Mikrodaňovník od roku 2024: nové podmienky a daňové výhody

Aké sú podmienky pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka od roku 2024 a čo sa mení v porovnaní s predošlým rokom? Aké daňové výhody si môže mikrodaňovník v roku 2024 uplatniť?

Definícia mikrodaňovníka od roku 2024 a nová hranica príjmov

V súvislosti so schválením konsolidačného balíčka prešiel novelou aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý po novom upravuje definíciu mikrodaňovníka od roku 2024.

 Za mikrodaňovníka sa v zmysle § 2 písm. w) zákona zákon o dani z príjmov od 1.1.2024 považuje:

 • fyzická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 60 000 eur,
 • právnická osoba, ktorej zdaniteľné príjmy (výnosy) za zdaňovacie obdobie neprevyšujú sumu 60 000 eur.

Zmena nastala v hranici príjmov (výnosov), ktorú musí daňovník splniť, aby bol v danom zdaňovacom období považovaný za mikrodaňovníka. Táto hranica už nie je naviazaná na sumu obratu v zmysle § 4 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, čo predstavovalo sumu 49 790 eur, ale je fixne určená na sumu 60 000 eur. Dochádza teda k navýšeniu hranice príjmov (výnosov) o 10 210 eur (60 000 – 49 790). Ide o jednu z mála pozitívnych zmien, ktorá bola súčasťou konsolidačného balíčka.

Podľa prechodného ustanovenia (§ 52zzz ods. 1 zákona o dani z príjmov) zmena hranice pre uplatnenie statusu mikrodaňovníka sa prvýkrát použije v zdaňovacom období, ktoré začína najskôr 1. januára 2024, t. j. v prípade daňovníka so zdaňovacím obdobím hospodársky rok najskôr v zdaňovacom období, ktoré začína v priebehu kalendárneho roka 2024.

Splnenie statusu mikrodaňovníka za uplynulé zdaňovacie obdobie 2023 sa posudzuje podľa podmienok platných do 31.12.2023, teda musí byť splnená hranica príjmov (výnosov) za rok 2023, teda 49 790 eur.

V prípade, že daňovník splní podmienky pre získanie statusu mikrodaňovníka, musí túto informáciu vyznačiť v daňovom priznaní.

Aký počet fyzických a právnických osôb sú mikrodaňovníci?

V súvislosti s otázkou, koľko daňovníkov reálne využíva inštitút mikrodaňovníka, Finančné riaditeľstvo SR poskytlo nasledovné údaje:

*DPFO – daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, DPPO – daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby
Zdroj: Finančné riaditeľstvo SR
Zdaňovacie obdobie Počet daňovníkov s príjmami podľa § 6 ods. 1 a ods. 2, ktorí vyznačili v DPFO* splnenie podmienok mikrodaňovníka Počet daňovníkov právnických osôb, ktorí vyznačili v DPPO* splnenie podmienok mikrodaňovníka
2021 96 180 15 586
2022 82 524 17 787

Z dôvodovej správy, ktorá bola predložená spolu s návrhom zákona, ktorý novelizoval zákon o dani z príjmov vyplýva, že zvýšenie hranice príjmu by malo ovplyvniť až 15 000 daňovníkov, ktorí vďaka tomuto zvýšeniu získajú status mikrodaňovníka.

Získanie statusu mikrodaňovníka v roku 2024 – ďalšie podmienky

Zákon o dani z príjmov zároveň vymedzuje situácie, v ktorých sa daňovník nepovažuje za mikrodaňovníka. Za mikrodaňovníka sa nepovažuje daňovník:

 • ktorý je závislou osobou podľa § 2 písm. n) až r) zákona o dani z príjmov a realizuje kontrolovanú transakciu za toto zdaňovacie obdobie,
 • na ktorého bol vyhlásený konkurz, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár,
 • ktorého zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov, okrem daňovníka, ktorý má kratšie zdaňovacie obdobie z dôvodu úmrtia.

Kto sa považuje za závislú osobu a čo sa rozumie pod pojmom kontrolované transakcie si môžete prečítať v článku Transferové oceňovanie v roku 2023, kde v roku 2024 nedošlo k žiadnej zmene.

Príklad na status mikrodaňovníka v súvislosti s uskutočnením kontrolovanej transakcie

Pán Peter je jediným spoločníkom spoločnosti ABC, ktorá za zdaňovacie obdobie roka 2024 dosiahne zdaniteľné výnosy vo výške 55 000 eur. Táto spoločnosť nakúpi v roku 2024 tovar od spoločnosť DEF, ktorej jedinou spoločníčkou je manželka pána Petra. Spoločnosť ABC v roku 2024 nevyhlási konkurz, nevstúpi do likvidácie ani jej nebude povolený splátkový kalendár a jej zdaňovacím obdobím bude celý rok 2024. Bude spoločnosť ABC považovaná v roku 2024 za mikrodaňovníka?

Spoločnosť ABC nebude v roku 2024 považovaná za mikrodaňovníka, pretože je v tomto zdaňovacom považovaná za závislú osobu, ktorá zrealizovala kontrolovanú transakciu, a to nákup tovaru od spoločnosti, kde má blízka osoba daňovníka (manželka spoločníka) 100 % podiel.

Splnenie podmienok pre získanie statusu mikrodaňovníka sa posudzuje vždy na jedno konkrétne zdaňovacie obdobie. Uvedené znamená, že pokiaľ daňovník v roku 2023 nesplnil podmienky pre získanie statusu mikrodaňovníka, v roku 2024 splnenie týchto podmienok opätovne posudzuje a pre rok 2024 už môže byť považovaný za mikrodaňovníka.

Článok pokračuje pod reklamou

Uplatnenie sadzby dane z príjmov vo výške 15 % nielen pre mikrodaňovníkov

Zvýhodnenú sadzbu dane z príjmov vo výške 15 % uplatní za rok 2024 každý daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy (výnosy) za toto zdaňovacie obdobie nepresiahnu 60 000 eur. Zvýhodnená sadzba dane z príjmov vo výške 15 % teda nie je naviazaná na status mikrodaňovníka, ale na splnenie hranice príjmov. Schválením konsolidačného balíčka v decembri 2023 sa aj totiž aj táto hranica zvýšila z pôvodných 49 790 eur na 60 000 eur. Viac si prečítajte v článku Sadzby dane z príjmov v roku 2024.

Daňové výhody mikrodaňovníka v roku 2024

V prípade, že daňovník spĺňa všetky podmienky pre získanie statusu mikrodaňovníka, môže si uplatniť nasledovné daňové výhody:

 • výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku,
 • výhodnejšie uplatnenie odpočtu daňovej straty,
 • jednoduchšiu tvorbu opravných položiek a odpisov pri nepremlčaných pohľadávkach.

Výhody, ktoré si daňovník môže uplatniť vzhľadom k získaniu statusu mikrodaňovníka ostávajú v roku 2024 nezmenené.

Výhodnejšie odpisovanie hmotného majetku u mikrodaňovníka v roku 2024

Mikrodaňovník môže uplatniť daňový odpis hmotného majetku, ktorý je zaradený do odpisovej skupiny 0 až 4 v akejkoľvek výške, ktorú si tento daňovník určí, najviac však do výšky vstupnej ceny tohto majetku. Uvedené platí aj pre majetok, ktorý daňovník zaobstaral za účelom prenájmu, teda nie je potrebné sledovať výšku príjmov (výnosov) z tohto prenajímaného majetku.

Takýto majetok je možné odpísať už za jedno zdaňovacie obdobie, pričom toto zvýhodnené odpisovanie nie je možné aplikovať na luxusné automobily (vstupná cena nad 48 000 eur), nehmotný majetok (napríklad softvér) alebo na majetok, ktorá sa zaraďuje do odpisovej skupiny 5 a 6 (napríklad bytové domy alebo výrobné haly).

Prečítajte si tiež

Zvýhodnené odpisovanie vybraného hmotného majetku pre daňovníka znamená priestor pre možnú daňovú optimalizáciu. Pre zvýhodnené odpisovanie zároveň platia nasledovné podmienky:

 • Zvýhodnené odpisy možno uplatniť za predpokladu, že bol majetok zaradený do užívania, resp. obchodného majetku v zdaňovacom období, kedy bol daňovník považovaný za mikrodaňovníka. Postavenie daňovníka v ďalších obdobiach nemá na toto odpisovanie vplyv. Dôležité je jeho postavenie pri zaradení.
 • Mikrodaňovník nemôže v prípade zvýhodneného odpisovania prerušiť daňové odpisovanie.
 • V prípade, že dôjde k vyradeniu hmotného majetku, pri ktorom mikrodaňovník uplatnil zvýhodnené odpisy, a to ešte pred uplynutím úplného odpísania majetku, je daňovník povinný zvýšiť základ dane o kladný rozdiel medzi už uplatnenými odpismi a odpismi, ktoré by sa štandardne uplatňovali (nie zvýhodnené).

Príklad na zvýhodnené odpisovanie majetku u mikrodaňovníka

Spoločnosť ABC v roku 2023 obstarala a zaradila do užívania osobný automobil v sume 22 000 eur, ktorého štandardná doba daňového odpisovania je 4 roky (1. odpisová skupina). V roku 2023 sa táto spoločnosť považovala za mikrodaňovníka, a preto sa rozhodla uplatniť si plnú sumu 22 000 eur ako daňový odpis. Spoločnosť sa rozhodne v roku 2024 predať tento automobil. Aké úpravy základu dane bude musieť spoločnosť v roku 2024 vykonať?

Vzhľadom na skutočnosť, že spoločnosť predala automobil pred uplynutím 4 ročnej doby odpisovania (štandardné daňové odpisy), je povinná v roku 2024 zvýšiť svoj základ dane o kladný rozdiel medzi uplatneným odpisom (zvýhodneným) v roku 2023 a odpismi, ktoré by sa aplikovali počas 4 rokov. Spoločnosť v roku 2024 zvýši svoj základ dane o sumu 16 500 eur ((22 000-(22 000/4)).

Výhodnejšie uplatnenie daňovej straty mikrodaňovníka v roku 2024

Daňovník môže uplatniť odpočet daňovej straty až do výšky základu dane, ak sa v príslušnom zdaňovacom období, v ktorom si uplatňuje odpočet daňovej straty, považuje za mikrodaňovníka,

Príklad na odpočet daňovej straty u mikrodaňovníka

Spoločnosť ABC dosiahla za rok 2023 daňovú stratu vo výške 6 000 eur. V roku 2024 sa bude považovať za mikrodaňovníka a dosiahne základ dane vo výške 20 000 eur. V akej výške si bude môcť spoločnosť ABC odpočítať daňovú stratu z roku 2023 v roku 2024?

Spoločnosť ABC si bude môcť od základu dane vykázaného v roku 2024 odpočítať plnú daňovú stratu z roku 2023, a teda jej základ dane bude v roku 2024 vo výške 14 000 eur (20 000 – 6 000).

Pravidlá odpočtu daňových strát prešli za uplynulé roky mnohými zmenami. Aké pravidlá platia pre daňové straty za jednotlivé roky si môžete prečítať v našom článku Odpočet (umorovanie) daňovej straty v roku 2022, pričom v roku 2023 nedošlo k žiadnym zmenám.

Jednoduchšia tvorba opravných položiek a odpisov pri nepremlčaných pohľadávkach u mikrodaňovníka v roku 2024

Daňovník, ktorý splní v zdaňovacom období definíciu mikrodaňovníka a účtuje v sústave podvojného účtovníctva, nemusí uplatniť časový test pri tvorbe opravných položiek k pohľadávkam po splatnosti. Daňovník si môže do daňových výdavkov uplatniť opravnú položku k pohľadávkam, kde existuje riziko, že nedôjde k úplnému alebo čiastočnému uhradeniu takýchto pohľadávok, no zároveň si plnenie z týchto pohľadávok musel uplatniť v zdaniteľných príjmoch (výnosoch). Mikrodaňovník si zahrnie do daňových výdavkov opravnú položku v súlade so zákonom č. č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“), teda v takej výške, v akej o tomto prípade účtoval, pričom uvedené platí aj pre príslušenstvo danej pohľadávky. V prípade odpisu pohľadávky postupuje daňovník rovnakými pravidlami.

Príklad na uplatnenie opravnej položky pri nepremlčanej pohľadávke u mikrodaňovníka

Spoločnosť ABC dodá dňa 01.07.2024 tovar svojmu odberateľovi v sume 5 000 eur a k tomuto dodaniu vystaví faktúru s lehotou splatnosti dňa 26.07.2024. K 31.12.2024 bude spoločnosť evidovať neuhradenú pohľadávku z tejto faktúry v sume 3 000 eur. Spoločnosť sa v roku 2024 bude považovať za mikrodaňovníka. Spoločnosť bude mať dôvodné podozrenie, že nedôjde k úhrade celej sumy pohľadávky, a preto bude účtovať o opravnej položke k tejto pohľadávke v sume 1 000 eur. Bude si môcť spoločnosť zahrnúť vytvorenú opravnú položku do daňových výdavkov v roku 2024?

Za predpokladu, že spoločnosť ABC zohľadní ako zdaniteľný príjem fakturovanú sumu dodania vo výške 5 000 eur a splní v roku 2024 status mikrodaňovníka, môže si do daňových výdavkov uplatniť vytvorenú opravnú položku vo výške 1 000 eur. Spoločnosť v takomto prípade nemusí splniť časový test v zmysle § 20 ods. 14 zákona o dani z príjmov (360, 720, 1 080 dní po splatnosti), aby si mohla uplatniť vytvorenú opravnú položku ako daňový náklad.

V praxi často dochádza k zámene pojmu „mikrodaňovník“ a „mikro účtovná jednotka“

Pojem mikrodaňovník definuje zákon o dani z príjmov a slúži výlučne pre možnosť uplatnenia daňových výhod, ktoré na základe tohto statusu môže daňovník uplatniť pri výpočte svojej daňovej povinnosti v daňovom priznaní.

Prečítajte si tiež

Pojem mikro účtovná jednotka definuje zákon o účtovníctve, ktorý sa môže aplikovať len na účtovné jednotky, ktoré vedú účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, a teda tento status vplýva na samotné účtovanie.

Kto sa považuje za mikro účtovnú jednotku a čo to pre účtovnú jednotku znamená si môžete prečítať v našom článku Triedenie účtovných jednotiek – mikro, malá a veľká účtovná jednotka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Dominika Ružičková Kubišová
Dominika Ružičková Kubišová EASY START s.r.o

Dane a účtovníctvo sú pre mňa nie len povolaním ale aj koníčkom. Pracujem pre spoločnosť EASY START s.r.o, kde k svojej práci pristupujeme vždy profesionálne a odborne, avšak nikdy nezabúdame, že na druhej strane je človek, ktorý potrebuje poradiť a pomôcť. Vo voľnom čase sa neustále vzdelávam a rada cestujem.


Zdaňovanie dividend v roku 2024 (rozdelenie zisku za rok 2023)

Právnická osoba, ktorá za rok 2023 dosiahla zisk po zdanení, môže po skončení účtovného obdobia rozhodnúť, že tento zisk vyplatí spoločníkom vo forme podielov na zisku (dividend). Aké povinnosti má v súvislosti s vyplatením dividend v roku 2024 a koľko sa z nich platí štátu?

Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch – vzor pre rok 2024

Finančné riaditeľstvo SR určilo vzor tlačiva potvrdenia o zdaniteľných príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za zdaňovacie obdobie 2024, vydané bolo aj poučenie.

Preddavky na daň z príjmov právnických osôb v roku 2024

Ktorým právnickým osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť platenia preddavkov na daň z príjmov? Kedy je potrebné preddavky dorovnávať a kedy nie?

Ako podať daňové priznanie online (elektronicky) v roku 2024

Podrobný postup, ako podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2023 (v roku 2024) online cez portál finančnej správy pre fyzické aj pre právnické osoby.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky