Zákon o cenách od roku 2014

Zákon o cenách od roku 2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Podnikateľom, ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien, od nového roku ubudne časť administratívy.

Od 1. januára 2014 vstúpi do účinnosti zákon č. 356/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o cenách“). Od novely zákona o cenách sa očakáva, že znížením administratívneho zaťaženia priaznivo ovplyvní podnikateľské prostredie.

Vedenie a uchovávanie cenovej evidencie sa do účinnosti novely zákona o cenách dotýka všetkých podnikateľov, ktorí predávajú tovar. Od roku 2014 nebudú  mať túto povinnosť predávajúci (podnikatelia), ktorí predávajú tovar, na ktorý sa nevzťahuje regulácia cien a súčasne sú:

Novela zákona o cenách ustanovuje pre fyzické osoby dva predpoklady, ktoré sa posudzujú nezávisle. Podľa prvého predpokladu musí platiť, že ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie fyzická osoba podnikateľ splnila aspoň dve z týchto podmienok:

Článok pokračuje pod reklamou
  • celková suma majetku nepresiahla 350 000 eur,
  • obrat nepresiahol 700 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahol desať.

Celkovou sumou majetku sa rozumie majetok zistený z výkazu o majetku a záväzkoch. V tomto výkaze sa majetok vykazuje v jeho účtovnej hodnote.

Obratom sa rozumejú príjmy z predaja tovaru a služieb. Do obratu sa pre účely zákona o cenách nezahrnujú príjmy z predaja výrobkov a ostatné príjmy.

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia sa určí podľa Usmernenia k stanoveniu priemerného počtu zamestnancov.

Druhý predpoklad umožňuje využívať fyzickej osobe výnimku z vedenia a uchovávania cenovej evidencie aj vtedy, ak nespĺňa veľkostné podmienky podľa prvého predpokladu v obidvoch po sebe nasledujúcich účtovných obdobiach. Ak podnikateľ prekročí dve zo stanovených veľkostných podmienok len v druhom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, nebude musieť viesť a uchovávať cenovú evidenciu. Aj keď si podnikateľ následne ukazovatele v účtovnej závierke zníži, naopak to neplatí. Ak dve veľkostné podmienky síce prekročí len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, ale práve to účtovné obdobie, v ktorom boli tieto dve veľkostné podmienky prekročené je prvé v poradí (z dvoch), musí v danom roku cenovú evidenciu viesť a aj ju uchovávať.

Uplatňovanie zákona o cenách v znení jeho ostatnej novely je zobrazené na nasledovnom príklade.

Príklad: Fyzická osoba podnikateľ (živnostník) prevádzkujúci maloobchod by dosiahol nasledujúce hodnoty v účtovných závierkach za roky 2012 až 2017.

Podmienka 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Suma majetku (tis. eur) 300 340 345 355 340 360
Obrat (tis. eur) 650 675 705 710 730 770
Priem. prep. počet zamestnancov 2 2 2 2 2 2
Splnenie aspoň dvoch podmienok áno áno áno nie áno nie
Povinnosť viesť a uchovávať cenovú evidenciu - - nie nie nie áno

Počas rokov 2012 a 2013 sa povinnosť vedenia a uchovávania cenovej evidencie vzťahovala na všetkých predávajúcich. V rokoch 2014 a 2015 spĺňa fyzická osoba podnikateľ (živnostník) prvý predpoklad, v roku 2016 síce nie je splnený prvý predpoklad ale podľa novely zákona o cenách môže uplatniť druhý predpoklad. V roku 2017 nie je splnený ani jeden zadefinovaný predpoklad pre uplatnenie výnimky z vedenia a uchovávania cenovej evidencie. Veľkostné podmienky boli síce prekročené len v jednom z dvoch po sebe nasledujúcich účtovných období, avšak v prvom z týchto dvoch účtovných období (v roku 2015) neboli splnené veľkostné podmienky.

Podľa analýzy vplyvu na podnikateľské prostredie  uvedenej v doložke vybraných vplyvov v dôvodovej správe k novele zákona o cenách, ovplyvní novela zákona o cenách 89,2295 % podnikateľov z celkového počtu podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva a v sústave jednoduchého účtovníctva (približne 292 tis. subjektov z celkovo približne 327 tis. subjektov).

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Konateľ s.r.o – zodpovednosť, práva a povinnosti

Aké má konateľ spoločnosti s ručením obmedzeným práva a povinnosti? Nesie za výkon funkcie konateľa v s r.o. nejakú zodpovednosť?

Nový mediálny zákon: aké povinnosti z neho vyplývajú podnikateľom?

Kto je poskytovateľom audiovizuálnej mediálnej služby? Kedy žiadať o udelenie autorizácie na jej poskytovanie? Kedy stačí podať oznámenie? Postup aj príklady situácií.

Podomový predaj

Čo je podomový predaj, aké povinnosti má predávajúci pri podomovom predaji a aké sankcie hrozia za ich porušenie?

Nové povinnosti pre e-shopy na českom trhu

Zmeny v reklamáciách, zákaz dvojitej kvality, overovanie recenzií. Čo priniesla česká novela zákona o ochrane spotrebiteľa, ktorá sa týka aj slovenských e-shopov?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky