Hypotéka a BSM

Patrí hypotéka do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)? Ako ju vysporiadať po rozvode manželstva?

Mladé páry sa často rozhodujú, či vziať hypotéku (úver) pred svadbou alebo až po nej. Ako hypotéka súvisí s bezpodielovým spoluvlastníctvom manželov (BSM) sa dozviete v tomto článku.

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (BSM), ako jeden z druhov spoluvlastníctva upravenom v Občianskom zákonníku, môže vzniknúť výlučne len medzi manželmi, teda až uzavretím manželstva.

Hypotéka pred uzavretím manželstva

V prípade, že pred uzavretím manželstva jeden z partnerov nadobudol nehnuteľnosť kúpou na základe jemu poskytnutého hypotekárneho úveru (napr. rok pred svadbou kúpil byt na hypotéku), táto nehnuteľnosť patrí do jeho výlučného vlastníctva, nie je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Za hypotéku a záväzky z nej plynúce zodpovedá sám.

Ak sa ale pred svadbou obaja partneri rozhodli kúpiť spoločne nehnuteľnosť a financovať ju prostredníctvom spoločného úveru, tak rovnako táto nehnuteľnosť nepatrí do BSM, ale budúci manželia ju majú v podielovom spoluvlastníctve, a to v podiele, v akom ju nadobudli (napr. každý má 1/2). Voči banke sú obaja dlžníkmi (spoludlžníkmi) a za záväzky vyplývajúce z úveru zodpovedajú spoločne a nerozdielne. To znamená, že banka ako veriteľ je oprávnená žiadať zaplatenie úveru od ktoréhokoľvek partnera (dlžníka) a on je povinný úver splatiť. Splnením tejto povinnosti zaniká povinnosť druhého partnera (dlžníka) zaplatiť úver.

V obidvoch prípadoch však ani po svadbe daná nehnuteľnosť nepatrí do BSM, keďže toto vzniká až okamihom uzavretia manželstva a patria do neho veci nadobudnuté spoločne manželmi. Do BSM v uvedených prípadoch nepatria ani záväzky plynúce z hypotéky, a to ani vtedy, keď sa hypotéka po svadbe spláca z prostriedkov patriacich do BSM (napr. z príjmu obidvoch manželov). Nehnuteľnosť nadobudnutá pred manželstvom a ňu sa vzťahujúca hypotéka tak ostáva vo výlučnom vlastníctve jedného z manželov alebo v podielovom spoluvlastníctve oboch manželov s určenými podielmi.

Upozornenie: Ak jeden z manželského páru nadobudol na základe hypotéky nehnuteľnosť pred uzavretím manželstva a po svadbe manželia úver splácali z ich príjmov (výplaty), ktoré patrili do BSM, nehnuteľnosť a na ňu sa vzťahujúca hypotéka netvoria BSM (nedajú sa po svadbe preniesť do BSM), ale naďalej ostávajú len jednému z manželov. Zároveň treba zdôrazniť, že v prípade rozvodu alebo zrušenia BSM sa bude zohľadňovať suma zaplatených splátok z príjmov počas trvania BSM.

Hypotéka po uzavretí manželstva

Ak sa manželia po svadbe rozhodnú vziať od banky hypotekárny úver (napr. hypotéku na bývanie), musia do úveru vstúpiť obidvaja, čo znamená, že obaja budú vo vzťahu k banke dlžníkmi, ktorí budú úver splácať. Nehnuteľnosť financovaná hypotékou a záväzky z úveru potom patria do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Výnimkami z uvedeného sú dva prípady:

  1. zúženie BSM,
  2. zrušenie BSM.

Prvou výnimkou je prípad, keď si manželia u notára, formou notárskej zápisnice, vopred zúžia BSM, čiže konkrétny majetok z BSM vylúčia (napr. nehnuteľnosť, ktorú chce kúpiť iba jeden z manželov prostredníctvom hypotéky). Zúženie BSM sa teda môže týkať len majetku, ktorý jeden z manželov ešte len ide nadobudnúť. V rámci zúženia tiež možno určiť, že do BSM nebudú patriť ani záväzky vyplývajúce zo zmluvy o úvere, ku ktorým sa jeden z manželov chce zaviazať.

Prečítajte si tiež

Upozornenie: Za zúženie BSM formou notárskej zápisnice sa notárovi uhrádza poplatok (odmena). Výška odmeny je určená v sadzobníku vyhlášky o odmene a náhradách notárov, a to percentom z ceny predmetu notárskej zápisnice. Pri dnešných cenách nehnuteľností bežných bytov môže tento poplatok tvoriť stovky eur. Zároveň si treba uvedomiť, že ak klient žiada o hypotéku vo viacerých bankách, tak potrebuje pre každú banku samostatnú notársku zápisnicu a poplatky sa znásobujú.

Zúženie BSM sa teda v praxi často robí na budúcu nehnuteľnosť a úver z banky, ktorým má byť táto nehnuteľnosť financovaná. To znamená, že nehnuteľnosť prostredníctvom hypotéky kupuje len jeden z manželov, ktorý ju následne nadobudne do výlučného vlastníctva a za úver zodpovedá sám (len on je dlžníkom). Za účelom získania úveru musí tento manžel banke predložiť notársku zápisnicu o zúžení BSM na kupovanú nehnuteľnosť a úver. Hypotekárny úver si preto bude môcť manžel vziať výlučne na seba až po tom, keď s druhým manželom uzavrie pred notárom dohodu o zúžení BSM.

Odporúčanie: Ešte pred požiadaním banky o poskytnutie úveru je vhodné položiť si otázku, či ako manželia chcete spoločne nadobúdať majetok a rovnakým dielom sa podieľať na hypotéke ako aj na ďalších výdavkoch alebo či chcete, aby bola nehnuteľnosť a hypotéka písaná len na jedného z manželov.

Prečítajte si tiež

Druhou výnimkou je prípad, ak manželia majú súdom zrušené BSM (napr. z dôvodu podnikania jedného z manželov), pretože potom môžu nadobudnúť nehnuteľnosť len do podielového spoluvlastníctva (napr. keď ju kúpili spoločne na hypotéku) alebo každý z nich len do svojho výlučného vlastníctva (napr. ak ju na základe poskytnutej hypotéky kúpil len jeden z manželov).

Príklad na nadobudnutie novej nehnuteľnosti hypotékou počas trvania manželstva pri zrušenom BSM:

Ivana a Dávid sú manželmi. Po dvoch rokoch manželstva podala Ivana na súd návrh na zrušenie ich BSM z dôvodu, že Dávid si založil živnosť (začal podnikať). Súd ich BSM zrušil, manželstvo trvá ďalej. Teraz si chcú kúpiť rodinný dom, ktorý sa rozhodli financovať spoločnou hypotékou. Vo vzťahu k banke budú obaja vystupovať ako spoludlžníci s tým, že za záväzky z úverovej zmluvy budú zodpovedať spoločne a nerozdielne. Rodinný dom nadobudnú do podielového spoluvlastníctva, každý v podiele 1/2.

Ako vysporiadať hypotéku po rozvode manželstva ?

Zánikom manželstva, teda aj rozvodom, bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká. Po jeho zániku je potrebné ho vyporiadať, a to nielen samotný majetok (napr. nehnuteľnosti), ale i záväzky (napr. spoločnú hypotéku). Existujú tri spôsoby:

  1. vyporiadanie BSM dohodou bývalých manželov,
  2. vyporiadanie BSM súdnou cestou, ak sa nedohodli,
  3. zo zákona, ak po troch rokoch od zániku manželstva nedošlo vyporiadaniu dohodou alebo súdom.

Vyporiadanie hypotéky vzatej jedným z manželov pred uzavretím manželstva

V prípade, že hypotéku na kúpu nehnuteľnosti si vzal jeden z manželov ešte pred svadbou a po svadbe ju platil z prostriedkov patriacich do BSM (napr. zo svojho príjmu, ktorý počas manželstva patrí do BSM), tak po rozvode manželstva (zániku BSM) má druhý manžel právo v rámci vyporiadania spravidla žiadať polovicu uhradených splátok. Tento nárok mu vyplýva z Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa pri vyporiadaní vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké a každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a súčasne je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok.

Nehnuteľnosť a na ňu vzťahujúca sa hypotéka spravidla naďalej ostáva na mene manžela, ktorý ju nadobudol pred uzavretím manželstva.

Vyporiadanie hypotéky vzatej obidvoma manželmi po uzavretí manželstva

Ak si manželia po svadbe vzali spoločnú hypotéku, ktorá patrila do ich BSM (nemali ho zrušené ani zúžené), tak po rozvode manželstva a s tým spojeného zániku BSM naďalej zostávajú spoludlžníkmi banky s povinnosťou splácať úver.

Prečítajte si tiež

Ak im tento scenár nevyhovuje, mali by sa dohodnúť, kto bude ďalej hypotéku splácať (napr. že to bude len jeden z nich, ktorý v nehnuteľnosti ostane ďalej bývať). Ak sa napríklad dohodnú, že po rozvode v splácaní bude pokračovať len jeden manžel, musia banku požiadať o zmenu úverovej zmluvy (o vyňatie spoludlžníka). Tá následne preverí výšku príjmu tohto manžela, t. j. či môže hypotéku splácať sám. Za predpokladu, že tento manžel nemá dostatočný príjem, banka zmenu nepovolí, a teda exmanželia budú musieť aj po rozvode (po zániku BSM) splácať hypotéku spoločne. V opačnom prípade, ak banka zmenu povolí, hypotéka sa prepíše len na jedného manžela, ktorý ju bude ďalej splácať sám.

Upozornenie: Pri žiadosti o novú hypotéku sa výška splátky pôvodnej hypotéky zohľadňuje pri posudzovaní výšky príjmov a rovnako horšia platobná disciplína bývalého manžela/manželky môže skomplikovať klientovi novú žiadosť o hypotéku. Ak sa chcete vyhnúť zbytočným problémom v budúcnosti, tak je nevyhnutné, aby ste upravili aj zmluvný vzťah s bankou, teda vyňali z hypotéky toho z manželského páru, ktorého sa už splácanie nemá týkať.

Prečítajte si tiež

Ak žiadny z exmanželov nechce zostať bývať v spoločne nadobudnutej nehnuteľnosti vhodným riešením môže byť aj dohoda o jej predaji (len so súhlasom banky, ktorá poskytla hypotéku). Z kúpnej ceny potom vyplatia spoločný úver, čím sa zbavia tohto záväzku a jej zvyšnú časť si rozdelia na polovicu.

Okrem predaja do úvahy prichádza aj prenájom spoločnej nehnuteľnosti s tým, že v takomto prípade budú exmanželia pokračovať v splácaní ich hypotéky.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru: postup a podmienky

Od 2. 1. 2024 možno žiadať o príspevok na zvýšenú splátku úveru na bývanie. Čo treba vedieť? Podrobnosti aj žiadosť na stiahnutie.

Daňový bonus na zaplatené úroky a nové podmienky pre rok 2023

Už za rok 2023 je možné uplatniť si daňový bonus zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie. Koho sa tento bonus týka a kto si uplatní daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky po starom?

Príspevok na hypotéku: štát bude ľuďom kompenzovať vyššie splátky

Niektorí dlžníci budú môcť žiadať o príspevok na splácanie úveru na bývanie. Koľko maximálne možno získať, aké sú podmienky a ako bude dávka vyplácaná?

Financovanie podnikania cez úver, dlhopisy či akcie: čo sa oplatí?

Žiadať o úver z banky, získať financie od investorov formou dlhopisov alebo ísť do vydania akcií? Čo zvážiť pri výbere a ako postupovať, priblížil riaditeľ Burzy cenných papierov v Bratislave.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky