Rodinná rada a jej legislatívna úprava od 1.7.2023

Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch účinná od 1. júla 2023 zavádza inštitút rady rodinných podnikov. O čo ide a aké má rada oprávnenia?

S účinnosťou od 1. 7. 2023 pribudne do zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch nová tretia časť venovaná problematike rodinných podnikov. Novela zavádza zákonnú definíciu rodinného podniku, definíciu rodinnej farmy či inštitút rady rodinných podnikov. Čo ďalšie prinesie si prečítajte v našom článku Rodinné podniky a ich zákonná úprava od 1.7.2023.  

Čo je rada rodinných podnikov?

Novela pri rodinných podnikoch zriaďuje inštitút rady rodinného podniku. Ide o kolektívny orgán, ktorý musí mať najmenej troch členov s tým, že väčšinu členov rady (teda najmenej dvaja) tvoria členovia spoločnej rodiny. Členom spoločnej rodiny sa pritom podľa novely rozumejú: manželia, príbuzní v priamom rade (napr. potomkovia), súrodenci a osoby navzájom príbuzné až do štvrtého stupňa a ich manželia.

Vnútornú organizáciu a fungovanie rady rodinných podnikov má upravovať štatút rady rodinného podniku, ktorý schvaľuje rodinný podnik, t. j. obchodná spoločnosť, družstvo alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý spĺňa zákonné podmienky definície rodinného podniku.

Rada má fungovať ako ďalší orgán spoločnosti alebo družstva, čo znamená, že jej zriadením nebude dotknutá pôsobnosť iných orgánov spoločnosti alebo družstva. Rada rodinného podniku teda stojí mimo klasických orgánov spoločnosti alebo družstva (napr. mimo štatutárneho orgánu alebo valného zhromaždenia s.r.o.).

Aké oprávnenia má rada rodinných podnikov?

Novela príkladmo uvádza, že rada rodinného podniku prerokúva najmä:

  • dlhodobé strategické smerovanie rodinného podniku,
  • rodinnú politiku zameranú na rodinný podnik a súlad cieľov rodinného podniku a cieľov rodiny,
  • vzťahy medzi rodinou a rodinným podnikom, práva a povinnosti členov spoločnej rodiny vo vzťahu k rodinnému podniku, potreby a požiadavky členov spoločnej rodiny,
  • podmienky prijímania členov spoločnej rodiny do rodinného podniku alebo odchodu členov spoločnej rodiny z rodinného podniku,
  • nástupníctvo a prípravu budúcej generácie na prevzatie rodinného podniku, generačnú výmenu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu a odovzdanie vlastníctva alebo hlasovacích práv,
  • informácie týkajúce sa rodinného podniku, ktoré poskytuje členom rady rodinného podniku.

Rada je schopná uznášať sa vtedy, keď je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov a viac ako 50 % prítomných členov tvoria členovia spoločnej rodiny. Na prijatie rozhodnutia je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov prítomných členov rady rodinného podniku (každý člen rady má jeden hlas). Štatút rady rodinného podniku môže určiť, kedy je potrebné na prijatie rozhodnutia vyšší počet hlasov.

Rada rodinného podniku zasadá najmenej raz za kalendárny rok. Z každého zasadnutia musí byť vyhotovená zápisnica, ktorú si môže vyžiadať Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rodinný podnik ju musí na požiadanie ministerstvu poskytnúť. V prípade, že tak neurobí, hrozí mu pokuta vo výške od 100 eur - 1 000 eur.

Článok pokračuje pod reklamou

Kedy musí mať rodinný podnik zriadenú radu rodinného podniku?

Zriadenie rady rodinného podniku nie je povinnosťou každého rodinného podniku, čo znamená, že nie každý rodinný podnik si musí zriadiť takýto orgán a dodržiavať formálne kritériá jeho činnosti definované v legislatíve. Táto povinnosť sa od júla 2023 bude týkať iba tých rodinných podnikov, ktoré budú registrovanými rodinnými podnikmi v zmysle zákona, resp. tých, ktoré budú chcieť získať štatút registrovaného rodinného podniku.

Upozornenie: Existencia rady rodinného podniku je podmienkou registrácie rodinného podniku, nie evidencie rodinného podniku. O rozdieloch v evidovaní a registrovaní rodinných podnikov si prečítajte článok Evidovaný a registrovaný rodinný podnik od 1. 7. 2023.

Príklad na povinné zriadenie rady rodinného podniku:

Manželia Adam a Tereza si v roku 2021 založili firmu KM s.r.o., ktorá vykonáva hospodársku činnosť. Obaja sú spoločníkmi a konateľmi (ide o tzv. manželský rodinný podnik). Firma zamestnáva piatich zamestnancov, z ktorých jeden je aj ich syn Ivan. Tento rodinný podnik spĺňa podľa novely zákonné definičné znaky rodinného podniku a chcel by získať štatút registrovaného rodinného podniku. Za týmto účelom si musí zriadiť radu rodinného podniku, ktorej členmi budú manželia a ich syn. V júli 2023 podajú Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR žiadosť na registráciu.  

Rodinné rady existovali aj pred novelou

Rodinné podniky si už pred účinnosťou novely bežne vytvárali tzv. rodinné rady, na ktorých riešili citlivé témy (napr. fungovanie či smerovanie firmy). Nešlo ale o orgán, ktorý by bol legislatívne upravený, preto si každý rodinný podnik nastavil pravidlá fungovania svojej rodinnej rady samostatne (napr. počet jej členov, právomoci, atď.). 

Prečítajte si tiež

Pokiaľ mala rodinná firma zriadenú rodinnú radu ešte pred účinnosťou novely (pred 1. 7. 2023) a po jej účinnosti (po 1. 7. 2023) nemá záujem sa registrovať ako rodinný podnik (t. j. získať štatút registrovaného rodinného podniku), nemusí nič ohľadne svojej rodinnej rady meniť, t. j. prispôsobovať ju zákonným požiadavkám (napr. počet jej členov).

Ak naopak rodinná firma mala zriadenú rodinnú radu ešte pred účinnosťou novely (pred 1. 7. 2023) a po jej účinnosti (po 1. 7. 2023) má záujem sa registrovať ako rodinný podnik (t. j. chce získať štatút registrovaného rodinného podniku), bude musieť svoju rodinnú radu prispôsobiť zákonným požiadavkám rady rodinného podniku v zmysle novely.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky