Ako požiadať o dotáciu na nájomné

Aké podmienky musí spĺňať nájomca a prenajímateľ, aby mohli o dotáciu na nájomné požiadať? Kto žiada o dotáciu na nájomné a čo všetko musí žiadosť o dotáciu obsahovať?

V súlade s § 13c zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR sa dotácia poskytne na úhradu nájomného plateného na základe nájomnej alebo obdobnej zmluvy, pričom právo nájomcu užívať predmet nájmu je najneskôr od 1.2.2020. Podmienkou na získanie dotácie je, že následkom šírenia COVID-19 bol prenajímaný priestor uzavretý opatrením orgánov štátnej správy, resp. prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo bol v prenajímanom priestore zákaz prítomnosti verejnosti.

O ďalších podmienkach na získanie dotácie na úhradu nájomného sa dozviete v článkoch Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusuPreplatenie nájmu kvôli COVID-19 - príklady alebo Príspevok (dotácia) na nájomné z pohľadu daní a účtovníctva.

Kto má nárok na dotáciu na nájomné

Na dotáciu na nájomné má nárok nájomca, ktorým môže byť:

 1. fyzická osoba - podnikateľ (napr. živnostník),
 2. právnická osoba - podnikateľ (napr. s.r.o.) alebo
 3. právnická osoba - nepodnikateľ (napr. občianske združenie).

Na dotáciu na nájomné nemá nárok subjekt pôsobiaci vo finančnom sektore (napr. finančný sprostredkovateľ, banka, poisťovňa, burzový maklér) a poskytovateľ ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktorému sa poskytuje úhrada za poskytnutú zdravotnú starostlivosť (napr. lekár vo svojej ambulancii vyplácaný zdravotnou poisťovňou). Pokiaľ sa ambulantnému lekárovi neposkytuje úhrada za poskytnú zdravotnú starostlivosť, môže požiadať o dotáciu na nájomné.

Podmienky na podanie žiadosti o dotáciu na nájomné

Prvou a základnou podmienkou pre žiadosť o dotáciu na nájomné je existencia vzájomnej dohody medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájmu. Pokiaľ prenajímateľ neposkytne žiadnu zľavu z nájmu na obdobie, počas ktorého musel mať nájomca zavretú prevádzku, resp. mal výrazne obmedzené fungovanie v predmete nájmu, nájomca nemá nárok na dotáciu.

Dotácia na nájomné sa poskytuje len na obdobie, počas ktorého nemohol nájomca využívať predmet nájmu z dôvodu uzavretia prevádzky na základe rozhodnutí prijatých štátnymi inštitúciami, z dôvodu prerušenia vyučovania na školách a v školských zariadeniach (napr. školský bufet) alebo z dôvodu zákazu prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

O dotáciu môže žiadať žiadateľ, ktorý spĺňa podmienky podľa § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Podľa tohto ustanovenia dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ak:

 1. má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom (nemá nedoplatky na daniach),
 2. nie je voči nemu vedený výkon rozhodnutia, napr. podľa Exekučného poriadku,
 3. neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania,
 4. nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti,
 5. nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
 6. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie,
 7. nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie,
 8. je zapísaný v registrov partnerov verejného sektora, pokiaľ takúto povinnosť má uloženú v súlade so zákonom č. 315/2016 o registri partnerov verejného sektora.

Ďalšou podmienkou na podanie žiadosti je, že nájomca nesmel byť k 31.12.2019 podnikom v ťažkostiach. Ako zistiť, či ste podnikom v ťažkostiach, sa dozviete v článku Kedy je podnik v ťažkostiach a nemôže žiadať o príspevky a dotácie.

Všeobecne môže dotácie zo štátneho rozpočtu získať žiadateľ jedine v prípade, ak spĺňa všetky uvedené podmienky. Štandardne ich preukazuje potvrdeniami z inštitúcií, napr. zo Sociálnej poisťovne, že nemá nedoplatky na sociálnom poistení.

Prečítajte si tiež

Kvôli ekonomickým dopadom súvisacim s pandémiou COVID-19 niektoré firmy a SZČO nemohli napríklad zaplatiť DPH alebo odvody do Sociálnej poisťovne a príslušnej zdravotnej poisťovne zo miezd za zamestnancov. Aby aj takéto subjekty mohli požiadať o dotáciu na nájomné, štát zaviedol do zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR  ustanovenie § 13c ods. 11. Podľa tohto ustanovenia sa body č. 1 – 4 z vyššie uvedeného zoznamu nebudú kontrolovať a nebude ich žiadateľ musieť nijako preukazovať. Budú sa automaticky považovať za splnené zo zákona. Znamená to, že ak nájomca má nedoplatky na daniach, aj tak môže požiadať prostredníctvom prenajímateľa o dotáciu na nájomné.

Splnenie podmienok uvedených v bodoch č. 1 – 4 sa považujú za splnené len pri žiadosti o dotáciu na nájomné. Ak by žiadateľ žiadal o nejakú inú dotáciu zo štátneho rozpočtu, musel by dokladovať splnenie všetkých podmienok, tzn. aj podmienok č. 1 - 4.

Podmienky č. 5 – 8 uvedené vyššie  sa preukazujú vyhlásením nájomcu, pričom ak sa preukáže, že žiadateľ tieto podmienky nespĺňal, bude musieť vrátiť celú dotáciu na nájomné a zároveň mu bude uložená sankcia.

Mimovládne neziskové organizácie (napr. občianske združenia, neziskové organizácie) môžu požiadať o dotáciu na nájomné jedine v prípade, ak v príslušnom registri mimovládnych neziskových organizáciách majú zapísané:

 • názov, adresu, IČO organizácie,
 • právnu formu organizácie,
 • identifikačné údaje o štatutárnom orgáne alebo o členoch štatutárneho orgánu.

Maximálna výška dotácie na žiadateľa je stanovená podľa odvetvia, v ktorom žiadateľ (nájomca) pôsobí. V prípade firmy pôsobiacom v poľnohospodárskej prvovýrobe je maximálna výška dotácie 100 000 eur; pri firmách pôsobiacich v oblasti rybolovu a akvakultúry je maximálna výška dotácie 120 000 eur. Maximálna výška dotácie pre firmy pôsobiace v iných sektoroch je 800 000 eur.

V prípade, že žiadaná dotácia presahuje 100 000 eur, v žiadosti musí byť uvedený aj konečný užívateľ výhod.

Článok pokračuje pod reklamou

Aký je postup pri žiadosti o dotáciu na nájomné

1. Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ za nájomcu z dôvodu, že peniaze z dotácie pôjdu priamo na účet prenajímateľa “v mene nájomcu”. Žiadateľom je však nájomca, ktorý musí spĺňať všetky podmienky na požiadanie o dotáciu. To znamená, že ak prenajímateľ poskytne nájomcovi zľavu z nájomného vo výške 50 %, môže požiadať o dotáciu na zvyšných 50 % nájomného a nájomca už prenajímateľovi nedopláca nič na nájomnom.

Žiadateľom je nájomca, pretože dotácia sa poskytuje nájomcovi. Peniaze však pôjdu priamo na účet prenajímateľa, tzn. štát dotáciou vysporiada za nájomcu záväzky voči prenajímateľovi. Ide o zjednodušený postup, aby štát neposielal peniaze nájomcovi a nájomca následne prenajímateľovi. Z dôvodu, že peniaze poukáže štát priamo na účet prenajímateľa, prenajímateľ vypĺňa formulár za nájomcu, aj keď dotácia je určená pre nájomcu a nájomca musí spĺňať všetky podmienky na poskytnutie dotácie. Podpisovať žiadosť však musia obaja.

2. Žiadosť o dotáciu vypĺňa prenajímateľ, následne ju posunie na podpis nájomcovi. Nájomca skontroluje správnosť údajov v žiadosti a podpíše žiadosť. Posledným krokom bude, že prenajímateľ sa taktiež podpíše na žiadosti a žiadosť odošle Ministerstvu hospodárstva SR. 

3. Žiadosť o dotáciu je možné podať najneskôr do 30.11.2020. Kvôli očakávanému záujmu vydalo Ministerstvo hospodárstva SR harmonogram pre podávanie žiadostí rozdelený do jednotlivých krajov. Harmonogram sa bude opakovať v nasledovných týždňoch (s výnimkou sviatkov a víkendov):

 • 23.6.2020 - Prešovský kraj,
 • 24.6.2020 - Banskobystrický kraj,
 • 25.6.2020 - Košický kraj,
 • 26.6.2020 - Žilinský kraj,
 • 29.6.2020 - Nitriansky kraj,
 • 30.6.2020 - Trenčiansky kraj,
 • 1.7.2020 - Trnavský kraj,
 • 2.7.2020 - Bratislavský kraj.

4. Následne by malo podávanie žiadosti pokračovať: 3.7.2020 - Prešovský kraj, 6.7.2020 - Banskobystrický kraj, 7.7.2020 - Košický kraj, atď.

Aktualizované: Od piatku 3. 7. 2020 môžu podávať žiadosti o dotácie na nájomné naraz podnikatelia z celého Slovenska, bez ohľadu na to, z ktorého kraja pochádzajú. „Systém je plne funkčný, doterajší počet žiadostí je zvládnuteľný. Harmonogram s jednotlivými krajmi preto rezort zatiaľ obnovovať neplánuje. Od piatka teda môžu posielať žiadosti všetci žiadatelia, bez ohľadu na kraje. Situáciu však bude ministerstvo naďalej pozorne sledovať a priebežne vyhodnocovať," uviedla hovorkyňa Ministerstva hospodárstva Katarína Svrčeková. 

Prečítajte si tiež

5. Ministerstvo hospodárstva SR vyzvalo prenajímateľov, aby pri podávaní žiadostí dodržiavali harmonogram určený pre jednotlivé kraje. Nie je známe, čo sa bude diať so žiadosťou, ktorú prenajímateľ pošle v iný deň, ako je deň stanovený pre jeho kraj.

6. Podanie žiadosti je možné cez portál slovensko.sk. Na formulár sa môžete dostať aj prostredníctvom stránky Ministerstva hospodárstva SR najmy.mhsr.sk, podpísať žiadosť prostredníctvom elektronického podpisu musí prenajímateľ aj nájomca. Za prenajímateľa a za nájomcu sa musia podpísať všetci štatutárni zástupcovia, ktorí sú oprávnení konať za prenajímateľa, resp. za nájomcu. Napríklad v prípade s.r.o. je dôležité, kto je oprávnený konať podľa údajov uvedených v obchodnom registri.

Ako postupovať pri žiadaní o dotáciu na nájomne krok za krokom, približuje v článku Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať.

Ako podať žiadosť o dotáciu na nájomné – príklad

Ako vyzerá podávanie žiadosti v konkrétnych krokoch uvedieme na ilustratívnom príklade. Prenajímateľ je fyzická osoba - nepodnikateľ. Nájomca je s.r.o., ktorá má 5 konateľov. V Obchodnom registri má s.r.o. uvedené: “Za spoločnosť podpisujú spoločne dvaja konatelia tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripoja svoje podpisy.”

Žiadosť za prenajímateľa podpíše prenajímateľ - fyzická osoba. Žiadosť za nájomcu podpíšu dvaja konatelia. Keďže v obchodnom registri nie je uvedené, ktorí z piatich konateľov sa podpisujú za firmu, žiadosť môžu podpísať ktoríkoľvek dvaja konatelia.

Prečítajte si tiež

1. krok -  všetky osoby, ktoré sú oprávnene konať v mene prenajímateľa a nájomcu, musia mať aktivovaný elektronický občiansky a zároveň musia mať na elektronickom občianskom preukaze aktívne podpisové certifikáty. Aktivovať elektronický občiansky preukaz aj s podpisovými certifikátmi je možné na oddelení dokladov na okresnom úrade (klientskom centre). Pri aktivovaní elektronického občianskeho preukazu treba požiadať aj o aktivovanie podpisového certifikátu. Nie vždy automaticky aktivujú aj podpisové certifikáty.

2. krok - nainštalovanie všetkých potrebných softvérov do počítača u prenajímateľa aj u nájomcu. Všetky softvéry potrebné k práci s elektronickým občianskym preukazom a k podpisovaniu prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu nájdete na stránke slovensko.sk, v časti “Na stiahnutie”.

3. krok - po stiahnutí softvérov si musia všetky osoby oprávnené konať v mene prenajímateľa a nájomcu aktivovať elektronickú schránku na stránke slovensko.sk. Pokiaľ za prenajímateľa konajú viacerí štatutári, k žiadosti musia mať čísla elektronických schránok všetkých štatutárov prenajímateľa.

4. krok – prenajímateľ musí zistiť všetky potrebné údaje o nájomcovi do žiadosti, a to:

 • čísla elektronických schránok na www.slovensko.sk všetkých štatutárov, ktorí sú oprávnení konať v mene nájomcu,
 • údaje o štatutároch, ktorí majú právo konať v mene nájomcu,
 • identifikačné údaje (názov, IČO, DIČ, IČ DPH, právna forma, adresa),
 • či ide o mikro podnik, malý podnik, stredný alebo veľký podnik,
 • či je nájomca platiteľom DPH,
 • obdobie sťaženého užívania, t. j. dátum odkedy a dokedy musel mať nájomca zatvorenú prevádzku,
 • či nájomca mal dotáciu alebo príspevok zo štátu v súvislosti s COVID-19 podľa oddielu 3.1. Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva (napr. od Ministerstva práce, soc. vecí a rodiny SR - príspevky na udržanie zamestnanosti počas pandémie),
 • či spĺňa všetky podmienky uvedené vo vyhlásení, ktoré sú uvedené priamo v žiadosti.

5. krok - prenajímateľ vyplní žiadosť. V prílohe nájde manuál na vyplnenie žiadosti a na udelenie prístupu nájomcovi.

6. krok – prenajímateľ udelí prístup na podpis všetkým osobám, ktoré môžu konať v mene nájomcu. Prístup sa udeľuje priamo vo formulári, ktoré vyplňuje prostredníctvom stránky slovensko.sk. Prístup sa udeľuje tak, že po kliknutí na „podpis viacerými osobami“ zadá prenajímateľ číslo elektronickej schránky nájomcu, resp. všetkých elektronických stránok osôb oprávnených konať v mene nájomcu.

7. krok - nájomca skontroluje žiadosť a podpíše žiadosť prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu. Na podpísanie a skontrolovanie žiadosti má 48 hodín.

Prečítajte si tiež

8. krok - keď sa štatutári oprávnení konať za nájomcu podpíšu, môžu žiadosť podpísať elektronickým občianskym preukazom štatutári oprávnení konať za prenajímateľa. Mená a priezviská štatutárov u nájomcu a u prenajímateľa uvedené v žiadosti sa musia zhodovať s menami a priezviskami štatutárov v elektronických podpisoch.

9. krok - keď budú podpísané všetky relevantné osoby, môže prenajímateľ poslať žiadosť. Žiadosť sa posiela prostredníctvom stránky slovensko.sk. Následne by mal prenajímateľ skontrolovať v doručených správach vo svojej elektronickej schránke, či mu prišla potvrdenka o doručení.

10. krok – počkať na rozhodnutie z Ministerstva hospodárstva SR. Rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní dotácie príde do elektronickej schránky prenajímateľa aj nájomcu.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Kúpa nehnuteľnosti vs nájom: čo je výhodnejšie, ak rastú úroky

Ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Okrem bežného hypoúveru, môžu kupujúci využiť aj developermi dotované hypotéky, hyponájom či ďalšie benefity. Na atraktivite dnes naberá aj nájomné bývanie.

Znovu posúdenie pandemickej OČR pri zvýšení príjmov

Rodičia, ktorým sa od roku 2020 zmenila výška príjmov, môžu požiadať o nové posúdenie pandemickej OČR. Postup, formulár žiadosti aj podmienky.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky