Rodinné podnikanie slovenská legislatíva osobitne nedefinuje

Rodinné podniky predstavujú v ekonomicky vyspelých krajinách významnú skupinu podnikateľských subjektov s nezanedbateľným prínosom pri tvorbe HDP. Pôsobia už aj na Slovensku, aj keď ich naša legislatíva zatiaľ osobitne nedefinuje.

Potenciál rodinného podnikania je nevyčerpateľný priamo z jeho podstaty. Kým bude v trhovom prostredí existovať rodina a právo na slobodnú ekonomickú činnosť, bude existovať aj rodinné podnikanie. Ako rodinné firmy začínali značky ako McDonald´s, IKEA, Nutella, Bosch, Dolce & Gabbana, Versace, alebo aj slovenská Pizza Mizza. Medzi svetovými gigantmi je možné menovať ďalšie významné úspešné rodinné podniky, napr. Baťa, Henkel, C&A, alebo pivovarnícku skupinu Anheuser-Bush. Na Slovensku sa úspešne rozvíjajú napr. rodinné značky Lunter alebo Minit (pôvodne Fornetti), ktorá už expanduje aj na zahraničné trhy.

Špecifiká rodinného podniku

Špecifiká rodinné podniku nespočívajú iba v osobitosti a formalizácii právnych úprav (ktoré na Slovensku nemáme), ale najmä vo vzájomnom pôsobení podnikania a rodiny. Rodinné podniky sú známe svojou jedinečnou atmosférou, v ktorej dochádza k interakcii medzi tvrdou podnikateľskou klímou a citovými rodinnými vzťahmi. Keďže v rodinnom podniku dochádza spravidla k spolupráci viacerých generácií, je ťažké rozlíšiť a oddeliť vzťahy, ktoré sú medzi príslušníkmi rodiny v práci profesionálne a mimo práce neformálne a emocionálne. Úspešnosť rodinných firiem sa pritom v zahraničí neposudzuje iba objemom dosiahnutého zisku, ale skôr počtom generácií, ktoré stavili na odovzdanie podniku. Z tohto aspektu nie je prvotným cieľom rodinného podniku okamžitý profit, ale jeho dlhodobá existencia.

Rodinné podnikanie má najmä týchto 8 špecifických výhod:

  1. motivácia – už samotná skutočnosť, že spoločne podniká viac členov jednej rodiny svedčí o tom, že títo ľudia si rozumejú a sú pre vec výrazne motivovaní. Pozitívna motivácia je inšpiráciou pre dosahovanie lepších výkonov, výsledkov a kvality vo všetkých oblastiach práce a podnikania;
  2. koordinácia a organizácia – rodinní príslušníci (v slušnej rodine) sa prirodzene vzájomne rešpektujú, podporujú a akceptujú neformálne vzťahy a autority, čo vytvára pozitívne predpoklady pre optimálnu prirodzenú koordináciu a neformálnu organizáciu práce bez vzniku vnútorného napätia, rozporov a nedorozumení, tiež možnosť spoločného konsenzuálneho riešenia kritických situácií;
  3. výmena informácií – medzi členmi (normálnej) rodiny je úprimná a priama, bez špekulácií a uplatňovania si vlastných (iných) záujmov, vzájomná komunikácia podporuje kreativitu pri hľadaní nových možností v podnikaní;
  4. ekonomická efektívnosť – pôsobenie predchádzajúcich faktorov pozitívne vplýva aj na dosahovanie vyššej ekonomickej efektívnosti ich podnikania;
  5. optimalizácia nákladov – rodinní príslušníci vo vlastnej firme sa ľahšie dohodnú na optimálnom nastavení dôležitých nákladových položiek (napr. vlastných odmien) tak, aby to bolo prospešné pre rodinnú firmu;
  6. solidarita, vzájomná súdržnosť – v rodinných firmách je celá rodina existenčne závislá od úspešnosti svojho podnikania, prirodzene sa teda vzájomne podporuje a spoločne sa usiluje o dosahovanie čo najlepších výsledkov, pomáha si pri riešení problémov;
  7. medziľudské vzťahy – v rodinných firmách sa tzv. “rodinná atmosféra” a vyššie uvedené výhody spravidla podvedome prenášajú aj na spolupracovníkov, svojim príkladom ich inšpirujú a vytvárajú pozitívnu, priateľskú pracovnú atmosféru;
  8. plánovanie a príprava budúcnosti – rodinné podnikanie umožňuje pripraviť a zabezpečiť perspektívu nasledujúcim generáciám v rodine, strategicky plánovať ich vzdelanie a prípravu na predpokladané pozície vo firme.

Predvídanie a eliminovanie rizík v rodinnom podnikaní

Uvedené výhody sú však výhodami iba v prípade, ak sú vzájomné rodinné vzťahy úprimné a pozitívne. V opačnom prípade sa tieto výhody môžu prejaviť ako riziká a nevýhody. Pretože v živote nastávajú rôzne nepredvídané udalosti je vhodné, aby aj v úspešnej rodinnej firme boli všetky formálne záležitosti medzi členmi rodiny a firmou upravené ako medzi “cudzími” ľuďmi. Najmä zmluvné vzťahy s vonkajšími partnermi (napr. bankami, dodávateľmi, veriteľmi) je potrebné nastaviť tak, aby bolo zabezpečené dostatočné rozdelenie a eliminovanie rizík, aby prípadné problémy neohrozili celé rodinné podnikanie a tým existenciu samotnej rodiny.

Odporúčam preto nastaviť formálnu úpravu vzťahov medzi jednotlivými členmi rodiny, pokiaľ je to možné, ešte pred začiatkom podnikania (napr. zrušenie bezpodielového vlastníctva manželov), prípadne rozložiť riziko podnikania do viacerých samostatných podnikateľských (právnych) subjektov.

S veľkým časovým predstihom treba v rodinnej firme pripravovať nástupníctvo (postúpenie rozhodujúcich pozícií ďalšej generácii), pretože toto je jeden z najrizikovejších momentov jej ďalšej existencie.

Rodinné podnikanie v slovenskej legislatíve

Rodinné firmy generujú vo vyspelej Európe podstatnú časť HDP. Na Slovensku takéto hodnoty zatiaľ nedosahujeme. Rozvoj rodinného podnikania má preto u nás ešte svoje rezervy a predstavuje obrovský nevyužitý potenciál nielen v raste HDP ale aj v tvorbe nových pracovných miest.

Prečítajte si tiež

Napriek tejto skutočnosti a potrebe vyššieho využitia potenciálu rodinného podnikania, slovenská legislatíva nevytvára primerané podmienky alebo zvýhodnenia pre jeho rozvoj. Dokonca ho ani nedefinuje a formálne vlastne nepozná.

Podľa môjho názoru by bolo potrebné legislatívne ustanoviť definíciu rodinného podnikania a následne primerane upraviť právne predpisy v oblasti dedičského práva, či vytvoriť prostredie pre zvýšenie flexibility podmienok pri stanovení nástupníctva, aj pri realizácii bezpodielového vlastníctva manželov.

V oblasti živnostenského podnikania bude napr. potrebné rozšíriť podmienky, osoby a termíny, ktoré umožnia pokračovať v podnikaní zosnulého podnikateľa na základe existujúceho živnostenského oprávnenia o ďalšie osoby v zmysle definície rodinného podnikania.

Prečítajte si tiež

Praktické by bolo aj rozšírenie okruhu osôb, ktoré môžu byť v rodinnej firme zodpovedným zástupcom bez pracovného pomeru na širší okruh rodinných príslušníkov a tiež širšie vymedzenie osôb - rodinných príslušníkov, ktorých práca bez pracovného pomeru by nebola v rodinnej firme nelegálna.

Článok pokračuje pod reklamou

Franchising v rodinnom podnikaní

Franchising rodinné podnikanie jednoznačne preferuje. Poskytovatelia franchisingových licencií a konceptov uprednostňujú v kritériách pre svojich franchisantov rodinné firmy alebo franchisanta ako fyzickú osobu a jeho spoločné podnikanie s rodinnými príslušníkmi. Všeobecne sa prijíma názor že pokiaľ je franchisingovým partnerom rodinná firma, vytvára to vo franchisingovej sieti predpoklad na naplnenie výhod, ktoré uvádzam v predchádzajúcich častiach tohto článku.

Rodinná firma v pozícii franchisanta zvyšuje pravdepodobnosť stability a solídnosti v partnerskom vzťahu medzi poskytovateľom a užívateľom franchisingovej licencie.

Ďalším dobrým dôvodom pre franchisora je existenčná závislosť celej rodiny na úspešnosti franchisingovej prevádzky a z toho plynúca prirodzená profesionálna motivácia, ktorá v štandardných zamestnaneckých vzťahoch nie je samozrejmá. Majiteľ prevádzky so svojou rodinou dokáže často vytvoriť užší a osobnejší kontakt a trvalejšie vzájomné vzťahy aj so zákazníkmi, čím si vytvára okruh svojich stálych návštevníkov. Rodinná atmosféra podniku sa tak prenáša aj na hostí. Ako príklad z konkrétnej praxe môžem uviesť, že napr. vo franchisingovom koncepte Pizza Mizza v manuáloch pre stanovenie podmienok a kritérií na franchisanta sa jednoznačne preferuje pozícia franchisanta ako fyzickej osoby a jeho spoločné podnikanie s rodinnými príslušníkmi. V súčasnosti dve franchisingové prevádzky siete Pizza Mizza sú tzv. rodinné firmy. Podobná situácia je však aj v prevádzkach mnohých ďalších franchisingových reťazcov na Slovensku.

Podpora a financovanie rodinného podnikania

Rodinné podnikanie je osobitnou formou efektívneho podnikania, ktoré je užitočné pre občanov aj ekonomiku štátu. Preto v záujme jeho rozvoja a podpory je potrebné komplexné definovanie rodinného podnikania zákonnou úpravou a jeho implementácia do legislatívy primeraným doplnením jestvujúcich právnych inštitútov, tiež vytvorením zaujímavejších podmienok na jeho financovanie.

Pokiaľ sa vytvorí osobitný priaznivý legislatívny rámec pre rodinné podnikanie, finančným inštitúciám sa vytvoria formálne podmienky pre nastavenie výhodnejších podmienok financovania rodinných podnikov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Podnikanie vo dvojici: keď sa zo životných partnerov stanú partneri aj v biznise

Inšpiratívne príklady z praxe, kedy rozhodnutie podnikať s partnerom/partnerkou či manželom/manželkou bolo tým správnym.

Registrácia a evidencia rodinných podnikov očami odborníkov

Čo podnikajúcim rodinám prináša začlenenie rodinných firiem do zákona o sociálnej ekonomike? Má zmysel registrovať či evidovať rodinnú firmu?

Ako založiť rodinný podnik od 1. 7. 2023

Čo je rodinný podnik, kto a ako ho môže založiť a aké sú povinnosti rodinnej firmy? Odpovede na časté otázky o legislatívnych novinkách pre podnikajúce rodiny.

Dedenie majetku podnikateľa – praktické prípady

Kto dedí majetok podnikateľa a čo, ak sú dedičmi maloleté deti? Príklady situácií, ktoré môžu v súvislosti s dedením nastať po smrti podnikateľa.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky