Daňový bonus na úroky z hypotéky v praxi - ako si ho uplatniť v roku 2019?

Kto má nárok na daňový bonus na úroky z hypotéky a čo je potrebné pre jeho získanie urobiť.

Do konca roka 2017 podporoval štát mladých ľudí pri riešení otázky vlastného bývania formou hypoték so štátnym príspevkom pre mladých (ŠPM).  Ak ste žiadali o hypotéku so ŠPM do konca roka 2017, to či ste spĺňali podmienky na získanie štátneho príspevku skúmala už pri žiadosti o hypotéku banka.  Ak ste mali nárok na štátny príspevok, ten vám bol vyplácaný taktiež prostredníctvom banky. 

Existovali, resp. stále existujú tri spôsoby, ako banky so štátnym príspevkom pracovali, a to od priameho zníženia úrokovej sadzby až po vyplácanie príspevku na bežný účet dlžníka po jeho obdržaní zo štátu. To v konečnom dôsledku spôsobovalo rozdiely vo výške splátok, ale najmä v zostatku dlžnej sumy hypotéky po 5 rokoch (po ukončení pripisovania ŠPM). 

Stručne povedané: štát vyplácal príspevky, administratíva bola na bankách a uvedomelý klient sa musel pri výbere banky okrem bežných parametrov zaoberať aj metodikou, ktorú banka pri štátnom príspevku pri mladých používa.

Aké sú podmienky získania nároku na daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020 nájdete v článku Daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky v roku 2020.

Daňový bonus na hypotéku nezískate automaticky, musíte oň požiadať

Od roku 2018 došlo k zmene a pri úverových zmluvách (nie žiadostiach o úver!) podpísaných od 1.1.2018 bola celá administratíva presunutá na klienta. Banku pri žiadosti o úver už nezaujíma, či klient spĺňa podmienky na daňový bonus na hypotekárny úver, štát nevypláca mesačne nič. Sám klient musí byť aktívny. V prvom rade musí vedieť/zistiť, či spĺňa podmienky na získanie daňového bonusu, vyžiadať si potvrdenie o zaplatených úrokoch z banky a následne si uplatniť daňový bonus v daňovom priznaní alebo v ročnom zúčtovaní dane prostredníctvom zamestnávateľa. Klienti si ho prvýkrát uplatnia za rok 2018 v daňovom priznaní a zúčtovaní dane v roku 2019.

Prečítajte si tiež

Ak sa klient dostatočne o daňový bonus nezaujíma a nie je aktívny, môže nastať situácia, že podmienky na získanie daňového bonusu síce splní, no nebude mu uplatnený. Pre úplnosť dodávame: pokiaľ máte hypotéku s pôvodným štátnym príspevkom pre mladých, nič sa pre vás nemení. Od priznania nároku na štátny príspevok pre mladých ho dostanete 60-krát a následne bude splátka hypotéky navýšená a hypoúver bude pokračovať s úrokovou sadzbou pred zarátaním príspevku.

Aké sú podmienky na získanie daňového bonusu na hypotéky pre mladých v roku 2019

Pozrime sa na všetky podmienky, ktoré je potrebné kvôli uplatneniu daňového bonusu súčasne splniť:

 1. Vek: Žiadateľ, prípadne aj spolužiadateľ musia mať v deň podania žiadosti najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov. Príklad: ak ste v roku 2018 žiadali o hypotéku 25. mája  a 26. mája ste dosiahli vek 36 rokov, podmienku veku spĺňate. To, že ste zmluvu o úvere podpísali v júni a úver načerpali začiatkom júla nevadí.
 2. Príjem: Priemerný mesačný príjem za rok 2018 nesmie presiahnuť 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy zamestnanca v hospodárstve SR zistenej Štatistickým úradom SR za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie. To znamená, že ak ste zmluvu uzatvorili (pozor, nie podpísali žiadosť o hypotéku!) v roku 2018, maximálny mesačný príjem sa rátal podľa roku 2017. Maximálna mesačná suma predstavuje 1 240,20 €. (Podľa ŠÚ SR bola priemerná nominálna hrubá mzda 954 €; 1,3 násobok = 1 240,20 €). Oproti pôvodným podmienkam na získanie ŠPM je výpočet príjmu ale komplikovanejší. Nevychádza sa IBA zo mzdy zamestnanca, t. j.  z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 Zákona o dani z príjmov, prípadne príjmov z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu a z použitia diela a umeleckého výkonu (§ 6), ale aj príjmy z kapitálového majetku (§ 7) a ostatné príjmy podľa § 8, čo môžu byť napríklad príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností, predaja hnuteľných vecí, ale aj príjmy z predaja virtuálnej meny. Mesačný príjem sa ráta ako suma všetkých vyššie uvedených príjmov/12. V prípade 2 alebo viacerých žiadateľov o úver, ich príjem nesme presiahnuť súčin uvedenej mzdy a počtu žiadateľov. Napríklad pre manželov platí suma 2 x 1 240,20 € = 2 480,40 €. Rodičovský príspevok ani invalidný dôchodok nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu na hypotéku.
 3. Účel úveru: Podobne, ako pri pôvodných podmienkach pre získanie ŠPM ostal účel úveru zadefinovaný pomerne striktne. Na účely uplatňovania sumy daňového bonusu na zaplatené úroky pri úveroch na bývanie to môže byť: nadobudnutie alebo výstavba tuzemskej nehnuteľnosti určenej na bývanie (alebo jej časti) = dom alebo byt alebo zmena dokončenej stavby určenej na bývanie. Zmena stavby zahŕňa: nadstavby, ktorými sa stavby zvyšujú, prístavby, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a ktoré sú navzájom prevádzkovo spojené s doterajšou stavbou a stavebné úpravy, pri ktorých sa zachováva vonkajšie pôdorysné aj výškové ohraničenie stavby.
 4. Splatnosť hypotéky: Vzhľadom na priemernú dĺžku splatnosti hypoték v SR, ktorá presahuje 25 rokov, je splnenie tohto bodu asi najmenším problémom. Splatnosť úveru musí byť v lehote najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov.
 5. Zabezpečenie úveru: Na účely uplatňovania daňového bonuse musí byť úver zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti a musí ho poskytovať banka, prípadne pobočka zahraničnej banky, ktorá má povolenie NBS.

Ak spĺňate všetky vyššie uvedené podmienky, môžete si daňový bonus na zaplatené úroky z hypotéky uplatniť. A to vo výške 50% zo zaplatených úrokov za príslušný kalendárny rok, t. j. za rok 2018, zo sumy úveru maximálne 50 000 €, zároveň najviac do výške 400 € a zároveň pomerne podľa počtu mesiacov (ak ste čerpali úver v júni, tak iba ½ z výšky 400€). O výšku daňového bonusu bude znížená vaša daň z príjmov (nie daňový základ). Nárok na daňový bonus vzniká len dlžníkovi na úvere, nie spoludlžníkovi.

Príklad na výpočet výšky daňového bonusu na hypotéku

Ak ste načerpali hypotéku 100 000 € (s úrokom 1,29%, splatnosťou 30 rokov, výškou splátky 335 €) v novembri 2018 a v decembri 2018 ste zaplatili prvú anuitnú  splátku, zaplatili ste v splátke na úrokoch 107,50 €. Na uplatnenie daňového bonusu si môžete zarátať len sumu úrokov do  50 000 €, t. j. 53,75 € a zároveň polovicu zaplatených úrokov, t. j. 53,75 € a zároveň iba pomernú časť zo sumy 400 € za rok, t. j. 33,33 € za mesiac. Takže v tomto prípade si uplatníte daňový bonus (ušetríte priamo na dani) 33,33 €.

Nárok na daňový bonus vzniká počas piatich po sebe nasledujúcich rokov. Začína mesiacom, kedy sa začalo úročenie úveru, t. j. obvykle vtedy, keď bol úver načerpaný.

Kedy nemáte nárok na daňový bonus na hypotéky pre mladých v roku 2019

Pozrime sa reálne situácie, kedy klienti nespĺňajú podmienky na uplatnenie daňového bonusu na hypotéky.

 1. Vek: Žiadateľ, prípadne spolužiadateľ/spolužiadatelia sú starší ako 35 rokov. Bežný problém, ak v úverovom vzťahu vystupujú kvôli bonite hlavného žiadateľa ďalší spolužiadatelia (rodičia, rodinný príslušníci).
 2. Príjem: Maximálna mesačná suma presiahne 1 240,20 € na jedného žiadateľa, nakoľko sa ráta z celkových príjmov z  § 5, 6 ,7 a 8 (detaily vyššie). Do výpočtu vstupujú všetci žiadatelia.
 3. Účel úveru: Nárok na daňový bonus nevzniká pri účeloch: kúpa apartmánu (nebytový priestorov, častý problém najmä v novostavbách v Bratislave), kúpa pozemku, refinancovanie alebo konsolidácia úverov a pri bezúčelových úveroch.
 4. Splatnosť úveru: Splatnosť úveru mimo lehoty najmenej 5 rokov a najviac 30 rokov.
 5. Zabezpečenie úveru: Nárok na daňový bonus sa nevzniká pri úveroch poskytnutých stavebnými sporiteľňami (a je jedno, či ide o stavebný úver alebo medziúver), nebankovými spoločnosťami alebo pri spotrebných úveroch. A to ani v prípade, že sú zabezpečené záložným právom na tuzemskú rezidenčnú nehnuteľnosť.
 6. Iné prípady: Nárok na daňový bonus nevzniká dlžníkovi, ktorý je súčasne spoludlžníkom na inom úvere, na ktorý sa uplatňuje daňový bonus. Zároveň ani dlžníkovi, ktorý poberá ŠPM podľa podmienok do 31.12.2017.
Článok pokračuje pod reklamou

Ako postupovať pri uplatnení daňového bonusu na hypotéky pre mladých v roku 2019

Tým z vás, ktorí spĺňajú zákonné podmienky a rozhodnú sa využiť daňový bonus na hypotéku sme pripravili stručný návod ako na to krok za krokom.

1. krok: Overte si, či máte alebo nemáte nárok na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky z hypotéky. Pripomíname, že daňový bonus je možné uplatniť len pre dlžníka, nie pre spoludlžníka. Skontrolujte si preto radšej aj úverovú zmluvu!

2. krok: Vyžiadajte si podklady – „Potvrdenie o zaplatených úrokoch“ z banky, ktorá vám poskytla hypoúver. Banky sa líšia v tom, či potvrdenie o zaplatených úrokoch posielajú automaticky poštou alebo e-mailom, alebo si ho nájdete v internetbankingu alebo je potrebné banku osobne navštíviť a tá vám potvrdenie vydá do určenej lehoty (napr. 30 dní). V tabuľke si nájdite svoju banku.

Spôsob získania potvrdenia o zaplatených úrokoch Banky
Banka zašle potvrdenie automaticky na korešpondenčnú adresu klienta UniCredit Bank, Prima banka, Poštová banka, Slovenská sporiteľňa
Klient si nájde potvrdenie v internetbankingu VÚB
Klient musí osobne banku požiadať a tá mu zašle do 30 dní poštou, prípadne si klient osobne vyzdvihne na pobočke ČSOB, mBank, OTP banka, Oberbank, Tatrabanka (možné aj cez službu Dialog)

3. krok: Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za vás spracováva váš zamestnávateľ, požiadať oň a dodať podklady mu musíte do 15.2.2019! Detaily nájdete napríklad aj v článku Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019). Ak to nestihnete, napríklad preto, že vám banka nestihne vystaviť potvrdenie o zaplatených úrokoch na hypotéke, stále máte možnosť pripraviť a podať si daňové priznanie sami. Ak ste podnikateľ, prípadne máte viacero príjmov a daňové priznanie si podávate vo vlastnej réžii, máte čas do konca marca (prípadne aj dlhšie, v prípade odkladu podania daňového priznania), a tým pádom stíhate vyžiadať potvrdenie z banky o zaplatených úrokoch, ak ho ešte nemáte. 

Len si to nenechávajte na poslednú chvíľu, aby ste to vzhľadom na lehoty vašej banky stihli a dodajte ho svojmu účtovníkovi. Okrem potvrdenia o zaplatených úrokoch z banky potrebujete predložiť zamestnávateľovi alebo účtovníkovi čestné vyhlásenie o tom, že vám nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred 01.01.2018, na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu (§ 122ya ods. 12 zákona o bankách).

Bližšie informácie o hypotékach pre živnostníkov a majiteľov s.r.o. nájdete v článku Hypotéka pre živnostníkov (SZČO) a majiteľov s.r.o.

4. krok: Vďaka daňovému bonusu ušetríte priamo na dani, podobne ako pri daňovom bonuse za dieťa. Daňový bonus je možné uplatniť najviac do výšky dane vypočítanej za príslušné zdaňovacie obdobie zníženej o daňový bonus podľa § 33 Zákona o dani z príjmov (deti, príp. nepracujúca manželka/manžel). Ak je suma dane (zníženej o daňový bonus) nižšia ako suma uplatňovaného daňového bonusu na zaplatené úroky, požiadajte daňový úrad (správcu dane) o vyplatenie sumy vo výške rozdielu medzi sumou daňového bonusu na zaplatené úroky a sumou dane. Daňový úrad v tomto prípade postupuje rovnako ako pri vrátení daňového preplatku, t. j. začiatkom mája máte peniaze na účte.

Veríme, že sme vám poskytli dostatok detailných informácií k téme daňového bonusu na zaplatené úroky na hypotéke pre mladých. Ak by ste predsa mali doplňujúce otázky a váš hypotekárny špecialista alebo finančný sprostredkovateľ/poradca nie je schopný vám ich zodpovedať, využite náš kontaktný formulár.

Náš tip: Fungovaniu daňového bonusu sme sa venovali detailne v článku Daňový bonus na hypotéky pre mladých od roku 2018, prípadne na základné zorientovanie v problematike o zúčtovaní daní odporúčame Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019).


Poradenstvo v oblasti financií

Ak máte otázky k aktuálnej téme článku alebo potrebujete poradiť v oblasti poistenia, úverov alebo sporenia/investovania, neváhajte sa na nás obrátiť. Pomohli sme už desiatkam spokojných klientov.

Kliknutím na tlačidlo ODOSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť SMORON & CO. s.r.o., IČO: 52588076. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.  


Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Príspevok na zvýšenú splátku úveru od 1. 6. 2024

Aké sú podmienky a postup žiadania podľa novely zákona účinnej od 1.6.2024? Nárok na príspevok má viac ľudí, niektorí oň môžu žiadať len do konca júla.

Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Daňový bonus zo zvýšenia splátky úveru v daňovom priznaní a ročnom zúčtovaní za rok 2023

Ako správne vyplniť daňové priznanie, ročné zúčtovanie či prehľad a hlásenie zamestnávateľa v súvislosti s uplatnením nového daňového bonusu zo zvýšenia zaplatenej splátky úveru na bývanie za rok 2023?

Dôležité čísla pre zamestnávateľa v roku 2024

Praktická pomôcka – dôležité mzdové veličiny pre zamestnávateľov a zamestnancov v roku 2024, ako sú napríklad minimálna mzda, odvody, daňový bonus či stravné.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky