Dotácie na energie: firmy získajú kompenzácie za prvý kvartál 2023

O kompenzácie vysokých cien elektriny a plynu za január už môžu podnikatelia žiadať, dotáciu dostanú aj za ďalšie mesiace. Aké sú podmienky a ako postupovať?

Pomoc s vyššími cenami energií pre podnikateľov pokračuje aj v roku 2023. Hospodárske subjekty môžu žiadať o kompenzácie cien elektriny a plynu zatiaľ za január 2023, pričom výzva je vyhlásená na obdobie prvého kvartálu. To znamená, že oprávneným obdobím, za ktoré bude možné o kompenzácie žiadať, je od 1.1.2023 do 31.3.2023. Aké sú podmienky a ako ministerstvo zjednodušilo proces žiadania?

Oprávnený príjemca dotácie na energie – kto o kompenzácie môže žiadať?

Pokračovanie výzvy 2.1 oznámil Minister hospodárstva SR Karel Hirman na tlačovej konferencii 21. februára 2023. „Cieľom výzvy je poskytnúť dotáciu na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny,“ uvádza sa na stránke energodotacie.mhsr.sk.

Oprávneným príjemcom dotácie môže byť firma alebo subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť (ponúka tovary a/alebo služby na trhu) bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania, a tiež bez ohľadu na jeho veľkosť. Žiadať o kompenzáciu teda môžu tak mikro, malé a stredné firmy, ako aj veľké podniky.

Oprávnený príjemca však musí spĺňať niekoľko podmienok. Medzi nimi sa nachádza, že:

  • nesmie byť voči nemu vedené konkurzné konanie, nesmie byť v konkurze/reštrukturalizácii a nesmie byť proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
  • nesmie sa voči nemu nárokovať vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Komisie, v ktorom bola táto pomoc označená za neoprávnenú a nezlučiteľnú s vnútorným trhom,
  • nesmie mať zákaz prijímať dotácie/subvencie, ani zákaz prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov EÚ,
  • nesmie byť podnikom na ktorý sa vzťahujú sankcie prijaté EÚ v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, ani nesmie ísť o osoby, subjekty či orgány, na ktoré by sa vzťahovali sankcie EÚ, ani byť pod kontrolou takýchto osôb, subjektov, orgánov.

Medzi oprávnených príjemcov nepatrí firma, ktorá nemala zriadené odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období. Rovnako medzi oprávnené osoby nepatrí fyzická osoba nepodnikateľ, ani v prípade, ak svoju nehnuteľnosť prenajíma ako obchodný priestor podnikateľovi na podnikanie. O dotáciu nemôže žiadať ani správca bytového domu, pokiaľ žiada o dotáciu na energie za bytový dom. Mohol by žiadať len v prípade, ak spĺňa podmienky výzvy a žiadal by sám za svoju spoločnosť a svoje náklady.

Aká je výška dotácie na energie pre firmy v roku 2023?

Žiadatelia o dotáciu môžu získať 80 % z rozdielu medzi cenou za danú komoditu a ich zastropovanou cenou – 199 eur za 1 MWh v prípade elektriny, 99 eur za 1 MWh v prípade plynu.

Výška dotácie na elektrinu sa vypočíta nasledovne:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 199) x 0,8

Výška dotácie na plyn sa vypočíta nasledovne:

Výška dotácie = spotreba v MWh x (priemerná cena za 1 MWh v EUR – 99) x 0,8

Článok pokračuje pod reklamou

Dôležitá je preto aj spotreba elektriny či plynu, ktorú mal žiadateľ ako koncový odberateľ za oprávnené obdobie. Tieto údaje však už do žiadosti netreba dopĺňať svojpomocne, dáta budú po novom do formulára automaticky stiahnuté a doplnené. Takýmto spôsobom chce rezort hospodárstva znížiť počet chýb v žiadostiach. To v praxi znamená, že po zadaní odberného miesta systém automaticky doplní spotrebu a cenu do žiadosti. Ak sa tak ale nestane, doplní údaje žiadateľ na základe údajov na faktúre za elektrinu/plyn (presný postup je popísaný na stránke energodotacie.mhsr.sk). Treba mať na pamäti, že do žiadosti sa uvádza jednotková cena za dodávku komodity v eur/MWh, nie koncovú cenu na faktúre. Zastropovanie cien sa týka len cien komodít, nevzťahuje sa na ostatné poplatky (napríklad distribučné poplatky).

Maximálna výška dotácie je 200 000 eur mesačne na jednu firmu (na úrovni hospodárskej jednotky, nie na jednotlivé IČO). Žiadateľ o dotáciu je preto povinný v žiadosti uviesť všetky subjekty, ktoré s ním tvoria hospodársku jednotku.

Ako podať žiadosť o dotácie na energie?

Základnými pravidlami pre podanie žiadosti je:

  • úplnosť žiadosti a uvedenie pravdivých údajov,
  • podanie do uzavretia výzvy,
  • podanie výlučne elektronicky z elektronickej schránky žiadateľa, žiadosť treba podpísať kvalifikovaným elektronickým podpisom, uznaným spôsobom autorizácie alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte,
  • podanie žiadosti za každú prevádzku zvlášť.

Formulár žiadosti je zverejnený na Ústrednom portáli štátnej správy. Ak žiadosť podpisuje splnomocnená osoba, je potrebné podať ju z elektronickej schránky žiadateľa. Zároveň treba mať na pamäti, že žiadosť o dotáciu musí podpísať každý štatutár, ktorý je oprávnený konať v mene spoločnosti. Pri vypĺňaní žiadosti systém automaticky vyplní všetkých štatutárov zapísaných v obchodnom registri. Ak môžu konať samostatne a bude podpisovať žiadosť iba jeden, ostatných treba odobrať. Ak niektorý štatutár chýba a bude podpisovať formulár žiadosti, je možné ho pridať.

Pokiaľ žiadosť o dotáciu nie je schválená z dôvodu chyby vo formulári, je možné podať novú, opravnú, a to najneskôr do uzavretia platnej výzvy. Takáto žiadosť bude zaradená do nového procesu posudzovania.

Termíny na podávanie žiadostí o dotácie

Čas na podávanie žiadostí majú podnikatelia do 30.6.2023, pričom možno žiadať za oprávnené obdobie nasledovne:

Zdroj: Vlastné spracovanie
Oprávnené obdobie Kedy možno žiadať o kompenzáciu
Za január 2023 Od 21.2.2023 do 30.6.2023
Za február 2023 V priebehu marca do 30.6.2023
Za marec 2023 V priebehu apríla do 30.6.2023

„O konkrétnom termíne, od ktorého bude možné predkladať žiadosti za predchádzajúci mesiac, bude poskytovateľ žiadateľov informovať prostredníctvom oznámenia na webovom sídle energodotacie.mhsr.sk,“ uvádza sa vo výzve.

Zdroj: energodotacie.mhsr.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nová výzva na obnovu rodinných domov: zmeny v podmienkach

Jednoduchšie žiadanie, rýchlejšie vybavenie, väčšia motivácia na inštaláciu fotovoltiky či rekuperácie, no nižší príspevok. Čo sa v novej výzve zmenilo?

Fotovoltika pre firmu: pre koho má zmysel a čo zvažovať?

Na čo myslieť pri výbere inštalatérskej firmy, čo všetko vybaviť, komu sa fotovoltika (ne)oplatí a od čoho závisí cena? Prezradil Michal Hriň, odborník z praxe.

Podnikateľské misie firmám otvárajú dvere na zahraničné trhy

Podnikatelia sa môžu zúčastniť zahraničných veľtrhov či navštíviť spoločnosti v rôznych krajinách, no misie sa organizujú aj na Slovensku. Ako sa registrovať, aké sú podmienky a s akými nákladmi počítať?

Dotácie na fotovoltiku pre firmy v roku 2023: podrobnosti o výzve

Kto (ne)môže žiadať o nenávratný príspevok na inštaláciu fotovoltických panelov do firmy? Čo všetko treba vybaviť ešte pred podaním žiadosti a na čo nezabudnúť?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky