Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Vyporiadať BSM je možné tromi spôsobmi. Jedným z nich je dohoda – kto ju môže uzavrieť, čo musí obsahovať a ako vôbec možno majetok v BSM rozdeliť?

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov zaniká rozvodom, vyhlásením manželstva za neplatné alebo smrťou. V niektorých prípadoch však môže zaniknúť aj skôr. Samotný zánik BSM znamená, že ďalšie veci manželia nadobúdajú už výlučne do svojho osobného vlastníctva, nie do spoločného. Aby došlo k rozdeleniu vecí, ktoré v minulosti do BSM nadobudli, je nevyhnutný ešte druhý krok, a to vyporiadanie BSM.

Vyporiadanie BSM je možné urobiť tromi spôsobmi:

  1. dohodou,
  2. podaním návrhu na súd, aby majetok vyporiadal súd,
  3. uplynutím trojročnej doby od zániku BSM, kedy nedošlo ani k dohode, ani k podaniu návrhu na súd.

V článku sa budeme zaoberať práve dohodou o vyporiadaní BSM, ako preferovaným spôsobom rozdelenia majetku manželov.

Dokedy je potrebné dohodu o vyporiadaní BSM uzavrieť

Občiansky zákonník priamo nestanovuje dobu, dokedy je potrebné dohodu o vyporiadaní BSM uzavrieť. Stanovuje ale dobu troch rokov od zániku BSM, po ktorej nastane nevyvrátiteľná právna domnienka, že sa manželia vyporiadali.

Tento pasívny spôsob manželov pri vyporiadaní BSM nie je problémový v prípadoch, kedy nič nevlastnia alebo vlastnia iba menej hodnotné veci. Problém manželom vzniká, ak ide o hodnotnejšie veci, nehnuteľnosti alebo pohľadávky, ktorých vlastníctvo sa z bezpodielového spoluvlastníctva manželov premenilo na ich podielové spoluvlastníctvo.

Ak sa teda nevedeli po dobu troch rokov dohodnúť o rozdelení BSM, nebude pravdepodobné, že sa na vyporiadaní (nového) podielového spoluvlastníctva dohodnú. A zatiaľ čo súdny poplatok za vyporiadanie BSM predstavuje 3 % z hodnoty majetku, pri súdnom konaní o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva je poplatok dvojnásobný.

V prípade, ak by trojročná doba uplynula, napriek tomu, že dohoda o vyporiadaní BSM je zákonom preferovaná, nebola by už možná. Vylúčená nie je ich dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva, kedy sa ale postupuje podľa odlišných pravidiel pre vyporiadanie.

Kto môže uzavrieť dohodu o vyporiadaní BSM

Keďže ide o dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, mohlo by sa javiť, že jedinými oprávnenými osobami na uzavretie tejto dohody sú práve manželia/ex-manželia.

Opak je ale pravdou, a to s prihliadnutím na ďalšie spôsoby zániku BSM. Najčastejším dôvodom zániku BSM je smrť jedného z manželov. Aj v takomto prípade je potrebné v rámci dedičského konania vyporiadať BSM. A teda rozdeliť majetok na časť, ktorá náleží pozostalému manželovi z titulu BSM a druhú časť, ktorá bude predmetom dedenia. V takomto prípade uzatvára dohodu o vyporiadaní BSM pozostalý manžel a dedičia.

Ďalšou situáciou je vyhlásenie konkurzu na majetok jedného z manželov alebo uloženie trestu prepadnutia majetku. V týchto prípadoch preberá zodpovednosť správca konkurznej podstaty, ktorý  je oprávnený vykonať vyporiadanie BSM. Môže tak urobiť dohodou s druhým manželom, pričom takáto dohoda uzavretá správcom podlieha schváleniu súdom. Ak sa dohodu s druhým manželom správcovi nepodarí uzavrieť, má právo podať návrh na vyporiadanie BSM súdom.

Najznámejším spôsobom vyporiadania BSM je dohoda medzi manželmi, keď BSM zaniklo z dôvodu rozvodu manželstva alebo ak bolo BSM zrušené súdom z dôvodu podnikateľskej činnosti jedného z manželov alebo z dôvodu dobrých mravov. V takom prípade dohodu podpisujú skutoční účastníci bezpodielového spoluvlastníctva manželov – samotní manželia.

Kto pomáha pri uzavretí dohody o vyporiadaní BSM

Na to aby manželia, prípadne iné osoby oprávnené na uzavretie dohody o vyporiadaní BSM, mohli uzavrieť takúto dohodu, sa nevyžaduje zásah tretej osoby. Napriek tomu môžu pomoc odborníka využiť.

V prvom rade je to asistencia notára, ktorý je oprávnený na spísanie a formalizovanie dohody o vyporiadaní BSM, kedy manželia vedia ako sa chcú rozdeliť, ale potrebujú asistenciu pri spísaní dohody. Notár v takom prípade ručí za právnu správnosť a zároveň môže poskytnúť aj asistenciu v rámci katastrálneho konania.

Ďalším odborníkom je advokát, ktorý môže asistovať pri uzavretí dohody o vyporiadaní BSM v dvoch rovinách. Jednak v rámci autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľnosti, kedy advokát vystupuje v obdobnom postavení ako notár. Jeho úlohou je teda spísanie dohody, ktorá nebude odporovať alebo obchádzať zákon a nebude sa priečiť dobrým mravom. V tomto prípade advokát nezastupuje jedného z účastníkov zmluvného vzťahu.

Druhou rovinou je, keď advokát zastupuje jedného z účastníkov, a presadzuje jeho individuálne práva a nároky. V takom prípade je vhodné, aby druhá strana bola tiež právne zastúpená, aby v rámci presadzovania svojich práv mala obdobné možnosti.

Mediátor je v rámci vyporiadania BSM vhodný v prípadoch, kedy manželia alebo iní účastníci nedospeli k dohode, a teda nevedia sa zhodnúť, ako majetok rozdeliť. Mediátor, ako nezávislá a nestranná osoba, má za úlohu vytvoriť vhodné podmienky pre komunikáciu, s cieľom dospieť k zhode. Následne dôjde k spísaniu dohody.

Dohodu účastníkov mediácie môže spísať priamo mediátor, pričom takáto dohoda je záväzná, ale nemá charakter verejnej listiny, ako pri notárskej zápisnici. Alebo majú účastníci mediačného konania možnosť dohodnúť sa, že mediačná dohoda bude uzavretá vo forme notárskej zápisnice, a teda zavŕšenie mediácie prebehne u notára za prítomnosti mediátora.

Takto uzavretá dohoda má jednak účinky podľa zákona o mediácii, jednak má váhu verejnej listiny podľa notárskeho poriadku.

Prečítajte si tiež

V stručnosti zhrnuté, ak manželia vedia, ako sa dohodnúť, ideálne je nechať si dohodu spísať notárom alebo advokátom (autorizácia zmluvy). Ak sa dohodnúť nevedia, vhodné je využiť služby mediátora, ktorý má manželov k dohode doviesť, a následne ich dohodu spísať alebo ju nechať spísať notárom. A služby advokáta, ako právneho zástupcu, je vhodné využiť, ak ten ktorý manžel nevie, na čo má nárok, prípadne nevie svoje požiadavky vyjadriť alebo presadiť.

Príklad na rozdelenie majetku po rozvode za pomoci mediátora

Manželia sú účastníkmi mediačného konania, predmetom ktorého je rozdelenie ich majetku po rozvode. V rámci komunikácie pred mediátorom bolo zistené, že sa manželia diametrálne rozchádzajú v pohľade na ich právne nároky na časť majetku, čo je hlavná príčina sporu. Mediátor by zo svojej pozície nemal hodnotiť správnosť právneho pohľadu účastníkov mediácie, ale môže účastníkom odporučiť konzultáciu alebo zastúpenie advokátom, prípadne účastníci môžu žiadať o nezávislé právne posúdenie advokátom.

Článok pokračuje pod reklamou

V akej forme musí byť dohoda o vyporiadaní BSM

Dohoda o vyporiadaní BSM nemusí byť písomná. Dohoda je platná a záväzná, aj keď je ústna alebo konkludentná (urobená mlčky, ak je zrejmé, čo tým bolo myslené). V prípade, ak ale nejde o písomnú dohodu, manželia majú horšie postavenie v rámci prípadného dokazovania. Preto, ak ktorýkoľvek manžel požiada o vystavenie písomného potvrdenia o spôsobe vyporiadania, manželia sú si povinní takéto potvrdenie vydať. Z potvrdenia musí byť zrejmé nielen to, že BSM bolo vyporiadané, ale aj akým spôsobom sa tak stalo.

Osobitnou kategóriu sú dohody o vyporiadaní BSM, predmetom ktorých sú aj nehnuteľnosti. V takom prípade dohody musia byť nielen písomné, ale musia mať aj náležitosti vyžadované katastrálnym zákonom na vklad do katastra. Účinok takejto dohody nastáva až zápisom na katastri nehnuteľností, nie pri podpise dohody. Preto v tomto prípade nie je prípustná ústna dohoda.

Čo musí dohoda o vyporiadaní BSM obsahovať

V zákone nie je exaktne definované, čo musí dohoda o vyporiadaní BSM obsahovať. V dohode nesmú chýbať všeobecné údaje pre platnosť právneho úkonu, a zároveň informácie relevantné pre vyporiadanie BSM. Ide najmä o:

  • identifikáciu účastníkov dohody,
  • špecifikáciu manželstva a zániku BSM,
  • nezameniteľnú špecifikáciu vecí, ktoré patria do BSM,
  • spôsob rozdelenia majetku a záväzkov,
  • sumu finančného vyrovnania, ak bolo dohodnuté,
  • iné údaje, napr. skutočnosti, ktoré boli pri vyporiadaní zohľadnené a majú vplyv na vyporiadanie (zohľadnené dary, dedičstvo, prostriedky vynaložené z BSM na majetok jedného z manželov atď.)
  • dátum, miesto podpisu a podpis dohody (úradne overený v prípade nehnuteľností).

Najčastejšími chybami, ktoré sa v dohodách o vyporiadaní BSM objavujú sú nezahrnutie všetkých vecí alebo záväzkov do dohody, nejasné označenie vecí, nedodržanie formy a formálnych náležitostí pre vklad do katastra, uzavretie dohody po troch rokoch a v neposlednom rade je to vyporiadanie spôsobom, ktorý obchádza zákon alebo je v rozpore s dobrými mravmi.

Ako možno majetok v BSM rozdeliť

Zákon (§150 Občiansky zákonník) vo všeobecnosti definuje, že vyporiadanie BSM sa má vykonať podľa nasledujúcich pravidiel:

„Pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.“

Dalo by sa usudzovať, že manželia sa pri vyporiadaní musia týchto pravidiel striktne pridržiavať. V skutočnosti aj judikatúra potvrdila, že ich zmluvná voľnosť nie je touto textáciou zákona dotknutá a môžu sa rozdeliť ľubovoľne, pokiaľ to bude ich slobodná voľba.

Naproti tomu, dohoda, ktorou by sa napríklad jeden z manželov vzdal všetkých majetkových nárokov by mohla byť neplatná, keby bola v rozpore so všeobecnými požiadavkami na právny úkon, napríklad by bola spravená pod nátlakom.

Príklad na rozdelenie BSM dohodou alebo súdom

Manželia sa dohodli, že manželka si ponechá dom a manžel prevezme záväzok vyplývajúci z hypotekárneho úveru na predmetný dom. Napriek tomu, že ide o nepomer v majetkovom prospechu, zákon takéto rozdelenie nevylučuje. V prípade, ak by sa nedohodli a majetok by delil súd, ten by bol viazaný postupom podľa § 150 občianskeho zákonníka a napriek návrhu manželky by takto majetok nerozdelil.

Záver – vyporiadanie BSM nemusí byť zložité, niekedy je ale potrebná pomoc

Rozdelenie majetku manželov nie je zložitým právnym úkonom, pokiaľ manželia dodržia základné postupy a v rámci BSM nejde o komplikované vlastnícke alebo záväzkové vzťahy. V opačnom prípade odporúčame obrátiť sa na odborníka, keďže aj malé formálne chyby môžu mať za následok neplatnosť vyporiadania a dodatočné právne komplikácie.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Martin Biskupič
Martin Biskupič

Mediačná kancelária BISKUPIČ & CO so sídlom v Bratislave sa špecializuje na mimosúdne urovnanie obchodných, majetkových, spotrebiteľských a rodinných sporov. Zároveň je registrovaným sprostredkovateľom kolektívnych sporov.


Rozvod manželstva a vyporiadanie hypotéky

Patrí hypotéka manželov vždy do bezpodielového spoluvlastníctva? Aké sú možnosti riešenia spoločnej hypotéky po rozvode manželstva?

Spoluvlastnícky podiel – čo to je a ako sa počíta

Veci môžu byť vo vlastníctve viacerých vlastníkov. Čo predstavuje spoluvlastnícky podiel, ako sa počíta a čo z neho spoluvlastníkom vyplýva?

Rozvod či smrť podnikateľa – ako zúženie BSM ovplyvní nárok na majetok?

Aké riziká pre firmu predstavuje rozvod alebo smrť jej zakladateľa a ako sa im vyvarovať, priblížil odborník na rodinné firmy, Michal Šubín.

Hypotéka a zúženie BSM: ako postupovať a na čo dať pozor, radí odborník

Rieši problémy v manželstve aj pri rozvode, žiadanie o úver však nemusí uľahčiť. Čo treba vedieť o zúžení BSM v prípade hypotéky, prezradil odborník na financie, Ladislav Smoroň.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky