Odpisovanie majetku v jednoduchom účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo vedie mnoho fyzických osôb – samostatne zárobkovo činných osôb. Odpisovanie majetku v jednoduchom účtovníctve má presne stanovené postupy.

Jednoduché účtovníctvo je upravené zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“). Podrobnosti o jeho vedení sú upravené opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/27076/2007-74 v znení neskorších predpisov (ďalej len „postupy účtovania pre jednoduché účtovníctvo“).

Pre jednoduché účtovníctvo sú dôležité dva zákony a opatrenie.

Charakteristickým znakom jednoduchého účtovníctva je, že je typickým daňovým účtovníctvom a výsledok hospodárenia zistený v tomto účtovníctve je aj základom dane z príjmov pre príslušné príjmy. Preto je pri vedení jednoduchého účtovníctva potrebné dôsledne poznať aj zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Evidencia dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Jednoduché účtovníctvo môže viesť niekoľko skupín fyzických a právnických osôb. Najpočetnejšiu skupinu však v praxi tvoria fyzické osoby, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť (napríklad živnostníci). Ak sa tieto fyzické osoby rozhodnú namiesto podvojného účtovníctva, daňovej evidencie a paušálnych výdavkov viesť jednoduché účtovníctvo, účtujú v ňom aj o hmotnom a nehmotnom majetku, odpisoch tohto majetku a iných skutočnostiach s ním súvisiacich.

Dlhodobý majetok sa účtuje v osobitných účtovných knihách.

Jednoduché účtovníctvo sa vedie v niekoľkých účtovných knihách a ich počet je u každého podnikateľa rôzny. Dôvodom je, že v peňažnom denníku, v knihe pohľadávok a v knihe záväzkov účtuje každý, ale v pomocných knihách (ktorých je niekoľko) účtuje len ten podnikateľ, ktorý má pre ne náplň. Pre dlhodobý hmotný majetok a dlhodobý nehmotný majetok sú určené knihy dlhodobého majetku, v ktorých sa tento majetok účtuje podľa jednotlivých vecí, súborov vecí a práv nadobudnutý rôznym spôsobom. Rovnako sa v knihách dlhodobého majetku účtuje aj o vyradení tohto majetku z účtovníctva (napríklad v dôsledku predaja, likvidácie, darovania, škody, vkladu do obchodnej spoločnosti a podobne).

Podľa postupov účtovania pre jednoduché účtovníctvo sa v knihách dlhodobého majetku uvádza:

  1. názov alebo popis dlhodobého majetku, prípadne jeho číselné označenie,
  2. názov alebo popis každej jednotlivej oddeliteľnej súčasti dlhodobého majetku v ocenení podľa zákona o dani z príjmov, pričom sa uvedie aj dátum a rozsah zmien jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku, údaj o vstupnej cene a zostatkovej hodnote jednotlivých oddeliteľných súčastí dlhodobého majetku,
  3. dátum obstarania a dátum uvedenia do používania,
  4. ocenenie dlhodobého majetku podľa zákona o účtovníctve, odpisový plán účtovných odpisov, ktorý obsahuje sadzbu odpisov, odpisy a účtovnú zostatkovú cenu,
  5. vstupná cena dlhodobého majetku podľa zákona o dani z príjmov, odpisový plán daňových odpisov, ktorý obsahuje odpisovú skupinu, sadzbu daňových odpisov, daňové odpisy, zostatkovú hodnotu,
  6. dátum a spôsob vyradenia.

Odpisy dlhodobého hmotného a nehmotného majetku v jednoduchom účtovníctve

Základné informácie o evidencii dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku sme si v tomto článku vysvetlili. Tomu, ako sa tento majetok účtuje pri jeho nadobudnutí alebo vyradení, sa v tomto článku podrobne venovať nebudeme. Podrobne sa však budeme venovať tomu, ako sa účtujú odpisy dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku. Jednoduché účtovníctvo je založené na princípe účtovania o príjmoch a výdavkoch, nie na princípe účtovania o výnosoch a nákladoch, ako je tomu v podvojnom účtovníctve. Nákup dlhodobého hmotného a dlhodobého nehmotného majetku môže predstavovať jednorazový výdavok vo veľkej sume, ktorý ale v tejto sume neovplyvní základ dane z príjmov jednorazovo, ale postupne prostredníctvom odpisov (v peňažnom denníku sa nákup účtuje ako výdavok neovplyvňujúci základ dane z príjmov).

Odpisy majetku sa vykonávajú na základe odpisového plánu, ktorý je daňovník účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva povinný v zmysle zákona o účtovníctve zostaviť pre každý odpisovaný dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok. Medzi účtovnými a daňovými odpismi sú väčšinou rozdiely, pretože účtovné odpisy majú zohľadňovať skutočné zníženie hodnoty majetku a daňové odpisy hmotného majetku sú určené tabuľkovo bez ohľadu na skutočné opotrebenie majetku.

Musíte sa rozhodnúť, či chcete viesť dvoje alebo len jedny odpisy.

V tejto súvislosti musí dôjsť k dôležitému rozhodnutiu podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva – bude evidovať osobitne účtovné aj daňové odpisy alebo bude vypočítavať len daňové odpisy, ktoré bude považovať aj za účtovné odpisy. Zákon o účtovníctve vo svojom § 28 ods. 3 umožňuje daňovníkom účtujúcim v sústave jednoduchého účtovníctva určiť si vo svojom účtovnom odpisovom pláne odpisy podľa zákona o dani z príjmov.

Považovať daňové odpisy zároveň za účtovné odpisy predstavuje zjednodušenie

Ak si podnikateľ zvolí, že bude viesť len jedny daňové odpisy, ktoré bude zároveň považovať aj za účtovné odpisy, je to pre neho administratívne jednoduchšie. Bude mu postačuje mať rovnaký odpisový plán pre účtovné aj daňové odpisy, odpisy vypočítavať len raz a zaúčtovať ich v tejto sume aj ako účtovné odpisy a aj ako daňové odpisy. Rovnako nebude potrebné dvakrát vypočítavať zostatkovú cenu tohto majetku, keďže v knihe dlhodobého majetku je potrebné viesť o odpisových plánoch spolu s odpisovými sadzbami, odpismi a zostatkovými cenami osobitnú evidenciu tak z účtovného ako aj z daňového hľadiska. Nevýhodou takéhoto rozhodnutia môže byť to, že podnikateľ nebude mať prehľad o reálnej výške opotrebenia majetku, ktorú vyjadrujú len účtovné odpisy.

Článok pokračuje pod reklamou

Účtovanie odpisov dlhodobého majetku v účtovných knihách jednoduchého účtovníctva

V jednoduchom účtovníctve sa odpisy majetku účtujú raz ročne. Odpisy dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku sa účtujú v dvoch účtovných knihách. V knihe dlhodobého majetku sa účtujú aj účtovné odpisy aj daňové odpisy. Daňové odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sa však navyše účtujú aj v peňažnom denníku v rámci uzávierkových účtovných operácií.

Daňové odpisy sa účtujú ako uzávierkové účtovné operácie.

Daňové odpisy sa účtujú v rámci uzávierkovej účtovnej operácie, ktorou sa zvýšia výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov, v druhovom členení ako položka ostatných výdavkov. Takýmto spôsobom odpisy dlhodobého majetku ovplyvnia výsledok hospodárenia zistený v účtovníctve a tiež aj základ dane z príjmov.

Príklad na účtovanie odpisov v jednoduchom účtovníctve

V tomto príklade si ukážeme názorný príklad, ako by vyzeralo účtovanie odpisov dlhodobého majetku v jednoduchom účtovníctve. Konkrétne účtovné knihy zostavovať nebudeme, ale pri každej operácii súvisiacej s odpisovaním hmotného majetku uvedieme, v akých účtovných knihách a v akých sumách sa bude predmetná operácia účtovať. Predpokladajme, že našim dlhodobým majetkom je osobný automobil v obstarávacej cene 12 000 eur (kúpna cena bola 11 934 eur a poplatky za zápis držiteľa vozidla do evidencie vozidiel a vydanie tabuliek s evidenčným číslom boli spolu 66 eur). Osobný automobil bol zakúpený v júli 2017 a v tomto mesiaci bol aj zaradený do používania. Predpokladá doba používania tohto majetku je šesť rokov a takáto dlhá by bola aj doba jeho účtovného odpisovania. Podľa zákona o dani z príjmov však tento osobný automobil patrí do prvej odpisovej skupiny s dobou odpisovania štyri roky. Tento podnikateľ sa rozhodol pre uplatnenie výnimky uvedenej v zákone o účtovníctve, v zmysle ktorej bude daňové odpisy tohto osobného automobilu považovať aj za účtovné odpisy.

Najskôr si zostavíme odpisový plán daňových odpisov, ktoré sú v našom prípade v zmysle § 28 ods. 3 zákona o účtovníctve považované aj za účtovné odpisy.

Rok Odpisová skupina Sadzba odpisov (v eur) Odpis (v eur) Zostatková hodnota (v eur)
2017 1 [(12 000/4)/12] x 6 1 500 10 500
2018 1 12 000/4 3 000 7 500
2019 1 12 000/4 3 000 4 500
2020 1 12 000/4 3 000 1 500
2021 1 [(12 000/4)/12] x 6 1 500 0

Na základe takto zostaveného odpisového plánu potom môžeme odpisy za jednotlivé roky zaúčtovať v rámci uzávierkových účtovných operácií tak v peňažnom denníku, ako aj v knihe dlhodobého majetku. Pre úplnosť uvádzame aj zaúčtovanie nadobudnutia tohto majetku a vyradenia tohto majetku.

Dátum Doklad Účtovný prípad Suma (v eur) Účtovné knihy
20.07.2017 Výpis z bankového účtu Kúpa automobilu 11 934 Kniha účet v banke (úbytok peňažných prostriedkov). Peňažný denník (peňažné prostriedky na účtoch v bankách – výdavok – výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov).
21.07.2017 Výdavkový pokladničný doklad Správne poplatky za registráciu automobilu 66 Pokladničná kniha (úbytok peňažných prostriedkov). Peňažný denník (peňažné prostriedky v hotovosti – výdavok – výdavky neovplyvňujúce základ dane z príjmov).
21.07.2017 Protokol o zaradení majetku do používania Zaradenie osobného automobilu do používania 12 000 Kniha dlhodobého majetku (prírastok dlhodobého majetku).
31.12.2017 Interný účtovný doklad Odpis osobného automobilu za rok 2017 1 500 Kniha dlhodobého majetku (ako položka daňových odpisov a aj ako položka účtovných odpisov). Peňažný denník (výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky).
31.12.2018 Interný účtovný doklad Odpis osobného automobilu za rok 2018 3 000 Kniha dlhodobého majetku (ako položka daňových odpisov a aj ako položka účtovných odpisov). Peňažný denník (výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky).
31.12.2019 Interný účtovný doklad Odpis osobného automobilu za rok 2019 3 000 Kniha dlhodobého majetku (ako položka daňových odpisov a aj ako položka účtovných odpisov). Peňažný denník (výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky).
31.12.2020 Interný účtovný doklad Odpis osobného automobilu za rok 2020 3 000 Kniha dlhodobého majetku (ako položka daňových odpisov a aj ako položka účtovných odpisov). Peňažný denník (výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky).
31.12.2021 Interný účtovný doklad Odpis osobného automobilu za rok 2021 1 500 Kniha dlhodobého majetku (ako položka daňových odpisov a aj ako položka účtovných odpisov). Peňažný denník (výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov – ostatné výdavky).
XX.XX.20XX Protokol o vyradení majetku z používania Vyradenie osobného automobilu z používania 12 000 Kniha dlhodobého majetku (úbytok dlhodobého majetku).

 

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisovanie auta v roku 2024

Kedy vzniká povinnosť odpisovať auto používané na podnikanie? Od čoho závisí dĺžka doby odpisovania auta, kedy je opisovanie potrebné prerušiť a ďalšie dôležité informácie pre rok 2024 sa dočítate v článku.

Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Zmeny v postupoch účtovania v jednoduchom účtovníctve od roku 2024

Niektoré ustanovenia postupov účtovania pre podnikateľov účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva sa v roku 2024 menia. Čo je nové pri účtovaní stravovania, záloh či pri zaokrúhľovaní?

Daň z motorových vozidiel – účtovanie

Daň z motorových vozidiel je daňovým výdavkom (nákladom) daňovníka. Ako sa účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva a ako v podvojnom účtovníctve?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky