Autorské práva nie sú zadarmo ani bez byrokracie

Internetová stránka je pre väčšinu podnikateľov neodmysliteľnou súčasťou komunikácie so zákazníkmi. Máte na svojom webe obrázky, hudbu, videá, alebo uverejňujete články iných autorov? Treba sa mať na pozore. Ani voľne stiahnuteľný obsah a obrázky nie sú vždy zadarmo. Púšťate v predajni rádio alebo televíziu? Taktiež pozor. Úhrady za služby verejnosti (bývalé koncesionárske poplatky) totiž nie sú splnením povinnosti uhradiť odmenu autorom a umelcom, ktorú definuje § 5 ods.14 Autorského zákona č.618/2003 Z. z.

LEGISLATÍVA AUTORSKÝCH PRÁV

Vzťahy vznikajúce v súvislosti s vytvorením a použitím umeleckých a vedeckých  diel, umeleckého výkonu, s výrobou a použitím zvukového alebo zvukovo-obrazového záznamu, s vysielaním a použitím rozhlasového a televízneho vysielania upravuje zákon 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Zákon ďalej upravuje výkon kolektívnej správy práv tak, aby boli chránené práva a oprávnené záujmy autora, výkonného umelca, výrobcu zvukového záznamu, výrobcu zvukovo-obrazového záznamu, rozhlasového vysielateľa a televízneho vysielateľa a zhotoviteľa databázy.

Verejný prenos

Pojem verejný prenos  je podrobne vysvetlený v § 5 ods.14 Autorského zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Verejným prenosom sa rozumie šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek technickými prostriedkami na šírenie zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu nemohli vnímať. Verejný prenos zahŕňa aj káblovú retransmisiu (príjem a prenos vysielania programovej služby), vysielanie a sprístupňovanie verejnosti.

K verejnému prenosu dochádza prostredníctvom technických zariadení (napr. rádiový, či televízny prijímač), najmä:

 • v prevádzkach  - reštaurácie, kaviarne, bary, obchodné domy, čerpacie stanice, herne, kasína, miesta kondičného cvičenia (napr. fitnescentrá, aerobikové štúdiá), klzisko, športový areál, prevádzky služieb – kaderníctva, kozmetické salóny, pedikúra a pod., dopravné prostriedky – autobus, vlak, lietadlo, trhy, burzy, cirkus, lunapark, verejné priestranstvá, verejná čakáreň, kiná;
 • v ubytovacích zariadeniach - hotel, penzión, ubytovňa, liečebný dom, sanatórium a pod.;
 • na podujatiach – na diskotékach, plesoch, iných kultúrnych a spoločenských podujatiach a pod. (z autorského hľadiska nejde o podujatia s hudbou, ktoré sú výlučne určené pre okruh rodiny, príbuzných a priateľov);
 • prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete – napríklad sprístupňovanie hudby, videa, obrázkov, fotografií atď. na internete.

Pri verejnom prenose sa posudzuje konkrétna situácia majiteľa prevádzky, ako aj situácia všetkých osôb, ktorým bol sprístupnený chránený zvukový záznam, pričom aby v konkrétnom prípade išlo o verejný prenos diela, mali by byť podľa SCF Consorzio Fonografici C-135/10 splnené tieto kritériá:

 1. prevádzkovateľ zariadenia (napr. reštaurácie) musí sprostredkúvať s vedomím dôsledkov svojho konania svojim zákazníkom prístup k vysielaniu obsahujúcemu chránené dielo;
 2. prevádzkovateľ zariadenia musí dielo sprístupňovať verejnosti.  Relevantné je koľko osôb má paralelne (naraz) prístup k dielu a takisto koľko z týchto osôb má postupne prístup k tomuto dielu (napr. za celý mesiac);
 3. prevádzkovateľ by mal získavať priamy alebo nepriamy finančný benefit týmto svojím sprístupňovaním diel - platiť ochranným zväzom je potrebné, ak má podnikateľ z používania diela prospech, buď finančný, alebo to robí jeho podnikanie výnimočným. Keď podnikateľ počúva rádio v aute alebo v práci, kam nechodia zákazníci, nemalo by to zakladať povinnosť platiť poplatky ochranným zväzom (ale stále je potrebné platiť úhrady za služby verejnosti). Napríklad, ak hrá zubárovi v ambulancii rádio, nezvyšuje tým hodnotu svojej služby, zákazníci k nemu prichádzajú kvôli jeho odborným  znalostiam. Opačným príkladom je taxislužba.

Ak zistíte, že sa z vašej strany ide o verejný prenos diela, máte povinnosť platiť licenčnú odmenu kolektívnemu správcovi.

Poznámka: SCF je talianska organizácia, pod ktorú spadajú ochranné zväzy. Organizácia ochrany autorských práv je v Taliansku rozdielna, ale legislatíva by mala byt harmonizovaná vo všetkých krajinách EÚ. Ochranné zväzy majú aj medzinárodné združenia,  ochranné zväzy autorské sú členmi BIEM (medzinárodná organizácia združujúca organizácie kolektívnej správy práv).

Autorské odmeny

Ak ste ako podnikateľ odberateľom elektriny, podľa §3 zákona č. 68/2008 Z. z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom ste povinný platiť úhrady za služby verejnosti (bývalé koncesionárske poplatky). Tieto poplatky však nesúvisia s autorskými odmenami a primeranými odmenami, ktoré definuje Autorský zákon. 

Autorské odmeny a primerané odmeny podľa platného Autorského zákona sú povinné platiť fyzické a právnické osoby, ktoré podnikajú a realizujú verejný prenos podľa definície uvedenej v § 5 ods.14 Autorského zákona č.618/2003 Z. z., v znení neskorších predpisov. V zmysle autorského zákona 618/2003 Z.z. je prevádzkovateľ (v našom prípade podnikateľský subjekt) povinný vysporiadať odmeny za verejný prenos týmto subjektom:

 1. autorom (napr. autor hudby, autor textu);
 2. výkonným umelcom (napr. spevák, hudobník);
 3. výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (napr. vydavateľ);

V prípade, že dochádza k verejnému prenosu, je podnikateľ povinný nadobudnúť súhlas a uhradiť odmenu za použitie každého predmetu ochrany. Pod pojmom predmet ochrany sa rozumie dielo, umelecký výkon, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam alebo  vysielanie. Nakoľko v jednom objekte (predmete prenosu) môžu existovať viaceré predmety ochrany (napr. pri verejnom prenose z rádia dochádza k použitiu autorských diel, umeleckých výkonov aj zvukových záznamov), je potrebné nadobudnúť súhlas, resp. uhradiť odmenu za každý požívaný predmet ochrany.

Autor môže v súvislosti s organizáciami kolektívnej ochrany:

 1. nebyť zastupovaný vôbec - vtedy potrebujete osobný súhlas pre šírenie každého autorovho diela;
 2. byť zastupovaný úplne - o všetkých použitiach autorových diel rozhoduje kolektívny správca a používa aktuálny cenník;
 3. byť zastupovaný s výnimkami – autor je zastupovaný, ale vymohol si výnimku, ktorá sa týka rozhodovania pre špecifické účely (väčšinou film a televízia). Znamená to, že pre účely použitia diela vo filme alebo televíznom seriáli nemôže rozhodnúť kolektívny správca a je potrebné kontaktovať autora.

Možnosti vysporiadania autorských odmien:

 • Prostredníctvom organizácií kolektívnej ochrany práv – väčšina autorov je zastupovaných kolektívnym správcom a nie veľa z nich používa výnimku. Kolektívny správca dohaduje podmienky za autorov. Nie každý autor je v kolektívnej správe, vtedy je možné autorskú odmenu vysporiadať priamo autorovi uzavretím licenčnej zmluvy;
 • Priamo autorovi – ak autor nie je zastupovaný organizáciou kolektívnej správy. Vtedy je potrebné, aby autor preukázateľne vylúčil kolektívnu správu svojich práv (v praxi to znamená doručiť organizáciám kolektívnej ochrany vlastnoručne podpísané vylúčenie kolektívnej správy práv daného autora v zmysle § 84 Autorského zákona);

Náš tip: Najlepším spôsobom je objednať si vyhotovenie diela na zákazku a vysporiadať autorskú odmenu priamo autorovi. S autorom podpíšete zmluvu o vyhotovení diela, na základe ktorej je povinný dielo vytvoriť, a licenčnú zmluvu na základe ktorej získate právo dielo použiť. Tiež je potrebné preukázateľne vylúčiť kolektívnu správu práv daného autora.
 

Organizácie kolektívnej ochrany

Kolektívna správa je zastupovanie viacerých osôb, ktoré majú majetkové práva k predmetu ochrany (autori, výkonní umelci, výrobcovia záznamov). Autorské odmeny a primerané odmeny sa vysporadúvajú prostredníctvom organizácií kolektívnej správy. Organizácia kolektívnej správy je právnická osoba, ktorej bolo udelené oprávnenie na výkon kolektívnej správy. Každá organizácia kolektívnej správy spravuje práva len vo vybraných odboroch, podľa vzťahu ku konkrétnym predmetom ochrany, v rozsahu oprávnenia udeleného Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky. K organizáciám kolektívnej správy patrí:

 • SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam. Zaoberá sa výkonom kolektívnej správy majetkových práv autorov a iných nositeľov práv k hudobným dielam (www.soza.sk);
 • LITA – autorská spoločnosť, ktorá sa zameriava na výkon kolektívnej správy majetkových práv autorov a iných nositeľov práv k literárnym, dramatickým, hudobnodramatickým, choreografickým, audiovizuálnym, fotografickým dielam, dielam výtvarného umenia, architektonickým dielam  alebo dielam úžitkového umenia. V súčasnosti má spoločný výber s OZIS (www.lita.sk);
 • OZIS – Ochranné združenie interpretov v Slovenska, zastupuje výkonných umelcov pri ochrane ich majetkových práv a uvedenia týchto práv do praxe (www.ozis.sk);
 • SLOVGRAM - Nezávislá spoločnosť výkonných umelcov. Na základe platnej licencie zastupuje a chráni práva výkonných umelcov a výrobcov zvukových a zvukovo-obrazových záznamov (www.slovgram.sk);
 • SAPA - Slovenská asociácia producentov v audiovízii (www.sapa.cc);
 • AGICOA Europe Slovensko - úlohou tejto neziskovej organizácie je výber a prerozdeľovanie odmien a primeraných odmien za  retransmisiu diel, práva ku ktorým vykonávajú nezávislí producenti (www.agicoa.sk);
   

Každý, kto používa predmety ochrany (napr. hudobné dielo), je povinný získať súhlas na ich použitie, teda uzavrieť s jednotlivými organizáciami licenčnú zmluvu ešte pred použitím diela. Zmluva má formu Hromadnej licenčnej zmluvy, jej podpisom získavate súhlas na použitie diel. Prostredníctvom týchto organizácií tak zaplatíte autorské odmeny nositeľom autorských práv.

Podnikateľ sa musí registrovať do všetkých zväzov, ktoré sa týkajú jeho pracovnej náplne. To znamená, že keď napríklad púšťa hudbu (autorov zastupuje SOZA, interpretov Slovgram alebo OZIS, niekedy aj LITA), musí sa registrovať do všetkých štyroch. Podnikateľ väčšinou platí paušál, ktoré si tieto organizácie medzi sebou rozdelia, ale musí sa registrovať na všetky, aby vedeli, že na časť paušálu majú nárok (napr. pri televíznom vysielaní sa televízie registrujú, platia paušálne poplatky, podávajú ochranným zväzom hlásenia o hudbe, ktorú použili vo vysielaní a zväzy na základe týchto hlásení prerozdelia prostriedky umelcom a autorom).
SAPA vykonáva správu k právam výrobcom audiovizuálnych diel, takže pokiaľ podnikateľ vo svojom podnikaní nepoužíva audiovizuálne diela, nemá povinnosť registrácie. V prípade, že ich podnikateľ používa a má na to licenciu priamo od poskytovateľa licencie (autora alebo producenta), ktorý disponuje všetkými právami (je dobré, aby sa to pri podpise zmluvy skontrolovalo), podnikateľ nemusí dodatočne riešiť ostatné práva umelcov. Napríklad keď producent nakrúti film a získa všetky práva od autorov a umelcov, môže ich sublicencovať. To znamená, že pri poskytnutí licencie na jeho film poskytuje odberateľovi všetky práva a odberateľ nemá žiadne ďalšie povinnosti. Keby producent nemal licenčné práva od umelcov, musel by si ich odberateľ vysporiadať sám prostredníctvom ochranných zväzov.

Pre organizácie kolektívnej ochrany pracujú v teréne inšpektori, ktorí kontrolujú, či používatelia predmetov ochrany majú súhlas na ich použitie, teda či majú s konkrétnou organizáciou kolektívnej ochrany uzavretú licenčnú zmluvu (inšpektori nie sú oprávnení  vyberať autorské honoráre v hotovosti, ich povinnosťou je kontrolovať používateľov, či  dodržiavajú autorskoprávne predpisy). SOZA má v súčasnosti má 9 interných a 3 externých inšpektorov, Slovgram má 5 inšpektorov. Ľahko sa môže stať, že sa objavia aj vo vašej prevádzke.

Prevádzky a ubytovacie zariadenia a autorské práva

Reštaurácie, kaderníctva, taxislužby, obchodné domy, čerpacie stanice a ostatné prevádzky, v ktorých dochádza k verejnému prenosu, majú povinnosť platiť licenčnú odmenu kolektívnemu správcovi. Poplatky taxikára za prevádzku rádia v aute činia zhruba 8 eur mesačne. Reštaurácia s plochou do 100 m2 ročne zväzom zaplatí zhruba 170 eur. Navyše, ak má prevádzkovateľ ozvučenú terasu, a odmeny vysporiadal len za reštauráciu, za terasu musí požiadať o uzatvorenie dodatočnej zmluvy, kde bude stanovená jednorazová výška poplatku za kalendárny rok, bez ohľadu na dobu prevádzkovania terasy. Za verejný prenos sa rovnako považuje aj poskytovanie signálu hotelovým zariadením prostredníctvom televíznych prijímačov klientom, ktorí sú ubytovaní v izbách tohto zariadenia (t.j. prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia má povinnosť bez ohľadu na obsadenosť izieb platiť za poskytovanie televízneho signálu na izbe).

Ak by chcel podnikateľ obísť kolektívnu organizáciu ochrany práv tým, že bude v prevádzke púšťať iba jedno CD konkrétneho autora, s ktorým by sa dohodol na licenčnej zmluve, je to možné iba ak autori (hudby, textu a vydavateľ) nie sú zastupovaní organizáciami kolektívnej ochrany práv a teda vylúčili kolektívnu správu práv a poskytli podnikateľovi licenciu na použitie diela. Avšak povinnosť platiť licenčnú odmenu kolektívnemu správcovi sa vo verejných prevádzkach viaže k vlastníctvu prístroja (pretože nie je možné skontrolovať, že podnikateľ naozaj púšťa len tú konkrétnu hudbu z jedného CD), preto záleží od konkrétneho stanoviska konkrétnej organizácie autorských práv. Takéto zámery preto musí podnikateľ komunikovať priamo s organizáciami kolektívnej ochrany. Ak by chcel podnikateľ púšťať iba jedno CD a takto vysporiadať autorskú odmenu priamo autorovi, ktorý je zastupovaný kolektívnou organizáciou, nie je to možné, pretože autor toto právo preniesol zmluvou na  organizáciu kolektívnej ochrany a už nemá právo dávať súhlas na použitie diela. Podpisom licenčnej zmluvy s organizáciami kolektívnej ochrany,  teda získaním licencie na použitie hudobného diela  na verejnosti a zaplatením autorskej odmeny získava podnikateľ právo použiť celosvetový repertoár hudobných diel.

Ďalším spôsobom, ako sa vyhnúť poplatkom týmto organizáciám, je, okrem ticha, aj hudba od alternatívnych zahraničných poskytovateľov, ktorá nespadá pod kolektívnu ochranu práv, lebo ju jej autori výslovne odmietli (napríklad často využívaná je platforma Jamendo). Pri slovenských alternatívnych poskytovateľoch sú licencie lacnejšie. Súčasťou balíka ich služieb sú aj papiere, ktoré je potrebné ukázať inšpektorom domácich ochranných zväzov (keď prídu na prevádzku).
 

Verejné podujatia a autorské práva

Za verejné sa považuje akékoľvek podujatie, ktoré je prístupné verejnosti a ktorého účastníci nie sú spojení príbuzenskými vzťahmi (koncerty, diskotéky, plesy, módne prehliadky, krsty cédečiek, kníh, športové podujatia, firemné večierky, a pod.). Hudba predvádzaná na súkromných podujatiach (svadby, oslavy narodenín a pod.) sa za verejné podujatie nepovažuje a nevyberá sa za ňu autorský honorár. Používateľom hudby na verejnom podujatí je usporiadateľ (nie hudobný súbor alebo DJ) a teda usporiadateľ je zodpovedný za dodržanie autorskoprávnych povinností.

Pri organizácii verejného podujatia je usporiadateľ vo všeobecnosti povinný:
 • oznámiť mestskému alebo obecnému úradu zámer usporiadať podujatie;
 • zaslať organizáciám kolektívnej ochrany všetky požadované tlačivá a dokumenty;

Náš tip: Ak patríte medzi usporiadateľov verejných podujatí, odporúčame vám podrobne si preštudovať informácie uverejnené na stránkach jednotlivých organizácií kolektívnej ochrany, aby ste presne vedeli, aké sú vaše povinnosti voči každej z nich, nakoľko každá má vlastný postup a požiadavky.

Pozor na to, čo máte na webe (aj tu hrozia riziká súvisiace s autorskými právami)

Internetová stránka tvorí dnes u väčšiny podnikov neodmysliteľnú súčasť komunikácie so zákazníkmi. Pri jej tvorbe a výbere dodávateľa webu sa rieši vhodná grafika, funkcie, obsah, no je potrebné myslieť aj na autorské práva. Tie je potrebné riešiť aj keď vám stránku vyhotoví dodávateľ, v prípade autorských práv tykajúcich sa obsahu stránky, je totiž za obsah zodpovedný vlastník daného riešenia, teda objednávateľ stránky (autorské práva je potrebné vyriešiť v zmluve).

Existuje niekoľko oblastí, na ktoré si pri tvorbe webu treba dávať pozor:

 1. použitá grafika (template, na mieru)
 2. hudba na webe (niektoré stránky obsahujú hudbu)
 3. obrázky na webe
 4. videá na webe
 5. texty na webe

Hudba na webe a autorské práva

Každý majiteľ internetovej stránky s hudbou, to znamená aj ten, kto na svojej stránke bezplatne sprístupňuje hudobné diela ako súčasti audiovizuálnych diel (napr. hudobných videoklipov, propagačných videí, videozáznamov zo školení, výstav a pod.), je podľa Autorského zákona povinný získať licenciu na verejné sprístupňovanie hudobných diel prostredníctvom elektronickej komunikačnej siete. Pri použití hudobného videoklipu na webovej stránke spoločnosti registrovanej na území Slovenskej republiky ide podľa § 5 ods.11 a § 5 ods.14 Autorského zákona o verejný prenos, resp. sprístupňovanie autorského diela verejnosti. Ak ste však sám autorom videoklipu s vlastnou hudbou, kde nie je „použitá“ žiadna  časť chráneného repertoáru, zmluvu  so SOZA mať nemusíte (za predpokladu, že je jasne preukázateľné, že ide výlučne o vaše dielo v plnom rozsahu). V prípade, že nie ste autorom hudby na vašej stránke, potrebujete získať súhlas autora. Ak je autor zastupovaný organizáciou kolektívnej ochrany práv, autorské práva ohľadom hudby sa riešia cez SOZA. Autorská odmena je podľa cenníka SOZA pre sprístupňovanie hudobných diel na informačnej, prezentačnej stránke (napr. neziskového združenia, školy, ako aj stránke súkromnej osoby – nepodnikateľa) stanovená paušálnou sadzbou 33,00 € ročne / 1,40 € denne (bez DPH) za každú hudbou ozvučenú stránku (doménu) a použitie max. 50 hudobných diel (na stránke nesmie byť nijaká reklama ani žiadne oznámenie o podnikateľskej aktivite).

Autorská odmena pre sprístupňovanie hudobných diel na web stránke komerčného subjektu je stanovená paušálnou sadzbou 133,00 € ročne / 5,55 € denne (bez DPH) za každú hudbou ozvučenú stránku (doménu) a použitie max. 100 hudobných diel (stránka podnikateľského subjektu s reklamou i bez nej, alebo stránka nepodnikateľského subjektu s reklamou).

Obrázky a fotografie na webe a autorské práva

Obrázky alebo fotografie stiahnuté z internetu môžete voľne použiť, len ak je výslovne uvedené, že autor ich poskytol na bezplatné užívanie komukoľvek. Ak je obrázok možné použiť zadarmo, nezabudnite si pozrieť tiež podmienky jeho použitia, či nie sú zakázané úpravy obrázku alebo či sa nevyžaduje umiestnenie spätného odkazu. Treba sa mať na pozore aj pred prípadmi, keď je povolenie obmedzené použitím obrázkov len na určité účely (zväčša na nekomerčné napr. na blogy, súkromné stránky a pod.). Ak použijete obrázok, ku ktorému nebolo udelené povolenie, alebo obrázok použijete na iné ako uvedené účely, porušujete autorské práva a autor sa môže domáhať náhrady vzniknutej ujmy.

Je potrebné dávať si pozor na používanie obrázkov vyhľadaných cez Google. Ponúka síce možnosť filtrovania podľa licencie (Google > Obrázky > Rozšírenie hľadanie > filter licencie), ani to vám však nemusí  poskytnúť stopercentnú istotu pôvodu obrázka.
Jedným z riešení je vytvoriť vlastné obrázky, či nafotiť fotografie (vtedy je vhodné označiť si ich vodoznakom, aby ste v prípade, že by niekto použil vaše fotky, vedeli dokázať svoje autorstvo), prípadne zabezpečiť ich zhotovenie dodávateľským spôsobom (vtedy je potrebné uzatvoriť s autorom fotiek zmluvu o vytvorení diela a licenčnú zmluvu).

Ďalším riešením je využitie fotobanky – stránky na ktorých sa zhromažďujú a predávajú obrázky. Ponúkajú nespočetné množstvo fotiek v rôznych kategóriách za prijateľné ceny.  Na webovú stránku zväčša nie je potrebné veľké rozlíšenie a keď si kúpite len možnosť používania a nie celú licenciu fotky, cena je ešte nižšia.

V prípade, že potrebujete obrázky tovaru pre svoj e-shop, vhodným riešením je požiadať svojho dodávateľa alebo výrobcu o povolenie použiť ich fotky vo svojom obchode. Iným riešením je už len nafotiť tovar svojpomocne (alebo si dať nafotiť).

Videá na webe a autorské práva

Video spravidla obsahuje viacero predmetov ochrany a je potrebné nadobudnúť súhlas, resp. uhradiť odmenu za každý požívaný predmet ochrany.  Povinnosť získať všetky tieto súhlasy je pre každé dielo, ktoré je zverejnené, ale aj také, ktoré robíte pre domácu potrebu. Na kolektívnu organizáciu sa obraciate, keď chcete použiť prevzaté veci, častokrát totiž zastupujú niektorých autorov a ak ich nezastupujú, môžu vám na nich poskytnúť kontakt (autori – SOZA, interpreti – Slovgram).

Ak na svojej stránke sprístupňujete videá, môžu nastať situácie:

 • ste autorom videa aj hudby - video si môžete dať na svoju webovú stránku, ale musí byť jasne preukázateľné, že ide výlučne o vaše dielo v plnom rozsahu;
 • ste autorom videa ale nie hudby - video si môžete dať na svoju webovú stránku, ale musíte mať vysporiadané autorské práva, teda súhlas použiť hudbu (prípadne i text piesne) vo svojom videu buď priamo s autormi (prostredníctvom licenčnej zmluvy), alebo v prípade, že sú autori zastupovaní organizáciami kolektívnej ochrany práv, obraciate sa na ne;

NÁŠ TIP: Najlepšie je používať hudbu, ktorá je vytvorená priamo pre vaše video. V zmluve je potrebné uviesť, že autor sa vzdáva kolektívnej správy a že zaplatíte jednorazovo a autor vám prevedie výhradné práva. Keď používate už vytvorenú hudbu, musíte platiť autorov hudby a textu, interpretov, pripadne vydavateľa. V týchto prípadoch je lepšie používať slovenskú alebo českú hudbu, pretože je to rýchlejšie aj lacnejšie.

 • nie ste autorom videa ani hudby - video si môžete dať na svoju webovú stránku iba ak máte vysporiadané autorské práva  s autormi (obrazu, zvuku, textu). V prípade, že sú autori zastupovaní organizáciami kolektívnej ochrany práv, obraciate sa na ne. Ak si video dáte vyrobiť dodávateľovi, je potrebné stanoviť  v zmluve, či autorské práva vyrieši dodávateľ alebo vy ako odberateľ.

UPOZORNENIE: V prípade hypertextového odkazu a embedovacieho kódu, odkazujúceho na server iného prevádzkovateľa, ide v princípe o informáciu pre používateľa webovej stránky o tom, kde je daný videoklip umiestnený. V takomto prípade nejde o verejný prenos, ale o sprístupnenie autorského diela z pôvodnej webovej stránky. V tomto prípade licencia SOZA nie je potrebná. (t.j. ak preberáte videá napr. Youtube alebo Vimeo kanálu iba pomocou URL kódu, zodpovednosť za autorské práva má osoba, ktorá ich na Youtube alebo VIMEO umiestnila. Prevádzkovatelia týchto serverov sú väčšinou zahraničné spoločnosti  a  problematika autorských práv môže spadať pod rôzne jurisdikcie).

Bežná autorská odmena sa pohybuje veľmi rozdielne, u slovenských a českých autorov a interpretov je obyčajne nižšia ako u zahraničných, najlepšie je však mať skomponovanú vlastnú hudbu. Komerčný projekt stojí obyčajne viac ako nekomerčný projekt, do  úvahy sa berie aj o akú skladbu ide a aká časť z nej bude použitá (koľko sekúnd). Rozdiel je tiež, či použijete iba melódiu alebo pesničku aj s textom. Ak je vo filme cudzia hudba, cena závisí aj od použitia filmu iba v SR alebo aj vo svete.

Orientačné ceny:

 • dielo od menej známeho slovenského autora – cca 20 až 100 € za minútu (čím známejší hit, tým vyššia autorská odmena);
 • hudba zo svetoznámeho filmu – cca 1000 €  za 2 minúty;
 • pesnička od svetoznámej kapely pre študentský film – cca 500 € za minútu;

Texty na webe a autorské práva

LITA je autorská spoločnosť, ktorá pôsobí ako občianske združenie registrované na Ministerstve vnútra SR. Na základe zmlúv o zastupovaní tvorí v súčasnosti viac ako 1500 autorov (spisovateľov, scenáristov, režisérov, animátorov, choreografov, prekladateľov, autorov výtvarných diel a fotografie, architektov a autorov diel úžitkového umenia).

Ak prevádzkujete internetový magazín, pre ktorý autori píšu odborné texty, autorský zákon vám nezakladá žiadnu povinnosť registrácie do LITA. Jediná povinnosť, ktorá zo zákona vyplýva, je uzatvorenie písomnej licenčnej zmluvy s autormi, v prípade ak dochádza k používaniu ich diel (v zmysle Autorského zákona §18 v súvislosti s § 40 a nasl.) Ak na vašej stránke uverejňujete odborné texty, mali by ste mať náležite vysporiadané autorské práva s ich autormi. Nie je tu však potreba riešenia cez organizácie kolektívnej správy, keďže nejde o povinnú kolektívnu správu práv.

Pokiaľ chcete vydať knihu, ktorej ste sám autorom, nie je potrebné odvádzať žiadne poplatky do LITA. Naopak, LITA zastupuje autorské práva a má v náplni práce aj udeľovanie súhlasu na použitie autorskoprávne chránených diel. Keby mal niekto záujem použiť vaše dielo, môže sa za týmto účelom obrátiť na LITA (pokiaľ by ste boli nimi zastupovaný autor).

Naše tipy:

 • Ak riešite stránku dodávateľským spôsobom vyriešte autorské práva v zmluve;
 • Ak si zabezpečujete tvorbu webu sami majte s autormi (obrázkov, hudby a pod.) licenčné zmluvy (prípadne aj zmluvy o vytvorení diela). Ak používate templaty (šablóny) z databáz, uschovajte si dokumenty o platbe a licenčné podmienky;
 • Nepoužívajte predmety ochrany, ktoré Vám nepatria (napr. obrázky, ktoré nájdete cez google obrázky) Inak Váš môže nemilo prekvapiť pokuta takmer 800 Eur (obr.1);

Obr.1 Oznámenie o neoprávnenom používaní fotografií

Zmluva o vytvorení diela a licenčná zmluva

V autorskom zákone sú uvedené ako dva rôzne typy zmlúv. Zmluva o vytvorení diela upravuje výhradne vytvorenie diela a licenčná zmluva upravuje použitie diela. Na základe zmluvy o vytvorení diela je autor povinný dielo vytvoriť, používateľ ho však nemôže použiť bez uzavretia licenčnej zmluvy. Licencia môže byť udelená na jeden, alebo viacero spôsobov použitia. Jednotlivé spôsoby použitia diel sú uvedené v §18 ods.2 autorského zákona (napr. v prípade uverejnenia fotografie na obálke časopisu musí dôjsť k udeleniu licencie na vyhotovenie rozmnoženiny diela a jej verejné rozširovanie predajom alebo inou formou prevodu vlastníckeho práva). Licenčnú zmluvu môže autor s používateľom uzavrieť osobitne, alebo je možno uzavrieť jednu zmluvu tzv. zmiešaného typu, ktorá bude obsahovať náležitosti licenčnej zmluvy aj zmluvy o vytvorení diela.

Zmluva o vytvorení diela môže byť uzavretá aj ústne, no licenčná zmluva k jeho použitiu výhradne jednou osobou musí byť zo zákona v písomnej forme. Ak uzavriete jednu zmluvu zmiešaného typu, musí byť uzatvorená v písomnej forme.

V zmluve zmiešaného typu musí byť jasne vymedzený:

 1. predmet  zmluvy -  vytvorenie akého diela upravuje, na aké spôsoby použitia autor udeľuje licenciu a v akom rozsahu (časovom, miestnom, vecnom);
 2. autorská odmena za vytvorenie diela a za jeho použitie, tak aby bola zmluva zrozumiteľná a určitá;


Sankcie za porušenie autorských práv

Ak budete používať diela bez súhlasu autorov a nebudete si plniť povinnosť uhrádzať primeranú odmenu, môžete byť sankcionovaní podľa:

 • § 32 Zákona č.372/1990 Z.z. o priestupkoch v znení neskorších predpisov  - podľa uvedeného zákona vám môže byť uložená pokuta do 99 eur;
 • § 283 Zákona č.300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov – v Trestnom zákone je podrobnejšie definované porušenie autorského práva a roky odňatia slobody stanovené podľa závažnosti trestného činu.

Vlastníci práv alebo ich zástupcovia majú podľa autorského zákona právo na náhradu škody a na vydanie bezdôvodného obohatenia za nepovolené použitie diela. Výšku bezdôvodného obohatenia u toho, kto neoprávnene nakladal s dielom bez toho, aby na to získal licenciu, predstavuje odmena, ktorá by za získanie takejto licencie bola zvyčajná v čase neoprávneného nakladania s dielom (samotný autorský zákon nestanovuje výšku pokuty, v časti sankcie je iba odkazovacou právnou normou). Kolektívne organizácie majú vlastné sadzobníky sankcií. Obvyklá prax je sankcia vo výške dvojnásobku bežnej odmeny. Toto však platí v prípade, keď úhradu vymáha vlastník práv, teda autor alebo jeho zástupca, alebo ide o dielo s pevne stanovenou cenou za používanie. U výhradných licencií sa celková cena vypočítava na základe znaleckého posudku a v prípade zapojenia špecializovanej spoločnosti na vymáhanie môže byť celková suma mnohonásobne vyššia.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podpora ochrany duševného vlastníctva: firmy môžu žiadať o granty z EÚ

Podnikatelia majú možnosť získať poukazy na refundáciu nákladov spojených s ochranou duševného vlastníctva. O aké sumy možno žiadať a ako postupovať?

Registrácia ochrannej známky v roku 2023: ako získať podporu?

Podnikatelia môžu žiadať o refundáciu nákladov na ochranu patentu, ochrannej známky či dizajnu do výšky 1000 eur. Ako postupovať, aké sú podmienky a termíny?

Novela autorského zákona od roku 2022

Akým spôsobom má byť po novom dohodnutá odmena za udelenie licencie? Odmeňovania autorov, ale aj ďalších oblastí autorského práva sa dotkla novela Autorského zákona.

Duševné vlastníctvo: nové opatrenia na ochranu remeselných a priemyselných výrobkov

Európska komisia navrhla prvý rámec na ochranu práv duševného vlastníctva k remeselným a priemyselným výrobkom. Čo sa zmení?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky