Novela autorského zákona od 29. 10. 2014

Od októbra 2014 budú v autorskom zákone upravené dve nové kategórie diel, tzv. osirelé diela a diela obchodne nedostupné.

Návrh na zmenu a doplnenie autorského zákona (zákon č. 618/2003 Z.z.) predložený Ministerstvom kultúry SR v máji 2014 (tento návrh už prešiel medzirezortným pripomienkovým konaním) prináša niekoľko zmien v oblasti digitalizácie a šírenia vybraných kategórií diel a následnej ochrany autorských práv. Autorský zákon bude novo upravovať pravidlá pre sprístupnenie tzv. osirelých diel a obchodne nedostupných diel.

Hlavným dôvodom pre zavedenie novej úpravy je uľahčenie masovej digitalizácie diel a šírenie kultúrneho dedičstva. Ochrana autorských práv a prísna regulácia šírenia diel môže viesť v mnohých prípadoch k upadnutiu diel do zabudnutia. Práve túto situáciu zákonodarca plánuje zmeniť.

Osirelé dielo a jeho právna úprava od 29. 10. 2014

Osirelým dielom môže byť akékoľvek dielo podliehajúce ochrane autorského zákon, teda slovesné dielo v písomnej forme, písomný záznam hudobného diela alebo audiovizuálne dielo.

Novelizovaný autorský zákon stanoví niekoľko podmienok, ktoré dielo musí spĺňať, aby mohlo byť považované za osirelé:

  • Autora diela nie je možné určiť, prípadne je možné ho určiť, ale nie je možné ho nájsť. Zákon novo upravuje tzv. dôsledné vyhľadávanie, ktoré musí povinne vykonať osoba majúca záujem osirelé dielo použiť . Dôvodom, pre ktorý je táto problematika novelizovaná je skutočnosť, že podľa súčasnej úpravy ochrana autorských práv dopadá na všetky diela bez ohľadu na to, či je možné autora kontaktovať, a pre ich použitie je potrebný súhlas autora v podobe uzavretia licenčnej zmluvy.
  • Dielo musí byť dostupné v niektorej z nasledovných inštitúcií: archív, knižnica, škola, múzeum.
  • Dielo muselo byť prvýkrát vydané, alebo odvysielané na území Európskej únie, prípadne bolo so súhlasom inak sprístupnené verejnosti a je predpokladateľné, že by autor súhlasil s jeho použitím (napr. svoje dielo/rukopis daroval knižnici a súhlasil, aby bolo požičiavané verejnosti). Zákon v tejto súvislosti nekladie dôraz na pôvod autora, ale uprednostňuje miesto zverejnenia diela.

Naplnenie týchto podmienok je predpokladom pre získanie statusu osirelého diela. V rámci sprístupňovania diel v celej Európskej únii bude platiť pravidlo vzájomného uznávania, teda čo je považované za osirelé dielo v jednom členskom štáte, má automaticky toto postavenie aj v ostatných. Online databáza osirelých diel je vedená Úradom pre harmonizáciu vnútorného trhu a eviduje všetky diela z celej EÚ.

Použitie osirelého diela po prijatí novely autorského zákona

Na základe pripravovanej novely autorského zákona bude osirelé dielo predstavovať ďalšiu kategóriu z tzv. zákonných výnimiek z potreby súhlasu autora s použitím diela, jeho rozmnožovaním a šírením. Novela autorského zákona však obmedzuje oprávnené subjekty (súhlas nepotrebujú knižnice, archívy, školy a múzeá, ostatní áno) a rozsah, keď tieto diela je možné využiť len pre vzdelávacie a kultúrne účely a na plnenie úloh vo verejnom záujme.

Autor, ktorý svojím oznámením Slovenskej národnej knižnici ukončí status osirelého diela má voči oprávnenému subjektu, ktorý dielo používal, nárok na primeranú odmenu. Oprávnené osoby sú preto povinné okrem iného viesť a uchovávať záznamy o použití osirelých diel.

Obchodne nedostupné dielo v kontexte novely autorského zákona

Novela autorského zákona taktiež reaguje na iniciatívu Európskej komisie, zástupcov európskych knižníc, autorov, vydavateľov a organizácií kolektívnej správy, vyjadrenú v Memorande o porozumení o kľúčových zásadách digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel z roku 2011 a do autorského zákona zavádza novú kategóriu tzv. obchodne nedostupných diel. Za obchodne nedostupné dielo je považované akékoľvek vyššie uvedené dielo, ktoré spĺňa tieto podmienky:

  • Nie je možné získať ho bežnou obchodnou cestou, teda kúpou v obchode či cez internet.
  • Nachádza sa v archíve knižnice, archíve alebo múzeu.
  • Je zapísané v zozname obchodne nedostupných diel vedenom Slovenskou národnou knižnicou. Dielo môže byť do tohto zoznamu zaradené na návrh fyzickej či právnickej osoby, ak Slovenská národná knižnica po preskúmaní zistí, že dielo je skutočne nedostupné a zároveň autor v lehote troch mesiacov od zverejnenia návrhu na zaradenie nenamietne zaradenie do zoznamu. Autor je oprávnený samozrejme kedykoľvek požadovať odstránenie zo zoznamu.

Použitie obchodne nedostupných diel po prijatí novely autorského zákona

Na použitie obchodne nedostupných diel, ich rozmnožovanie a sprístupňovanie verejnosti sa nevzťahuje zákonná výnimka a bude podliehať povinnosti uzatvoriť zmluvu s organizáciou kolektívnej správy zastupujúcej významný počet nositeľov práv obdobných diel. Konkrétne podmienky pre použitie budú predmetom samotnej zmluvy.

Predpokladaná účinnosť novelizovaného znenia autorského zákona je stanovená na 29. októbra 2014, kedy uplynie lehota stanovená pre transpozíciu európskej smernice týkajúcej sa osirelých diel.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nové pravidlá EÚ v oblasti autorského práva

Začínajú platiť zmeny v autorskom práve, ktoré prinesú úžitok tvorcom, podnikom aj spotrebiteľom. Čo platí po novom?

Licenčná a autorská zmluva: čo treba vedieť pred ich podpísaním?

Aké práva a povinnosti sa spájajú s autorstvom a ako ich upravujú autorská či licenčná zmluva? Na čo myslieť pri uzavretí týchto zmlúv?

Ako ochrániť duševné vlastníctvo a na čo si dávať pozor

Duševné vlastníctvo má hodnotu, ktorú je možné kvantifikovať a preto je potrebné chrániť ho pred odcudzením alebo zneužitím. Prinášame praktické rady, ako sa pri ochrane duševného vlastníctva nenechať dobehnúť.

Retail preferuje úspešné značky

Kúpa a vlastníctvo produktu drahej značky sa stáva (u niektorých ľudí) záležitosťou spoločenského postavenia a prestíže. Logá úspešných značiek sa využívajú ako účinný marketingový nástroj a prostredníctvom franchisingu sa stávajú sami produktom, ktorý má svoju hodnotu.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky