Metodika tvorby franchisingového balíka – franchisingové manuály

Marketingový a metodický manuál, prevádzkový manuál a interný manuál franchisora sú tri základné časti metodiky tvorby franchisingových konceptov FRANCHISING made in Slovakia.

Všeobecná metodika FRANCHISING made in Slovakia pre tvorbu a aplikáciu franchisingového konceptu obsahuje tri moduly franchisingových manuálov, ktoré sú základnou súčasťou franchisingového balíka:

Modul 1: Marketingový a metodický manuál

Modul 2: Prevádzkový manuál

Modul 3: Interný manuál franchisora

Postupnosť tvorby modulov a uvedenia jednotlivých kapitol v moduloch je uvedená v takom poradí, v akom sa táto dokumentácia môže použiť pri jednaní a následnom zazmluvnení budúceho franchisee. Obsah jednotlivých manuálov v tejto metodike je všeobecný a rámcový. Pri tvorbe franchisingového balíka konkrétneho franchisingového konceptu je potrebné texty prispôsobiť, upraviť a prípadne doplniť podľa podmienok daného konceptu.

Marketingový a metodický franchisingový manuál

Hlavným účelom marketingového a metodického manuálu ako súčasti franchisingového balíka je poslúžiť budúcemu užívateľovi franchisingovej licencie ako vstupný prierezový informačný materiál o princípoch a pravidlách franchisingového podnikania a najmä o konkrétnom franchisingovom koncepte.

Franchisingová licencia (franšíza) je produkt, ktorý franchisor poskytuje franchisantovi (franchisee).

Každý rozumný záujemca o konkrétnu franchisingovú licenciu si kúpi iba taký produkt (franšízu) o ktorom je presvedčený že je kvalitný a že jeho hodnota je primeraná jeho cene. Úlohou marketingového a metodického manuálu je poskytnúť pre budúceho franchisee dostatok relevantných informácií (podrobný popis) a oficiálnu formálnu dokumentáciu o tom, že predmetná franšíza ktorú kupuje je kvalitný ekonomicky efektívny biznis a jeho hodnota je primeraná cene. Obsahuje preto nielen popis predmetného know-how, ale aj ekonomický model pilotnej prevádzky, výkaz jej skutočných hospodárskych výsledkov, tiež štruktúru aj kvantifikáciu franchisingových a licenčných poplatkov.

Franchisingová licencia je zároveň obchodný zmluvný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom franchisingového konceptu.

V Marketingovom a metodickom manuáli sú tiež uvedené aj ostatné rámcové obchodné podmienky medzi poskytovateľom a užívateľom franšízy, napr. práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán. Musia byť nastavené primerane tak, aby ustanovené práva a povinnosti a najmä rozdelenie vytvoreného zisku zo zhodnotenia finálneho produktu (alebo služby) vyhovovalo poskytovateľovi aj užívateľovi franšízy.

 

Obsah marketingového a metodického manuálu možno rozdeliť do troch častí:

  1. edukačnej,
  2. marketingovej a
  3. metodickej.

Kapitoly edukačnej časti manuálu obsahujú základné pojmy, princípy a definície, znalosť ktorých je potrebná pri praktickom podnikaní vo franchisingu. Stručne popisujú aj všeobecné výhody, možnosti a podmienky použitia franchisingu v praxi. Dôležitá je časť, ktorá sa venuje praktickej aplikácii a ochrane duševného vlastníctva vo franchisingu (napr. registrácii ochrannej známky a formálnemu spôsobu jej poskytnutia franchisee).

Poznámka: Franchising je štandardné podnikanie, preto táto metodika predpokladá, že franchisee - ako samostatný podnikateľ má dostatočné znalosti zo všeobecnej legislatívy podnikania, najmä obchodného zákonníka, daňových a účtovných predpisov (prípadne si ich naštuduje z pôvodných zdrojov). Z uvedeného dôvodu do manuálov neprepisujeme všeobecné texty z učebníc, vyhlášok a odborných článkov z rôznych oblastí podnikania, uvádzame iba špecifiká súvisiace s franchisingom (nesnažíme sa vzbudiť ilúziu, že čím má franchisingová dokumentácia viac strán, tým má väčšiu hodnotu).

Kapitoly marketingovej časti manuálu sa venujú najmä prezentácii predmetného konceptu, jeho charakteristike a firemnej kultúre. V úvodnej časti odporúčame uviesť predstavenie zakladateľov (majiteľov) značky, tiež príbeh vzniku značky a prvej prevádzky. Pre odbornú verejnosť môže byť zaujímavý napr. aj výklad významu a grafiky loga.

V tejto časti je dôležité uviesť charakteristiku výstupov (produktov) franchisingových prevádzok, tiež zásady firemnej filozofie daného konceptu. Franchisingové partnerstvo je spravidla dlhodobý obchodný vzťah, preto je vhodné naznačiť aj víziu rozvoja konceptu (franchisngovej siete) a jeho know-how do budúcnosti, so zvýraznením udržania stability pôvodných základných hodnôt.

Marketing je významným nástrojom franchisingového podnikania a uplatňuje sa počas celej doby realizácie franchisingového konceptu.

Marketingový manuál má obsahovať aj popis konkrétnej aplikácie public relation pri realizácii výstupov konceptu, tiež zásady internej aj externej obchodnej komunikácie a celkovú marketingovú stratégiu konceptu.

Rozsahovo najrozsiahlejšia kapitola prvého modulu manuálu je metodická časť.

Franchisingová sieť a v nej jednotlivé prevádzky vytvárajú organizačný systém. V metodickej časti prvého modulu je uvedená organizačná štruktúra reťazca, franchisingovej centrály a pilotnej prevádzky. Konkrétne sú opísané kompetenčné pravidlá medzi franchisorom a franchisee (franchisingovej centrály a franchisingovej prevádzky).

Článok pokračuje pod reklamou

Podnikanie je o peniazoch a vytváraní zisku. Ekonomickú efektívnosť predmetného biznisu (know-how) poskytovateľ konceptu dokumentuje v metodickej časti skutočným ekonomickým modelom pilotnej prevádzky a jej pozitívnymi hospodárskymi výsledkami. Tieto hodnoty poslúžia aj na stanovenie výšky primeraných franchisingových a licenčných poplatkov. Skutočné náklady pilotnej prevádzky využije franchisee pri zostavení konkrétneho biznis plánu svojej novej franchisingovej prevádzky, pričom dôležité je objektívne overenie reálnosti jej predpokladaných ekonomických ukazovateľov, najmä obratu.

V metodickej časti sa uvádza aj postup pri zriadení novej franchisingovej prevádzky. Táto kapitola obsahuje kritériá na jej lokalizáciu, model financovania, vzorový návrh vizuálu a dispozičného riešenia, zoznam potrebných dokladov, súhlasov a povolení, postup organizácie stavebnej realizácie a uvedenia do prevádzky a v neposlednom rade jej personálnu a prevádzkovú prípravu.

V kapitole o účtovníctve táto metodika uvádza iba základné zásady a v praxi používané účtovné a daňové výkazy. Aj v tomto prípade sa predpokladá, že franchisee ako samostatný podnikateľ má v tejto oblasti dostatočné znalosti, prípadne má zdatného účtovníka alebo si zabezpečuje vedenie účtovníctva u odbornej externej firmy. Podrobnejšie sa ale uvedie popis pokladničného a informačného systému, ktorý bude franchisingová prevádzka v rámci siete využívať.

V metodickom manuáli nie je konkrétne popísané prevádzkové know-how daného konceptu ale iba členenie prevádzkovej dokumentácie (jednotlivých prevádzkových manuálov) a predpis na ich používanie. Zvýrazňuje sa tu obsah a význam Corporate Identity manuálu a pravidlá vzájomnej komunikácie franchisor - franchisee. Jednotlivé prevádzkové manuály obsahuje samostatný II. modul franchisgového balíka (popíšeme ho v nasledujúcom článku), v metodickom manuáli sa uvádza iba ich zoznam.

Konkrétne texty zmluvnej dokumentácie predmetného franchisingového konceptu obsahuje III. modul tejto metodiky - Interný manuál franchisora (vrátane návrhu textu franchisingovej a licenčnej zmluvy). V metodickom manuáli (v II. module franchisingového balíka) sú iba vyšpecifikované a popísané zmluvné dokumenty, ktoré sa použijú pri realizácii zmluvného vzťahu franchisor - franchisee.

Pri tvorbe a aplikácii franchisingového balíka (vášho konkrétneho franchisingového konceptu) podľa našej metodiky FRANCHISING made in Slovakia sme pripravení poskytnúť konzultácie a poradenstvo.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky