistrovanou právnou formou sú minimálne dvaja členovia rodiny zapojení do riadenia podniku a väčšina kapitálu rodinného podniku je v rukách rodiny. Do podnikania sa zapájajú viaceré generácie rodiny. Tieto spoločne podnikajúce osoby sa musia vnímať ako rodinný podnik a ich hlavným zdrojom príjmu je príjem dosiahnutý z podnikateľskej činnosti podniku.

Maďarsko taktiež nemá schválený zákon o rodinnom podnikaní a ani právnu definíciu rodinného podniku. V opatrení na poskytnutie dotácií pre rodinné farmy došlo k čiastočnému vymedzenie pojmu rodinná farma. Za rodinnú farmu sa považuje aktívna poľnohospodárska jednotka, v určitej veľkosti. Predmetná hospodárska jednotka je buď vlastnená rodinou, má ju rodina v prenájme alebo ju užíva na základe iného titulu. Podstatné je, aby okrem farmára (člena rodiny) bol na plný úväzok zamestnaný aj minimálne jeden ďalší člen rodiny.

Ďalšia definícia rodinného podniku bola vytvorená Budapeštianskym centrom pre rozvoj podnikania LAB pri Ekonomickej univerzite v Budapešti. V zmysle tejto všeobecne uznávanej definície sa za rodinný podnik považuje podnik, v ktorom rodina disponuje vlastníckym podielom viac ako 51 % alebo väčšina hlasovacích práv rodiny je v rukách rodiny a to zabezpečuje ich plnú kontrolu nad riadením podniku.

Ako je na tom s definovaním rodinného podniku Slovensko?

Slovensko v súčasnosti nemá zákon o rodinnom podnikaní ani žiadne záväzné právne predpisy, ktoré by upravovali pojmy ako sú „rodinný podnik“, „rodinné podnikanie“ alebo „podnikanie s rodinnými príslušníkmi“. V posledných rokoch však bolo niekoľko iniciatív, ktorých snahou bolo túto situáciu zmeniť.

 • V roku 2013 bol skupinou opozičných poslancov, ktorú tvorili Ján Hudacký, Ján Figeľ a Pavol Zajac  predložený návrh zákona o rodinnom podnikaní. V treťom čítaní ho napokon NR SR neschválila. Voči návrhu sa kriticky postavilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré novému zákonu o rodinnom podnikaní vyčítalo, že obsahuje absolútne cudzorodé prvky, najmä odlišné stanovovanie vymeriavacieho základu na platenie poistného na sociálne poistenie. Dôsledok takejto zmeny by podľa ministerstva narušil vtedajšiu konštrukciu sociálneho poistenia. To podľa názoru ministerstva nie je budované na skupinovom, resp. rodinnom princípe, ale ako poistenie jednotlivca. Ministerstvo financií SR upozornilo na to, že návrh zákona mal narušiť prehľadnosť vtedy platného daňového systému a zároveň mal vyvrátiť niektoré jeho základné piliere.
 • Opätovný pokus o legislatívnu úpravu rodinného podnikania uskutočnila rovnaká skupina poslancov, ku ktorej sa pridal aj J. Bobík v roku 2015 s rovnakým znením návrhu zákona. Tentokrát už v prvom čítaní NR SR rozhodla, že v rokovaní o ňom nebude pokračovať. V nasledujúcich rokoch neboli predložené ďalšie návrhy zákonov upravujúcich rodinné podnikanie na Slovensku.

Predložený návrh zákona z roku 2015 bol pomerne komplexný v tom, že definoval rodinné podnikanie, rodinný podnik, právne formy rodinných podnikov, členov rodiny, založenie rodinného podniku, evidenciu rodinných podnikov, zmluvu o rodinnom podniku, formy podpory rodinného podnikania a iné. Stručne definoval pojem rodinné podnikanie a rodinný podnik v troch formách: obchodná spoločnosť, rodinná živnosť alebo rodinná farma.

V aktuálnych právnych predpisoch sú upravené len pojmy ako: „podnikanie“ (§ 2 Obchodného zákonníka), „podnik“ (§ 5 Obchodného zákonníka), „rodina“ (čl. 2 prvá veta zákona č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a „blízka osoba“ (§ 116 Občianskeho zákonníka). Pre účely problematiky rodinného podnikania a zapájania členov rodiny do spoločného podnikania je pojem „rodina“ v zákone o rodine definovaný príliš úzko a nedostatočne. Definícia „Rodina založená manželstvom je základnou bunkou spoločnosti.“ nešpecifikuje členov rodiny, čo následne spôsobuje diskusiu o tom, kto má byť súčasťou rodinného podnikania.

Najnovšie legislatívne zmeny vedúce k podpore rodinného podnikania

Od roku 2020 došlo k úprave problematiky nelegálneho zamestnávania, ktorá sa dotkla rodinných podnikov. Zamestnávanie rodinných príslušníkov bez náhrady mzdy za vykonanú prácu umožňovali právne predpisy do 31.12.2019 len živnostníkom. Novela  (zákon č. 320/2019 Z. z.), rozšírila túto možnosť (§ 2a ) od roku 2020 aj pre spoločníkov s.r.o., ktorými sú fyzické osoby a zároveň ide o jediného spoločníka s.r.o.

Táto legislatívna zmena umožňuje členom rodiny živnostníka alebo spoločníka (fyzickej osoby) jednoosobovej s.r.o. v rodinnom podniku vypomáhať bez nároku na mzdu alebo odmenu.

K určitému vymedzeniu pojmu rodinný podnik pre potreby Ministerstva hospodárstva SR pre rozvoj v oblasti rodinného podnikania došlo v  Schéme na podporu rodinného podnikania (2017 -2020). V zmysle znenia Schémy sa rodinným podnikom rozumie:

 • skupina fyzických osôb, ktorých spájajú pokrvné väzby;
 • skupina fyzických osôb, ktorých spájajú väzby uznané rozhodnutím súdu alebo zákonom s rovnakým účinkom ako je adopcia a manželstvo;
 • osoby majúce medzi sebou osobné, vzájomné väzby a majú záujem týmito spoločnými väzbami vytvoriť vzájomnú závislosť, previazanosť a odkázanosť (druh, družka)

a zároveň vyššie uvedené skupiny osôb spĺňajú aspoň jednu z nasledovných podmienok vo vzťahu k podniku:

 • jeden člen alebo viacerí vlastnia viac ako 50 % podielov, hlasov alebo akcií v podniku;
 • jeden člen alebo viacerí vlastnia v podniku taký podiel, počet hlasov alebo akcií, že sú schopní presadiť svoju vôľu proti ostatným spoluvlastníkom;
 • jeden člen alebo viacerí vykonávajú kontrolné funkcie v podniku a majú vplyv;
 • jeden člen alebo viacerí vykonávajú riadiace funkcie v podniku a majú vplyv.

Čo si o definovaní rodinnej firmy myslia zástupcovia podnikateľov

Téme podpory rodinného podnikania sa dlhodobo venujú aj zástupcovia podnikateľov na Slovensku.

Združenie podnikateľov Slovenska (ďalej len „ZPS“) začalo v rámci svojich aktivít akcentovať aj tému rodinného podnikania a generačnej výmeny v roku 2017. Združenie podnikateľov Slovenska a Slovenský živnostenský zväz iniciovali spoločne s MH SR v rámci Slovak Business Agency viacero aktivít týkajúcich sa rodinného podnikania, ktoré vyústili do vytvorenia Schémy na podporu rodinného podnikania. V januári 2020 ZPS vytvorilo Platformu Združenia podnikateľov Slovenska pre rodinné podniky s víziou stať sa v oblasti rodinného podnikania dôveryhodným, transparentným a dlhodobým partnerom pre všetky rodinné firmy na slovenskom trhu a podčiarknuť tak význam rodinného podnikania.

Prečítajte si tiež

S cieľom zlepšiť legislatívne podmienky v oblasti rodinného podnikania sa ZPS navrhuje prijať definíciu rodinného podniku, ktorá bude terminologicky korešpondovať s pojmami používanými Obchodným zákonníkom, bude  zahŕňať všetky typy subjektov podnikania definované Obchodným zákonníkom  a zároveň bude eliminovať terminologické nedostatky českej definície, ktorá napr. pod pojmom rodinná živnosť rozumie aj formy podnikania fyzickej osoby, ktoré nie sú živnosťou (napr. slobodné povolania).

Článok pokračuje pod reklamou

ZPS preto navrhuje nasledovné definície:

Rodinné podnikanie je podnikanie, ktoré vykonáva rodinná firma za účelom dosiahnutia zisku.

Rodinnou firmou je:

  1. obchodná spoločnosť alebo družstvo, založené za účelom podnikania, v ktorej:
   1. minimálne dvaja členovia jednej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen jednej rodiny je štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu,
   2. jediným spoločníkom alebo akcionárom a súčasne štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu je člen jednej rodiny a aspoň jeden iný člen jednej rodiny je jej štatutárnym orgánom alebo členom jej štatutárneho orgánu, jej zamestnancom, jej prokuristom alebo členom jej dozornej rady alebo pre ňu vykonáva prácu v súlade s osobitným predpisom,
   3. majú minimálne dvaja členovia jednej rodiny hospodársky prospech spolu najmenej 40 % z podnikania alebo z inej jej činnosti.
  2. fyzická osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia alebo na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, alebo ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu [1], pričom na jej podnikaní sa svojou prácou alebo majetkom podieľa aspoň jeden iný člen jednej rodiny.

Za členov jednej rodiny sa pre účely definície rodinnej firmy považujú:

  1. manželia, príbuzní v priamom rade alebo súrodenci,
  2. ostatní príbuzní aspoň jednej osoby podľa písm. a) až do tretieho stupňa[2],
  3. zošvagrení aspoň s jednou osobou podľa písm. a) až do druhého stupňa.

Združenie podnikateľov Slovenska sa vo svojej definícií zámerne vyhlo pojmu podnik, pretože  ten slovenské obchodné právo v súčasnosti nedefinuje ako subjekt, ale ako zdroje prostredníctvom, ktorých podnikateľ vykonáva svoju podnikateľskú činnosť.

Stupeň príbuzenstva dvoch osôb sa určuje podľa počtu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobočnom rade obidve od najbližšieho spoločného predka."

Slovenský živnostenský zväz (ďalej len „SŽZ“) navrhuje prijať definíciu rodinného podniku podobne ako v ČR vo forme uznesenia vlády alebo navrhuje definíciu zapracovať do Obchodného zákonníka a/alebo do živnostenského zákona. Podľa SŽZ je rodinným podnikom rodinná obchodná spoločnosť alebo rodinná živnosť. 

 1. Rodinnou obchodnou spoločnosťou je bez ohľadu na výšku tržieb alebo počet zamestnancov obchodná spoločnosť, v ktorej nadpolovičný počet spoločníkov tvoria členovia jednej rodiny a aspoň jeden člen tejto rodiny je jej štatutárnym orgánom, alebo v ktorej členovia jednej rodiny priamo alebo nepriamo vykonávajú väčšinu hlasovacích práv a aspoň jeden člen tejto rodiny je členom štatutárneho orgánu tejto obchodnej spoločnosti.
 2. Rodinná živnosť je podnikanie, na ktorom sa svojou prácou alebo majetkom podieľajú najmenej dvaja členovia jednej rodiny a najmenej jeden z členov tejto rodiny je držiteľom živnostenského alebo iného obdobného oprávnenia alebo je oprávnený podnikať z iného dôvodu. 
 3. Za členov jednej rodiny sa pre účely rodinného podniku považujú spoločne pracujúci manželia, alebo aspoň s jedným z manželov spoločne pracujúci ich priamy príbuzní podľa § 117 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka (otec, syn vnuk, matka, dcéra vnučka), alebo spoločne pracujúci súrodenci a ich priamy príbuzný.

Pracovná skupina Slovenskej asociácie malých a stredných podnikov a živnostníkov (ďalej len „SAMP“) vytvorila dňa 08.07.2020 svoju navrhovanú verziu definície rodinného podniku. SAMP sa prikláňa k definovaniu rodinného podniku v takmer rovnakom znení aká je schválená v ČR uznesením vlády, ktorú uvádzame vyššie v tomto článku.

Na definícii rodinnej firmy pracuje aj Ministerstvo hospodárstva

Dôležitosť témy rodinného podnikania si uvedomuje aj vláda SR. Tá predchádzajúca v decembri 2019 uložila pri prerokovávaní Návrhu 1. akčného plánu pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030 Ministrovi hospodárstva SR zabezpečiť okrem iného plnenie úlohy č. 23 - Prijať potrebné legislatívne normy pre ukotvenie definície rodinného podnikania a vytvoriť pozitívne podnikateľské prostredie pre tzv. generačnú výmenu.

Súčasná vláda sa vo svojom Programovom vyhlásení zaviazala, že vytvorí priaznivejšie podmienky aj pre efektívny rozvoj rodinného podnikania.

V nadväznosti na tieto dokumenty ako aj na poznatky sformulované v štúdiách o rodinnom podnikaní, ktoré v roku 2018 a 2020 vypracovala Slovak Business Agency zriadilo  Ministerstvo hospodárstva SR v lete 2020 pracovnú skupinu, ktorá sa zaoberá témou rodinného podnikania. Tvoria ju zástupcovia ministerstiev, NR SR a zástupcovia podnikateľských organizácií. Jej hlavným cieľom je dospieť k vytvoreniu jednotnej definície rodinného podniku a tiež návrhu podporných nástrojov či odstránenia bariér, ktoré sa špecificky týkajú rodinného podnikania.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Daniela Diheneščíková
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).


Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Evidovaný a registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch účinná od 1. júla 2023 rozlišuje evidovaný a registrovaný rodinný podnik. Aký je medzi nimi rozdiel?

Rodinná rada a jej legislatívna úprava od 1.7.2023

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch účinná od 1. júla 2023 zavádza inštitút rady rodinných podnikov. O čo ide a aké má rada oprávnenia?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky