Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2014

Novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2014
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „novela zákona o účtovníctve“) bola dňa 17. 10. 2013 schválená Národnou radou Slovenskej republiky v treťom čítaní. Zmeny a doplnenia prijaté v novele zákona o účtovníctve majú zjednodušiť podnikanie najmä malým a stredným podnikateľom a spresniť časť týkajúcu sa registra účtovných závierok. Zjednodušenie podnikania sa týka oblastí oceňovania, inventarizácie a zostavovania účtovnej závierky. Zmeny pocítia aj podnikatelia účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva či neziskové organizácie.

Mikro účtovná jednotka v zákone o účtovníctve od roku 2014

Najzásadnejšou zmenou v zákone o účtovníctve, ktorá má zjednodušiť život malým a stredným podnikateľom a znížiť ich administratívne zaťaženie, je zavedenie nového typu účtovnej jednotky, a to možnosť účtovnej jednotky (podniku) považovať sa za mikro účtovnú jednotku.

Podľa súčasne platnej legislatívy všetky podnikateľské účtovné jednotky, ktoré účtujú v sústave podvojného účtovníctva zostavujú účtovnú závierku v rovnakom rozsahu. Slovenská účtovná legislatíva pomerne podrobne upravuje výkazy účtovnej závierky, a tieto výkazy sú záväzné pre každú účtovnú jednotku v ich úplnom rozsahu. Znamená to, že aj malé a stredné podniky museli (určitý čas ešte budú musieť) používať výkazy v ich celom rozsahu, aj keď nemali pre jednotlivé riadky náplň, a výkazy sa odovzdávali vyplnené len v minimálnom rozsahu.

Parlamentom schválená novela zákona o účtovníctve umožní mikro účtovným jednotkám zostavovať účtovnú závierku v skrátenej forme. Prvú účtovnú závierku v skrátenej forme bude možné zostaviť za účtovné obdobie, ktoré začína 1. januára 2014. Napríklad spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorej účtovné obdobie bude kalendárny rok 2014 môže po splnení požadovaných kritérií zostaviť tzv. skrátenú účtovnú závierku. Skrátenú účtovnú závierku môžu zostaviť aj tie účtovné jednotky, ktoré vznikli 1. januára 2014 a neskôr, ak sa tak rozhodnú.

Veľkostné kritériá určujúce postavenie účtovnej jednotky ako mikro účtovnej jednotky sú takéto:

  • celková suma majetku nepresahuje 350 000 eur (tzn. vrátane), pričom ide o majetok v sume brutto, bez zohľadnenia korekcií,
  • čistý obrat nepresahuje 700 000 eur (tzn. vrátane); čistý obrat tvoria výnosy z predaja výrobkov, tovarov, poskytnutých služieb a iné výnosy súvisiace s bežnou činnosťou účtovnej jednotky po odpočítaní zliav,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov počas účtovného obdobia nepresiahne 10 (tzn. vrátane).

Mikro účtovná jednotka neoceňuje pri prvotnom ocenení (nákupe) cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou. Ocenia sa obstarávacou cenou, to znamená vrátane nákladov, ktoré súvisia s ich obstaraním (neovplyvnia tak výsledok hospodárenia pri nákupe, ale až pri ich vyradení z účtovníctva, napríklad v dôsledku predaja). Z toho dôvodu nie je mikro účtovná jednotka povinná preceňovať tieto cenné papiere ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka v závislosti vývoja ich reálnej hodnoty (okrem úzko špecifických prípadov). Mikro účtovné jednotky nebudú zaťažené nadbytočnými povinnosťami na konci účtovného obdobia pre účely účtovníctva a vykazovania, a taktiež sa očakáva aj eliminácia nákladov na získanie reálnej hodnoty týchto cenných papierov.

Ukladanie účtovných závierok do registra bude možné aj v listinnej podobe

Do registra účtovných závierok sa budú vo vzťahu k podnikateľom (najmä obchodným spoločnostiam) povinne ukladať:

  • riadne individuálne účtovné závierky,
  • mimoriadne individuálne účtovné závierky,
  • správy audítorov,
  • individuálne výročné správy.

Malé a stredné účtovné jednotky (podnikatelia) budú môcť ukladať účtovnú závierku v elektronickej alebo listinnej podobe. Rozhodnutie je v zmysle novely zákona o účtovníctve, ktorá nadobudne účinnosť 1. januára 2014, ponechané na účtovnej jednotke. Možnosť tejto voľby budú môcť využiť najmä mikro účtovné jednotky.

Ak vznikne účtovnej jednotke povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom, správu audítora, ako aj výročnú správu bude musieť ukladať do registra v elektronickej podobe. Súčasťou výročnej správy je aj účtovná závierka za účtovné obdobie.

Účtovná jednotka, ktorá sa rozhodne účtovnú závierku doručiť daňovému úradu v listinnej podobe si splní povinnosť uloženia a zverejnenia účtovnej závierky dňom doručenia daňovému úradu. Daňový úrad doručenú účtovnú závierku skontroluje a prevedie do elektronickej formy a následne postúpi na uloženie do registra.

Predĺženie periodicity vykonávania inventarizácie

Lehota na vykonanie inventarizácie dlhodobého hmotného majetku sa predĺži zo súčasne platnej povinnosti inventarizovať najmenej raz za dva roky na najmenej raz za štyri roky. Peňažné prostriedky v hotovosti bude musieť účtovná jednotka inventarizovať len jeden raz za účtovné obdobie a to ku dňu, ku ktorému bude zostavovať účtovnú závierku, riadnu alebo mimoriadnu. Ministerstvo financií Slovenskej republiky novelizáciou príslušného ustanovenia zákona o účtovníctve odbremení účtovnú jednotku od nadbytočných povinností počas účtovného obdobia, ako aj k súvahovému dňu. V aplikačnej praxi zákona o účtovníctve bola vo väčšine prípadov inventarizácia vykonávaná len tzv. pro forma, resp. len „papierovo“ a nadbytočne zaťažovala podnikateľov. Inventarizácia v kratších intervaloch, ak ju účtovná jednotka bude potrebovať, bude môcť byť aj naďalej ustanovená vo vnútornom predpise.

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2014 pre účtovné jednotky nezaložené alebo nezriadené na podnikanie

Účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania (napr. nezisková organizácia) nebude povinná účtovať o opravných položkách a rezervách, respektíve nebude povinná všeobecne (za každých okolností) ale táto povinnosť sa bude na účtovnú jednotku vzťahovať len v určitých prípadoch. Podľa opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky, ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania v znení ostatnej novely je účtovanie o rezervách a o opravných položkách zverené do rozhodovacích kompetencií účtovnej jednotky. Pre účel účtovania o rezervách a o opravných položkách bude účtovná jednotka povinná posúdiť významnosť vplyvu na výšku vykázaného výsledku hospodárenia. Pri odpisovaní majetku môže táto účtovná jednotka použiť spôsob odpisovania podľa zákona o dani z príjmov aj na účtovné účely. Účtovná jednotka v tomto prípade nemusí zohľadňovať požiadavky na určenie sadzby účtovných odpisov podľa uvedeného opatrenia.

Účtovná jednotka, ktorá nie je založená alebo zriadená na účel podnikania neoceňuje cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou. Ocení ich obstarávacou cenou. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka nie je táto účtovná jednotka povinná preceniť cenné papiere určené na obchodovanie na reálnu hodnotu (okrem úzko špecifických prípadov).

Zmeny v zákone o účtovníctve od 1.1.2014 pre účtovné jednotky (podnikateľov) účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Účtovná jednotka, ktorá účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva nebude oceňovať obstarávané cenné papiere určené na obchodovanie reálnou hodnotou. Pri obstaraní ich ocení obstarávacou cenou a do ich ocenenia tak vstúpia aj náklady spojené s ich obstaraním. Ku dňu, ku ktorému sa zostaví účtovná závierka nebude cenné papiere určené na obchodovanie z uvedeného dôvodu preceňovať na ich reálnu hodnotu (okrem úzko špecifických prípadov). Na zmenu zákona o účtovníctve v oblasti oceňovania cenných papierov určených na obchodovanie v účtovných jednotkách (u podnikateľov) účtujúcich v sústave jednoduchého účtovníctva nadväzuje aj novela príslušného opatrenia. O úpravách v opatrení si môžete prečítať aj v článku Nová účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve za rok 2013, ktoré boli v rovnakom znení prijaté aj parlamentom.

Veľkostné kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom zostávajú zachované

Zo schválenej novele zákony o účtovníctve bol vypustený bod, ktorý navyšoval kritériá pre povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. Navrhované zvýšenie brutto sumy majetku a čistého obratu o 50 % sa v konečnom dôsledku neprijalo. Aj od roku 2014 (ak sa nezmení zákon o účtovníctve) budú mať určené účtovné jednotky povinnosť overenia účtovnej závierky (riadnej a mimoriadnej) audítorom,  ak ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka a za bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie splnia aspoň dve z týchto podmienok:

  • celková brutto suma majetku presiahne 1 000 000 eur,
  • čistý obrat presiahne 2 000 000 eur,
  • priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednom účtovnom období presiahne 30.

Schválená novela zákona o účtovníctve nadobudne účinnosť 1. januára 2014.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Elektronizácia účtovníctva: problémy z praxe

Odpovede na opakujúce sa otázky, ktoré sa týkajú povinností pri vedení účtovníctva a uchovávaní účtovnej dokumentácie v elektronickej (digitálnej) podobe.

Elektronizácia účtovníctva od 1.1.2022 v praxi

Novela zákona o účtovníctve priniesla zmenu vo forme spracovania a archivácie dokumentov. Ako zaviesť elektronizáciu do praxe, sa dočítate v článku.

Pripravovaná novela zákona o účtovníctve od roku 2024

Aké zmeny sa dotknú zákona o účtovníctve v súvislosti so zavedením nových reportingových povinností nadnárodných spoločností? Návrh zákona je aktuálne v pripomienkovaní.

Elektronizácia účtovníctva a ďalšie zmeny v účtovníctve od roku 2022 (návrh)

Navrhovaná novela zákona o účtovníctve má od 1.1.2022 zjednodušiť a zefektívniť systém účtovníctva vo viacerých oblastiach. Aké zmeny v zákone o účtovníctve sa chystajú?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky