Zlúčenie obchodných spoločností (napr. s.r.o.)

Ako zlúčiť viaceré obchodné spoločnosti? Koľko stojí a ako dlho trvá zlúčenie spoločností? Aké má zlúčenie právne a daňové dopady? Ako je to s daňovou licenciou pri zlúčení firiem?

Čo je to zlúčenie spoločností?

Zlúčenie obchodných spoločností je jedným zo spôsobov zániku obchodných spoločností. Presnú odpoveď ponúka Obchodný zákonník v § 69. Obchodný zákonník hovorí, že ,,zlúčenie je postup, pri ktorom na základe zrušenia bez likvidácie dochádza k zániku jednej spoločnosti alebo viacerých spoločností, pričom imanie zanikajúcich spoločností prechádza na inú už jestvujúcu spoločnosť, ktorá sa tým stáva právnym nástupcom zanikajúcich spoločností“.

Ako postupovať v prípade zlúčenia obchodných spoločností? (napr. s.r.o.)

Obchodný zákonník hovorí, že zmluva o zlúčení musí byť vyhotovená vo forme notárskej zápisnice o právnom úkone a obsahuje najmä:

 • obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, ak je pridelené, zlučujúcich sa spoločností;
 • podiely spoločníkov spoločností podieľajúcich sa zlúčení spoločností v nástupníckej spoločnosti, prípadne výšku vkladov spoločníkov v nástupníckej spoločnosti,
 • určenie dňa, od ktorého sa úkony zanikajúcich spoločností považujú z hľadiska účtovníctva za úkony vykonané na účet nástupníckej spoločnosti,
 • určenie času, odkedy nadobudnú spoločníci zanikajúcich spoločností právo na podiel na zisku ako spoločníci nástupníckej spoločnosti.

Okrem zákonných požiadaviek je však potrebné v zmluve o zlúčení upraviť skutočnosti týkajúce sa vedenia účtovníctva v zanikajúcej a nástupníckej spoločnosti, a to napr. oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov pri zlúčení, výsledok hospodárenia za bežné účtovné obdobie, alebo rezervný fond zanikajúcej spoločnosti, ktorý sa môže použiť na krytie strát z minulých rokov a podobne.

Špecifické obsahové požiadavky pre zmluvu o zlúčení však Obchodný zákonník vyžaduje v prípade akciových spoločností, a to najmä o osobitných právach akcionárov, výmeny akcií resp. protiplnení za akcie, ktoré je nástupnícka spoločnosť povinná odkúpiť.

Na zlúčenie spoločností sa vyžaduje, aby valné zhromaždenie zanikajúcej aj nástupníckej spoločnosti schválilo schválenie návrh zmluvy o zlúčení spoločností.

Zápis zlúčenia obchodnej spoločnosti do Obchodného registra

Návrh zmluvy o zlúčení spoločností sa ukladá do zbierky listín pre každú zo spoločností podieľajúcich sa na zlúčení. Oznámenie o uložení návrhu zmluvy o zlúčení spoločností v zbierke listín musí byť zverejnené najneskôr 30 dní pred dňom konania valného zhromaždenia, ktoré má rozhodovať o jej schválení. Povinnosť uloženia návrhu zmluvy o zlúčení platí spoločne pre prípad zlučovania s.r.o. i pre a.s.

Prečítajte si tiež

Účinky zlúčenia obchodných spoločností nastávajú jeho zápisom do obchodného registra , pričom sa podávajú dva návrhy. Prvým je výmaz zanikajúcej spoločnosti a druhým je návrh na zmenu v nástupníckej spoločnosti. Výmaz zanikajúcej spoločnosti a zápis zlúčenia pri nástupníckej spoločnosti sa vykoná k tomu istému dňu. Návrh na zápis zlúčenia spoločností do obchodného registra podávajú spoločne všetky zanikajúce spoločnosti a nástupnícke spoločnosti.

K návrhu na zápis zlúčenia do obchodného registra sa na základe vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť prikladajú nasledovné dokumenty:

 • rozhodnutia spoločníkov alebo príslušného orgánu zrušovaných obchodných spoločností alebo družstiev o zlúčení
 • rozhodnutie nástupníckej spoločnosti o zlúčení spoločností
 • schválená zmluva o zlúčení spoločností
 • úplné znenie spoločenskej zmluvy alebo stanov nástupníckych spoločností
 • ďalšie listiny, ktoré osvedčujú skutočnosti podľa osobitných predpisov


Právne súvislosti zlúčenia obchodných spoločností

Obchodný zákonník pripúšťa len zlúčenie spoločností s rovnakou právnou formou (zanikajúca spoločnosť a nástupnícka spoločnosť), výnimkou je len zlúčenie spoločností s ručením obmedzeným do akciovej spoločnosti.

Konatelia spoločností s ručením obmedzeným sú povinní od zvolania valného zhromaždenia poskytnúť každému spoločníkovi na požiadanie podstatné informácie a vysvetlenia, ktoré sa týkajú zlúčenia spoločností. Preskúmanie návrhu zmluvy o zlúčení spoločností audítorom alebo znalcom ustanoveným súdom sa nevyžaduje, ak o to nepožiada niektorý zo spoločníkov spoločností podieľajúcich sa na zlúčení.

V prípade ak má spoločnosť (s.r.o. dobrovoľne alebo a.s. povinne) ustanovenú dozornú radu, tá predkladá svoje vyjadrenie o zamýšľanom zlúčení spoločností valnému zhromaždeniu.

Za podmienok ustanovených Obchodným zákonníkom je v prípade akciových spoločností proces preskúmania návrhu zmluvy o niečo zložitejší, keďže takýto návrh by mal byť preskúmaný nezávislým expertom, pričom predstavenstvo je zároveň povinné vypracovať o zamýšľanom zlúčení i podrobnú písomnú správu.

Zlúčenie spoločností má však okrem právnych i široké daňové následky, ktoré upravuje zákon o daní z príjmov i zákon o dani z pridanej hodnoty.

Zanikajúca s.r.o. a základ dane pri zlúčení

Podľa zákona o daní z príjmov (595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov) sa základ dane daňovníka – spoločnosti zanikajúcej z dôvodu zlúčenia, ku dňu jeho zániku upraví:

 1. o sumu vo výške oceňovacích rozdielov z precenenia pri zlúčení obchodných spoločností, ak tieto oceňovacie rozdiely nezahrnuje do základu dane nástupnícka spoločnosť tohto daňovníka
 2. o rozdiel medzi zostatkovou cenou odpisovaného hmotného majetku a jeho zostatkovou cenou vypočítanou ako rozdiel medzi jeho vstupnou cenou a celkovou výškou odpisov z tohto majetku zahrnutých do daňových výdavkov
 3. zníži o výšku rezervy, ktorej tvorba nebola uznaná za daňový výdavok
 4. zníži o rozdiel vo výške vytvorených opravných položiek a opravných položiek, ktoré už boli zahrnuté do základu dane, pričom súčasťou tohto rozdielu nie sú opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku a dlhodobému nehmotnému majetku
 5. zníži o sumu záväzku prislúchajúceho k nákladom, o ktorú zvýšil základ dane

Nástupnícka s.r.o. a základ dane pri zlúčení

Do základu dane nástupnická spoločnosť zahŕňajú nasledovné polokžy:

 • oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení,
 • rozdiel medzi sumou prevzatej rezervy a výškou skutočnej úhrady záväzku v zdaňovanom období, v ktorom došlo k úhrade záväzku, ku ktorému bola tvorená táto rezerva,
 • goodwill alebo záporný goodwill, a to až do jeho úplného zahrnutia
 • daňový výdavok pri postúpení a pri odpise nepremlčanej pohľadávky nadobudnutej zlúčením obchodných spoločností ocenenej reálnou hodnotou, ktorá nesmie byť vyššia ako jej menovitá hodnota

Oceňovanie majetku pri zlúčení spoločností

Majetok a záväzky nadobudnuté právnym nástupcom od zanikajúceho daňovníka sa oceňujú reálnou hodnotou. Nástupnícka spoločnosť odpisuje hmotný majetok z reálnej hodnoty ako novoobstaraný majetok alebo môže pokračovať v odpisovaní hmotného majetku z reálnej hodnoty.

Bližšie o stanovení reálnej hodnoty zanikajúcej spoločnosti sa dozviete v článku Čo treba ohodnocovať pri zlučovaní firiem a ako sa to robí?

Zlúčenie spoločností a daňová strata

Ak daňovník, ktorý začal odpočítavať daňovú stratu alebo mu vznikol nárok na odpočítavanie daňovej straty, zanikol v dôsledku zlúčenia, daňovú stratu odpočítava nástupnická spoločnosť. Právny nástupca však môže odpočítať daňovú stratu, ak je zanikajúca právnická osoba a jej právny nástupca daňovníkom dane z príjmov právnickej osoby a súčasne, ak účelom tohto zániku nie je len zníženie alebo vyhnutie sa daňovej povinnosti.

Zlúčenie spoločností a preddavky na daň z príjmov

Daňovník, ktorý sa zlúčil s iným daňovníkom, platí preddavky na daň vo výške vypočítanej zo súčtu dane spoločnosti zanikajúcej zlúčením za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zániku spoločnosti a daňovníka, s ktorým sa zlúčila zanikajúca spoločnosť za zdaňovacie obdobie predchádzajúce zdaňovaciemu obdobiu, v ktorom došlo k zlúčeniu.

Daňové priznanie pri zlúčení spoločností

Daňové priznanie podáva za zanikajúcu spoločnosť právny nástupca. Právny nástupca je povinný podať daňové priznanie v lehote do 3 mesiacov počítanej od zrušenia spoločnosti, t.j. od dňa predchádzajúceho rozhodnému dňu, ktorý je stanovený v zmluve o zlúčení.

Daň z pridanej hodnoty pri zlúčení spoločností

Povinnosti platiteľov DPH ako daňových subjektov vo vzťahu k správcovi dane upravuje zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to tak, že platiteľom sa stáva aj zdaniteľná osoba, ak je právnym nástupcom platiteľa, ktorý zanikol zlúčením, a to odo dňa, keď sa stala jeho právnym nástupcom. Títo platitelia sú povinní oznámiť daňovému úradu zlúčenie, a to do 10 dní odo dňa vzniku tejto skutočnosti a v tej istej lehote predložiť doklady osvedčujúce túto skutočnosť. Daňový úrad preverí a porovná skutkový stav a zaregistruje platiteľa, pričom mu vydá osvedčenie o registrácii pre daň a pridelí mu identifikačné číslo pre daň do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia a dokladov o zlúčení.

Daňová licencia a zlúčenie spoločností (napr. s.r.o.)

Daňová licencia predstavuje formu minimálnej dane z príjmov, ktorá musí byť právnickou osobou zaplatená, a to bez ohľadu na jej finančné výsledky.

Zákon o dani z príjmov v prechodných ustanoveniach odpovedá na otázku, kto daňovú licenciu neplatí. Okrem iných prípadov spomína aj zrušenie spoločnosti likvidáciou, a to ak v priebehu kalendárneho roka 2014 vstúpi daňovník do likvidácie. Zákon však jasne neodpovedá na otázku,čo v prípade zrušenia spoločnosti bez likvidácie. V našom prípade ide o spoločnosť zanikajúcu zlúčením. Takáto zlúčením zaniknutá spoločnosť daňovú licenciu za rok 2014 platiť nebude, a to ani alikvotne, keďže zákon takúto možnosť pripúšťa len pri zmene zdaňovacieho obdobia z kalendárneho roka na hospodársky rok. Tento predpoklad potvrdilo aj samotné Finančné riaditeľstvo SR vo svojich stanoviskách.

Ak však dôjde k zlúčeniu spoločností v priebehu roku 2015, spoločnosť zanikajúca zlúčením daňovú licenciu platiť bude, a to alikvotne vo výške vypočítanej podľa počtu kalendárnych mesiacov príslušného zdaňovacieho obdobia.

Záverom tak v prípade podnikateľov vlastniacich viacero spoločností, ktoré sú hospodársky nečinné resp. mŕtve, odporúčame tieto spoločnosti prostredníctvom inštitútu zrušenia bez likvidácie zlúčiť , pričom povinnosť daňovej licencie sa bude týkať len nástupníckej spoločnosti. Zlúčenie však musí prebehnúť ešte v roku 2014.

Rady a tipy, ako postupovať pri zlúčení spoločností vám prinášame aj v článku Zlúčenie obchodných spoločností.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Živnosť vs. s. r. o. – dane a odvody v roku 2024

Aký je rozdiel v sadzbách dane z príjmov a výške odvodov v živnosti a v s.r.o. v roku 2024 a od čoho závisí výška dane a odvodov do Sociálnej či zdravotnej poisťovne v jednotlivých právnych formách?

Živnosť vs. s. r. o. v roku 2024

Aké sú rozdiely medzi podnikaním formou živnosti a s.r.o. v roku 2024 pri zakladaní, ručení, účtovníctve, daňovo-odvodovom zaťažení, aj pri prípadom ukončovaní podnikania, sa dočítate v článku.

Ako výhodne vybrať peniaze z s. r. o.?

Najmä v menších spoločnostiach s ručením obmedzeným sa majitelia často zamýšľajú nad tým, ako dostať čo najvýhodnejšie peniaze z s. r. o. na svoju súkromnú spotrebu. Aké sú možnosti a čo ktorá obnáša?

Zápis s. r. o. do obchodného registra advokátom v praxi

Aký je proces v prípade zápisu firmy do obchodného registra, ak podnikateľ splnomocní advokáta? Aké sú poplatky, o čo všetko sa postará advokát, čo rieši firma a na čo myslieť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky