Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy

Zahraničný obchod a podpora vstupu na zahraničné trhy
Zdroj: Rawpixel.com
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Akú podporu môžu firmy od štátu získať pri expanzii do zahraničia? Ako zistiť trhové príležitosti pre podnikanie?

Dôvodov prečo sa firma rozhodne expandovať na zahraničné trhy je niekoľko, ale ide najmä o zvýšenie trhového podielu a dosiahnutie rastu, resp. rozvoja samotného podniku.

Na druhej strane existuje viacero bariér, ktorým môžu podnikateľské subjekty pri vstupe na zahraničné trhy čeliť. Spravidla môže ísť o nedostatok informácií o zahraničných trhoch, nedostatok informácií o potenciálnych obchodných partneroch v zahraničí, nedostatok expertov v oblasti internacionalizácie a právnej podpory a nedostatok peňazí potrebných na expanziu. Problémom môžu byť aj interné procesné bariéry, napr. v príprave podniku pre vstup na zahraničný trh, posúdení rizík, príprave exportnej stratégie a iných.

Podporu exportu majú v kompetencii viaceré ministerstvá - Ministerstvo hospodárstva, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí, Ministerstvo financií, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, ako aj Ministerstvo dopravy a výstavby. Významným poradným, koordinačným orgánom je v tejto oblasti Rada vlády Slovenskej republiky na podporu exportu a investícií.

Podpora exportu zo strany vybraných inštitúcií v oblasti poskytovania služieb

V oblasti ekonomickej diplomacie (v rámci aktivít Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí) sa poskytujú, prostredníctvom zastupiteľských úradov SR, služby pre podnikateľskú sféru prostredníctvom tzv. katalógu služieb. Ide napr. o poradenské služby pre malé a stredné podniky. Sieť ekonomickej diplomacie okrem iného podporuje prezentačné podujatia v zahraničí, účasť slovenských podnikateľských subjektov na výstavách a veľtrhoch v zahraničí a priamo alebo v súčinnosti so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) a Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) zabezpečuje podnikateľské misie. Podnikateľom sú poskytované aj bezodplatné služby Podnikateľského centra Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR). Pre viac informácií je potrebné kontaktovať Podnikateľské centrum MZVEZ SR e-mailom alebo telefonicky.

V oblasti poskytovania služieb exportérom, ktoré sú významné aj pri vstupe na nové trhy, sú služby Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu. Agentúra poskytuje bezplatné služby podnikom zo Slovenska za účelom podpory internacionalizácie a zvyšovania podielu exportu.

Napr. v rámci národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ sú podporované výlučne malé a stredné podniky so sídlom mimo Bratislavského kraja. Zabezpečuje informačné, poradenské, asistenčné, ako aj vzdelávacie služby pre slovenských exportérov. Podnikateľ môžu získať napríklad bezplatnú účasť na podujatiach, ale môže získať aj praktické informácie pri prieniku na zahraničné trhy. 

Podpora je realizovaná prostredníctvom rôznych aktivít, pričom medzi najvýznamnejšie aktivity národného projektu patrí podpora účasti malých a strených podnikov na zahraničných veľtrhoch a výstavách. Na základe dopytu skupiny podnikateľov SARIO realizuje aj podnikateľské misie. V rámci podnikateľskej misie SARIO zabezpečuje najmä vstupenky na podujatie pre dvoch zástupcov spoločnosti, propagačné materiály a asistenciu v teritóriu počas celého trvania podnikateľskej misie. Podpora nezahŕňa napr. náklady na dopravu a ubytovanie. Na webovej stránke SARIO sú dostupné informácie o aktuálnych, ale aj plánovaných podnikateľských misiách. V prípade záujmu o účasť na podnikateľskej misií je potrebná registrácia. Atraktívne pre podnikateľov môže byť naviazanie kontaktu s potenciálnym partnerom v konkrétnom teritóriu. SARIO ponúka aj účasť na sourcingových (zameraných na zapojenie do subdodávateľských sietí zahraničných spoločností) a kooperačných podujatiach (zameraných napr. na obchodné príležitosti slovenských podnikov), ako aj zvyšovanie odborných kapacít prostredníctvom seminárov Exportnej akadémie. Účasť na sourcingových a kooperačných podujatiach, ako aj seminárov Exportnej akadémie je rovnako podmienená registráciou a je bezplatná.

Pre začínajúcich, ako aj etablovaných exportérov môže byť užitočným aj portál export.slovensko.sk, ktorý uľahčuje orientáciu v oblasti podpory exportu zo strany štátnych inštitúcií, ale obsahuje aj praktické informácie o možnostiach financovania vývozu. Na portáli sú aktualizované aj informácie o práve realizovaných podujatiach, projektoch a otvorených výzvach.

Partnerom agentúry SARIO pri realizácii národného projektu „Podpora internacionalizácie MSP“ je Slovak Business Agency (SBA). Podpora internacionalizácie sa v SBA realizuje prostredníctvom tzv. „Trade pointov“, t. j. pobočiek Národného podnikateľského centra, ktoré sú zriadené v každom samosprávnom kraji SR. Klienti môžu využiť viaceré služby, pričom môže ísť o účasť na veľtrhoch a výstavách, poradenstvo v oblasti internacionalizácie (exportu aj importu) alebo podporu alternatívnych a obchodných platforiem (napr. môže ísť o klastre) a to formou krátkodobého alebo dlhodobého individuálneho poradenstva alebo účasti na rôznych seminároch.

Prostredníctvom týchto Trade pointov je poskytovaná napr. podpora pri nadväzovaní kontaktov, poskytovanie priestorov na stretnutia s potenciálnymi obchodnými partnermi, alebo poskytovanie informácií v oblasti podpory marketingových a investičných aktivít zameraných na zahraničné trhy a mnohé ďalšie aktivity.

Ďalšou z foriem podpory SBA v rámci predmetného národného projektu pre malé a stredné firmy je poskytnutie poradenstva v oblasti aktívneho využívania elektronického podnikania a rozvoj zručností. Pre využitie bezplatných služieb je potrebná registrácia a podanie žiadosti, dostupnej na stránkach SBA. Záujemca sa môže uchádzať o krátkodobé alebo dlhodobé poradenstvo alebo podporu v rámci technologického profilu.

Článok pokračuje pod reklamou

Internacionálna podnikateľská expertíza

Medzi základné faktory rozhodovania o vstupe na zahraničný trh patrí najmä analýza zahraničných trhoch, ktorá by mala zodpovedať na otázku či a do akej miery má trh potenciál, či je daný trh prístupný a aké sú riziká vstupu na tento trh, aká je konkurencia a podobne. Rovnako je dôležitý aj výber obchodného partnera

Napríklad v tejto oblasti je nápomocná Slovak Business Agency, ktorá je partnerom siete Enterprise Europe Network (EEN), a ktorá spája odborné skúsenosti v oblasti cezhraničnej spolupráce za účelom prieniku na nové trhy. V rámci nej poskytuje internacionálnu podnikateľskú expertízu v oblastiach vyhľadávania partnerstiev (databáza ponúka tisíce obchodných a technologických profilov), organizáciu bilaterálnych stretnutí, ako aj poskytovanie poradenstva (v oblasti internacionalizácie a podnikateľskej spolupráce).

Základné informácie o teritóriu pre začínajúcich exportérovdostupné na stránkach Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Špecifické analýzy teritória poskytuje pre exportérov aj SARIO.

Užitočným dokumentom pre začínajúcich exportérov, resp. pre tých, ktorí vstupujú na nový trh je Manuál slovenského exportéra, ktorý vytvorila EXIMBANKA SR. Dokument je základnou príručkou pre všetkých, ktorí majú záujem o realizovanie exportu, resp. o prenikanie na zahraničné trhy. Publikácia poskytuje základný prehľad toho ako postupovať pri exportovaní, ale dáva aj základné odpovede na otázky či, ako a kam exportovať.

Podpora financovania exportu zo strany vybraných štátnych inštitúcií

V oblasti financovania exportu patrí medzi najdôležitejšie Exportno-importná banka Slovenskej republiky (EXIMBANKA SR), ktorá poskytuje slovenským vývozcom bankové produkty (priame úvery, refinančné úvery na podporu vývozu a bankové záruky) a poistné produkty, ktorými sa eliminuje riziko z nezaplatenia pohľadávok.

Medzi ďalšie významné inštitúcie, ktoré poskytujú finančné nástroje na podporu exportu malých a stredných podnikov možno zaradiť aj Slovenskú záručnú a rozvojovú banku (SZRB), ktorá poskytuje pre exportérov priame úvery zamerané na podporu financovania investičných a prevádzkových potrieb. SZRB poskytuje pre malé a stredné podniky aj záručné programy.

Pomôcť s financovaním exportu môže aj mikropôžičkový program SBA, ktorý napomáha k rozvoju malých a stredných podnikov. Maximálna výška podpory je 50 000 Eur. Doba splatnosti je stanovená do 4 rokov.

Zhrnutie

Začínajúcim, ako aj etablovaným exportérom je na Slovensku z hľadiska vybraných štátnych inštitúcií poskytovaná široká škála podpory v zmysle poskytovaných služieb, ktoré môžu napomôcť v prvom kroku k eliminovaniu informačných a interných procesných bariér a v druhom kroku k zvyšovaniu exportných aktivít. Ide najmä o organizovanie rôznych bezplatných podujatí, seminárov a webinárov zameraných na zvýšenie exportného potenciálu slovenských firiem, ale aj poskytovanie bezplatného krátkodobého alebo dlhodobého či už individuálneho alebo skupinového poradenstva. Zároveň môžu exportéri využiť užitočné informácie, ktoré sú spracované v podobe rôznych manuálov, ktoré podnikatelia nájdu na stránkach EXIMBANKY SR, SBA a SARIA (vrátane modelového príkladu, na stránke sú dostupné aj užitočné dokumenty týkajúce sa rozhodovania o expanzií vrátane rozhodovania o výbere trhu).

Podporná infraštruktúra v súčasnosti poskytuje začínajúcim a etablovaným exportérom aj možnosti financovania exportných aktivít. Existujú aj užitočné stránky, ktoré pomáhajú podnikateľom zorientovať sa v podpore  financovania, ako aj v oblasti aktuálnych trendov a otvorených výziev.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Michelle Chmelová
Michelle Chmelová

Analytička Slovak Business Agency, ktorá sa v súčasnosti okrem iných tém bližšie špecializuje aj na problematiku sociálneho podnikania. Je absolventkou doktorandského štúdia na Ekonomickom ústave SAV. V minulosti vyštudovala študijný odbor Hospodárska politika na Národohospodárskej fakulte EUBA.


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Výber prepravy v medzinárodnom obchode: čo zvažovať?

Aký typ prepravy zvoliť pri dovoze tovaru z iných krajín či vývoze do zahraničia a na čo dať pozor, aby sa export/import zbytočne nepredražil?

Nekalé praktiky a podvody pri obchodovaní s ázijskými firmami

Na čo si dať pozor pri obchodných partneroch a výrobcoch z Ázie, ako spoznať podvodného dodávateľa a neprísť o financie, čas aj nervy?

Ako vyrábať pod vlastnou značkou v Ázii: postup z praxe

Na čo sa pripraviť pred rozbehnutím výroby tovarov vlastnej značky v ázijských krajinách, praktický príklad s postupom krok po kroku aj praktické rady, čo nepodceniť.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky