Odovzdanie rodinnej firmy nasledovníkom na Slovensku

Odovzdanie rodinnej firmy nasledovníkom na Slovensku
Zdroj: Rawpixel.com
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Aké možnosti existujú a v čom sú rozdiely medzi odovzdaním rodinnej živnosti a s.r.o.-čky? Ako rieši odovzdanie rodinnej firmy slovenská legislatíva?

Odovzdanie rodinnej firmy deťom je zložitý proces, pozostávajúci z viacerých úkonov či už právnych, daňových, ale výrazne sa dotýka aj vzťahov a emócií. Podnikom sa podľa Obchodného zákonníka rozumie súbor hmotných, ale aj osobných a nehmotných zložiek podnikania. K podniku patria predmety, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú tomuto účelu slúžiť. Uvedené zložky sú predmetom odovzdávacieho procesu, v ktorom nasledovníci preberajú rodinný podnik od zakladateľov.

Pod odovzdaním rodinného podniku sa rozumie prevod vlastníctva podniku na inú osobu alebo obchodnú spoločnosť, pričom týmto prevodom sa zabezpečí ďalšia existencia podniku a pokračovanie obchodnej činnosti podniku. Prevod vlastníctva v rodinnom podniku taktiež úzko súvisí s prevodom vedúcej funkcie. Odovzdanie podniku je možné uskutočniť v rámci rodiny ako generačnú výmenu. Každá z právnych foriem podnikania však má svoje osobitosti, pričom aj ich odovzdanie so sebou nesie určité špecifiká.

V článku približujeme:

 • Aké má podnikateľ možnosti odovzdania rodinnej firmy, ak podnikal formou živnosti?
 • Aké má podnikateľ možnosti odovzdania firmy, ak ide o s.r.o.?
 • Čo v prípade, ak má zakladateľ podniku viacerých potomkov a čo ak nemá žiadneho?
 • Mal by podnikateľ riešiť odovzdanie rodinnej firmy už počas života alebo má takéto rozhodnutie nechať na dedičov?

Odovzdanie rodinnej živnosti

Slovenská právna úprava neumožňuje odovzdanie živnosti ako takej zo živnostníka na inú osobu, ani v prípade, ak ide o rodinného príslušníka. Uvedené obmedzenie vychádza z toho, že živnostenské oprávnenie sa považuje za subjektívne právo, viažuce sa na konkrétnu osobu, pričom táto osoba pre jeho udelenie splnila zákonom požadované podmienky. Dosiahnuť prevod živnosti na inú osobu alebo iného člena rodiny je možné aj predajom celej živnosti prostredníctvom zmluvy o predaji podniku. Podmienkou predaja živnosti je, aby nadobúdateľ, teda v rodinných podnikoch potomok, disponoval živnostenským oprávnením na svoje meno (prípadne na obchodnú spoločnosť, ktorej je vlastníkom).

Ďalšou z možností odovzdania živnosti je vklad podniku fyzickej osoby - podnikateľa do základného imania obchodnej spoločnosti, ktorú založili potomkovia. Predmetným úkonom všetok obchodný majetok, a tiež záväzky fyzickej osoby – podnikateľa, prejdú na obchodnú spoločnosť potomkov. V takomto prípade sa živnostník vkladom stane spoločníkom obchodnej spoločnosti, pričom nadobudne práva (napr. podiel na zisku, možnosť podieľať sa na riadení obchodnej spoločnosti a pod.) a povinnosti spoločníka.

Živnostenský zákon upravuje pravidlá pokračovania v živnosti pri úmrtí fyzickej osoby (živnostníka), pričom umožňuje pokračovať v živnosti dedičom podnikateľa. Ich záujem je však potrebné oznámiť živnostenskému úradu do jedného mesiaca od skončenia konania o dedičstve. Ak však do šiestich mesiacov od skončenia konania o dedičstve dedičia nezískajú vlastné živnostenské oprávnenie, nemôžu ďalej živnosť prevádzkovať. Pozostalý manžel / manželka, ktorý bol / bola spoluvlastníkom majetku používaného na prevádzkovanie živnosti alebo ktorý tento majetok či podiel na ňom nadobudol dedičstvom, môže pokračovať v živnosti aj po uplynutí lehoty šiestich mesiacov na základe živnostenského oprávnenia poručiteľa. Je otázne, koľko podnikateľov, resp. dedičov, o takejto možnosti vie a v praxi ju aj využíva. Navyše, mnohí zvyčajne v prípade záujmu o pokračovanie v podnikaní majú vlastné živnostenské oprávnenie.

Prevod obchodného podielu rodinnej firmy v prípade s. r. o.

V spoločnosti s ručením obmedzeným, najčastejšie sa vyskytujúcej právnej forme obchodnej spoločnosti, možno disponovať s obchodným podielom v zmysle podmienok upravených v zakladateľskej listine alebo v spoločenskej zmluve. V rodinnom podniku je z formálneho hľadiska pomerne jednoduché previesť obchodný podiel medzi členmi rodiny.

Prevod obchodného podielu sa uskutočňuje zmluvou o prevode obchodného podielu za splnenia podmienok, že prevod obchodného podielu spoločenská zmluva dovoľuje a sú splnené formálne náležitosti zmluvy, ktoré upravuje Obchodný zákonník. V zmluve o prevode obchodného podielu medzi členmi rodiny je preferovaná jednoduchosť zmluvných ustanovení, zvyčajne sa obchodný podiel prevádza bezodplatne alebo zákon upravuje aj odplatný prevod. Dôležité je stanoviť dátum účinnosti prevodu obchodného podielu a ak ide o odplatný prevod obchodného podielu, je podstatné určiť výšku kúpnej ceny a dátum splatnosti. Podiely v obchodnej spoločnosti je možné prevádzať aj postupne.

Možností, ako je obchodné podiely rozdeliť, je niekoľko:

 • Niektoré rodinné podniky uprednostňujú medzi všetkými členmi rodiny rovnomerné obchodné podiely. V rodinných podnikoch sa často stretávame aj s prípadmi, kedy neaktívni členovia rodiny vlastnia obchodný podiel rovnako ako aktívni členovia, nakoľko zakladateľ podniku má zámer zabezpečiť pre všetky svoje deti a manželku rovnaké prerozdelenie obchodných podielov bez ohľadu na ich participáciu v rodinnom podniku.
 • V iných sú obchodné podiely medzi členmi rodiny rozdelené podľa aktívnosti člena rodiny, podľa funkcie, miery zodpovednosti a podobne.
 • V ďalších rodinných podnikoch je väčšinový obchodný podiel v rukách zakladateľa podniku a ostatní členovia majú výrazne nižšie podiely.
Článok pokračuje pod reklamou

Pravidlá dedenia obchodného podielu v obchodnej spoločnosti

Cieľom procesu dedenia je odovzdanie majetku, vecí a práv ďalším nástupcom. Zakladatelia podniku pred blížiacim sa odovzdaním ďalšej generácii majú záujem, aby nazhromaždený majetok odovzdali svojim potomkom a aby ďalšie generácie tento majetok zveľaďovali a zodpovedne s nim nakladali. Z tohto dôvodu mnoho zakladateľov prerozdelí majetok rodinného podniku už počas života, aby tak predišli nezhodám medzi členmi rodiny po ich smrti. Slovenská právna úprava dedenie rodinného podniku alebo obchodného podielu v rodinnom podniku nijakým spôsobom nerozlišuje od dedenia v bežnom  podniku. Zakladateľ má možnosť rodinný podnik pripraviť na svoj odchod viacerými spôsobmi. Jedným z nich je prejaviť svoju vôľu v závete, pričom je nevyhnutné uviesť, že zákon je do istej miery limitujúci v potrebe dodržania viacerých podmienok.

Prečítajte si tiež

Dedenie tzv. pokrvnou líniou znamená, že po smrti zakladateľa podniku prechádza majetok rodinného podniku priamo na deti. Pozostalá manželka sa nachádza rovnako ako deti v prvej dedičskej skupine, to znamená, že tiež zdedí jeden z podielov na majetku podniku. Eventuálny problém môže spôsobiť vydaj pozostalej manželky alebo potomkov, čím sa môže k riadeniu, resp. do štruktúr podniku dostať ďalšia osoba, ak to spoločenská zmluva nezakazuje. Zákon neumožňuje zakladateľovi podniku stanoviť si podmienky, ktoré by nadobudli platnosť až jeho smrťou, a preto v nadväznosti na vyššie uvedené, konanie pozostalej manželky nie je možné týmto spôsobom obmedziť. V podnikoch, v ktorých je viac detí, sa celkový majetok prerozdelí medzi deti a manželku vo viacerých podieloch, čím pozostalá manželka bude disponovať len menšinovým podielom a nebude mať väčšinu hlasovacích práv. Možnosť zrušenia BSM pri začatí podnikania v prípade, keď jeden z manželov podniká, je možné využiť len počas života. Po smrti podnikateľa jeho majetok, a teda aj rodinný podnik, prechádza do dedičského konania.

Ak vlastníkom podniku bola len jedna fyzická osoba (napr. jednoosobová s.r.o.), je celý podnik predmetom dedenia. V prípade, ak ide o obchodnú spoločnosť s viacerými spoločníkmi, predmetom dedenia je obchodný podiel poručiteľa s podmienkou, že spoločenská zmluva nevylučuje dedenie.

Ako všetok majetok po poručiteľovi (zakladateľovi rodinného podniku), aj obchodný podiel bude predmetom dedičského konania. Smrťou spoločníka prechádza zo zákona obchodný podiel priamo na dediča alebo viacerých dedičov. Smrť jedného zo spoločníkov viacosobovej s.r.o. nie je dôvodom na zrušenie spoločnosti, a preto obchodná spoločnosť aj po smrti spoločníka môže naďalej pokračovať v podnikateľskej činnosti. Obchodný zákonník umožňuje pri viacosobových spoločnostiach, aby si spoločníci v spoločenskej zmluve dohodli vylúčenie možnosti dedenia spoločenského podielu. Vylúčením dedenia obchodného podielu, spoločníci zamedzia vstup do podniku ďalším osobám.

Príklad možného vylúčenia dedenia

Rodinný podnik založili dvaja súrodenci. Obaja sa pri jeho založení dohodnú na tom, že ich manželky a deti nebudú zasahovať do ich podnikania. Ak nastane právna skutočnosť - smrť jedného zo súrodencov, nebudú môcť jeho dedičia vstúpiť do vlastníckych a riadiacich štruktúr podniku. Dediči nezískajú v takomto prípade podiel na spoločnosti, získajú však adekvátne protiplnenie, ktoré je najčastejšie vyjadrené v peniazoch. Vzniku práva na vyrovnávací podiel určený dedičom nemôže spoločenská zmluva zamedziť.

Na záver je potrebné dodať, že proces dedenia rodinných podnikov si vyžaduje reformu a do istej miery jeho prispôsobenie špecifikám rodinného podnikania. Aktuálne rodinné podnikanie potrebuje urobiť dedičské konanie viac flexibilným - prijatím legislatívnych zmien v Občianskom zákonníku a úpravou ustanovení o dedení v takom zmysle, aby umožňovali zakladateľovi podniku pre prípad smrti presadiť si požiadavky, ktoré odrážajú jeho predstavy o odovzdaní rodinného podniku. S uvedeným sa spája vytvorenie možnosti stanoviť v závete určité (reálne splniteľné) podmienky pre dedičov, ako môžu nakladať s majetkom rodinného podniku po smrti zakladateľa, možnosť zakladateľa vybrať si spomedzi detí, napr. len jedného nástupcu pokračovateľa v rodinnom podnikaní alebo určiť konkrétnu osobu, ktorá zdedí obchodný podiel v spoločnosti (s vopred udeleným súhlasom valného zhromaždenia) bez zákonných obmedzení ako je napr. inštitút neopomenuteľných dedičov.

Darovanie podielu obchodnej spoločnosti je tiež možnosťou

Majetkové pomery je možné usporiadať už počas života aj prostredníctvom darovania. Z hľadiska času je výhodnejšie nadobudnutie majetku darovaním než dedením. Komplikáciou však môžu byť daňové otázky. Rovnako ako sa neuplatňuje daň z dedičstva, ani pri darovaní sa daň nevyrubuje. Darovanie alebo predaj medzi závislými osobami však musí spĺňať pravidlá transferového oceňovania v zmysle daňových predpisov a problém môže byť aj DPH. Dôležité je tiež poznamenať, že darovanie je potrebné vykonať len počas života darcu.

Zhrnutie možností odovzdania rodinnej firmy

 • Ak má podnikateľ len jedného potomka, a ten má záujem v podnikaní pokračovať, je rozhodovanie o odovzdaní rodinnej firmy nasledovníkovi o niečo jednoduchšie.
 • Ak je potomkov viac, v závislosti od samotných osobností nasledovníkov, sa taktiež zakladateľ rozhoduje, či prenechá podnik celý jednému potomkovi, alebo ho rozdelí istým pomerom, alebo rovnakým dielom medzi všetkých členov rodiny. Pre prevod podielov sa vyžaduje spísať zmluvu.
 • V prípade, ak zakladateľ nemá komu rodinnú firmu odovzdať, môže ho predať (platí aj pre živnosť).
 • Podnikateľ má počas života možnosť prerozdeliť zložky podniku aj darovaním alebo predajom.
 • Vklad podniku do obchodnej spoločnosti potomkov pre prípad odovzdania živnosti.
 • Obchodný majetok rodinného podniku môže prejsť aj do dedičského konania (platí aj pre živnosť). Pre prípad smrti, môže zakladateľ podniku spísať závet, v ktorom vyjadrí svoju poslednú vôľu týkajúcu sa aj rodinnej firmy.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Daniela Diheneščíková
Daniela Diheneščíková

Absolventka Právnickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, ktorá pôsobí ako právnička na analytickom oddelení Slovak Business Agency. Oblasťou záujmu a profesijnej náplne je skúmanie dopadov legislatívy na podmienky podnikania mikro, malých a stredných podnikov (MSP).


Generačná výmena môže biznis posunúť vpred: príkladom je prešovská textilná firma

Zakladateľ OZEX Control System zveril firmu deťom, výsledkom je rozšírenie výroby a nová značka oblečenia. Čomu vďačia za hladký priebeh nástupníctva a prečo kladú dôraz na firemnú kultúru?

Cukráreň Floril: súdržnosť rodiny sa odráža v ich fungovaní aj zákuskoch

Z pivnice do vlastných prevádzok, kaviarní či hotelov. Ako funguje 80-členný kolektív, ktorého štvrtinu tvoria príbuzní zakladateľov a čo by im uľahčilo podnikanie?

Rodinný holding: prečo by nad ním mali rodinné firmy uvažovať?

Čo je rodinný holding, ako postupovať pri jeho zakladaní a ako funguje takáto správa majetku? Advokát Matej Firický vysvetlil aj to, prečo by rodinné firmy mali uvažovať nad holdingovou štruktúrou.

Nástupníctvo v rodinných firmách a ochrana rodinného majetku očami odborníkov

Aké sú najčastejšie chyby pri generačnej výmene a nástupníctve, ako im predchádzať a ako ochrániť majetok rodiny, poradili experti z praxe.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky