Ktorý majetok je možné daňovo odpisovať

Odpisovaním dochádza k postupnému zahŕňaniu výdavkov na obstaranie hmotného a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Najskôr je však potrebné vedieť, či daný majetok vôbec je možné daňovo odpisovať.

Daňové odpisy a účtovné odpisy sú rôzne pojmy

Z časového hľadiska je možné rozlišovať majetok dlhodobý a majetok krátkodobý. Dlhodobý majetok je charakteristický tým, že má dlhšiu životnosť (dobu použiteľnosti viac ako jeden rok) a v priebehu tejto svojej životnosti nedochádza k jeho okamžitej spotrebe, ale skôr k jeho postupnému opotrebúvaniu. Dlhodobý majetok postupne stráca svoje vlastnosti, znižuje sa jeho výkonnosť (tzv. fyzické opotrebenie) a zároveň dochádza aj k jeho opotrebeniu v dôsledku vedecko-technického pokroku (tzv. morálne opotrebenie). Postupom času tak u dlhodobého majetku dochádza k znižovaniu jeho hodnoty, čoho vyjadrením sú práve odpisy.

Daňové odpisy sú stanovené pre všetkých jednotne, účtovné nie.

V praxi je možné sa stretnúť s dvoma kategóriami odpisov – účtovnými a daňovými odpismi. Účtovné odpisy sa vypočítavajú pri každom druhu majetku individuálne na základe odpisového plánu a vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia tohto majetku. Daňové odpisy sa vypočítavajú pre niekoľko druhov majetku podľa rovnakých pravidiel, nevyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia majetku, ale vyjadrujú výšku vstupnej ceny dlhodobého majetku, ktorú si môže daňovník v danom roku uplatniť ako daňový výdavok, ktorý zníži jeho základ dane z príjmov. Medzi účtovnými odpismi a daňovými odpismi tak môžu existovať veľké rozdiely nielen v dobe odpisovania majetku, ale aj v samotnej výške odpisov.

Daňové odpisy hmotného a nehmotného majetku v roku 2017

Aj keď medzi účtovníctvom a daňami existuje mnoho súvislostí, v našom článku sa ďalej budeme venovať daňovým odpisom. Pravidlá daňového odpisovania majetku sú upravené v pomerne rozsiahlych ustanoveniach § 22 až 29 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Nemenej dôležitá na účely odpisovania je aj príloha č. 1 k zákonu o dani z príjmov, ktorá obsahuje klasifikáciu majetku do jednotlivých odpisových skupín.

Daňovo odpisovať je možné hmotný majetok a nehmotný majetok, ktorý je účtovaný (v jednoduchom účtovníctve alebo v podvojnom účtovníctve) alebo evidovaný v daňovej evidencii a je používaný na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Znamená to, že ak si firma z vlastných zdrojov obstará dlhodobý majetok, ktorý ale vôbec nesúvisí s jej podnikateľskou činnosťou, daňovo odpisovaný byť nemôže, aj keď je evidovaný v účtovníctve a vypočítavajú sa preň účtovné odpisy. Finančný majetok odpisovať nie je možné vôbec (daňové výdavky v súvislosti s ním vznikajú napríklad až pri jeho predaji). V tomto článku si ďalej povieme, ktorý hmotný a nehmotný majetok je možné odpisovať a ktorý odpisovať možné nie je.

Ktorý hmotný majetok je možné daňovo odpisovať

Odpisovaným hmotným majetkom podľa zákona o dani z príjmov sú:

 • samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technickoekonomické určenie, ktorých vstupná cena je vyššia ako 1 700 eur a ktorých prevádzkovo­technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok,
 • budovy a iné stavby (okrem prevádzkových banských diel, drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva),
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
 • zvieratá uvedené v prílohe č. 1 zákona o dani z príjmov,
 • otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov, ak sa nezahrnujú do vstupnej ceny alebo zostatkovej ceny hmotného majetku,
 • technické rekultivácie a
 • technické zhodnotenie.

Zákon o dani z príjmov v ďalších ustanoveniach bližšie špecifikuje, čo sa rozumie samostatnou hnuteľnou vecou, súborom samostatných hnuteľných vecí, pestovateľskými celkami trvalých porastov a technickým zhodnotením. Súborom hnuteľných vecí je súhrn samostatných hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie (napríklad výrobná linka zložená z viacerých strojov).

Najčastejšie odpisovaným hmotným majetkom sú autá, stroje a budovy.

U väčšiny bežných podnikateľov tvoria najväčšiu časť odpisovaného hmotného majetku samostatné hnuteľné veci, súbory hnuteľných vecí, budovy, iné stavby a technické zhodnotenie. Samostatnou hnuteľnou vecou a súborom hnuteľných vecí sú v praxi najčastejšie motorové vozidlá, stroje a zariadenia. V samostatných článkoch Odpisy automobilov v roku 2017 a Odpisy budov v roku 2017 sa môžete dozvedieť bližšie o tom, ako sa postupuje pri odpisovaní týchto najčastejších druhov majetku.

Technické zhodnotenie ako súčasť odpisovaného majetku

Technickým zhodnotením hmotného majetku a nehmotného majetku sa rozumejú výdavky na dokončené nadstavby, prístavby a stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednotlivom hmotnom majetku a nehmotnom majetku 1 700 eur v úhrne za zdaňovacie obdobie. Jednotlivých výdavkov na technické zhodnotenie pri jednom majetku tak môže byť aj viac, ale spolu za zdaňovacie obdobie by mali presiahnuť 1 700 eur.

Rekonštrukciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumejú také zásahy do hmotného majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo technických parametrov. Za zmenu technických parametrov sa nepovažuje zámena použitého materiálu pri dodržaní jeho porovnateľných vlastností. Rekonštrukciou je napríklad ak daňovník budovy bývalého poľnohospodárskeho družstva prestaví na výrobné haly. Rekonštrukciou môže byť aj výmena pôvodných starých okien budovy za úplne nové. Modernizáciou sa na účely zákona o dani z príjmov rozumie rozšírenie vybavenosti alebo použiteľnosti hmotného majetku a nehmotného majetku o také súčasti, ktoré pôvodný majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku. Za neoddeliteľnú súčasť tohto majetku sa považujú samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok. Modernizáciou je napríklad, ak daňovník vybaví budovu výťahom, ktorý predtým vôbec neobsahovala, ale tiež ňou môže byť aj kompletné prerobenie internetovej stránky.

Odpisovať je možné aj stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie.

Za technické zhodnotenie sa považuje aj technické zhodnotenie neprevyšujúce v úhrne za zdaňovacie obdobie 1 700 eur, ak sa daňovník rozhodne takéto výdavky považovať za výdavky na technické zhodnotenie. Znamená to, že ak aj budú výdavky na technické zhodnotenie nižšie, môžete sa rozhodnúť, či ich budete postupne odpisovať vo viacerých zdaňovacích obdobiach alebo sa jednorazovo zahrnú do bežných daňových výdavkov daného zdaňovacieho obdobia. Ďalej sa za technické zhodnotenie považuje aj technické zhodnotenie v sume vyššej ako 1 700 eur za zdaňovacie obdobie vykonané na dlhodobom hmotnom majetku, ktorého obstarávacia cena bola 1 700 eur a menej.

Článok pokračuje pod reklamou

Ktorý nehmotný majetok je možné daňovo odpisovať

Odpisovaným nehmotným majetkom je podľa zákona o dani z príjmov dlhodobý nehmotný majetok podľa účtovných predpisov, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2 400 eur a použiteľnosť alebo prevádzkovo­technické funkcie sú dlhšie ako jeden rok. Podľa účtovných predpisov medzi nehmotný majetok patria aktivované náklady na vývoj, softvér, oceniteľné práva, goodwill a ostatný dlhodobý nehmotný majetok. V praxi môže byť najčastejším odpisovaným nehmotným majetkom softvér, know-how, licencie, autorské práva, obchodné značky, ochranné známky, receptúry, predmety priemyselných práv, internetové stránky.

U nehmotného majetku si odpisy stanovuje podnikateľ sám.

V zákone o dani z príjmov sa ustanovujú pravidlá odpisovania len hmotného majetku, tzn. nie je v ňom presne uvedené ako dlho a akým spôsobom sa má nehmotný majetok spĺňajúci vyššie uvedené kritéria daňovo odpisovať. V prípade odpisovania nehmotného majetku zákon o dani z príjmov hovorí, že nehmotný majetok sa odpisuje v súlade s účtovnými predpismi najviac do výšky vstupnej ceny (výnimkou je goodwill a záporný goodwill, ktoré sa zahrnujú do základu dane podľa osobitných ustanovení zákona o dani z príjmov). Bližšie sa o odpisovaní nehmotného majetku môžete dočítať v samostatnom článku Odpisovanie nehmotného majetku.

Hmotný a nehmotný majetok, ktorý nie je možné daňovo odpisovať

Zákon o dani z príjmov ustanovuje aj to, ktorý hmotný majetok je vylúčený z daňového odpisovania. V prvom rade nie je možné daňovo odpisovať majetok, ktorý nepatrí medzi majetok, ktorý zákon o dani z príjmov považuje za odpisovaný hmotný a odpisovaný nehmotný majetok, ako sme to uviedli v predchádzajúcich častiach článku. Napríklad odpisovať nie je možné počítač so vstupnou cenou 800 eur alebo softvér so vstupnou cenou 1 500 eur. Ďalej zákon o dani z príjmov v celom svojom § 29 vymenúva ďalšie druhy majetkov, ktoré nie je možné daňovo odpisovať.

Daňovo odpisovať nie je možné napríklad:

 • zásoby, pozemky, povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne,
 • pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu,
 • umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov, hnuteľné národné kultúrne pamiatky, predmety múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty,
 • nehmotný majetok vložený ako vklad do obchodnej spoločnosti alebo členský vklad do základného imania družstva, ak ho vkladateľ nadobudol bezodplatne.

Kto má právo odpisovať majetok, ak sa majetok kupuje na lízing

Podľa zákona o dani z príjmov má právo odpisovať hmotný a nehmotný majetok ten daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo. Okrem tejto podmienky zákon o dani z príjmov v niektorých prípadoch umožňuje výnimku.

Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje alebo vedie daňovú evidenciu o:

 • hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu (finančný lízing),
 • dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
 • nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
 • hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Odpisové skupiny – zaradenie majetku v roku 2024

Kedy je potrebné odpisovať majetok, aké odpisové skupiny sú platné pre rok 2024 a aký je rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi? Dozviete sa v článku.

Daňové a účtovné odpisy v roku 2022 a 2023

Ako sa vypočítajú účtovné a daňové odpisy majetku? Aký je medzi nimi rozdiel a kedy je potrebné upraviť základ dane? Ako odpisuje majetok mikrodaňovník? Odpovede na tieto otázky nájdete v článku.

Odpisovanie auta v roku 2022 a 2023

Využívate auto na podnikanie? Kedy máte povinnosť auto odpisovať, ako dlho a do akej odpisovej skupiny ho v roku 2022 aj 2023 zaradiť či kedy prerušiť odpisovanie, sa dozviete v článku.

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín v roku 2022 a 2023

Aký majetok je možné odpisovať? Od čoho závisí výška daňového odpisu majetku a aké odpisové skupiny či metódy odpisovania sú platné v roku 2022 a v roku 2023?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky