Ako získať povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu?

Prinášame vám postup, ako získať povolenie na predaj liehu, legislatívne podmienky, zoznam a popis príloh potrebných k žiadosti o vydanie povolenia.

Podnikanie v oblasti pohostinských služieb je v Slovenskej republike jednou z najrozšírenejších foriem podnikania. Začať podnikať v tejto sfére si okrem odhodlania vyžaduje aj získanie povolenia na predaj spotrebiteľského balenia liehu (ďalej len SBL).

V novelizovanom znení zákona č. 105/2004 o spotrebnej dani z liehu z roku 2011 sa podnikateľské subjekty, ktoré sa zaoberajú predajom spotrebiteľského balenia liehu, rozdelili na dve skupiny.

 • Prvú skupinu tvoria podnikatelia, ktorí sa zaoberajú kúpou spotrebiteľského balenia liehu a jeho ďalšieho predaja iným podnikateľským subjektom – v tomto prípade hovoríme o distribútorovi liehu. U distribútorov liehu je potrebné povolenie na distribúciu liehu.
 • Druhú skupinu tvoria podnikatelia, ktorí kupujú SBL na účely predaja konečnému spotrebiteľovi. Práve v tomto prípade je potrebné povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu.

Príklad: Vlastníte reštauráciu v ktorej plánujete predávať alkoholické nápoje? V tomto prípade si musíte vybaviť povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu. Lieh, ktorý budete ponúkať môžete nakupovať len od dodávateľa, ktorý má povolenie na distribúciu liehu – distribútor liehu.

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj liehu

Žiadosť o vydanie povolenia na predaj liehu má predpísanú formu, ktorú je nutné pri komunikácii s príslušným úradom predložiť spolu s potrebnými prílohami. Povolenie na predaj spotrebiteľského balenia liehu udeľuje príslušný colný úrad v sídle kraja.

V žiadosti o vydanie povolenia na predaj SBL sa uvádzajú:

 • základné identifikačné údaje žiadateľa (meno a priezvisko, trvalý pobyt – fyzická osoba, názov a sídlo spoločnosti – právnická osoba),
 • kontaktné údaje na žiadateľa,
 • daňové identifikačné číslo ( DIČ ),
 • sídlo a názov prevádzkarne.

Žiadateľ zároveň čestne prehlasuje, že mu nebolo odňaté povolenie na predaj SBL v priebehu posledných 10 rokov a že sa nenachádza v likvidačnom, konkurznom ani inom súdnom konaní.

Colný úrad vydáva potvrdenie do 30 dní od podania žiadosti a pridelí evidenčné číslo povolenia. Ak je žiadosť neúplná, alebo nepresná, colný úrad vyzve žiadateľa, aby do 15 dní doložil, alebo odstránil nedostatky žiadosti. Následne – po odstránení všetkých nedostatkov žiadosti - colný úrad do 15 dní vydá povolenie na predaj liehu.

RADA: Ak ste právnická osoba a zároveň ste platiteľom DPH nezabudnite, že ste povinný od 1. 1. 2014 komunikovať s finančnou správou len prostredníctvom elektronickej komunikácie. Dohoda o elektronickej komunikácii platí zároveň pre daňovú a colnú správu. Práve z tohto dôvodu, právnické osoby, ktoré sú platiteľmi DPH podávajú žiadosti na vydanie oprávnenia na predaj liehu elektronicky.

Prílohy žiadosti

 • Originál alebo osvedčená fotokópia výpisu z registra trestov

Výpis z registra trestov nesmie byť starší ako 30 dní. V prípade právnickej osoby je potrebné doložiť výpis z registra trestov pre všetkých konateľov a spoločníkov figurujúcich v obchodnom registri. V prípade, ak má spoločnosť stanoveného zodpovedného zástupcu, tak sa výpis z registra trestov dokladá pre túto osobu.  

 • Zoznam dodávateľov s evidenčným číslom oprávnenia

Zoznam musí obsahovať všetkých dodávateľov, od ktorých bude podnikateľský subjekt tovar odoberať a ich pridelené evidenčné číslo oprávnenia na distribúciu.
Podľa zákona č. 105/2004 môžete SBL nakupovať len od podnikateľských subjektov, ktorí majú oprávnenie na distribúciu vydané colným úradom.

 • Súhlas so spracovaním osobných údajov

Žiadateľ prejavuje súhlas so spracovaním osobných údajov v rámci procesu udeľovania oprávnenia na predaj SBL a následnej evidencii v zozname predajcov SBL. Súhlas svojím podpisom potvrdzujú všetky dotknuté osoby.

 • Potvrdenie okresného súdu

Potvrdenie vydáva príslušný okresný súd v sídle kraja. Potvrdenie deklaruje, že nebol na žiadateľa vyhlásený konkurz, zastavené konkurzné konanie kvôli nedostatku majetku, povolené vyrovnanie, potvrdené nútené vyrovnanie, povolená reštrukturalizácia.

Potvrdenie príslušného okresného súdu nesmie byť staršie ako tri mesiace a musí byť doložené vo forme originálu alebo overenej fotokópie.

Podmienky na získanie oprávnenia na predaj liehu

 • Osvedčenie o živnostenskom oprávnení

Predmety podnikateľskej činnosti zapísané v osvedčení o živnostenskom oprávnení, by mali čo najviac vystihovať činnosti podnikania spojené s predajom SBL. Predmety podnikania si je potrebné vybrať tak, aby čo najviac korešpondovali s ponúkanými službami. Colný úrad počas procesu udeľovania povolenia na predaj SBL toto osvedčenie o živnostenskom oprávnení preverí a skontroluje.

Príklad: Plánujete prevádzkovať reštauráciu, kde mienite predávať aj alkoholické nápoje. V tomto prípade sú pre vás vhodné živnosti – predmety činnosti:

 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod);
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu;
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu;
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál pre výdajne;
 • Poskytnutie obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach;
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských a zábavných zariadení;
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí;
 • Donášková služba.

Prevádzkareň – miesto výkonu podnikania

Prevádzkareň je miesto kde budete vykonávať svoju podnikateľskú činnosť, ktorá musí byť nahlásená na okresnom úrade – odbor živnostenského podnikania a na daňovom úrade. Na príslušný daňový úrad je potrebné túto skutočnosť nahlásiť najneskôr do 30 dní od zriadenia prevádzkarne. Colný úrad pred vydaním povolenia na predaj SBL osobne skontroluje prevádzky uvedené v žiadosti – preverí si informácie uvedené v žiadosti a overí vhodnosť skladovacieho priestoru.  

Ak ste sa rozhodli získať oprávnenie na predaj liehu a nenechali ste sa odradiť byrokratickou náročnosťou, je už len na vás, či sa do celého procesu pustíte sami, alebo sa s vašou požiadavkou obrátite na renomovanú spoločnosť, ktorá vám všetky potrebné dokumenty na získanie povolenia vypracuje a bude vás v správnom konaní týkajúcom sa žiadosti o vydanie povolenia na predaj liehu zastupovať.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Fontionnel&Co s.r.o.
Fontionnel&Co s.r.o.

Fontionnel&Co s.r.o. korporátne služby pre podnikateľov, ktorých súčasťou je aj asistencia pri získavaní povolení a licencií pre špecifické druhy podnikania.


Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?

Registrácia na DPH od roku 2023

Kedy vzniká od roku 2023 povinnosť registrácie na daň z pridanej hodnoty (DPH)? Aké typy registrácií na Slovensku existujú a aká zmena nastala v registrácii na DPH od roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky