Ako riešiť porušovanie pracovanej disciplíny a povinností?

Aké možnosti má zamestnávateľ, keď zamestnanec hrubo poruší pracovnú disciplínu? Za akých podmienok môže zamestnávateľ skončiť pracovný pomer s problémovým zamestnancom?

Mnohokrát sa stáva, že zamestnanec si v práci neplní svoje povinnosti, nedodržiava pokyny zamestnávateľa, má oneskorené príchody do práce, pracuje pod vplyvom alkoholu alebo porušuje zákaz fajčenia. S takýmto zamestnancom by mal zamestnávateľ „urobiť poriadok“, pretože v opačnom prípade to môže mať negatívny vplyv na ostatných zamestnancov, ako aj na výkonnosť celej firmy. Aké následky môže zamestnávateľ vyvodiť?

Každý zamestnanec si musí plniť svoje pracovné povinnosti

Odo dňa vzniku pracovného pomeru je povinnosťou zamestnanca dodržiavať pracovnú disciplínu, t. j. všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z pracovného pomeru. Najmä si musí plniť základné povinnosti vymedzené v Zákonníku práce, ako napríklad povinnosť pracovať zodpovedne a riadne, plniť pokyny nadriadených vydané v súlade s právnymi predpismi alebo byť na pracovisku na začiatku pracovného času, využívať pracovný čas na prácu a odchádzať z neho až po skončení pracovného času.

Ak zamestnanec zavinene (úmyselne alebo nedbanlivostne) poruší svoje povinnosti dochádza k porušeniu pracovnej disciplíny. Toto porušenie posudzuje zamestnávateľ, a to spravidla v zmysle svojho interného predpisu (pracovného poriadku), v ktorom vymedzil jednotlivé druhy konaní zamestnanca považované za závažné alebo menej závažné porušenie pracovnej disciplíny.

Kedy ide o porušenie pracovnej disciplíny a ako ho riešiť na praktických príkladoch, nájdete v článku Porušenie pracovnej disciplíny – príklady.

Aké dôsledky môže zamestnávateľ vyvodiť voči problémovému zamestnancovi?

V nadväznosti na to, ako zamestnávateľ posúdi (vyhodnotí) závažnosť porušenia pracovnej disciplíny, môže (nemusí) voči problémovému zamestnancovi vyvodiť rôzne dôsledky, napríklad:

  1. krátenie dovolenky,
  2. krátenie variabilnej zložky mzdy,
  3. neposkytnutie zamestnaneckých benefitov,
  4. okamžité skončenie pracovného pomeru,
  5. skončenie pracovného pomeru výpoveďou.

Prvé tri prípady predstavujú vyriešenie situácie miernejšou cestou. Využiť je ich možné najmä vtedy, keď zamestnávateľ nechce s problémovým zamestnancom ukončiť pracovný pomer, aj napriek porušeniu jeho povinností. 

Krátenie dovolenky

Jedným z častých prípadov porušenia pracovnej disciplíny je neospravedlnená absencia (neprítomnosť) v práci, t. j. situácia, keď zamestnanec nenastúpi do zamestnanca bez ospravedlnenia (napr. bez preukázania PN).

Ak zamestnanec neospravedlnene zamešká pracovnú zmenu, znamená to, že sa dopustí porušenia pracovnej disciplíny, za ktoré môže voči nemu zamestnávateľ vyvodiť právne dôsledky podľa Zákonníka práce, napríklad mu krátiť dovolenku (§ 109).

Zamestnávateľ môže za každý neospravedlnene zameškaný pracovný deň krátiť zamestnancovi dovolenku o jeden až dva dni. Dovolenku je možné krátiť len za tie dni, kedy mal zamestnanec skutočne pracovať. Najprv by však zamestnávateľ mal takéto nedodržiavanie pracovnej disciplíny písomne vytknúť problémovému zamestnancovi a súčasne ho upozorniť na následky jeho absencie (t. j. krátenie dovolenky), prípadne ho upozorniť aj na možnosť skončenia pracovného pomeru v prípade opakovania situácie.

Príklad na krátenie dovolenky z dôvodu neospravedlnenej absencie:

Ján má v kalendárnom roku 2020 nárok na dovolenku v rozsahu päť týždňov (25 dní). Dňa 10. februára 2020 sa bez ospravedlnenia nedostavil do práce, čím porušil pracovnú disciplínu. Zamestnávateľ môže Jána upozorniť na takéto porušenie pracovných povinností bez vyvodenia akýchkoľvek dôsledkov alebo môže voči Jánovi vyvodiť dôsledky - uplatniť skrátenie dovolenky o jeden deň (tzn., že Ján bude mať v danom roku nárok na 24 dní dovolenky).

Krátenie variabilnej zložky mzdy a iných nenárokovateľných častí mzdy

Ak mzda zamestnanca pozostáva zo základnej a variabilnej zložky, môže zamestnávateľ v dôsledku porušenia pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca (napr. pre nedodržanie pokynov zamestnávateľa) krátiť len variabilnú zložku jeho mzdy. Nemôže krátiť základnú zložku mzdy. Variabilná zložka mzdy je nenárokovateľná, a preto iba pri jej existencii prichádza do úvahy rozhodnutie zamestnávateľa, že túto zložku mzdy zamestnancovi nevyplatí z dôvodu porušenia jeho pracovnej disciplíny.

Prečítajte si tiež

To znamená, že zamestnávateľ je vždy povinný vyplatiť zamestnancovi základnú zložku mzdy (vo výške minimálneho mzdového nároku vypočítaného podľa zaradenia zamestnanca do stupňa náročnosti prác), a to bez ohľadu na porušenie pracovnej disciplíny.

Pre neplnenie pracovných povinností môže zamestnávateľ siahnuť aj na iné nenárokovateľné časti mzdy zamestnanca, napríklad krátiť príplatky za osobné ohodnotenie či odmeny.

Neposkytnutie zamestnaneckých benefitov (firemných zvýhodnení)

Ďalším z miernejších dôsledkov porušenia pracovných povinností zamestnanca môže byť neposkytnutie zamestnaneckých benefitov, ktoré mu inak zamestnávateľ poskytuje, ako napríklad služobné auto, služobný telefón, príspevok na bývanie.

Okamžité skončenie pracovného pomeru

Okamžité skončenie pracovného pomeru môže zamestnávateľ uplatniť len v prípadoch ustanovených Zákonníkom práce. Jedným z takých prípadov je aj závažné porušenie pracovnej disciplíny. To, čo sa považuje za závažné porušenie, však zákon neustanovuje. Ide o radikálny spôsob vyvodzovania dôsledkov porušenia pracovnej disciplíny zo strany zamestnanca.

Ak sa zamestnanec dopustil závažného (hrubého) porušenia pracovnej disciplíny (napr. pracoval pod vplyvom alkoholu), môže s ním zamestnávateľ okamžite ukončiť pracovný pomer.  Dôvodom pre okamžité skončenie pracovného pomeru by mohlo byť aj ďalšie konanie zamestnanca hrubo porušujúce pracovnú disciplínu, napríklad: viackrát (dlhodobo) neospravedlnená absencia v práci, krádež majetku zamestnávateľa, fyzické násilie voči inej osobe na pracovisku. 

Zamestnávateľ môže okamžite skončiť pracovný pomer iba písomne s tým, že skutkovo popíše dôvod (t. j. konkrétne uvedie k akému závažnému porušeniu pracovnej disciplíny došlo). Zamestnancovi ho musí doručiť v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa o závažnom porušení pracovnej disciplíny dozvedel, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola porušená.

Článok pokračuje pod reklamou

Výpoveď

Aj výpoveď môže dať zamestnávateľ len z dôvodov ustanovených v Zákonníku práce (§ 63). V prípade porušenia pracovnej disciplíny prichádzajú do úvahy dva dôvody:

1. Výpoveď pre závažné (hrubé) porušenie pracovnej disciplíny

Ak u zamestnanca existujú dôvody, pre ktoré by s ním mohol zamestnávateľ skončiť pracovný pomer okamžite, t. j. zamestnanec závažne porušil pracovnú disciplínu, môže mu dať zamestnávateľ výpoveď. Zamestnávateľ sa tak môže dobrovoľne rozhodnúť, že namiesto okamžitého skončenia pracovného pomeru, dá zamestnancovi výpoveď. Pracovný pomer sa potom skončí až uplynutím výpovednej doby.

2. Výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

Zamestnávateľ má právo dať zamestnancovi výpoveď aj v prípade, že sa zamestnanec dopustil menej závažného porušenia pracovnej disciplíny, ale len za splnenia podmienky, že zamestnanec bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede.

Prečítajte si tiež

To znamená, že pre platnosť výpovede z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny musí zamestnanec porušiť pracovnú disciplíny menej závažným spôsobom najmenej dvakrát s tým, že zamestnávateľ ho už v prvom prípade v poslednom polroku písomne upozornil na možnosť výpovede. Pritom nie je podstatné, či prvé porušenie je iné ako druhé alebo sa zamestnanec dvakrát dopustil rovnakého porušenia pracovnej disciplíny.

Príklad na výpoveď z dôvodu menej závažného porušenia pracovnej disciplíny:

Zamestnanec Dano dňa 10. januára 2020 nedodržal koniec pracovného času a bez vedomia zamestnávateľa odišiel z pracoviska o dve hodiny skôr. Dňa 15. januára 2020 si Dano svojvoľne predĺžil zamestnávateľom stanovenú prestávku v práci o polhodinu. Zo strany tohto zamestnanca došlo k menej závažnému porušeniu pracovnej disciplíny, na čo ho zamestnávateľ v januári 2020 písomne upozornil s tým, že v prípade opakovania menej závažného porušenia pracovnej disciplíny pristúpi ku skončeniu pracovného pomeru výpoveďou. V marci 2020 Dano dvakrát bez súhlasu zamestnávateľa opustil pracovisko o hodinu skôr pred ukončením pracovnej zmeny. V apríli 2020 zamestnávateľ doručil Danovi písomnú výpoveď pre menej závažné porušenie pracovnej disciplíny. 

V obidvoch prípadoch platí, že výpoveď musí byť písomná a zamestnancovi doručená v lehote dvoch mesiacov odo dňa, keď sa zamestnávateľ dozvedel o dôvode výpovede, t. j. porušení pracovnej disciplíny, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď bola porušená. 

Upozornenie: Ak zamestnávateľ chce dať zamestnancovi výpoveď pre porušenie pracovnej disciplíny, je povinný ho oboznámiť s dôvodom výpovede a zároveň umožniť mu vyjadriť sa k nemu.

O jednotlivých spôsoboch ukončenia pracovného pomeru si viac prečítajte v článku Skončenie pracovného pomeru

V prípade závažného alebo menej závažného porušenia pracovnej disciplíny je tiež možné so zamestnancom uzatvoriť dohodu o skončení pracovného pomeru.

Prehľad možností zamestnávateľa pri závažnom i menej závažnom porušení pracovnej disciplíny

Menej závažné porušenie pracovnej disciplíny Závažné porušenie pracovnej disciplíny
Krátenie dovolenky ÁNO (pri jednorazovej neospravedlnenej absencii) ÁNO (pri opakovanej neospravedlnenej absencii)
Krátenie variabilnej zložky mzdy ÁNO ÁNO
Neposkytnutie zamestnaneckých benefitov ÁNO ÁNO
Skončenie pracovného pomeru výpoveďou ÁNO (ak zamestnanec druhýkrát porušil disciplínu a zamestnávateľ ho v poslednom polroku písomne upozornil na možnosť výpovede), inak NIE ÁNO
Okamžité skončenie pracovného pomeru NIE ÁNO
Dohoda o skončení pracovného pomeru ÁNO ÁNO

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Pracovná zmluva – náležitosti a vzor

Čo musí a čo môže obsahovať pracovná zmluva? Prinášame prehľad povinných a nepovinných náležitostí pracovnej zmluvy a jej možný vzor.

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Ako efektívne komunikovať zmeny či inovácie vo firme

Komunikácia so zamestnancami pri väčšej zmene vo firme je kľúčová pre jej úspech – ako ju uchopiť, čo by malo byť súčasťou jednotlivých komunikačných fáz a na čo dať pozor?

Komunikačný plán: pomoc so zavedením a prijatím zmien vo firme

Základom úspechu zavedenia inovácie či inej zmeny vo firme je komunikácia. Dôležitú rolu má preto komunikačný plán a vhodný výber komunikátora. Ako na to?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky