Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Majetok daňovníka, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok, spravidla podlieha postupnému odpisovaniu, a to ako z hľadiska účtovného, tak aj daňového. Pri daňových odpisoch sa v niektorých prípadoch sleduje aj vstupná cenu majetku. Daňovník formou odpisov zohľadňuje postupné opotrebovanie, resp. znižovanie hodnoty majetku. Účtovné a daňové odpisy nepodliehajú rovnakému režimu, majú svoje podmienky a špecifiká.

Kedy a za akých okolností sa daňovo odpisuje majetok, definuje zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). V zmysle zákona o dani z príjmov rozlišujeme hmotný majetok nehmotný majetok. Daňovo odpisovať je možno len taký majetok, o ktorom daňovník účtuje v účtovníctve alebo ho eviduje v daňovej evidencií (§ 6 ods. 11 zákona o dani z príjmov) a slúži na dosiahnutie zdaniteľných príjmov/výnosov. Daňový odpis znižuje základ dane daňovníka, resp. daňový odpis je daňovým výdavkom/nákladom daňovníka.

Definícia majetku z daňového hľadiska

Hmotným majetkom sa rozumie:

 • samostatné hnuteľné veci, prípadne súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel a drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá, ktoré sú z pohľadu zákona o dani z príjmov dlhodobým majetok ako napríklad: živé dojnice, živé kone, živé ovce,
 • technické zhodnotenie majetku,
 • iný majetok ako napríklad: technické rekultivácie, otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku.

Nehmotným majetkom sa rozumie majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo-technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Za nehmotný majetok sa považuje všetko, čo nemá fyzickú podobu. Ide najmä o majetkové alebo duševné práva ako je napríklad softvér, ochranné známky, webové stránky a podobne.

Zákon o dani z príjmov definuje aj majetok, ktorý sa napriek dobe použiteľnosti dlhšie ako jeden rok neodpisuje, pričom ide napríklad o pozemky, ochranné hrádze, umelecké diela, predmety múzejnej alebo galerijnej hodnoty. Pri takomto druhu majetku sa nepredpokladá, že sa časom opotrebuje, resp. stratí na hodnote ale naopak, že sa smerom do budúcnosti zhodnocuje a nestráca na hodnote.

Daňové odpisy majetku a odpisové skupiny

Daňové odpisy vypočítame a uplatníme k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, teda sa vypočítavajú ročne, pričom spôsob odpisovania môže byť:

 • rovnomerný: vstupná cena majetku / počet rokov odpisovania v závislosti od odpisovej skupiny,
 • zrýchlený: vstupná cena majetku / koeficient pre zrýchlené odpisovanie určený zákonom o dani príjmov (zrýchlené odpisovanie je možné len pri majetku zaradenom do 2. alebo 3. odpisovej skupiny).

Majetok sa daňovo začína odpisovať počnúc rokom jeho zaradenia do užívania, a to pomerne k počtu mesiacov.

Nehmotný majetok sa do odpisových skupín nezaraďuje, ale sám daňovník si určí výšku ročného odpisu na základe predpokladanej doby použiteľnosti.

Hmotný majetok sa zaradí v závislosti od typu majetku do odpisovej skupiny, a to v dobe zaradenia majetku do užívania. Pre každú odpisovú skupinu je daný presný počet rokov, počas ktorých sa tento majetok bude odpisovať.

Tabuľka odpisových skupín pre zaradenie hmotného majetku

Zdroj: Zákon o dani z príjmov
Odpisová skupina Počet rokov odpisovania
0. odpisová skupina 2 roky
1. odpisová skupina 4 roky
2. odpisová skupina 6 rokov
3. odpisová skupina 8 rokov
4. odpisová skupina 12 rokov
5. odpisová skupina 20 rokov
6. odpisová skupina 40 rokov

V prípade, že majetok daňovníka nemožno zaradiť do žiadnej odpisovej skupiny na základe prílohy č.1 zákona o dani z príjmov, takýto majetok daňovník zaraďuje do 2. odpisovej skupiny a odpisuje takýto majetok 6 rokov.

0. odpisová skupina

Do tejto odpisovej skupiny možno zaradiť len osobné automobily, ktoré majú v osvedčení o evidencii časť II v položke „18 P.3 Druh paliva/zdroj energie“ uvedené:

 • „BEV“ alebo
 • „PHEV“ v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo energie.
Prečítajte si tiež

Do 0. odpisovej skupiny teda možno zaradiť len elektromobily a hybridné autá, pričom ich budeme rovnomerne odpisovať 2 roky. Podrobnejšie informácie nájdete v článku Odpisovanie elektromobilov a elektrobicyklov.

1. odpisová skupina

V praxi je možné sa najčastejšie stretnúť s majetkom, ktorý je zaradený do 1. odpisovej skupiny, nakoľko sem patria najmä:

 • počítače,
 • komunikačné zariadenia,
 • spotrebná elektronika,
 • osobné automobily (okrem automobilov patriacich do 0. odpisovej skupiny),
 • motorové vozidlá na prepravu nákladu,
 • motorové vozidlá pre prepravu desať a viac osôb (okrem trolejbusov a elektrobusov),
 • kancelárske stroje a zariadenia,
 • ručné nástroje.
 • živé dojnice, ovce, kozy, husi, ošípané a podobne.

2. odpisová skupina

Počas šiestich rokov sa odpisuje majetok zaradený do 2. odpisovej skupiny (je možné odpisovať aj zrýchlene). Patria sem napríklad:

 • montované stavby z dreva, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi,
 • montované stavby z plastu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi,
 • radiátory a kotly ústredného kúrenia,
 • nožiarske výrobky, nástroje a železiarsky tovar,
 • ostatné hotové kovové výrobky,
 • hodiny a hodinky,
 • prístroje na ožarovanie, elektromedicínske a elektroterapeutické prístroje,
 • drôty a elektroinštalačné zariadenia,
 • batérie a akumulátory,
 • elektrické svietidlá,
 • prístroje pre domácnosť,
 • ostatné elektrické zariadenia,
 • zdvíhacie a manipulačné zariadenia,
 • chladiace a mraziace zariadenia,
 • stroje na tvarovanie kovov a obrábanie,
 • trolejbusy a autobusy,
 • motocykle a prívesné vozíky,
 • nábytok,
 • hudobné nástroje,
 • športové výrobky,
 • lekárske a stomatologické nástroje a potreby.
Článok pokračuje pod reklamou

3. odpisová skupina

Odpisovaním (aj zrýchleným) resp. počas ôsmych rokov sa odpisuje majetok zaradený do 3. odpisovej skupiny. Do tejto skupiny patria najmä majetok priemyselného charakteru ako napríklad:

 • elektrické motory, generátory a transformátory a elektrické rozvodné a ovládacie zariadenia,
 • zážihové spaľovacie lodné motory, ostatné motory,
 • ostatné piestové vznetové motory s vnútorným spaľovaním,
 • turbíny,
 • pece, horáky a ich časti,
 • chladiace a vetracie zariadenia okrem zariadení pre domácnosť,
 • plynové generátory, destilačné a filtračné prístroje,
 • stroje pre metalurgiu.

4. odpisová skupina

Dvanásť rokov sa odpisuje majetok patriaci do 4. odpisovej skupiny. Do tejto skupiny patria najmä:

 • montované budovy z betónu, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • montované budovy z kovov, ak nie sú samostatnými stavebnými objektmi pripojenými na inžinierske siete,
 • ostatné nádrže, zásobníky a kontajnery z kovov,
 • parné kotly okrem kotlov na centrálny ohrev teplej vody,
 • zbrane a munícia,
 • meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné zbrane a ich časti,
 • ostatné výrobky zo základných kovov,
 • lode a plavidlá,
 • rekreačné a športové člny,
 • železničné lokomotívy a vozový park,
 • lietadlá a kozmické lode a podobné zariadenia,
 • vojenské bojové vozidlá,
 • diaľkové telekomunikačné siete a vedenia.

5. odpisová skupina

Dvadsať ročnému odpisovaniu podliehajú všetky budovy okrem budov, ktoré patria do 6. odpisovej skupiny a inžinierske stavby okrem inžinierskych stavieb uvedených v 4. a 6. odpisovej skupiny a okrem jednotlivých oddeliteľných súčastí inžinierskych stavieb uvedených v 2. a 4. odpisovej skupine. V praxi sa do tejto skupiny najčastejšie zaraďujú najmä budovy pre obchod alebo priemysel.

6. odpisová skupina

Poslednou odpisovou skupinou je 6. odpisová skupina, do ktorej sa zaraďujú budovy a stavby s dobou odpisovania 40 rokov. Patria sem: bytové budovy, hotely a podobné budovy, budovy pre administratívu, budovy pre kultúru a verejnú zábavu, vzdelávanie a zdravotníctvo, ostatné nebytové budovy a ostatné inžinierske stavby.

Prečítajte si tiež

Pri používaní budovy na niekoľko účelov je na zaradenie tejto budovy do odpisovej skupiny rozhodujúce jej hlavné využitie určené z celkovej úžitkovej plochy. Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku.

Pri jednotlivých odpisových skupinách sme uviedli príklady majetku, ktorý sa do nich zaraďuje. Do akej odpisovej skupiny konkrétny majetok zaradiť, určuje komplexne zákon o dani z príjmov v prílohe č. 1.

Na stiahnutie: Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín (príloha č. 1 zákona o dani z príjmov).

V prípade, že daňovník spĺňa podmienky mikrodaňovníka v zmysle § 2 písm. w) zákona o dani z príjmov, môže si uplatniť pre hmotný majetok patriaci do 0. až 4. odpisovej skupiny (s výnimkou luxusných automobilov so vstupnou cenou 48 000 eur a viac) ľubovoľnú výšku daňových odpisov do výšky vstupnej ceny.

Viac o statuse mikrodaňovníka sa môžete dočítať v našom článku Mikrodaňovník od roku 2024: nové podmienky a daňové výhody.

Dlhodobý majetok z účtovného hľadiska

Z pohľadu účtovníctva delíme majetok na:

 • dlhodobý nehmotný majetok
 • dlhodobý hmotný majetok,
 • dlhodobý finančný majetok,
 • dlhodobé pohľadávky.

Kritéria pre delenie majetku sú takmer totožné ako z pohľadu zákona o dani z príjmov, avšak v účtovníctve je členenie početnejšie o finančný majetok a pohľadávky.

V prípade hmotného majetku, kde majetok nedosahuje ocenenie viac ako 1 700 eur, resp. sa tejto sume rovná, je možné ho zaradiť do dlhodobého hmotného majetku ak je doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok.

Účtovné odpisy dlhodobého majetku

V zmysle § 28 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účtovná jednotka odpisuje hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok v súlade s účtovnými zásadami a účtovnými metódami. Hmotný majetok okrem zásob a nehmotný majetok okrem pohľadávok odpisuje účtovná jednotka počas predpokladanej doby používania zodpovedajúcej spotrebe budúcich ekonomických úžitkov z majetku. Uvedené znamená, že pre odpisovanie majetku z účtovného hľadiska nezatrieďujeme majetok do odpisových skupín, ale dobu trvania odpisovania určuje účtovná jednotka sama, a to podľa reálnej, resp. predpokladanej doby odpisovania.

Pozemky, predmety z drahých kovov a iný majetok vymedzený osobitnými predpismi sa neodpisujú.

O účtovných odpisoch účtuje daňovník mesačne na rozdiel od daňových odpisov, kde sa daňový odpis vypočítava raz ročne ku koncu zdaňovacieho obdobia.

Rozdiel medzi uplatnenými účtovnými odpismi a daňovými odpismi zohľadní daňovník v daňovom priznaní.

Ako vyplniť daňové priznanie právnickej osoby sa môžete dočítať v našom článku Daňové priznanie právnickej osoby za rok 2023 (v roku 2024): ako ho vyplniť.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Archivácia účtovných dokladov v elektronickej podobe: problémy z praxe

V súvislosti s elektronizáciou účtovníctva sú časté otázky, napríklad či je potrebné uchovávať aj listinný originál dokladu. Odpovede na prípady z praxe prinieslo Finančné riaditeľstvo SR.

Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve od 15. 3. 2024

Nové pravidlá v premenách spoločností a družstiev sa odrazili aj na spôsobe účtovania. Čo sa mení v tejto súvislosti v postupoch účtovania v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky