Povolenie a licencia na prevádzkovanie prepravy osôb

Informácie a postup ako získať povolenie na prevádzkovanie prepravy osôb autokarmi a autobusmi.

Prevádzkovateľ dopravy je viazaný nielen vnútroštátnym právom, ale zaväzujú ho aj legislatívne normy Európskej Únie, ktorej členským štátom je Slovenská republika od roku 2004. Prevádzkovanie prepravy autokarmi a autobusmi upravuje zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 1071/2009. Pre získanie povolenia na prevádzkovanie dopravnej spoločnosti je potrebné pripraviť množstvo listín a žiadostí.

Dopravné spoločnosti sa členia na spoločnosti podnikajúce v nákladnej cestnej doprave a osobnej cestnej doprave. Spoločnosti, ktorých predmetom podnikateľskej činnosti je nákladná doprava sa venujú preprave tovaru po ceste za úhradu. Pri spoločnostiach, ktoré sa venujú tzv. osobnej cestnej doprave hovoríme o preprave osôb autokarmi a autobusmi.

Druhy autobusovej dopravy

Autobusová doprava sa člení na:

 1. Pravidelnú autobusovú dopravu (mestská, prímestská, diaľková-vnútroštátna/medzinárodná)
 2. Osobitnú pravidelnú autobusovú dopravu
 3. Príležitostnú autobusovú dopravu

Pravidelnou autobusovou dopravou rozumieme zriadenú pravidelnú autobusovú linku, či už vo vnútroštátnom alebo medzinárodnom ponímaní. Súhlas s umiestnením autobusovej zastávky v obci vydáva obec a taktiež schvaľuje cestovný poriadok takejto linky. Platnosť vnútroštátnej dopravnej licencie je najviac 10 rokov. Platnosť je možné predĺžiť, ak sa nezmenili podmienky, na základe ktorých bola vydaná.

V prípade osobitnej pravidelnej dopravy ide o pravidelnú dopravu pre vopred určené skupiny cestujúcich s vylúčením ostatných cestujúcich osôb z tejto dopravy. Zvyčajne ide napr. o zamestnancov, študentov, ktorí cestujú do zamestnania resp. do vzdelávacej inštitúcie.

Prevádzkovateľ príležitostnej dopravy prevádzkuje dopravu na základe dohody s objednávateľom pre dohodnutú skupinu cestujúcich po dohodnutej trase a s dohodnutými zastávkami. Nevyhnutné je, aby takéto autobusy, resp. autokary boli označené vpredu aj vzadu označením ZÁJAZD. Takýmto spôsobom nemožno prepravovať autobusové zásielky ani stojacich cestujúcich.

Proces získania povolenia a licencie na autobusovú dopravu

V zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, vyplýva pre záujemcu o prevádzkovanie autobusovej dopravy nasledovné: prevádzkovaním cestnej osobnej dopravy sa v zmysle tohto zákona rozumie podnikanie, ktorého predmetom je poskytovanie dopravných služieb verejnosti za odplatu cestnými motorovými vozidlami, ktoré sú na tento účel typovo schválené. Každý podnikateľ, ktorý je žiadateľom o vydanie povolenia na prevádzkovanie osobnej cestnej dopravy musí byť zapísaný v Obchodnom registri SR. Po splnení všetkých zákonných podmienok bude oprávnený na vykonávanie predmetu podnikania v znení: Osobná preprava autokarmi a autobusmi vo vyššie uvedených špecifikáciách.

Pri uvedenom druhu dopravy môže ísť o buď vnútroštátnu, alebo medzinárodnú pôsobnosť. Na získanie medzinárodne autobusovej dopravy je nutné požiadať aj o licencie spoločenstva v zmysle čl. 4 nariadenia (ES) č. 1073/2009.

V prípade, že by tento zápis predmetu podnikania v Obchodnom registri SR chýbal, podnikateľovi vznikne riziko, že sa dopustí neoprávneného podnikania, čo by sa mohlo skončiť sankciou. Podnikateľ je oprávnený fakturovať výlučne to, čo je predmetom jeho podnikateľskej činnosti. Dopravcom sa teda rozumie prevádzkovateľ cestnej dopravy odo dňa, kedy prevzal právoplatné rozhodnutie príslušného okresného úradu v sídle kraja, ktoré ho oprávňuje na poskytovanie dopravných služieb verejnosti v zmysle konkrétneho typu dopravy.

Proces získania povolenia a licencie sa začína momentom podania žiadosti o vydanie povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy a následne podania žiadosti o vydanie licencie spoločenstva v prípade, ak chcete prevádzkovať túto dopravu na medzinárodnej úrovni (tzv. modré povolenia).

Podľa legislatívnych ustanovení, konkrétne § 9 ods. 3 zákona č. 180/2013 Z. z. pôsobnosť obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v sídle kraja od 1. októbra 2013 prešla na okresný úrad odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií v sídle kraja.

Príklad: Spoločnosť má sídlo v Komárne. Tu sídli aj Okresný úrad Komárno. Žiadosť o povolenie a licenciu budete podávať v krajskom meste - Nitra na Okresnom úrade odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii.

Najrozšírenejšie formy podnikania pri prevádzkovaní autobusovej dopravy v SR

Podnikateľ najčastejšie zvažuje podnikanie ako živnostník (podnikajúca fyzická osoba – SZČO) alebo ako spoločnosť - s.r.o. V prípade, že podnikateľ rozhodne pre právnu formu spoločnosti s ručením obmedzeným – s.r.o., vzťahuje sa naňho obmedzené ručenie. Je nutné aby zložil na bankový účet základné imanie vo výške minimálne 9 000 € za v poradí prvý autobus (kategória M2, M3), v prípade viacerých autobusov 5 000 € za každý ďalší, s ktorým plánuje prepravu osôb. Od 1. januára 2014 sa nevyhne ani tzv. daňovej licencii.

Ak podnikateľ bude podnikať ako fyzická osoba, ručí celým svojím majetkom. Aj v tomto prípade je potrebné aby bol ako SZČO (živnostník) zapísaný v Obchodnom registri SR. Živnostník musí viesť podvojné účtovníctvo.

Tip: Ak sa zamýšľate nad riešením, ktoré vám poskytuje väčšiu ochranu, odporúčame podnikanie formou spoločnosti s ručením obmedzeným. Spoločnosť s ručením obmedzeným vzniká zápisom do obchodného registra. Základné imanie je možné nastaviť pre potreby konkrétneho podnikateľa, a tým splniť minimálne dve z podmienok kladených na dopravcu pri žiadosti o udelenie povolenia a licencie spoločenstva na prevádzkovanie cestnej osobnej dopravy. Obmedzené ručenie v prípade spoločnosti s.r.o. je tiež výhodou, v porovnaní s ručením ako SZČO (živnostník) kde podnikateľ ručí celým svojim majetkom.

Preukazovanie finančnej spoľahlivosti na prevádzkovanie autobusovej dopravy

Finančná spoľahlivosť je podľa platnej legislatívy preukázateľná rôznymi spôsobmi. Na preukázanie finančnej spoľahlivosti teda slúži:

 • Základné imanie spoločnosti, v prípade, že uvedená spoločnosť nie je staršia ako pätnásť kalendárnych mesiacov. Preukazuje sa overeným výpisom spoločnosti z obchodného registra.
 • Vlastné imanie spoločnosti. V prípadoch, že je spoločnosť staršia ako pätnásť kalendárnych mesiacov. Na tieto účely slúži tzv. súvaha za predchádzajúce zdaňovacie obdobie (výška vlastného imania sa nachádza v súvahe - riadok číslo 67).
 • Banková záruka, respektíve poistenie zodpovednosti daného prepravcu. Bankovú záruku síce nariadenie Európskej Únie pripúšťa, ale v podmienkach Slovenskej republiky nie je schodnou cestou. Často sa stretávame s nevôľou poisťovní, resp. bánk ručiť za bonitu v prípade dopravnej spoločnosti.

Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ, ktorý sa rozhodol pre podnikanie v osobnej cestnej doprave a má záujem o získanie povolenia na jej prevádzkovanie takejto dopravy v EÚ, môže reálne využiť iba prvé dve možnosti preukázania finančnej spoľahlivosti.

Tip: V prípade, že spoločnosť s.r.o. bola do obchodného registra zapísaná pred viac ako 15 mesiacmi, je už preukazovanie finančnej spôsobilosti náročnejšie. Je nutné preukázať výšku vlastného imania spoločnosti, ktoré sa preukazuje na základe overenej fotokópie súvahy z daňového úradu za predchádzajúce zdaňovacie obdobie. Mnoho podnikateľov má problém s preukázaním finančnej spoľahlivosti prostredníctvom vlastného imania, nakoľko v prípade viacerých vozidiel tejto kategórie sa jedná o nemalú sumu, ktorú je nutné preukázať. V týchto prípadoch je najschodnejšou cestou založenie novej spoločnosti s výškou základného imania podľa počtu vozidiel.

Garant odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú dopravu

Ďalšou nevyhnutnou podmienkou, ktorú podnikateľ musí spĺňať, je tzv. odborná spôsobilosť vedúceho dopravy na cestnú osobnú dopravu. Môže ňou disponovať podnikateľ sám, alebo túto spôsobilosť musí mať osoba „previazaná“ s dopravnou spoločnosťou. napr. konateľ, zamestnanec, spoločník (musí vlastniť minimálne 15% obchodného podielu). Vo všetkých prípadoch je nutné, aby táto osoba bola za vedúceho dopravy vymenovaná menovacím dekrétom.

Príklad: Ak ste držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nákladnú cestnú dopravu, je aj v tomto prípade nevyhnutné, aby ste získali odbornú spôsobilosť vykonaním skúšky na osobnú dopravu. To znamená, že uvedené nie je možné žiadnym spôsobom zamieňať ani nahrádzať.

Odbornú spôsobilosť vedúceho dopravy možno preukázať nasledovným spôsobom:

 • úspešným absolvovaním skúšky (preukázaním potrebných znalostí pred skúšobnou komisiou) na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii. Na základe absolvovania tejto skúšky získate osvedčenie o odbornej spôsobilosti
 • zamestnaním zamestnanca , ktorý touto spôsobilosťou už disponuje (tzv. garant odbornej spôsobilosti v osobnej cestnej doprave - vedúci dopravy obligatórne menovaný menovacím dekrétom).

Splniť túto podmienku je nevyhnutné pre získanie povolenia a licencie na prevádzkovanie cestnej osobnej dopravy, práve z dôvodom bezpečnosti a odbornej garancie znalostí súvisiacich s daným predmetom podnikania

Požiadavky kladené na vozidlo (autobus, autokar kategórie M2, M3)

Podľa platnej právnej úpravy, konkrétne zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave je potrebné, aby vozidlo bolo na účel cestnej osobnej dopravy typovo schválené a spĺňalo podmienky kladené na jeho technický stav, ako aj technickú špecifikáciu. Samozrejmosťou je uskutočňovanie kontroly jeho technického stavu prostredníctvom kontrol STK a EK.

Vozidlá na účely získania dopravnej licencie musia byť registrované v Slovenskej republike. Na vozidlá registrované mimo územia SR nie je možné toto povolenie a licencie získať.

Požiadavky kladené na dopravcu pri prevádzkovaní autobusovej dopravy

Podmienka veku 21 rokov, bezúhonnosť v prípade právnickej osoby túto podmienku musí spĺňať jej štatutárny orgán a spoločník.

Osoba, ktorá je garantom odbornej spôsobilosti na tento druh dopravy (vedúci dopravy) musí túto podmienku taktiež spĺňať.

Samozrejmosťou je spôsobilosť vodiča autobusu, resp. autokaru, jeho vodičské oprávnenie na tento druh dopravného prostriedku a karta vodiča.

Žiadateľ o udelenie povolenia na prevádzkovanie cestnej osobnej dopravy musí splniť aj nasledovné podmienky:

 1. musí byť držiteľom oprávnenia na podnikanie - živnostenského oprávnenia, alebo musí disponovať výpisom z Obchodného registra SR (aj SZČO živnostník),
 2. spĺňať podmienky finančnej spoľahlivosti uvedené vyššie, konkrétne 9 000 € za v poradí prvý autobus (vozidlo kategórie M2,M3) a 5 000 € za každé ďalšie vozidlo (autobus, autokar),
 3. splniť podmienku garancie odbornej spôsobilosti, preukázať vzťah s držiteľom osvedčenia o odbornej spôsobilosti na cestnú osobnú dopravu (spoločník konateľ, alebo zamestnanec) a prostredníctvom menovacieho dekrétu ho vymenovať za vedúceho dopravy, doložiť registračný list zo Sociálnej poisťovne na účely odvodov za tohto zamestnanca
 4. disponovať tzv. technickou základňou spoločnosti (miesto, kde je možné vykonávať údržbu vozidiel spoločnosti parkovanie a iné činnosti súvisiace s týmto predmetom podnikania atď.). Priestorové nároky sa odvíjajú od počtu vozidiel (60 metrov štorcových na každé jedno vozidlo). Existencia technickej základne spoločnosti sa dokladuje nájomnými zmluvami a podkladá sa prostredníctvom listu vlastníctva k predmetnej nehnuteľnosti. V prípade potreby je v niektorých prípadoch nevyhnutný aj súhlas obce so zriadením technickej základne na jej katastrálnom území.
 5. disponovať prepravným poriadok na konkrétne potreby spoločnosti – ide o dokument a smernicu, ktorá spresňuje pravidlá podnikania v cestnej osobnej doprave podľa § 4 zákona č. 56/2012 o cestnej doprave. Uvedený prepravný poriadok musí byť v zmysle zákona uverejnený na webovej stránke prepravcu.
 6. preukázať vlastníctvo, resp. držbu vozidiel uvedených v návrhu na vydanie povolenia prevádzkovateľa cestnej osobnej dopravy. Uvedený vzťah sa preukazuje prostredníctvom lízingových zmlúv, nájomných zmlúv a samozrejmým priložených fotokópii technických preukazov týchto vozidiel, kde je vlastník a držiteľ uvedený.

Pri tomto byrokratickom procese sa môžete nechať zastupovať inou osobou. Ide o proces správneho konania , podľa § 17 ods. 4 zákona č. 71/1967 o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších právnych predpisov. Toto zastupovanie zabezpečí minimalizáciu vašich starostí a vy sa tak môžete namiesto čakania na úradoch venovať podnikaniu.

Ak ste sa rozhodli pre podnikanie v autobusovej doprave a neodradila vás byrokratická náročnosť, je už len na vás, či sa do celého procesu pustíte sami, alebo sa s vašou požiadavkou obrátite na spoločnosť, ktorá vám všetky potrebné dokumenty na získanie povolenia a licencie vypracuje a bude vás v správnom konaní zastupovať.

Vzory žiadostí:

Pri spracovaní článku bol použitý Zákon č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave a www.bb.kud.gov.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Extra náklady v medzinárodnej preprave: ako ich eliminovať?

Pozor treba dať na špekulatívne praktiky obchodníkov, nevypláca sa ani nepripravenosť dokumentácie či nedbalosť pri balení tovaru. Tipy, ako si zbytočne nenavýšiť náklady.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Zvýšenie obratu pre povinnú registráciu za platiteľa DPH (návrh)

Do parlamentu bola predložená poslanecká novela zákona o DPH, ktorá má zvýšiť obrat pre povinnú registráciu za platiteľa DPH. V prípade jej schválenia by nadobudla účinnosť budúci rok.

Zápis s. r. o. do obchodného registra notárom: odpovede na časté otázky

Bude zápisy vykonávať každý notár? Koľko bude zápis do obchodného registra cez notára stáť a ako dlho bude trvať? A môžu notári odmietnuť s. r. o. zapísať?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky