Príspevky na zamestnávanie v roku 2018

V roku 2018 môžu podnikatelia získať príspevky na zamestnávanie zamestnancov z viacerých národných projektov a ušetriť tak na mzdových nákladoch.

Príspevky na zamestnávanie zamestnancov z národných projektov

Štát sa snaží podporiť zamestnávanie rôznymi opatreniami. Jedným z nich sú tzv. „národné projekty“ ako aktívne opatrenia štátu na trhu práce podľa § 54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Z národných projektov je možné čerpať príspevky na úhradu časti celkovej ceny práce alebo inú formu podpory zamestnávania vybranej skupiny občanov. Viaceré národné projekty sú rozdelené ešte na niekoľko osobitných podprojektov (aktivít, opatrení).

Národné projekty sú okrem prostriedkov zo štátneho rozpočtu financované aj z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje. Celý proces od žiadosti o poskytnutie príspevku až po jeho poberanie podnikateľ realizuje v spolupráci s územne príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej aj ako „úrad práce“). V tomto článku sa budeme venovať štyrom národným projektom, z ktorých môže podnikateľ čerpať príspevky na zamestnávanie pre zamestnancov (nebudeme sa venovať tým, z ktorých môžu čerpať prostriedky len zamestnanci alebo verejné inštitúcie). Pri každom národnom projekte nájdete základné informácie o podmienkach a parametroch týchto príspevkov. Podrobné informácie sú veľmi rozsiahle a spolu so vzormi žiadostí o ne ich môžete nájsť na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny.

V článku Príspevky na zamestnávanie v roku 2019 - prehľad prinášame prehľad najdôležitejších informácií o príspevkoch na podporu zamestnávania platné v roku 2019. O aké príspevky môže požiadať zamestnávateľ pri zamestnávaní znevýhodnených uchádzačov v roku 2020, ako aj ich výšku nájdete v článku Príspevky na zamestnávanie znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie v roku 2020.

Pre ktorých podnikateľov sú príspevky na zamestnávanie v roku 2018 určené

Ešte pred tým, než sa pozrieme na podmienky a parametre konkrétnych národných projektov, je potrebné si uvedomiť aj to, že príspevky z nich nemožno čerpať na každého zamestnanca. V rámci takmer všetkých národných projektov je možné čerpať príspevky na zamestnávanie vo všetkých samosprávnych krajoch Slovenska okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Nie je však dôležité to, kde má sídlo alebo bydlisko zamestnávateľ, ale dôležité je to, kde má bydlisko zamestnanec, na ktorého bude príspevok poberaný. Dôležité je to, aby bol občan vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce nachádzajúcom sa v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem Bratislavského samosprávneho kraja. Kde potom takýto zamestnanec bude vykonávať prácu, nie je dôležité.

Príspevky nemožno čerpať na občanov z Bratislavského kraja.

Ak je teda niekto vedený na úrade práce v Bratislave, žiadny zamestnávateľ z akejkoľvek časti Slovenska na tohto zamestnanca nemôže získať príspevok. Naopak, ak by bol niekto vedený na úrade práce v Rožňave, môže na takéhoto zamestnanca získať príspevok ktorýkoľvek zamestnávateľ v rámci Slovenska (aj z Bratislavského samosprávneho kraja). Aj z týchto pravidiel však existuje výnimka. Existujú dva národné projekty, v rámci ktorých môžu zamestnávatelia čerpať príspevky aj na uchádzačov o zamestnanie z Bratislavského samosprávneho kraja – národný projekt "Šanca na zamestnanie pre BSK" a národný projekt „Praxou k zamestnaniu v BSK".

Národný projekt „Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce“ – opatrenie č. 2

Tento národný projekt má dve opatrenia (podprojekty), venovať sa budeme iba opatreniu č. 2 „Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov“. Príspevok na zamestnávanie v rámci tohto projektu možno v roku 2018 získať na uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov (tento príspevok nemožno čerpať na tých uchádzačov o zamestnanie, ktorí majú vek do 29 rokov a ktorým bola poskytnutá podpora prostredníctvom „Záruky pre mladých“).

Podmienky získania príspevku: Pre získanie príspevku v rámci tohto projektu musí zamestnávateľ len vytvoriť podmienky pre uchádzača o zamestnanie, ktorých cieľom je získanie a prehlbovanie praktických skúseností tohto uchádzača o zamestnanie pre potreby trhu práce. Medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie, ktorý u zamestnávateľa vykonáva zapracovanie, nie je pri tomto národnom projekte dokonca uzatvorený žiadny pracovnoprávny vzťah. Rozsah vykonávania zapracovania u zamestnávateľa je 20 hodín týždenne, najviac počas 6 mesiacov.

Prečítajte si tiež

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok v rámci tohto projektu sa poskytuje na úhradu nevyhnutných nákladov súvisiacich s vykonávaním zapracovania každého uchádzača o zamestnanie a je poskytovaný po dobu najviac 6 mesiacov. Mesačná výška finančného príspevku je pre rok 2018 najviac vo výške 87,54 eura. Zamestnávateľ pri tomto národnom projekte tak získava na tom, že za vykonanú prácu nemusí uchádzačovi o zamestnanie vyplácať žiadnu mzdu.

Národný projekt „Cesta na trh práce“ – aktivita č.1

V rámci tohto národného projektu sa budeme venovať jeho aktivite č. 1 – „Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ/znevýhodnených UoZ“. Príspevok na zamestnávanie v rámci tohto projektu možno získať na akéhokoľvek uchádzača o zamestnanie vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Podmienkou ale je, aby tento uchádzač o zamestnanie bol z niektorého z nasledujúcich najmenej rozvinutých okresov: Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Kežmarok, Sabinov, Svidník a Vranov nad Topľou.

Podmienky získania príspevku: Pre získanie príspevku v rámci tohto projektu musí zamestnávateľ prijať na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie na pracovný pomer dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok). Zamestnávateľ musí takéhoto zamestnanca prijať do pracovného pomeru na minimálne 20 mesiacov (na dobu určitú alebo na dobu neurčitú).

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok v rámci tohto projektu sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce prijatého zamestnanca. Mesačná výška príspevku je 85 % z celkovej ceny práce zamestnanca, v roku 2018 najviac vo výške 648,96 eura. Takto určená výška príspevku ale zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok). Ak bude pracovný pomer dohodnutý v rozsahu menej ako je rozsah ustanoveného týždenného pracovného času, výška príspevku sa bude pomerne krátiť. Dôležitou informáciou je tiež to, že príspevok sa poskytuje mesačne počas najviac prvých 15 mesiacov. Po ich uplynutí bude zamestnávateľ povinný pracovné miesto udržať po dobu minimálne 5 mesiacov bez finančného príspevku.

Článok pokračuje pod reklamou

Národný projekt „Úspešne na trhu práce" – aktivita č. 1

Príspevok na zamestnávanie v rámci tohto projektu možno získať na uchádzača o zamestnanie, ktorý ešte nemal svoje prvé pravidelne platené zamestnanie (zamestnanie, ktoré trvalo najmenej šesť po sebe nasledujúcich mesiacov). Podmienkou je, aby tento uchádzač o zamestnanie bol buď vo veku do 25 rokov a evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov a evidovaný na úrade práce minimálne 6 mesiacov.

Podmienky získania príspevku: Pre získanie príspevku v rámci tohto projektu musí zamestnávateľ prijať na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie na pracovný pomer dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok). Zamestnávateľ musí takéhoto zamestnanca prijať do pracovného pomeru na dobu určitú na minimálne 6 mesiacov alebo na dobu neurčitú.

Prečítajte si tiež

Výška finančného príspevku: Zamestnávateľ môže príspevok v rámci tohto národného projektu poberať najmenej 6 mesiacov a najviac 12 mesiacov a po skončení poberania príspevku je povinný pracovné miesto zachovať najmenej v rozsahu zodpovedajúcom polovici obdobia poskytovania príspevku. Finančný príspevok v rámci tohto projektu sa poskytuje na úhradu časti celkovej ceny práce prijatého zamestnanca a závisí aj od okresu. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 7,21 % je výška príspevku v roku 2018 vo výške 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca, ale najviac 462,50 eura mesačne. V okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 7,21 % je výška príspevku v roku 2018 vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca, ale najviac 555,00 eura mesačne. Takto určená výška príspevku ale zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok). Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa bude pomerne krátiť.

Národný projekt „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“

Príspevok na zamestnávanie v rámci tohto projektu možno získať na uchádzača o zamestnanie staršieho ako 50 rokov veku. Dĺžka vedenia tohto občana v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu práce nie je pri tomto národnom projekte vôbec dôležitá a môže byť napríklad aj jeden deň.

Podmienky získania príspevku: Pre získanie príspevku v rámci tohto projektu musí zamestnávateľ prijať na vytvorené pracovné miesto uchádzača o zamestnanie na pracovný pomer dohodnutý v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času (polovičný pracovný úväzok). Zamestnávateľ musí takéhoto zamestnanca prijať do pracovného pomeru na dobu určitú na minimálne 12 mesiacov alebo na dobu neurčitú.

Výška finančného príspevku: Finančný príspevok v rámci tohto projektu sa poskytuje na úhradu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom za zamestnanca. V roku 2018 je mesačná výška príspevku najviac 488,38 eura. Takto určená výška príspevku ale zodpovedá pracovnému pomeru dohodnutému na ustanovený týždenný pracovný čas (plný pracovný úväzok). Ak je pracovný pomer dohodnutý na kratší pracovný čas, výška príspevku sa bude pomerne krátiť. Zamestnávateľ môže príspevok v rámci tohto národného projektu poberať najviac 12 mesiacov.

Počet zamestnávateľov a zamestnancov s príspevkom na zamestnávanie v roku 2017

Zdroj: Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny.

Poznámka: Počet zamestnávateľov a zamestnancov s príspevkom na zamestnávanie v roku 2017 zahŕňa ich počty v rámci celého národného projektu (zahŕňa všetky podprojekty v podobe aktivít a opatrení jednotlivého projektu, nielen v článku spomínané).

Prehľad základných podmienok na získanie príspevkov na zamestnávanie v roku 2018

Národný projekt (príspevok) Pre akých zamestnancov je príspevok určený Dĺžka trvania pracovného pomeru Mesačná výška príspevku Dĺžka poberania príspevku
národný projekt Reštart – Príležitosť pre dlhodobo nezamestnaných vrátiť sa na trh práce – opatrenie č. 2 (Zapracovanie u zamestnávateľa za účelom získania a obnovy pracovných návykov) uchádzač o zamestnanie vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie viac ako 24 po sebe nasledujúcich mesiacov nevzniká pracovnoprávny vzťah najviac 87,54 eura najviac 6 mesiacov
národný projekt Cesta na trh práce – aktivita č. 1 (Poskytovanie finančného príspevku na podporu vytvárania pracovných miest pre UoZ/ znevýhodnených UoZ) uchádzač o zamestnanie z okresu Lučenec, Rimavská Sobota, Poltár, Revúca, Veľký Krtíš, Rožňava, Sobrance, Trebišov, Kežmarok, Sabinov, Svidník alebo Vranov nad Topľou najmenej 20 mesiacov na úhradu 85 % z celkovej ceny práce zamestnanca (najviac 648,96 eura) najviac 15 mesiacov
národný projekt Úspešne na trhu práce – aktivita č. 1 uchádzač o zamestnanie buď vo veku do 25 rokov a evidovaný na úrade práce minimálne 3 mesiace alebo vo veku do 29 rokov a evidovaný na úrade práce minimálne 6 mesiacov najmenej 9 mesiacov v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti nižšou alebo rovnakou ako 7,21 % vo výške 70 % z celkovej ceny práce zamestnanca (najviac 462,50 eura) a v okresoch s priemernou mierou evidovanej nezamestnanosti vyššou ako 7,21 % vo výške 80 % z celkovej ceny práce zamestnanca (najviac 555,00 eura) najmenej 6 mesiacov a najviac 12 mesiacov
národný projekt Chceme byť aktívni na trhu práce (50+) uchádzač o zamestnanie starší ako 50 rokov veku najmenej 12 mesiacov na úhradu zdravotného poistenia a sociálneho poistenia plateného zamestnávateľom (najviac 488,38 eura) najviac 12 mesiacov

Zdroj: www.upsvar.sk

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Výhody vstupu na burzu cenných papierov: príklad z praxe

Burza cenných papierov v Bratislave začína obchodovať s akciami úspešnej slovenskej firmy. Aké výhody to prinesie spoločnosti, kapitálovému trhu či Slovensku ako štátu?

Podpora inovatívnych riešení: firmy môžu získať až do 500-tisíc eur

Malé firmy môžu získať grant, mentorstvo od odborníkov a zviditeľniť sa. Kto môže o podporu žiadať, čo musí spĺňať financovaný projekt a dôležité termíny.

Eurofondy na podnikanie, zelenú transformáciu a inovácie v roku 2024

Na čo všetko môžu firmy získať financie od EÚ, ako postupovať a na čo možno dotáciu využiť? Prehľad výziev a programov.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky