Metodika tvorby franchisingového balíka - Interný manuál franchisora

Podľa metodiky FRANCHISING made in Slovakia sú vzory zmluvnej dokumentácie franchisingového konceptu súčasťou Interného manuálu franchisora. Obsahuje všeobecné vzory zmlúv, ktoré používa franchisor pri zazmluvňovaní franchisee.

Uvedené zmluvné dokumenty franchisingového konceptu ustanovujú pre franchisee podmienky, právo a zároveň povinnosť používať licencovanú ochrannú známku a know-how konceptu uvedené v Metodickom a Prevádzkovom manuáli franchisingového balíka. Ich text a niektoré ustanovenia je potrebné pri praktickom použití upraviť a doplniť jednak podľa špecifických podmienok konkrétnej franchisingovej prevádzky a tiež v zmysle podmienok dohody, ktorá sa dojedná s budúcim franchisee. Základné štandardy konceptu sa však upraviť ani zmeniť nemôžu.

Zmluva o zachovaní obchodného tajomstva

Ak zoradíme zmluvnú dokumentáciu chronologicky, teda v takom poradí v akej sa jednotlivé zmluvy postupne uzatvárajú, prvá sa uzatvára Zmluva o zachovaní obchodného tajomstva (Zmluva o mlčanlivosti). V čase, keď vybraný záujemca o kúpu franchisingovej licencie osloví poskytovateľa s dopytom na podmienky jej poskytnutia (predaja), poskytovateľ mu dáva k dispozícii súbor informácií o svojom koncepte v takom rozsahu, ktorý záujemcu dostatočne oboznámi o jeho predmete a ekonomických parametroch.

Mnohé údaje sú dôverné a sú súčasťou obchodného tajomstva, preto je potrebné zabezpečiť aby ich záujemca nevyužil vo svoj prospech (bez predchádzajúceho zakúpenia licencie) alebo neposkytol tretím osobám. Zmluva o zachovaní obchodného tajomstva vymedzuje podmienky ochrany týchto informácií a údajov. Obsahuje aj sankcie za ich porušenie ktoré sú často pomerne vysoké, majú ale predovšetkým preventívny účinok.

Zmluva o budúcej franchisingovej zmluve

V prípade že sa poskytovateľ franchisingového konceptu (franchisor) a kupujúci - budúci užívateľ franchisingovej licencie (franchisee) dohodnú na podmienkach budúceho obchodného vzťahu, uzatvoria Zmluvu o budúcej franchisingovej zmluve.

Táto zmluva poskytuje obidvom stranám garanciu, že za dohodnutých podmienok bude uzatvorená Franchisingová zmluva a špecifikuje jej podstatné náležitosti (vrátane poplatkov), prípadne obsahuje jej úplné znenie. Zmluva o budúcej franchisingovej zmluve nielen podporuje zásadu „poctivého obchodného styku“ podľa § 265 Obchodného zákonníka, ale má aj praktický význam. Umožňuje franchisee súčasne uzatvoriť Zmluvu o (budúcom) nájme na priestory alebo na objekt budúcej franchisigovej prevádzky.

Začiatok účinnosti Franchisingovej zmluvy sa nastavuje až k termínu otvorenia prevádzky, pretože platenie franchisingových poplatkov je viazané na jej reálne hospodárske výsledky (tržby). Obdobie medzi podpísaním Zmluvy o budúcej franchisingovej zmluve a termínom otvorenia sa využíva na vecnú (stavebnú) prípravu franchisingovej prevádzky a školenie franchisee i jeho pracovníkov.

Licenčná zmluva

Podľa § 508 Obchodného zákonníka ustanovuje licenčná zmluva podmienky, na základe ktorých poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi právo a zároveň povinnosť používať predmet priemyselného vlastníctva (registrovanú ochrannú známku, logo) v dohodnutom rozsahu a na dohodnutom území.

Na platné uzavretie licenčnej zmluvy podľa § 508 Obchodného zákonníka treba dodržať písomnú formu. V prípade ochranných známok je účinnosť licenčnej zmluvy viazaná na registráciu tejto zmluvy v osobitnom registri Úradu priemyselného vlastníctva SR (§ 509 ods. 1 OZ). Obchodný zákonník sa v § 511 zaoberá aj právom udeľovať licenciu tretej osobe, podľa ktorého poskytovateľ licencie môže udeliť aj tretím osobám licenciu týkajúcu sa rovnakého predmetu priemyselných práv. V takomto prípade ide o licenciu nevýhradnú. Licenčná zmluva nadobúda účinnosť (aj voči tretím osobám) až dňom jej zápisu do registra. Vzhľadom na povinnosť registrácie Licenčnej zmluvy je vhodné, aby Licenčná a Franchisingová zmluva boli uzatvorené osobitne, teda ako dva samostatné právne akty, pričom text Licenčnej zmluvy (jej ustanovenia) možno včleniť do znenia Franchisingovej zmluvy. Povinnosť registrovať Franchisingovú zmluvu nie je ustanovená.

Franchisingová zmluva

Najdôležitejším právnym dokumentom vo vzťahu medzi franchisorom a franchisee je Franchisingová zmluva. Zakladá zmluvný obchodný vzťah medzi poskytovateľom a užívateľom franchisingovej licencie, teda medzi dvomi autonómnymi právnymi podnikateľskými subjektmi, ktoré podnikajú pod vlastným menom, na vlastný účet a na vlastné riziko, pričom franchisee pri svojom podnikaní používa značku (logo) a know-how franchisora. Ustanovujú sa v nej podmienky obchodného vzťahu, najmä práva a povinnosti obidvoch zmluvných strán, vrátane franchisingových poplatkov. Konkrétne nastavenie týchto vzťahov je výsledkom ich vzájomnej dohody. Návrh zmluvy predkladá franchisor, franchisant sa môže slobodne rozhodnúť či ho prijme, prípadne požiada o primeranú úpravu. Minimálny rozsah podmienok a ustanovení, ktoré má Franchisingová zmluva obsahovať je uvedený v európskom Etickom kódexe franchisingu, ich akceptácia je povinná pre členov Európskej franchisingovej federácie a teda aj pre Slovenskú franchisingovú asociáciu a jej riadnych členov.

Článok pokračuje pod reklamou

Poskytovanie franchisingovej licencie je bežné podnikanie. Franchisingové poplatky sú cenou za poskytnutie know-how franchisingového konceptu, sú oprávnenými výnosmi poskytovateľa licencie (franchisora). Slúžia predovšetkým na úhradu nákladov, ktoré poskytovateľ licencie vynakladá na prevádzku a rozvoj celej franchisingovej siete. Franchisor z nich financuje všetky náklady súvisiace so všestrannou podporou franchisee a s prevádzkovou činnosťou franchisingovej centrály, centrálneho riadenia, logistiky a kontroly. Zahrnuté sú v nich aj náklady na školenia a tréningy franchisee, marketing a reklamné kampane.

Najcitlivejšou kapitolou Franchisingovej zmluvy je ustanovenie franchisingových poplatkov. Štruktúru franchisingových licenčných poplatkov vytvára a nastavuje poskytovateľ franchisingovej licencie v závislosti od náročnosti prípravy (tvorby) konceptu, charakteru prevádzky, nákladovosti a ziskovosti daného biznisu a bonity predmetnej ochrannej známky na trhu. Výška nominálnych hodnôt franchisingových poplatkov je v jednotlivých prípadoch, v rôznych segmentoch podnikania rôzna. Ich celková súhrnná suma pre konkrétneho užívateľa franchisingového konceptu by však mala byť primeraná ekonomickej efektívnosti daného podnikania. O výške a štruktúre franchisingových poplatkov poskytovateľ konceptu spravidla nie je pripravený vyjednávať, aj keď nemusia byť pre všetkých franchisee v celej sieti rovnaké a môžu (dočasne) zohľadniť konkrétne lokálne podmienky niektorej franchisingovej prevádzky. V prípade novootvorenej franchisingovej prevádzky sa môžu napr. nastaviť tak, aby kopírovali nábehovú krivku vývoja jej ekonomických ukazovateľov a hospodárskych výsledkov.

Príklad štruktúry franchisingových poplatkov: vstupný (jednorázový) franchisingový poplatok, licenčný poplatok (paušálny alebo pomerný), priebežné franchisingové poplatky (paušálne alebo pomerné - napr. ako % z obratu), príspevok na centrálny marketing poskytovateľa (podľa dohody).

Konkrétna výška franchisingových a licenčných poplatkov je spravidla dôverná a tvorí súčasť obchodného tajomstva medzi poskytovateľom a prijímateľom franchisingu. Avšak iba primerané a spravodlivé nastavenie výšky poplatkov vytvorí predpoklad na dlhodobú bezproblémovú serióznu partnerskú spoluprácu medzi franchisorom a franchisee.

Poznámka: Metodika FRANCHISING servis obsahuje aj podrobný všeobecný dotazník franchisora pre záujemcov o franchisingovú licenciu, ktorú poskytujeme v rámci komplexného poradenstva pri tvorbe franchisingového balíka.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Znakovanie si zamilovala, dnes vedie franšízu Baby Signs® na Slovensku

Anna Beňadiková počas materskej zistila, že so svojím dieťaťom môže komunikovať skôr ako začne rozprávať, a to použitím jednoduchých gest. Metódu znakovania si obľúbila natoľko, že vedie slovenskú pobočku americkej značky Baby Signs®. Ako sa projektová manažérka v oblasti IT dostala k vedeniu kurzov pre deti a ich rodičov?

Franchising od McDonald's: Svetová značka ponúka Slovákom svoje prevádzky

McDonald´s hľadá na Slovensku franchisingových partnerov pre svoje existujúce aj nové reštaurácie. Unikátna príležitosť pre tých, ktorí chcú podnikať so svetovou značkou.

Gastronómia na rázcestí – akým problémom čelila v minulosti a dnes

Moderná gastronómia sa definuje ako teória kuchárskeho umenia prihliadajúca na zásady správnej výživy človeka. V širšom význame sa ale v praxi pojem gastronómia často používa aj na všeobecné pomenovanie pohostinských služieb a súvisiacich podnikateľských aktivít.

Ako ovplyvnila globalizácia vývoj franchisingu

Históriu moderného franchisingu začal písať americký výrobca šijacích strojov Isaac Singer v roku 1850. Jeho nápad sa z dnešného pohľadu javí ako "z núdze cnosť". Potreboval totiž v tom čase kapitál na financovanie rozšírenia výroby a tiež na to nadväzujúci rozvoj systému distribúcie svojich výrobkov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky