Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.

Problém vyriešil tak, že vytvoril marketingový odbytový systém výrobkov značky Singer, v ktorom ponúkol obchodným partnerom exkluzívne licencie na predaj svojich výrobkov. Ušetril tak náklady na zriaďovanie predajní a zároveň získal motivovaných obchodných partnerov, u ktorých odmena predstavovalo dohodnuté percento z realizovaného obratu. Súčasne z poplatkov za predané licencie zafinancoval rozšírenie výroby. Použil tak v praxi základný princíp moderného franchisingu, v ktorom franchisee (užívateľ franchisingovej licencie) podniká vo vlastnom podniku, na vlastný účet a vlastné riziko a využíva pri tom know-how, produkt a značku poskytovateľa licencie. Motivácia franchisee na maximalizáciu obratu je prirodzená, pričom licenčný (franchisingový) poplatok je viazaný na realizovanú výšku obratu, čo, samozrejme, poskytovateľovi licencie vyhovuje.

Franchisingový model podnikania sa v USA začal masovo využívať v päťdesiatych rokoch minulého storočia, keď spoločnosť General Motors zaviedla predaj áut prostredníctvom franchisingových partnerov. Nasledovalo ju množstvo menších firiem, čo úspešne expandovali s franchisingom. V roku 1960 bola založená Medzinárodná franchisingová asociácia (IFA), ktorá formalizovala základné princípy franchisingu ako metódy podnikania a vymedzila tak serióznych poskytovateľov franchisingových licencií od rôznych pochybných operátorov.

Globalizácia franchisingu sa spája so značkou McDonald´s

Úspešný príbeh značky McDonald´s sa začal v roku 1955, keď podnik od pôvodných zakladateľov bratov McDonaldovcov prevzal Ray Croc a na expanziu siete využil franchising. Franchising sa neskôr výborne osvedčil aj pri globalizácii biznisu spoločnosti McDonald´s do rôznych častí sveta. V roku 2004 mala firma v 122 krajinách už vyše 30-tisíc reštaurácií a obslúžila okolo 51 miliónov zákazníkov denne.

Globálne využívanie franchisingu vo všeobecnosti významne ovplyvnilo rozvoj jeho obsahu, princípov a nástrojov, tiež spôsobov a možností jeho aplikácie. Franchisingový koncept McDonald´s je však typický fenomén, ktorý takýmto vývojom prešiel a na ktorom je možné popísať a zovšeobecniť vývoj franchisingu od jeho základných princípov až po súčasné spôsoby využitia.

Základným predpokladom pre úspech franchisingového konceptu je atraktívny produkt a jeho dostatočný odbytový potenciál. Bratia McDonaldovci "vynálezom" chutného burgeru BigMac, spôsobom jeho výroby a predaja vystihli vtedajší dopyt na trhu po rýchlom a lacnom stravovaní.

Optimálnou organizáciou výroby a obsluhy dosiahli nielen krátky čas čakania zákazníka, ale aj minimalizáciu výrobných nákladov. Technologická vyspelosť a zjednodušenie pracovných úkonov umožnili relatívne nízke požiadavky na kvalifikáciu personálu, a teda tým aj nižšie personálne náklady.

Centrálne zabezpečovanie nákupu znižovalo rastom počtu prevádzok vstupné náklady a umožnilo ponúknuť predajnú cenu pod úrovňou konkurencie. Dodávateľský systém sa priebežne optimalizoval. Obrovský objem produkcie v celom reťazci umožnil centralizovať výrobu rozhodujúcich vstupných komponentov (polotovarov), ktoré boli frachisee povinný odoberať za dohodnuté avšak primerané ceny, do vlastných prevádzok. Výroba polotovarov patrila spoločnosti poskytovateľa a poskytla jej ďalší príjem okrem franchisingových a licenčných poplatkov.

Vizuály, dispozičné riešenia, technologické a interiérové vybavenie prevádzok bolo pre celú sieť štandardizované a zabezpečované centrálne poskytovateľom licencie, ktorý mal z toho maržu.

Výber lokality a pozemku pre nové prevádzky zabezpečoval poskytovateľ licencie, pričom spravidla pozemok zakúpil a prenajal ho franchisee. Takýto spôsob franchisingového obchodného vzťahu mu garantoval, že franchisingová prevádzka bude môcť ďalej fungovať, aj keby franchisee z akéhokoľvek dôvodu "odskočil". Nájomné predstavovalo ďalší nezanedbateľný príjem pre poskytovateľa.

Článok pokračuje pod reklamou

Glogalizácia franchisingového podnikania vytvorila masterfranchising

V dôsledku globalizácie svetového biznisu začiatkom 60-tych rokov 20-teho storočia (okrem tzv. ost-bloku) viaceré silné franchisingové značky a ich reťazce prekročili hranice štátov svojho pôvodu a expandovali do rôznych iných krajín. Vznikla potreba vytvoriť a nastaviť systém kontroly a riadenia prevádzky franchisingovej siete pre nové podmienky a možnosti.

Každá franchisingová centrála je reálne schopná optimálne riadiť a zabezpečovať prevádzku na teritóriu iba do určitej veľkosti a s určitým počtom prevádzok. V prípade rozšírenia pôsobnosti franchisingovej siete do inej krajiny vznikajú komplikácie súvisiace s rečovou, komunikačnou, legislatívnou, organizačnou aj logistickou bariérou (v tom čase ešte neboli vymoženosti európskeho voľného trhu).

Expandujúce franchisingové systémy svoj globálny rozvoj riešili jednak spôsobom, že v nových záujmových štátoch alebo regiónoch založili vlastnú pobočku svojej centrály (dcérsku firmu), ktorá prevzala a vykonávala funkcie franchisingovej centrály vo vymedzenej oblasti a riadila tam vlastné aj franchisingové prevádzky.

Lacnejším spôsobom realizácie expanzie franchisingového reťazca na nový trh je poskytnutie masterfranchisingovej licencie vhodnému podnikateľskému subjektu, ktorý bude povinný vytvoriť a riadiť sieť prevádzok na zmluvne vymedzenom teritóriu. Tento spôsob však má svoje riziká. Kritériá na masterfranchisanta sú totiž štruktúrované a viazané na pomerne dlhé obdobie platnosti zmluvných podmienok. Splnenie všetkých dôležitých vlastností záujemcu nemusí byť v plnom rozsahu identifikované pri výberovom konaní. Nedôsledný postup pri výbere alebo nové okolnosti počas doby platnosti zmluvných podmienok môžu spôsobiť, že prevádzkovateľ masterfrachisingu po čase svoju úlohu a podmienky expanzie nezvládne. Tým však vznikne problém nielen pre prevádzkovateľa, ale aj pre poskytovateľa licencie a samotnú značku. Okrem finančných strát utrpí na predmetnom trhu aj jej imidž, čo ovplyvní ďalšie možnosti jej rozvoja. Eliminovať toto riziko je možné vytvorením spoločného podniku poskytovateľa franchisingovej licencie a master-franchisanta, v rámci ktorého má poskytovateľ konceptu možnosť priebežnej kontroly a súčinnosti pri manažovaní rozvoja a prevádzky franchisingovej siete v teritóriu pôsobnosti master-franchisanta.

Zároveň však treba konštatovať, že v prípade takéhoto spôsobu aplikácie franchisingového konceptu na nový trh, nemusí byť problém iba v pôsobení masterfranchisanta alebo jednotlivých franchisee. Z praktického pôsobenia globálnych alebo nadnárodných značiek na Slovensku je možné identifikovať problém aj na strane niektorých zahraničných poskytovateľov franchisingových licencií, ktorí neboli ochotní alebo schopní prispôsobiť, upraviť alebo nastaviť parametre svojho konceptu na podmienky nášho trhu.

Existuje však aj možnosť, že niektorý regionálny trh je natoľko špecifický, že pre určité koncepty nie je vhodný. Napríklad je príliš malý alebo nemá v danom segmente alebo sortimente potrebný odbytový potenciál. Môže ísť o množstvo rôznych faktorov, ktoré si vyžadujú komplexnú analýzu a vyhodnotenie. A pomýliť sa môžu aj renomované a skúsené značky. Na Slovensku po nejakom čase pôsobenia skončili z rôznych dôvodov napríklad Max&Spencer, Baumax, prvýkrát Burger King aj Pizza Hut a v rozvoji prevádzok stagnuje KFC. Uvidíme ako zvládnu reparát.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Uvedie Coca-Cola na Slovensko značku Costa Coffee?

Pohár so značkou Costa Coffee v zaranžovanej fotografii vedľa plechovky klasickej Coca-Coly, sa objavila vo svetových médiách koncom augusta. Symbolizuje dohodu o kúpe spoločnosti Costa Limited, ktorú kúpi Coca-Cola od jej materskej spoločnosti Whitbread Limited a zaplatí za ňu 5,1 miliardy dolárov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky