Žiadosť o dotácie na energie: postup a časté chyby

Ako vyplniť formulár žiadosti o dotácie na elektrinu či plyn za prvý kvartál 2023 a na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia a vyplatenia pomoci?

Od 24. apríla 2023 je možné žiadať o kompenzácie za elektrinu a plyn (silovú zložku) za marec 2023. Oznámil to na tlačovom brífingu dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Žiadosti možno však podávať aj za január a február, pričom čas je až do 30. júna 2023. Keďže sa dáta o spotrebe elektriny a plynu do formulára dopĺňajú automaticky, minister uviedol, že chybovosť v žiadostiach významne klesla. Napriek tomu sa stále nejaké pochybenia vyskytujú. Na čo dať pozor, aby sa nepredlžoval proces schválenia žiadosti a vyplatenia pomoci a ako formulár správne vyplniť, priblížime v tomto článku.

Ako postupovať pri vyplnení žiadosti o dotácie na energie?

Žiadosť o dotácie na energie je možné predložiť výlučne elektronicky, pričom je potrebné ju podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte. Formulár je zverejnený na Ústrednom portáli štátnej správy (slovensko.sk). Aby bola žiadosť schválená, musí byť úplná a obsahovať pravdivé údaje, musí byť podaná do uzavretia výzvy a výlučne z elektronickej schránky žiadateľa (aj v prípade, že ju podáva splnomocnená osoba). Žiadosti sa podávajú za každú prevádzku zvlášť.

Postup je nasledovný:

 1. Na stránke energodotacie.mhsr.sk v časti „Žiadosť o poskytnutie dotácie“ je potrebné na konci stránky kliknúť na „Podať žiadosť o poskytnutie dotácie“.
 2. Po presmerovaní na portál slovensko.sk je potrebné sa prihlásiť (cez doklad totožnosti alebo aplikáciu v mobile).
 3. Vo formulári je najskôr potrebné zakliknúť, že ide o hospodársky subjekt. Následne žiadateľ vyplní údaje o spoločnosti (IČO/názov spoločnosti), vtedy systém automaticky vyplní ďalšie údaje o firme (názov/obchodné meno, IČO, DIČ, právna forma), ktoré je potrebné skontrolovať a ak je niektorý nesprávne uvedený alebo chýba, treba ho zadať manuálne.
 4. Potom žiadateľ zaklikne, či je platcom DPH. Ak áno, vyplní IČ DPH.
 5. Vo formulári bude automaticky vyplnená adresa sídla/miesto podnikania žiadateľa, opäť si treba údaje skontrolovať a kliknúť na „Pokračovať“.
 6. Nasledujú automaticky doplnené políčka s údajmi o osobe s právom konať v mene žiadateľa. Ak žiadosť podpisuje iná osoba ako štatutár, automaticky doplnených štatutárov je potrebné odstrániť a zadať údaje človeka, ktorý žiadosť podpisuje.
 7. Na ďalšej strane je predvyplnený predmet prevažujúcej činnosti (SK NACE), tento údaj treba skontrolovať. Žiadateľ potom manuálne zaklikne, či je veľký/stredný/malý podnik a vyplní e-mailovú adresu na kontaktnú osobu a IBAN spoločnosti.
 8. Následne zvolí, či tvoria iné subjekty so žiadateľom hospodársku jednotku – ak áno, je potrebné uviesť údaje o týchto subjektoch.
 9. Žiadateľ ďalej zaklikne, či žiada o dotáciu na elektrinu, alebo na plyn.
 10. V prípade elektriny žiadateľ vyplní 16-miestny EIC kód, názov dodávateľa energie a IČO dodávateľa energie (všetky tieto údaje nájde na faktúre za elektrinu). Potom zadá kraj, v ktorom sa nachádza jeho odberné miesto a uvedie časové obdobie v rámci oprávneného obdobia, kedy firma odoberala elektrinu od dodávateľa.
 11. Po zadaní týchto údajov systém automaticky vyplní spotrebu energie a cenu za 1 MWh. Ak sa tak nestane, údaj o spotrebe elektriny je možné nájsť v časti „Informácie o spotrebe energií“ na stránke energodotacie.mhsr.sk a údaj o cene za dodávku elektriny na faktúre, v zmluve alebo v cenníku dodávateľa.
 12. Ak žiadateľ zadáva spotrebu a cenu za každý mesiac zvlášť alebo v oprávnenom období menil dodávateľa, pridá odberné miesto a zadá potrebné údaje.
 13. Rovnaký postup je v prípade žiadania o kompenzáciu cien plynu – treba vyplniť 20-miestny POD kód, IČO dodávateľa a názov dodávateľa (všetko možno nájsť na faktúre za plyn), následne kraj odberného miesta a oprávnené obdobie. Spotreba a cena za 1 MWh bude doplnená automaticky, ak nie, žiadateľ tieto údaje nájde na rovnakom mieste ako v prípade elektriny. Rovnako pridá obdobie, ak zadáva spotrebu za každý mesiac zvlášť alebo sa menil dodávateľ.
 14. Následne musí žiadateľ odkliknúť, či mu už bola poskytnutá pomoc podľa oddielu 2.1 Dočasného krízového rámca. Ak áno, bude mu automaticky doplnená výška poskytnutej a žiadanej dotácie.
 15. Pokiaľ je požadovaná dotácia vyššia ako 100 000 eur, je potrebné uviesť údaje o všetkých konečných užívateľoch výhod.
 16. Následne je potrebné pravdivo potvrdiť splnenie jednotlivých podmienok zo zoznamu v žiadosti.
 17. Potom si žiadateľ skontroluje všetky údaje, ak je niečo uvedené nesprávne, klikne na „Zmeniť“.
 18. Žiadateľ žiadosť podpíše, platnosť podpisu skontroluje a formulár odošle.
Článok pokračuje pod reklamou

Ministerstvo hospodárstva na stránke energodotacie.mhsr.sk pripravilo sekciu „Návody a iné dokumenty“, kde okrem podrobného postupu vyplnenia formuláru žiadosti možno nájsť aj príručku k definícii veľkosti podniku či k definícii „hospodárskej jednotky“.

Na stiahnutie: Podrobný postup vypracovania žiadosti o dotácie na energie

Časté chyby pri podávaní žiadostí o dotácie na energie

Pôvodná chybovosť pri podaní žiadostí bola na úrovni 30 %. Automatizáciou vyplnenia niektorých údajov vo formulári sa podľa ministra hospodárstva chybovosť znížila na 5 %, pričom chyby spôsobujú najmä žiadatelia, ktorí napriek automatickému doplneniu údajov o spotrebe a cene komodity, tvrdohlavo dáta prepisujú a uvádzajú údaje za celkovú spotrebu. Tie však obsahujú aj distribučné poplatky, ktoré v rámci tejto výzvy nie sú kompenzované (tarify za distribúciu elektriny budú zastropované od 1.5.2023 na základe nariadenia, ktoré vláda schválila 19.3.2023).

Ďalšou veľkou skupinou sú podľa Hirmana zraniteľní odberatelia, ktorí napriek tomu, že už majú regulovanú cenu elektriny a plynu, žiadajú aj o kompenzácie aj v rámci tejto schémy. Nie sú však oprávnenými žiadateľmi a dotáciu nemôžu dostať.

Často sa tiež stretávajú s duplicitnými žiadosťami alebo sa stáva, že žiadosť podpíše elektronicky len jeden konateľ, prípadne neoprávnená osoba (napríklad účtovníčka), čo nie je v súlade s údajmi v obchodnom registri. Žiadosť je vtedy vyhodnotená ako nesprávna a je potrebné ju podať znova.

Či bude štát v kompenzovaní cien energií pokračovať aj v ďalších mesiacoch, nie je isté

Nakoľko 24. apríla bolo spustené podávanie žiadostí na kompenzáciu energií za mesiac marec (žiadosti je možné podať aj hromadne za všetky tri mesiace prvého kvartálu), financie môžu prví žiadatelia očakávať v priebehu mája. Získať možno 80 % z rozdielu medzi cenou za komoditu a zastropovanou sumou (199 eur/1MWh elektrina, 99 eur/1MWh plyn).

Ako uviedol K. Hirman, čas od podania žiadosti po schválenie žiadosti trvá približne týždeň, vyplatenie dotácií je na úrovni dvoch – troch týždňov, no postupne sa tento čas skracuje.

Či a v akej forme bude pomoc pokračovať ďalej a či bude možné o kompenzácie žiadať aj za ďalšie kvartály, sa podľa Hirmana rozhodne po zvážení situácie na trhoch s komoditami, výšky štátneho rozpočtu a ohlasov od firiem. Vyjadrenie rezortu možno očakávať v priebehu mája 2023.

Zdroj: Tlačový brífing ministra hospodárstva, energodotacie.mhsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Fotovoltika pre firmy (podnikateľov) z daňového hľadiska

Kedy treba získať oprávnenie na podnikanie v energetike či registrovať sa na colnom úrade? Aká je sadzba spotrebnej dane z elektriny? Do akej odpisovej skupiny zaradiť solárny panel? V článku nájdete odpovede na základné daňové otázky v súvislosti s fotovoltikou.

Fotovoltika pre domácnosti z daňového hľadiska

Kedy vzniká povinnosť registrácie na colnom úrade pri výrobe elektriny z obnoviteľných zdrojov? Sú domácnosti oslobodené od spotrebnej dane z výroby elektriny?

Tvorba cien a zľavy: kedy a v akej výške ich dávať

Kedy využívať zľavy, o koľko je potrebné navýšiť predaj pri zľave z cien, ak nechce firma prerobiť a aké sú alternatívy k poskytnutiu zľavy?

Zastropovanie distribučných poplatkov za elektrinu od 1.5.2023

Vláda schválila maximálnu výšku distribučných poplatkov za dodávku elektriny pre všetkých odberateľov, teda aj pre firmy. V akej výške budú jednotlivé tarify od mája?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky