Registrácia sociálneho podniku - výhody a postup

Registrácia sociálneho podniku - výhody a postup
Zdroj: Pixabay.com
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké výhody prináša pre sociálne podniky registrácia a za akých podmienok sa môžu sociálne podniky na Slovensku registrovať?

Sociálne podniky sú dôležitým prispievateľom k sociálnej inklúzií, podpore zamestnanosti a regionálneho či miestneho rozvoja.

Aké výhody so sebou prináša registrácia sociálnych podnikov

Registrácia sociálnych podnikov ponúka pre subjekty sociálnej ekonomiky možnosť formálneho začlenenia do sektora sociálnej ekonomiky, na ktoré nadväzuje aj možnosť priamej podpory podnikov zo strany verejných inštitúcií. Motiváciou pre registráciu môže byť aj prístup k finančnej podpore, keďže práve registrované sociálne podniky majú najviac možností využitia nástrojov finančnej podpory sociálnych podnikov (najmä integračného charakteru). Z tohto hľadiska je registrácia rozhodujúca v zmysle úplného prístupu k vytvoreným podporným nástrojom. Práve finančná podpora a prístup k nej môže byť rozhodujúci v rámci dosiahnutia rovnováhy medzi finančnou udržateľnosťou a maximalizáciou pozitívneho sociálneho vplyvu.

Aké sú podmienky registrácie a ako sociálny podnik zaregistrovať

Sociálne podniky sa môžu ale nemusia registrovať. Subjekt, ktorý sa tak rozhodne urobiť musí splniť všetky zákonom stanovené podmienky. Podmienky priznania štatútu registrovaného sociálneho podniku sú uvedené v § 6 zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikov. Okrem všeobecných podmienok uvedených v predmetnom zákone, sú stanovené aj osobitné, ktoré vyplývajú z typu registrovaného sociálneho podniku. Pretože zákon rozlišuje viaceré druhy registrovaných sociálnych podnikov vzhľadom na zameranie ich činnosti. Môže ísť registrovaný sociálny podnik:

  1. integračný,
  2. sociálny podnik bývania,
  3. všeobecný registrovaný sociálny podnik.

Jednotlivé druhy sociálnych podnikov sa totiž líšia v napĺňaní sociálneho vplyvu. Napríklad v prípade integračného sociálneho vplyvu ide o podporu zamestnanosti prostredníctvom zamestnávania znevýhodnených osôb alebo zraniteľných osôb, ktorý sa meria percentom zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných osôb. A  všeobecný registrovaný sociálny podnik ho napĺňa poskytovaním akejkoľvek spoločensky prospešnej služby, ktorá je uvedená v § 2 ods. 4 písm. a) až j) zákona č. 122/2018 Z. z..

Prečítajte si tiež

Ďalej musí žiadateľ zriadiť aj poradný výbor alebo uplatňovať demokratickú správu. Medzi ďalšie patria aj formálne podmienky základného dokumentu, ktorý sa líši v závislosti od právnej formy subjektu, ktorý žiada o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Napr. v prípade, že je žiadateľom občianske združenie, základným dokumentom sú stanovy. Základný dokument musí obsahovať aj opis hlavného cieľa, čím je podľa § 5 b) predmetného zákona dosahovanie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu (ku ktorému prispievajú tovary alebo služby, ktoré vyrába, dodáva, poskytuje alebo distribuuje, alebo ku ktorému prispieva spôsob ich výroby alebo poskytovania), ako aj spôsob jeho merania (napr. v prípade integračných podnikov ide o percento zamestnaných znevýhodnených a zraniteľných osôb). Okrem toho musí obsahovať aj:

  • predmet hospodárskej činnosti,
  • opis, akým spôsobom žiadateľ o priznanie štatútu vyrába, poskytuje alebo distribuuje tovary alebo služby, alebo spôsob ich výroby (alebo poskytovania) prispievajú k dosahovaniu pozitívneho sociálneho vplyvu,
  • záväzok žiadateľa o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku, že bude využívať viac ako 50 % zisku na dosiahnutie merateľného pozitívneho sociálneho vplyvu a takisto spôsob a postup rozdelenia zvyšnej časti zisku, ktoré nenarušia hlavný cieľ a
  • opis zapájania sa zainteresovaných osôb prostredníctvom poradného výboru alebo uplatňovaním demokratickej správy.
Prečítajte si tiež

Ďalšou je napríklad podmienka dôveryhodnosti, ktorá sa podľa zákona považuje za splnenú ak sa nepreukáže opak. Záujemca o registráciu zároveň nemôže mať nedoplatky na poistení, nesmie porušiť zákaz nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku. Podmienkou je aj to, že žiadateľ nemôže byť v konkurze, reštrukturalizácii alebo v likvidácii. Nemôže ísť ani o podnik, ktorý mal zrušený štatút registrovaného sociálneho podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku.

Záujemca musí požiadať o priznanie štatútu sociálneho podniku

Žiadateľ o priznanie štatútu registrovaného sociálneho podniku oň musí požiadať. Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe prostredníctvom elektronického formulára, ktorý je dostupný na stránke Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny. MPSVaR SR je registračným orgánom, ktorý rozhoduje v konaní o priznanie štatútu na základe overenia splnenia podmienok a posúdenia predložených dokumentov. Priznaním štatútu a jeho registráciou v Registri sociálnych podnikov získava podnik osvedčenie, že spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky na vykonávanie hospodárskej činnosti ako registrovaného sociálneho podniku. Registrovaný sociálny podnik je povinný spĺňať zákonom stanovené podmienky počas celého trvania jeho platnosti. Taktiež je povinný uvádzať pri svojom obchodnom mene alebo názve označenie „registrovaný sociálny podnik“ alebo skratku „r.s.p.“. Táto povinnosť vznikla registrovaným sociálnym podnikom od 1. januára 2020. Označenie a skratka sa zapisujú do registra alebo inej evidencie, do ktorej vzniká právnická osoba.

Článok pokračuje pod reklamou

Register sociálnych podnikov a aktuálny vývoj

Podľa Registra sociálnych podnikov je v súčasnosti registrovaných už viac ako 260 sociálnych podnikov s prevahou zastúpenia Košického, Trenčianskeho a Banskobystrického samosprávneho kraja. V registri dominujú vo veľkej miere najmä integračné sociálne podniky, ktoré sú zamerané primárne na zamestnávanie znevýhodnených a zraniteľných osôb. Ukazuje sa, že význam sociálnych podnikov v spoločnosti narastá, a to najmä vo vzťahu k súčasnému riešeniu spoločenských problémov, v tomto prípade aj konkrétne s problémom dlhodobej nezamestnanosti a posilnením sociálnej inklúzie.

Akým rizikám a výzvam čelia sociálne podniky v súvislosti so šírením COVID-19 sa dozviete v článku Sociálne podniky a koronavírus.

Kedy je možné odobrať štatút registrovaného sociálneho podniku

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny môže odobrať štatút registrovanému sociálnemu podniku v prípade, že porušil povinnosť spĺňať zákonom stanovené podmienky počas celého trvania platnosti štatútu. Môže ho odobrať aj v prípade, ak registrovaný sociálny podnik nepreukázal splnenie podmienok v zákonne stanovej lehote alebo ak porušil zákaz nelegálneho zamestnávania.

Na koho sa môžu záujemcovia o registráciu sociálneho podniku obrátiť

Na registrácií sociálnych podnikov sa výrazne podieľajú vzniknuté Regionálne centrá sociálnej ekonomiky (ďalej len „RC SE“), ktoré fungujú vo všetkých regiónoch Slovenska. Boli zriadené najmä za účelom poskytovania informácií o sociálnej ekonomike ako súčasť Národného projektu Inštitútu sociálnej ekonomiky pod záštitou Implementačnej agentúry Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR. Tento národný projekt sa radí z pohľadu rozvoja sociálnej ekonomiky medzi hlavné projekty, a to najmä z hľadiska budovania fyzickej infraštruktúry. Záujemcovia o založenie sociálneho podniku, ako aj záujemcovia o registrovanie sociálneho podniku sa môžu na RC SE obrátiť v každom krajskom meste vrátane Bratislavy. Tieto centrá poskytujú bezplatne informácie o možnostiach podpory pre subjekty sociálnej ekonomiky, ako aj poradenstvo v procese ich registrácie.

Prečítajte si tiež

K registrovaniu sociálnych podnikov napomáha i propagácia úspešných príkladov z praxe. Mediálna kampaň zameraná na sociálny rozmer v podnikaní predstavuje jeden z hlavných faktorov, ktorý môže významným spôsobom ovplyvniť registráciu nových subjektov a rozvoj celej sociálnej ekonomiky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michelle Chmelová
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.


Výkaz o plnení zamestnávania ZŤP v roku 2024 elektronicky

Niektorí zamestnávatelia musia zamestnávať aj osoby so zdravotným postihnutím (ZŤP), s čím sa spájajú ďalšie povinnosti, napríklad podanie ročného výkazu. Ten sa prvýkrát v roku 2024 podáva elektronicky cez portál Služby zamestnanosti.

Zamestnávanie zamestnancov so zdravotným postihnutím (ZŤP) od roku 2023

Zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím (ZŤP) má určité osobitné pravidlá. Aké povinnosti ukladá zákon zamestnávateľom v tejto oblasti?

Novinky z rezortu práce: zmeny v zamestnávaní a podpora sociálneho podnikania od 1. 1. 2023

Vláda 28.9.2022 schválila novelu zákona o službách zamestnanosti aj novelu zákona o sociálnej ekonomike. Čo všetko sa v prípade schválenia v parlamente zmení?

Kreatívne štúdio IDENTIQ: skúsenosti so zmenou v riadení ľudí aj s registráciou sociálneho podniku

Prečo sa pri výbere zamestnancov zameriavajú na charakter, ako im pri riadení ľudí pomáha ERP systém či ako prebieha a koľko stojí registrácia sociálneho podniku, prezradil zakladateľ Pavol Ondráš.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky