Zvýšenie príspevkov na dochádzku za prácou od 01.06.2018

Zvýšenie príspevkov na dochádzku za prácou od 01.06.2018

Od 01.06.2018 sa zvýšili príspevky pre zamestnancov na dochádzku za prácou. Kto má na príspevok na dochádzku za prácou nárok a aká je jeho výška od 1.6.2018?

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje zamestnancom príspevok na dochádzku za prácou. Účelom tohto príspevku je úhrada časti cestovných nákladov na dochádzku z miesta trvalého alebo prechodného pobytu do miesta výkonu povolania a naopak.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky prijalo vyhlášku č. 145/2018 Z. z., ktorou sa od 01.06.2018 zvýšila výška príspevku pre zamestnancov na dochádzku za prácou.

Kto má nárok na príspevok na dochádzku za prácou

Na úvod je potrebné uviesť, že nie každý zamestnanec má nárok na príspevok na dochádzku za prácou. Na to, aby mal zamestnanec nárok na príspevok, musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. zamestnanec musel byť pred uzatvorením pracovnej zmluvy najmenej tri mesiace evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie,
 2. bol vyradený z evidencie uchádzačov o zamestnanie z dôvodu vzniku pracovného pomeru alebo obdobného pracovného pomeru (obdobný pracovný pomer je napr. štátnozamestnanecký pomer v štátnej správe).

Ďalšou podmienkou výplaty príspevku na dochádzku za prácou je písomná žiadosť zamestnanca podaná najneskôr do jedného mesiaca od nástupu do zamestnania. Ak zamestnanec nepodá žiadosť v stanovenej lehote, Úrad práce mu príspevok na dochádzku za prácou nebude vyplácať.

Príklad: Andrej bol vedený v evidencii uchádzačov 4 mesiace. Našiel si prácu, ktorú má vzdialenú od domu 10 km. Do práce má nastúpiť 1.6.2018. Môže podať na Úrad práce žiadosť o príspevok na dochádzku za prácou, avšak najneskôr do 1.7.2018. Po tomto dátume ak aj podá žiadosť o príspevok, Úrad práce mu ich nebude vyplácať.

Následne po podaní žiadosti Úrad práce so zamestnancom podpíše dohodu o poskytnutí príspevku. Na základe tejto dohody bude Úrad práce zamestnancovi poskytovať príspevok vo výške v závislosti od počtu kilometrov z domu do práce. Tento príspevok sa poskytuje najviac šesť mesiacov. Znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie (napr. osoba staršia ako 50 rokov alebo osoba so zdravotným postihnutím) sa tento príspevok vypláca najviac po dobu 1 roka.

Úrad práce tento príspevok vypláca aj v prípade, ak počas vyplácania príspevku dôjde k zmene zamestnania. Musí ísť však ísť o bezprostredne nadväzujúce zamestnanie.

Príklad: Andrej bol 1.6.2018 zamestnaný. V novej práci však nebol spokojný a našiel si novú prácu, do ktorej má nastúpiť 1.9.2018. V tejto práci sa dohodli na skončení 31.08.2018. Ide teda o nadväzujúce zamestnanie a Andrej nepríde o príspevok na dochádzku za prácou. Ak by však bol čo i len jeden deň medzi týmito prácami nezamestnaný, nešlo by o nadväzujúce zamestnanie a stratil by tak nárok na príspevok na dochádzku za prácou.

Pre úplnosť dodám, že opätovné poskytovanie príspevku je obmedzené. Príspevok je možné opätovne poskytnúť až po uplynutí jedného roka od ukončenia jeho poskytovania. Pre lepšie pochopenie uvedieme nasledovný príklad.

Príklad: Andrej si 1.1.2017 našiel prácu. Do 1.6.2017 mu bol vyplácaný príspevok na dochádzku. K 1.7.2017 dostal výpoveď a následne bol zaevidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Od 1.1.2018 si našiel novú prácu. Hoci bol v evidencii uchádzačov o zamestnanie dlhšie ako tri mesiace a teda spĺňa podmienky na vyplácanie príspevku na dochádzku za prácou, od posledného vyplatenia neuplynul rok. Nemá teda nárok na príspevok na dochádzku za prácou. Nárok na príspevok na dochádzku za prácou by mal až od 1.6.2018 (rok po skončení vyplácania predchádzajúceho príspevku).

Výška príspevku na dochádzku za prácou do 31.5.2018

Do 31.5.2018 bola výška príspevku na dochádzku za prácou stanovená vo Vyhláške č. 106/2013 Z. z.. Výška príspevku závisí od vzdialenosti miesta trvalého alebo prechodného pobytu zamestnanca do práce.

Mesačná výška príspevku do 31.05.2018 bola najviac:

 • 19 Eur, ak je vzdialenosť od 5 km do 10 km,
 • 33 Eur, ak je vzdialenosť od 11 km do 20 km,
 • 51 Eur, ak je vzdialenosť od 21 km do 30 km,
 • 68 Eur, ak je vzdialenosť od 31 km do 40 km,
 • 72 Eur, ak je vzdialenosť od 41 km do 50 km,
 • 88 Eur, ak je vzdialenosť od 51 km do 60 km,
 • 96 Eur, ak je vzdialenosť od 61 km do 80 km,
 • 116 Eur, ak je vzdialenosť od 81 km do 100 km,
 • 130 Eur, ak je vzdialenosť od 101 km do 200km,
 • 135 Eur, ak je vzdialenosť nad 200 km.

Výška príspevku na dochádzku za prácou od 01.06.2018

Od 1.6.2018 sa výška príspevku zvýšila. V zmysle Vyhlášky č. 145/2018 Z. z. je mesačná výška príspevku najviac:

 • 15 Eur, ak je vzdialenosť od 1 km do 4 km,
 • 30 Eur, ak je vzdialenosť nad 4 km do 10 km,
 • 40 Eur, ak je vzdialenosť nad 10 km do 20 km,
 • 60 Eur, ak je vzdialenosť nad 20 km do 30 km,
 • 75 Eur, ak je vzdialenosť nad 30 km do 40 km,
 • 80 Eur, ak je vzdialenosť nad 40 km do 50 km,
 • 95 Eur, ak je vzdialenosť nad 50 km do 60 km,
 • 105 Eur, ak je vzdialenosť nad 60 km do 80 km,
 • 125 Eur, ak je vzdialenosť nad 80 km do 100 km,
 • 150 Eur, ak je vzdialenosť nad 100 km do 150 km,
 • 185 Eur, ak je vzdialenosť nad 150 km do 200 km,
 • 200 Eur, ak je vzdialenosť nad 200 km.

Zároveň si dovoľujem upozorniť, že ide o najvyššiu výšku príspevku. Neznamená to teda automaticky, že ak vzdialenosť do práce je napr. 15 km, zamestnancovi bude vyplácaný príspevok v sume 40 Eur. Môže mu byť vyplácaný aj menší príspevok.

Článok pokračuje pod reklamou

Porovnanie výšky príspevku na dochádzku za prácou do 31.5.2018 a od 1.6.2018

Výška príspevku na dochádzku za prácou do 31.5.2018 Výška príspevku na dochádzku za prácou od 01.06.2018
- nad 1 km do 4 km je najviac 15 eur
od 5 km do 10 km je najviac 19 eur nad 4 km do 10 km je najviac 30 eur
od 11 km do 20 km je najviac 33 eur nad 10 km do 20 km je najviac 40 eur
od 21 km do 30 km je najviac 51 eur nad 20 km do 30 km je najviac 60 eur
od 31 km do 40 km je najviac 68 eur nad 30 km do 40 km je najviac 75 eur
od 41 km do 50 km je najviac 72 eur nad 40 km do 50 km je najviac 80 eur
od 51 km do 60 km je najviac 88 eur nad 50 km do 60 km je najviac 95 eur
od 61 km do 80 km je najviac 96 eur nad 60 km do 80 km je najviac 105 eur
od 81 km do 100 km je najviac 116 eur nad 80 km do 100 km je najviac 125 eur
od 101 km do 200 km je najviac 130 eur nad 100 km do 150 km je najviac 150 eur
  nad 150 km do 200 km je najviac 185 eur
nad 200 km je najviac 135 eur nad 200 km je najviac 200 eur

Zhrnutie na záver

Príspevok na dochádzku za práce sa zavádzajú nové skupiny (napr. vzdialenosť od 1 do 4 km), na základe ktorých sa príspevok bude poskytovať aj tým zamestnancom, ktorý by podľa starej vyhlášky nemuseli mať nárok na príspevok.

Zároveň stúpla výška príspevku, ktorá reálnejšie odzrkadľuje náklady vynaložené zamestnancom na cestu do práce. Aj po zvýšení sa môže zdať, že výška príspevku je aj nedostatočná. Avšak treba mať na pamäti, že ide o príspevok, teda o čiastočnú úhradu nákladov na cestu a nie o celkovú úhradu nákladov.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Tomáš Bartko

Absolvent odboru právo na Univerzite Komenského v Bratislave. V minulosti pôsobil v advokátskej kancelárii, v súčasnosti pôsobí ako vyšší súdny úradník na krajskom súde


Rekreačné poukazy v praxi – najčastejšie otázky

Vy sa pýtate, my spolu s odborníkmi odpovedáme. V rámci našej poradne ste nám zaslali otázky k rekreačným poukazom. Odpovedali na ne Dagmar Bednáriková a Alica Orda Oravcová zo Slovenskej komory daňových poradcov.

Home office – 15 tipov ako zvýšiť produktivitu pri práci z domu

Tzv. „home office“ môže byť pre zamestnanca požehnaním, ale aj prekliatím. Kým v niektorých prípadoch dokážeme byť doma dokonca produktívnejší, často sa tiež stáva, že v pohodlí domova nedokážeme podať rovnaký výkon ako v práci. Ako efektivitu pri práci z domu zvýšiť?

Kategorizácia prác podľa zdravotných rizík

Hlavným cieľom kategorizácie rizikových prác je ochrana zdravia zamestnancov. Ako zákon charakterizuje jednotlivé kategórie prác z hľadiska zdravotných rizík? Ktoré práce sú rizikové a ktoré nie?

Ročné zúčtovanie dane za rok 2018 (v roku 2019)

Zamestnávateľ je povinný vykonať ročné zúčtovanie dane za rok 2018 len zamestnancovi, ktorý ho o to v stanovenom termíne požiada a ktorý mal len príjmy zo závislej činnosti. Do kedy môže zamestnanec požiadať o vykonanie ročného zúčtovania dane? A ako postupuje zamestnávateľ pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2018?