Nový akčný plán boja proti daňovým podvodom

Po tom, ako sa osvedčilo zavedenie opatrení predchádzajúceho plánu boja proti daňovým podvodom, predstavili ministerstvá vo vzájomnej spolupráci ich ďalší balík. Prečítajte si čo sa chystá.

30 nových opatrení v boji proti daňovým podvodom

Predchádzajúci balík opatrení akčného plánu boja proti daňovým podvodom priniesol od roku 2012 vďaka lepšiemu výberu dane z pridanej hodnoty a dane z príjmov právnických osôb do štátneho rozpočtu navyše viac ako 2,1 miliardy eur. Všetkých takmer 50 opatrení už bolo zavedených do praxe. Na základe ich úspešnosti, ktorá prekonala samotné očakávania, pripravilo Ministerstvo financií Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky nový akčný plán boja proti daňovým podvodom. Pred pár dňami bol predstavený a pozostáva z 30 rôznych opatrení.

Prehľad vybraných opatrení akčného plánu boja proti daňovým podvodom

1. Prehodnotenie skutkových podstát „daňových trestných činov“ vrátane zodpovednosti za trestné činy, trestná zodpovednosť konateľa pri daňových kontrolách podľa pomôcok a pri kontrolách, pri ktorých subjekt neumožnil jej výkon: Navrhuje sa zmeniť ustanovenia zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov tak, aby pri skutkových podstatách trestných činov skresľovanie údajov hospodárskej a obchodnej evidencie a marenie výkonu správy daní nebol postihnutý len subjekt v daňovom konaní (napríklad obchodná spoločnosť), ale mohol byť postihnutý aj subjekt trestného činu (konkrétna fyzická osoba).

2. Zavedenie povinnosti predložiť správcovi dane elektronickú archiváciu účtovníctva vrátane záznamov o DPH najmä v prípade výmazu spoločnosti z obchodného registra bez likvidácie formou zlúčenia s inou spoločnosťou: Jednou z podmienok pri prevode obchodnej spoločnosti na inú osobu alebo ich zrušení bez likvidácie by mohlo byť zavedenie povinnosti predložiť daňovému úradu účtovníctvo v elektronickej podobe. Má to viesť k vyššej rýchlosti a efektivite dokazovania v rámci daňového a trestného konania, pretože obchodné spoločnosti sú častokrát opakovane a cielene prevádzané na nekontaktné osoby, kedy dochádza k strate alebo neodovzdaniu účtovníctva, čo má za následok nemožnosť dokazovania viny pri daňových kontrolách.

3. Analýza zavedenia systému monitorovania cezhraničnej prepravy tovaru, tzv. elektronický tranzitný kontrolný systém ETCS: Medzi rezortmi sa uvažuje aj nad možnosťou zvedenia systému monitorovania prepravy tovaru na verejných komunikáciách na Slovensku a tiež medzi členskými štátmi Európskej únie. Cieľom má byť minimalizovanie daňových únikov na DPH v maximálne možnej miere.

4. Zavedenie systému zasielania automatických notifikácií daňovým dlžníkom a zverejňovanie daňových dlžníkov na portáli Finančnej správy SR s cieľom zníženia daňových nedoplatkov: Zámerom týchto opatrení je vymáhanie daňových nedoplatkov rýchlejšou formou, a to ešte pred začatím samotného exekučného konania. Dlžníci by na nedoplatky mali byť upozorňovaní formou notifikačných SMS správ alebo e-mailov. Na portáli Finančnej správy SR by mali byť zverejňovaní vo vyššej periodicite ako je tomu teraz (raz ročne) všetci jej dlžníci obdobne, ako to robia napríklad niektoré mestá a obce alebo Sociálna poisťovňa.

5. Zavedenie možnosti zrušenia živnostenského oprávnenia pri porušovaní ustanovení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov: Podľa jedného z bodov akčného plánu boja proti daňovým podvodom by porušenie uvedených zákonov mohlo viesť k tomu, že daňový úrad bude môcť navrhnúť zrušenie živnostenského oprávnenia alebo dokonca výmaz obchodnej spoločnosti z obchodného registra a teda jej úplný zánik.

6. Zriadenie registra rizikových daňových subjektov: Ako nástroj na predchádzanie daňovým únikom a pre potrebu monitorovania a vyhodnocovania konania určitých osôb Ministerstvo financií SR zvažuje zavedenie registra rizikových daňových subjektov.

Článok pokračuje pod reklamou

7. Analýza vývoja odpočtov DPH zo zjednodušených faktúr podľa údajov z kontrolného výkazu DPH a návrh súvisiacich legislatívnych opatrení: Údaje zo zjednodušených faktúr v kontrolných výkazoch DPH (časť B3 tohto výkazu) môžu naznačovať možný spôsob obchádzania účelu zavedenia kontrolných výkazov DPH. Finančná správa SR preto bude bližšie analyzovať objem celkových súm uvádzaných platiteľmi DPH v tejto časti kontrolných výkazov.

8. Zavedenie zmeny povinnosti zdržania neobvyklých obchodných operácií zmenou lehoty zo 48 hodín na 120 hodín a z 24 hodín na 72 hodín: V súčasnosti podľa zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov musí tzv. povinná osoba zdržať neobvyklú obchodnú operáciu do prijatia oznámenia od finančnej spravodajskej jednotky, najviac však na dobu 48 hodín. Ak o to finančná spravodajská jednotka požiada, môže sa táto lehota posunúť ešte o ďalších 24 hodín. Navrhuje sa obe lehoty niekoľkonásobne predĺžiť.

9. Povinnosť predkladať pri dovoze automobilov len pôvodné zmluvy a faktúry, na základe ktorých boli vozidlá v zahraničí naozaj kúpené, so zahrnutím všetkých náležitostí: Žiadatelia o uznanie typového schválenia častokrát prikladajú k tejto žiadosti faktúry od spriaznených firiem, ktoré údajne vozidlo doviezli a pred prihlásením predali žiadateľovi alebo prikladajú svojvoľne vyrobené kúpne zmluvy bez podstatných náležitostí. Z týchto dokladov potom nie je možné zistiť od koho, kedy a za akú sumu bolo vozidlo v zahraničí naozaj kúpené. Navrhuje sa preto aj s ohľadom na povinnosti v oblasti DPH pri dovoze automobilu zo zahraničia predkladať originálne doklady o jeho kúpe.

Zoznam ostatných opatrení nového akčného plánu boja proti daňovým podvodom

 • Zavedenie trestno-právnej zodpovednosti právnických osôb.
 • Zavedenie možnosti použitia inštitútu agenta (inej osoby ako príslušníka Policajného zboru) pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti.
 • Zavedenie možnosti použitia inštitútu krycieho subjektu (obchodnej spoločnosti) pre účely trestného konania pri najzávažnejších formách daňovej trestnej činnosti.
 • Riešenie problematiky rozdielov v dokazovaní výšky skrátenej dane v daňovom a trestnom konaní s rešpektovaním kompetencií správcu dane.
 • Zavedenie oprávnenia na predvedenie osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov aj colníkmi, nielen príslušníkmi Policajného zboru.
 • Zavedenie série kľúčových opatrení s cieľom eliminovať daňové úniky na spotrebných daniach, a to počnúc opatreniami v registračnom procese, cez zavedenie inštitútu bilancií predmetov spotrebných daní až po zmeny v procese činností analytického a operatívneho charakteru.
 • Redefinovať inštitút námietok ustanovených v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov z dôvodu zamedzenia jeho zneužívania daňovými subjektmi na prieťahy a obštrukcie v daňovom konaní a daňových kontrolách.
 • Zabezpečiť pre policajtov, prokurátorov a zamestnancov Finančnej správy SR vypracovanie metodických pomôcok k postupom pri odhaľovaní a dokumentovaní trestných činov hospodárskych (daňových).
 • Analyzovať možnosti výmeny informácií vrátane zavedenia elektronickej spolupráce medzi Finančným riaditeľstvom SR a všetkými bankami, on-line prístup Finančného riaditeľstva SR do mýtneho systému (prepojenie informačných systémov), do evidencie CEMVO (centrálna evidencia motorových vozidiel) a do registra fyzických osôb.
 • Analýza možnosti vybudovania „Jednotného analytického centra Finančnej správy SR a Policajného zboru“ za účelom efektívnej výmeny informácií.
 • Zmena organizačnej štruktúry Policajného zboru a s tým súvisiace personálne posilnenie útvarov určených na odhaľovanie hospodárskej (daňovej) trestnej činnosti a legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Zdroj: Ministerstvo financií Slovenskej republiky

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Štátna aplikácia ePeňaženka: na čo slúži a čo ponúka zákazníkom?

Na overovanie pravosti pokladničných dokladov možno využívať novú aplikáciu finančnej správy ePeňaženka. Pre používateľov má aj praktický zmysel.

Ako funguje DPH a aké sú časté podvody?

Aký je princíp dane z pridanej hodnoty, ako vznikajú podvody a daňové úniky na DPH a ako proti nim bojuje Finančná správa SR?

Daňové tajomstvo od roku 2018 a nové verejné zoznamy

Pri pokračovaní v boji proti daňovým únikom a podvodom sa zreformuje daňové tajomstvo a rozšíria sa verejne dostupné informácie o daňových subjektoch. Čo bude a čo už nebude predmetom daňového tajomstva nájdete v tomto článku.

Ekonomická trestná činnosť v Slovenskej republike v roku 2013

Článok o miere hospodárskej kriminality, počte objasnených prípadov, výške spôsobených škôd a počte odsúdených.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky