Prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy

Postup ako získať povolenie, licenciu a splniť všetky legislatívne požiadavky na začatie podnikania v nákladnej cestnej doprave nad 3,5t.

Prevádzkovanie dopravnej spoločnosti  si vyžaduje množstvo listín a povolení. Dopravca musí rešpektovať nielen vnútroštátne právne predpisy, ale aj predpisy Európskej Únie, ktoré sú voči vnútroštátnej právnej úprave v prednostnom postavení.

Prevádzkovanie dopravnej spoločnosti

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je nevyhnutné splniť špecifické podmienky pre získanie povolenia a následne licencie na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 t. Prevádzkovaním cestnej nákladnej dopravy sa je podnikanie, ktorého predmetom je odplatné poskytovanie dopravných služieb verejnosti cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené (ďalej len "vozidlo").  Každý podnikateľ, ktorý je žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR. A to aj v prípade, že podniká ako fyzická osoba – živnostník. Podnikateľ, ktorý chce prevádzkovať dopravnú spoločnosť a je zapísaný v Obchodom registri SR musí následne splniť zákonom stanovené podmienky, ktoré ho oprávnia na rozšírenie predmetu činnosti o nákladnú cestnú dopravu alebo medzinárodnú prepravu tovaru po ceste v prenájme alebo za úhradu.

V prípade, že by tento zápis v Obchodnom registri SR absentoval, podnikateľ by sa vystavil riziku neoprávneného podnikania. Podnikateľ môže vykonávať iba takú činnosť, ktorá je zapísaná ako predmet jeho podnikania. Dopravcom sa rozumie prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa prevzatia právoplatného rozhodnutia príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti na základe prepravnej zmluvy (zmluvy o preprave nákladu).

Proces sa začína v momente podania žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie nákladnej cestnej dopravy nad 3,5 tony a následne podania žiadosti o vydanie licencie spoločenstva.

V zmysle ustanovení § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. prešla pôsobnosť obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja od 1. 10. 2013 na okresný úrad v sídle kraja.

Príklad: Vaša spoločnosť má sídlo v Nových Zámkoch, kde sídli aj Okresný úrad Nové Zámky. Žiadosť o povolenie a licenciu budete podávať v krajskom meste Nitra na príslušnom okresnom úrade.

Právne formy podnikania dopravnej spoločnosti

Podnikateľ v oblasti dopravy môže využiť ktorúkoľvek z právnych foriem, ktoré ponúka slovenská legislatíva. Najčastejšie sa rozhoduje medzi podnikaním formou živnosti alebo  spoločnosti s ručením obmedzeným.

Pri výbere právnej formy je potrebné okrem bežných faktorov, ktoré platia pre tieto právne formy bez ohľadu na predmet podnikania, zohľadňovať jedno špecifikum nákladnej dopravy. Pri prevádzkovaní dopravnej spoločnosti sa často prepravujú tovary vysokej hodnoty, s čím sú spojené nezanedbateľné riziká. Obmedzené ručenie je preto výhodou.

Dopravná spoločnosť musí preukazovať finančnú spoľahlivosť

Finančnú spoľahlivosť je možné preukázať niekoľkými spôsobmi:

 • Základným imaním spoločnosti, pokiaľ daná spoločnosť nie je staršia ako 15 mesiacov.
 • Vlastným imaním spoločnosti, v prípade, že je spoločnosť staršia ako 15 mesiacov. Na preukázanie finančnej spoľahlivosti slúži jedna zo súčastí účtovnej závierkyzávierka za predchádzajúce obdobie - súvaha (výšku vlastného imania nájdete v riadku číslo 67).
 • Bankovou zárukou, respektíve poistením zodpovednosti daného prepravcu. Uvedená možnosť je skôr teoretická podľa nariadenia Európskej Únie. V podmienkach Slovenskej republiky nie je schodná a to z dôvodu jej neakceptovania úradmi a nevôľou poisťovní a bánk ručiť za bonitu dopravnej spoločnosti.

Podnikateľ, ktorý sa rozhodol pre podnikanie v nákladnej cestnej doprave nad 3,5 tony a chce získať povolenie na jej prevádzkovanie v EÚ by mal reálne zvažovať iba prvé dve možnosti preukazovania finančnej spoľahlivosti.

Ak máte nízke vlastné imanie, radšej založte novú s.r.o.

V prípade, že spoločnosť s.r.o. existuje viac ako 15 mesiacov, je už preukazovanie finančnej spôsobilosti náročnejšie, je nutné preukázať výšku vlastného imania spoločnosti, ktoré sa preukazuje na základe overenej fotokópie súvahy z daňového úradu. Niektorí podnikatelia majú problém s preukázaním finančnej spoľahlivosti prostredníctvom vlastného imania. V týchto prípadoch odporúčame založiť novú spoločnosť, nastaviť výšku základného imania podľa počtu vozidiel.

Odborná spôsobilosť v dopravnej spoločnosti

Ďalšou nevyhnutnou  podmienkou, ktorú podnikateľ musí splniť, je tzv.  odborná spôsobilosť vedúceho dopravy. Môže ňou disponovať podnikateľ sám,  alebo túto spôsobilosť musí mať osoba „previazaná“ s touto dopravnou spoločnosťou, napr. konateľ, zamestnanec, spoločník (musí mu patriť minimálne 15% obchodný podiel). Vo všetkých prípadoch je nutné, aby táto osoba bola za vedúceho dopravy vymenovaná menovacím dekrétom.

Požiadavky na nákladné vozidlo

Podľa  zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je nevyhnutné, aby vozidlo bolo na účel tejto dopravy typovo schválené, spĺňalo podmienky kladené na jeho technický stav overované prostredníctvom STK a EK. V prípade záujmu o prepravu nebezpečných vecí podľa dohody ADR, ktorou je Slovenská republika viazaná, je nutné osobitné povolenie na prestavbu vozidla na prepravu nebezpečných vecí a následné schválenie tejto prestavby príslušným dopravným úradom. Vozidlá na účely získania dopravnej licencie musia byť registrované v Slovenskej republike.

Požiadavky na dopravcu - sumár

 1. vek minimálne 21 rokov a bezúhonnosť. V prípade právnickej osoby túto podmienku musí spĺňať jej štatutárny orgán, spoločník a vedúci dopravy.
 2. oprávnenie na podnikanie a zápis v Obchodnom registri (aj v prípade fyzickej osoby - živnostníka),
 3. finančná spoľahlivosť - 9 000 € za prvé nákladné vozidlo a 5 000 € za každé ďalšie nákladné vozidlo,
 4. odborná spôsobilosť - preukázanie vzťahu s držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú nákladnú dopravu a menovacieho dekrétu za vedúceho dopravy,
 5. technická základňa – miesto, kde je možné vykonávať údržbu nákladných vozidiel, ich parkovanie... Priestorové nároky sa odvíjajú od počtu vozidiel. Pre každé vozidlo je stanovená plocha minimálne 60 m2. Technická základňa sa dokladuje prostredníctvom listu vlastníctva nehnuteľnosti alebo nájomnými zmluvami. V prípade potreby je nutné preukázať aj súhlas obce so zriadením takejto základne na jej katastrálnom území.
 6. prepravný poriadok – dokument a zároveň smernica, ktorá upresňuje pravidlá podnikania v nákladnej cestnej doprave podľa § 4 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave.
 7. vlastníctvo vozidiel – žiadateľ musí preukázať, že je vlastníkom vozidiel uvedených v návrhu na vydanie povolenia  prevádzkovateľa nákladnej cestnej dopravy. Vlastníctvo vozidiel sa preukazuje prostredníctvom kúpných, leasingových zmlúv alebo nájomných zmlúv a priložených fotokópii technických preukazov týchto vozidiel.

Vybavenie byrokracie pri štarte podnikania v nákladnej doprave môžete zveriť do rúk odborníkom

Pri celom byrokratickom procese správneho konania je umožnené aj zastupovanie inou osobou, podľa § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov. Toto zastupovanie zabezpečí minimalizáciu vašich starostí a vy sa tak môžete venovať podnikaniu.

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v doprave a neodradila vás byrokratická náročnosť, je už len na vás, či sa do celého procesu pustíte sami, alebo sa s vašou požiadavkou obrátite na spoločnosť, ktorá vám všetky potrebné dokumenty na získanie povolenia a licencie vypracuje a bude vás v správnom konaní zastupovať.

Vzory žiadostí pre podnikanie v nákladnej doprave

 1. Návrh na udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa nákladnej * osobnej cestnej dopravy  podľa zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave.
 2. Žiadosť o udelenie licencie spoločenstva (podľa čl.4 nariadenia (ES) č.1072/2009)

Pri spracovaní článku bol použitý Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a portál  http://www.bb.kud.gov.sk/

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky