Rodinné podniky a ich zákonná úprava od 1.7.2023

Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch sa od 1. júla 2023 rozšíri o časť venovanú rodinným firmám. Čo prinesie a ako ovplyvní podnikanie rodín?

Koncom roka 2022 parlament schválil novelu zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch (ďalej len „novela“), ktorej niektoré ustanovenia sú účinné už od 1. januára 2023 (napr. spresnenie definície znevýhodnenej osoby vrátane spôsobu preukazovania takéhoto znevýhodnenia). Ďalšie ustanovenia týkajúce sa rodinných podnikov nadobudnú účinnosť od 1. júla 2023 (napr. zavedenie definície rodinných podnikov).

S účinnosťou od 1. 7. 2023 tak do uvedeného zákona pribudne nová tretia časť venovaná problematike rodinných podnikov. Predmetom úpravy zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch tak budú nielen sociálne podniky a fungovanie štátnej správy v tejto oblasti, ale po novom aj rodinné podniky a fungovanie štátnej správy v oblasti rodinných podnikov.  

V dôvodovej správe k novele zákona predkladateľ, ktorým bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, uviedlo, že hlavným cieľom rodinného podniku je podnikanie, no zároveň, na rozdiel od bežných podnikov, môže rodinný podnik klásť dôraz aj na zachovanie rodinných väzieb, hodnôt a tradícií. Rodinný podnik tak nie je založený len za účelom realizácie podnikateľskej činnosti, ale môže mať aj vyšší zámer (napr. rozvoj rodinných vzťahov).

Čo zavedie novela zákona ohľadne rodinných podnikov od 1. 7. 2023?

Novela účinná od júla 2023 prináša nové zákonné ustanovenia ohľadne rodinných podnikov, v rámci ktorých zavádza najmä:

 • vymedzenie zákonnej definície rodinného podniku,
 • vymedzenie zákonnej definície rodinnej farmy
 • špecifikáciu členov spoločnej rodiny,
 • inštitút rady rodinného podniku,
 • evidenciu a registráciu rodinného podniku (tzv. evidovaný a registrovaný rodinný podnik)
 • fungovanie štátnej správy v tejto oblasti.

Zavedenie definície rodinného podniku do legislatívy

Ako prvé novela zavádza definíciu rodinného podniku, ktorým sa rozumie nielen obchodná spoločnosť (napr. s.r.o.) či družstvo, ale aj fyzická osoba – podnikateľ (napr. živnostník), a to za podmienky, že členovia spoločnej rodiny (napr. manželia) spĺňajú zákonné požiadavky (t. j. majú na podnik zákonom ustanovené väzby – napr. živnostník môže mať status rodinného podniku, ak v pracovnoprávnom vzťahu zamestnáva aspoň jedného člena spoločnej rodiny). Viac o týchto požiadavkách si prečítajte v článku Definícia rodinného podniku podľa zákona od 1.7.2023.

V nadväznosti na túto definíciu novela určuje, koho treba považovať za člena spoločnej rodiny. Sú to napríklad manželia, potomkovia či súrodenci.

Zavedenie rady rodinného podniku

Novela ďalej ustanovuje kolektívny orgán rodinného podniku, a to radu rodinného podniku. Jej vnútornú organizáciu a fungovanie má upravovať štatút rady rodinného podniku, ktorý schvaľuje rodinný podnik (t. j. obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ).

Musí mať najmenej troch členov a medzi jej kompetencie patrí napríklad rozhodovanie o dlhodobom strategickom smerovaní rodinného podniku alebo o nástupníctve a príprave budúcej generácie na prevzatie rodinného podniku.Musí mať najmenej troch členov a medzi jej kompetencie patrí napríklad rozhodovanie o dlhodobom strategickom smerovaní rodinného podniku alebo o nástupníctve a príprave budúcej generácie na prevzatie rodinného podniku. Podrobnosti rozoberáme v článku Rodinná rada a jej legislatívna úprava od 1. 7. 2023.

Článok pokračuje pod reklamou

Zavedenie evidencie a registrácie rodinných podnikov

Novela umožňuje rodinným podnikom získať osobitný status. Od júla 2023 sa budú rozlišovať tieto druhy rodinných podnikov, a to:

 1. evidovaný rodinný podnik a
 2. registrovaný rodinný podnik.

Evidovaný rodinný podnik je taký, ktorý bol na základe podanej žiadosti (predpísaného formuláru spolu s prílohami) zaradený do evidencie rodinných podnikov vedenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Do evidencie rodinných podnikov môže byť zaradený iba rodinný podnik, ktorý spĺňa zákonné definičné znaky rodinného podniku. Takýto podnik môže v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ (napr. SOS s.r.o., rodinný podnik).

Registrovaný rodinný podnik je taký, ktorému bol na základe podanej žiadosti (predpísaného formuláru spolu s prílohami) priznaný štatút registrovaného rodinného podniku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Priznať štatút registrovaného rodinného podniku je možné iba rodinnému podniku, ktorý okrem zákonných definičných znakov rodinného podniku spĺňa aj ďalšie zákonné podmienky (napr. vykonáva hospodársku činnosť). Takýto podnik musí v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ (napr. SOS s.r.o., registrovaný rodinný podnik).

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch rodinných podnikov nájdete v článku Evidovaný a registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023.

Zavedenie definície rodinnej farmy do legislatívy

Ďalší pojem, ktorý novela zákona definuje je rodinná farma. Ide o rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane hospodárskeho chovu rýb, alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami.

Rodinná farma môže byť na základe žiadosti (predpísaného formuláru spolu s prílohami) zaradená do evidencie rodinných podnikov, ak žiadateľ žiada aj o zápis údaja, že jeho rodinný podnik je rodinnou farmou. Na evidenciu však musia byť splnené zákonné definičné znaky rodinného podniku vrátane definičných znakov rodinnej farmy (o tom musia svedčiť predložené prílohy k žiadosti). Ak sú tieto podmienky splnené, pôjde o evidovanú rodinnú farmu.

Rodinná farma sa môže na základe podanej žiadosti (predpísaného formuláru spolu s prílohami) aj registrovať, resp. jej môže byť priznaný štatút registrovaného rodinného podniku, ak žiadateľ žiada aj o zápis údaja, že jeho rodinný podnik je rodinnou farmou. Na registráciu musia byť splnené všetky zákonné požiadavky (napr. zákonné definičné znaky rodinného podniku, vykonávanie hospodárskej činnosti i definičné znaky rodinnej farmy). V takom prípade pôjde o registrovanú rodinnú farmu.

Fungovanie štátnej správy v oblasti rodinných podnikov

Štátnu správu v oblasti rodinných podnikov bude od júla 2023 vykonávať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Medzi jeho oprávnenia podľa novely patrí napríklad:

 • priznať a zrušiť štatút registrovaného rodinného podniku,
 • zaradiť rodinný podnik do evidencie rodinných podnikov a vyradiť podnik z tejto evidencie,
 • vykonávať kontrolu dodržiavania povinností podľa zákona,
 • ukladať pokuty v prípade porušenia ustanovení zákona.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky