Evidovaný a registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch účinná od 1. júla 2023 rozlišuje evidovaný a registrovaný rodinný podnik. Aký je medzi nimi rozdiel?

Od 1. 7. 2023 je účinná časť novely zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch týkajúca sa rodinných podnikov. Novela definuje rodinný podnik, rodinnú farmu, zavádza inštitút rady rodinných podnikov, a tiež evidenciu i register rodinných firiem. Prehľad týchto noviniek nájdete v článku Rodinné podniky a ich zákonná úprava od 1.7.2023.

Novela umožňuje rodinným podnikom, t. j. obchodným spoločnostiam, družstvám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktorých členovia spoločnej rodiny spĺňajú zákonné požiadavky, získať osobitný status. Od júla 2023 sa totiž budú rozlišovať dva druhy rodinných podnikov, a to:

 1. evidovaný rodinný podnik a
 2. registrovaný rodinný podnik.

Evidovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023

Novela hovorí o tom, že rodinný podnik, ktorý spĺňa zákonné definičné znaky rodinného podniku, môže byť zaradený do evidencie rodinných podnikov, ktorú od 1. 7. 2023 vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Evidovaným rodinným podnikom je teda taký rodinný podnik, ktorý je zaevidovaný do evidencie rodinných podnikov.

Zaradenie rodinnej firmy do evidencie je podľa novely možné na základe podania žiadosti (predpísaného formulára, ktorého vzor určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) spolu s požadovanými prílohami, ktorými sú napríklad:

 • doklady preukazujúce splnenie zákonných definičných znakov rodinného podniku,
 • základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý má sídlo (pri právnickej osoby), alebo miesto podnikania (pri fyzickej osobe – podnikateľovi), na území iného členského štátu,
 • štatút rady rodinného podniku, ak žiadateľ má túto radu zriadenú,
 • doklady preukazujúce splnenie zákonných definičných znakov rodinnej farmy, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada aj o zápis údaja, že jeho podnik je rodinnou farmou (pozn.: rodinná farma je rodinný podnik, ktorý vykonáva poľnohospodársku činnosť vrátane hospodárskeho chovu rýb, alebo produkuje, spracováva a obchoduje s poľnohospodárskymi surovinami a výrobkami).

V prípade podania úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami zaradí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR rodinný podnik do evidencie rodinných podnikov, a to odo dňa podania úplnej žiadosti. Evidencia rodinných podnikov je verejný zoznam údajov o evidovaných rodinných podnikoch, do ktorého sa zapisujú tieto údaje:

 • obchodné meno,
 • adresa sídla vrátane okresu a samosprávneho kraja (ak ide o právnickú osobu), alebo meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, a miesto podnikania vrátane okresu a samosprávneho kraja (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa),
 • adresa prevádzkarne, ak je zriadená, vrátane okresu a samosprávneho kraja,
 • identifikačné číslo organizácie,
 • právna forma,
 • predmet podnikania alebo činnosti,
 • údaj o tom, či ide o rodinnú farmu,
 • údaj o tom, či ide o registrovaný rodinný podnik,
 • telefónne číslo, adresa elektronickej pošty a adresa webového sídla, ak je zriadené,
 • dátum zaradenia do evidencie rodinných podnikov a dátum vyradenia z evidencie rodinných podnikov.

Evidovaný rodinný podnik môže v písomnom styku uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ (napr. STAVBY s.r.o., rodinný podnik alebo STAVBY s.r.o., r.p.).

Ak evidovaný rodinný podnik prestal spĺňať zákonné definičné znaky rodinného podniku, ministerstvo ho vyradí z evidencie rodinných podnikov, a to odo dňa, keď prestal tieto zákonné podmienky spĺňať. Takúto skutočnosť môže ministerstvo zistiť napríklad v rámci svojej úradnej činnosti, pri vykonávaní kontroly alebo z podnetu tretej osoby.

Upozornenie: Evidovaný rodinný podnik môže (nemusí) podať návrh na zápis označenia „rodinný podnik“ do obchodného registra – je to teda ponechané na jeho rozhodnutí, či si takéto označenie zapíše alebo nie.

Registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023

Od evidovaného rodinného podniku novela rozlišuje registrovaný rodinný podnik, ktorý je akousi nadstavbou evidovaného rodinného podniku (pretože na rozdiel od evidencie na registráciu musí rodinný podnik spĺňať ešte ďalšie zákonné podmienky). Registrovaným rodinným podnikom je teda taký rodinný podnik, ktorý prešiel procesom registrácie a bol mu priznaný štatút registrovaného rodinného podniku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Štatút registrovaného rodinného podniku môže ministerstvo priznať, ak sú splnené zákonné podmienky, a to keď podnikateľ:

 1. spĺňa definičné znaky rodinného podniku,
 2. vykonáva hospodársku činnosť,
 3. má základný dokument, ktorý obsahuje určenie percentuálnej časti zisku po zdanení a záväzok zosúlaďovania riadiacich, obchodných, vlastníckych a rodinných vzťahov spôsobom smerujúcim k udržiavaniu a rozvíjaniu rodinných väzieb, k posilňovaniu rodinných hodnôt a kvality rodinného života a všestranného rozvoja rodinnej hmotnej kultúry a tradície,
 4. má zriadenú radu rodinného podniku (t. j. kolektívny orgán pozostávajúci najmenej z troch členov, ktorého vnútornú organizáciu a fungovanie upravuje štatút rady rodinného podniku),
 5. má sídlo (ak ide o právnickú osobu) alebo miesto podnikania (ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa) na území SR alebo iného členského štátu EÚ,
 6. nebola mu uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu,
 7. nemá na majetok vyhlásený konkurz, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo nebol zrušený konkurz pre nedostatok majetku, nie je v reštrukturalizácii a nie je v likvidácii,
 8. nemal zrušený štatút registrovaného rodinného podniku v období troch rokov pred podaním žiadosti o registráciu a nebolo u neho právoplatne rozhodnuté o nepriznaní štatútu registrovaného rodinného podniku v období šiestich mesiacoch pred podaním žiadosti o registráciu.

Upozornenie: Registrovaný rodinný podnik musí reálne vykonávať hospodársku činnosť, nestačí iba jeho formálny zápis do príslušného registra.

Priznanie štatútu registrovaného rodinného podniku je podľa novely možné na základe podania žiadosti (predpísaného formulára, ktorého vzor určí Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR) spolu s požadovanými prílohami, ktorými sú napríklad:

 • doklady preukazujúce splnenie zákonných definičných znakov rodinného podniku (to neplatí v prípade, ak je žiadateľ už evidovaným rodinným podnikom),
 • doklady preukazujúce vykonávanie hospodárskej činnosti,
 • základný dokument, ak ide o žiadateľa, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom,
 • štatút rady rodinného podniku (to neplatí v prípade, ak je žiadateľ evidovaným rodinným podnikom, ktorý predložil štatút rady rodinného podniku k žiadosti o evidenciu),
 • doklady preukazujúce splnenie zákonných definičných znakov rodinnej farmy, ak ide o žiadateľa, ktorý žiada aj o zápis údaja, že jeho podnik je rodinnou farmou (to neplatí v prípade, ak je žiadateľ evidovaným rodinným podnikom, ktorý má  v evidencii zapísaný údaj, že je rodinnou farmou). 

V prípade podania úplnej žiadosti spolu s potrebnými prílohami a splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zaregistruje rodinný podnik do registra rodinných podnikov a súčasne mu udelí štatút registrovaného rodinného podniku (osvedčenie o priznaní štatútu registrovaného rodinného podniku). Ním rodinný podnik preukazuje, že je aktívnym rodinným podnikom, t. j. aktívne vykonáva hospodársku činnosť.

Register rodinných podnikov je verejný zoznam údajov o registrovaných rodinných podnikoch, do ktorého sa zapisujú rovnaké údaje ako do evidencie. Navyše sa tam zapisuje:

 • percentuálna časť zisku po zdanení, ktorú sa registrovaný rodinný podnik zaväzuje použiť na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov,
 • meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia a rodné číslo alebo iný identifikátor, ak rodné číslo nebolo pridelené, fyzickej osoby, ktorá je štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu, s uvedením spôsobu, akým táto fyzická osoba koná v mene registrovaného rodinného podniku, a s uvedením dňa vzniku funkcie a po jej skončení dňa skončenia funkcie,
 • číslo osvedčenia o priznaní štatútu,  
 • dátum priznania štatútu, dátum jeho zániku alebo zrušenia.

Aktualizácia k 7.7.2023: Evidovať a registrovať rodinný podnik možno prostredníctvom formulára, ktorý možno nájsť na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

Aktualizácia k 10.10.2023: Ako rezort práce uviedol pre Podnikajte.sk, Odboru sociálnej ekonomiky v priebehu troch mesiacov od spustenia evidencie/registrácie rodinných podnikov nebola doručená ani jedna žiadosť o tieto úkony. „Registrácia rodinného podniku je dobrovoľná voľba, ktorú ponúkame s ohľadom na efektivitu riešenia. Mať jeden platný záznam a predkladať ho všetkým inštitúciám, ktoré prichádzajú do styku s rodinným podnikom, je výhodnejšie než predkladať rôznorodú sadu dokumentov. Zároveň by to prispelo k zníženiu administratívnej záťaže na úradoch. V ďalších krokoch chceme sektor rodinného podnikania ďalej podporovať a rozvíjať, tak aby štatút registrovaného rodinného podniku v budúcnosti umožnil jeho efektívnejšie fungovanie," dodáva ministerstvo.

Článok pokračuje pod reklamou

Aké povinnosti má registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023?

Novela zakotvila viaceré povinnosti registrovaného rodinného podniku. Ako prvé musí registrovaný rodinný podnik spĺňať zákonné podmienky na priznanie štatútu, a to počas trvania platnosti štatútu registrovaného rodinného podniku.

Ďalej má povinnosť použiť najmenej 12 % zo zisku po zdanení na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov v období do jedného roka odo dňa schválenia riadnej účtovnej závierky, ktorou bol preukázaný kladný výsledok hospodárenia. Konkrétne môže ísť o použitie týchto finančných prostriedkov na:

 • vzdelávanie členov spoločnej rodiny,
 • dôchodkové zabezpečenie členov spoločnej rodiny,
 • rekreačné pobyty členov spoločnej rodiny a zamestnancov a 
 • zdravotnú starostlivosť o členov spoločnej rodiny a zamestnancov registrovaného rodinného podniku,
 • sociálnu pomoc a starostlivosť o členov spoločnej rodiny.

Okrem toho musí v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ (napr. STAVBY s.r.o., registrovaný rodinný podnik alebo STAVBY s.r.o., r.r.p.).

Upozornenie: Označenie „registrovaný rodinný podnik“ sa povinne zapisuje do obchodného registra, čo znamená, že registrovaný rodinný podnik musí na registrový súd podať návrh na zápis uvedeného označenia, a to do troch mesiacov odo dňa priznania štatútu registrovaného rodinného podniku.

V neposlednom rade je registrovaný rodinný podnik povinný písomne oznámiť ministerstvu každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok na získanie štatútu registrovaného rodinného podniku a zmenu niektorých údajov zapisovaných do registra (napr. zmenu adresy prevádzkarne) do 10 dní odo dňa, keď ku zmene došlo.

Aké sankcie hrozia za porušenie zákonných povinností?

Kontrolu nad dodržiavaním povinností týkajúcich sa rodinných podnikov bude od júla 2023 vykonávať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 

Ak registrovaný rodinný podnik poruší povinnosť písomne oznámiť každú zmenu skutočností rozhodujúcich pre posúdenie spĺňania podmienok na získanie štatútu registrovaného rodinného podniku alebo zmenu niektorých údajov zapisovaných do registra, ministerstvo mu uloží pokutu do výšky 1 000 eur.

Ministerstvo môže uložiť pokutu od 100 eur do 1 000 eur tomu, kto používa označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ a nie je registrovaným rodinným podnikom. Okrem toho môže uložiť pokutu v uvedenom rozsahu registrovanému rodinnému podniku za porušenie iných (bližšie nešpecifikovaných) zákonných povinností (čiže napr. aj za porušenie povinnosti zapísať do obchodného registra označenie „registrovaný rodinný podnik“).

Kedy dôjde k zániku a zrušeniu štatútu registrovaného rodinného podniku?

V prípade získania štatútu registrovaného rodinného podniku novela ustanovuje situácie, kedy dôjde k jeho zániku a k jeho zrušeniu.

Štatút zanikne:

 • zánikom právnickej osoby
 • smrťou fyzickej osoby – podnikateľa alebo jej vyhlásením za mŕtvu, ak nedošlo k pokračovaniu v živnosti,
 • dňom vrátenia štatútu registrovaného rodinného podniku ministerstvu.

Ministerstvo štatút zruší, ak napríklad:

 • registrovaný rodinný podnik porušil povinnosť spĺňať zákonné podmienky na získanie štatútu registrovaného rodinného podniku počas trvania platnosti štatútu,
 • registrovaný rodinný podnik porušil povinnosť použiť najmenej 12 % zo zisku po zdanení na posilnenie svojich vnútorných a vonkajších vzťahov, 
 • registrovanému rodinnému podniku bola uložená pokuta za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania.

Zhrnutie na záver

Od 1. 7. 2023 môžu rodinné podniky fungovať v trojakom režime:

1. môžu sa zapísať do evidencie rodinných podnikov vedenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • len ak spĺňajú zákonné definičné znaky rodinného podniku
 • po zápise do evidencie môžu v písomnom styku  uvádzať označenie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ a môžu si doplniť toto označenie aj do obchodného registra,  

2. môžu sa zaregistrovať, t. j. nechať si priznať štatút registrovaného rodinného podniku od Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 • ale ak spĺňajú prísnejšie zákonné podmienky, nielen zákonné definičné znaky rodinného podniku (napr. vykonávajú hospodársku činnosť)
 • po zápise do registra musia v písomnom styku uvádzať označenie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ a musia si doplniť toto označenie aj do obchodného registra,  
 • je ich povinnosťou použiť najmenej 12 % zisku po zdanení v období jedného roka od schválenia riadnej účtovnej závierky na zákonom stanovené účely (napr. na vzdelávanie členov rodiny).

3. nemusia sa evidovať ani registrovať, aj keby spĺňali vyššie uvedené podmienky evidencie alebo registrácie - v takom prípade budú fungovať ako bežný podnikateľ.

Zdroj: Vlastné spracovanie
Evidovaný rodinný podnik Registrovaný rodinný podnik Bežný (rodinný) podnik
povinnosť používať označenie rodinného podniku v písomnom styku nie (avšak môže používať označenie rodinného podniku - obchodné meno s.r.o., r.p.) áno (musí používať označenie registrovaného rodinného podniku - obchodné meno s.r.o., r.r.p.) nie (používa klasicky len obchodné meno s.r.o.)
zápis označenia rodinného podniku do obchodného registra dobrovoľná možnosť povinnosť nie
povinnosť zriadiť radu rodinného podniku nie áno nie
povinnosť predložiť ministerstvu práce zápisnicu z rodinnej rady nie áno nie
povinnosť použiť časť zisku na zákonom stanovené účely nie áno (najmenej 12 % zo zisku po zdanení) nie

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky