Žiadosť o dotáciu na nájomné – postup ako ju podať

Praktická ukážka postupu podávania žiadostí o dotáciu na nájomné kvôli koronavírusu. S týmto návodom dokáže žiadosť podať každý.

Čo potrebujete, kým začnete s podávaním žiadosti o dotáciu na nájomné

V článku Príspevok na nájomné pre zatvorené prevádzky kvôli koronavírusu nájdete podrobné informácie o tejto formy pomoci. Ak nastane medzi prenajímateľom a nájomcom dohoda o poskytnutí zľavy z nájomného za obdobie obmedzeného užívania nehnuteľnosti kvôli koronavírusu, bude možné požiadať o poskytnutie dotácie na nájomné. Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné sa podáva výhradne elektronicky, a to prostredníctvom elektronických schránok a portálu www.slovensko.sk. Z tohto dôvodu budete k podaniu žiadosti o dotáciu na nájomné potrebovať určitú softvérovú a hardvérovú výbavu.

K podaniu žiadosti o dotáciu na nájomné sa vyžaduje, aby prenajímateľ aj nájomca (resp. všetci členovia štatutárneho orgánu prenajímateľa aj nájomcu):

  • disponovali eID kartou – elektronickým občianskym preukazom (v prípade cudzincov sa vyžaduje doklad o pobyte s čipovou kartou alebo alternatívny autentifikátor),
  • mali eID kartu aktivovanú na elektronické používanie (mali na nej zadaný BOK kód),
  • mali na eID karte nahraté certifikáty pre vytváranie kvalifikovaného elektronického podpisu (je potrebné poznať svoj KEP PIN kód),
  • mali na počítači nainštalovanú aplikáciu eID klient a D.Suite/eIDAS (všetok softvér nájdete na stránke www.slovensko.sk, v časti Na stiahnutie),
  • disponovali čítačkou čipových kariet spolu s príslušným ovládačom k nej,
  • mali svoje elektronické schránky aktivované na doručovanie.

Žiadosť o dotáciu na nájomné podáva prenajímateľ v mene nájomcu a na svoj vlastný účet. Postup je v skratke taký, že žiadosť o dotáciu na nájomné vyplní najskôr prenajímateľ, pošle ju nájomcovi na podpísanie elektronickým podpisom, nájomca ju elektronicky podpíše, potom ju elektronicky podpíše aj prenajímateľ a odošle ju Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Oznámenie o schválení alebo neschválení žiadosti príde do elektronickej schránky prenajímateľovi aj nájomcovi. V prípade schválenia bude dotácia poslaná priamo na bankový účet prenajímateľa. Vo článku vás ďalej podrobne prevedieme všetkými krokmi podania žiadosti o dotáciu na nájomné spolu so ukážkami zo systému slovensko.sk

Kroky 1 a 9 musí absolvovať nájomca, kroky 2 až 8 a 10 až 11 musí absolvovať prenajímateľ.

Krok 1: zistenie čísla elektronickej schránky nájomcu

Formulár žiadosti o dotáciu na nájomné vypĺňa a odosiela prenajímateľ. Žiadosť však musí mať k dispozícii a elektronicky ju podpísať aj nájomca. Na to, aby mohol prenajímateľ sprístupniť nájomcovi formulár žiadosti o dotáciu na nájomné, musí nájomca prenajímateľovi oznámiť číslo svojej elektronickej schránky.

Ak je nájomcom fyzická osoba, bude potrebné zistiť číslo jej elektronickej schránky. Ak je nájomcom právnická osoba, bude potrebné zistiť čísla elektronických schránok členov jej štatutárneho orgánu, ktorí budú žiadosť elektronicky podpisovať. Môže to byť jedna alebo viac osôb v závislosti od toho, ako je to upravené v základnom dokumente príslušnej právnickej osoby. Napríklad v prípade s. r. o. sa môžu vyžadovať čísla elektronických schránok všetkých jej konateľov, ak majú v obchodnom registri zapísané, že konatelia konajú za spoločnosť spoločne. Ak by v prípade takejto s. r. o. bolo v obchodnom registri uvedené, že konatelia konajú za spoločnosť samostatne, postačuje získať číslo elektronickej schránky len toho konateľa, ktorý bude žiadosť o dotáciu podpisovať.

Pre získanie čísla elektronickej schránky si príslušná osoba pripojí k svojmu počítaču čítačku čipových kariet, spustí na ňom aplikáciu eID klient a vloží do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz. Potom zadá svoj BOK kód. Následne je potrebné prejsť na stránku www.slovensko.sk a vpravo hore kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa na portál a potom znovu kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa. Zadajte váš BOK kód.

Po zadaní BOK kódu si vyberte subjekt, za ktorý sa chcete prihlásiť. V prípade štatutárov právnických osôb je potrebné si vybrať seba ako fyzickú osobu a nie právnickú osobu, ktorá je nájomcom. Potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

Keď ste prihlásený na portál www.slovensko.sk vojdite do svojej elektronickej schránky., kde môžete dvomi spôsobmi zistiť číslo svojej elektronickej schránky. Buď kliknete vpravo hore na svoje meno a priezvisko, alebo si z ľavého panela vyberiete voľbu Nastavenia. Číslo elektronickej schránky si zapíšte a sprístupnite prenajímateľovi napríklad e-mailom alebo SMS správou.

Krok 2: spustenie elektronickej žiadosti o dotáciu na nájomné

Prenajímateľ ešte pred spustením elektronickej žiadosti o dotáciu na nájomné pripojí k svojmu počítaču čítačku čipových kariet, spustí na svojom počítači aplikáciu eID klient a vloží do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz. Potom zadá svoj BOK kód.

Následne prenajímateľ pokračuje spustením elektronickej žiadosti o dotáciu na nájomné. Je možné ju nájsť na portáli www.slovensko.sk, ale jednoducho sa k nej dostanete aj cez stránku Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky najmy.mhsr.sk. Tam z ľavého panelu vyberiete možnosť Žiadosť a následne kliknete na tento zvýraznený text: Podať žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné.

Budete presmerovaný na portál www.slovensko.sk. Otvorí sa vám nová karta prehliadača v ktorej sa prenajímateľ bude musieť prihlásiť do svojej elektronickej schránky. Kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa a potom zadajte svoj BOK kód. Ak máte právo konať prostredníctvom viacerých subjektov, vyberte subjekt, ktorý je prenajímateľom nehnuteľnosti, za ktorého budete vypĺňať žiadosť o dotáciu na nájomné. Potom kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa.

Krok 3: vyplnenie žiadosti o dotáciu na nájomné – údaje o prenajímateľovi

Po absolvovaní predchádzajúceho kroku sa prenajímateľ dostane na úvodnú časť žiadosti o dotáciu na nájomné. Predmet správy ponechajte tak, ako je predvyplnený. Nie je potrebné vypĺňať značku prijímateľa a ani odosielateľa.

Poznámka: Žiadosť o poskytnutie dotácie na nájomné sa vám zároveň počnúc týmto krokom bude automaticky ukladať do vašej elektronickej schránky ako rozpracovaná správa. Ak budete musieť vypĺňanie žiadosti prerušiť a potom sa budete chcieť k nemu znovu vrátiť, tak vo svojej elektronickej schránke jednoducho prejdite na rozpracované správy, vyberte správu týkajúcu sa podávania žiadosti o poskytnutie dotácie na nájomné a kliknite na tlačidlo Upraviť správu.

Vo vypĺňaní žiadosti pokračujeme údajmi o prenajímateľovi. V dolnej časti formuláru je potrebné vyznačiť, či vy ako prenajímateľ ste právnickou osobou, fyzickou osobou – podnikateľom alebo fyzickou osobou – nepodnikateľom. Po vybratí príslušnej voľby sa vám sprístupní ďalšia časť formuláru žiadosti, v ktorej budete mať niektoré identifikačné údaje o prenajímateľovi predvyplnené. Ak by to tak nebolo a niektoré údaje by tu chýbali, musíte ich všetky vyplniť manuálne, prípadne sa automaticky doplnia po zadaní IČO prenajímateľa, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu – podnikateľa.

V prípade prenajímateľov, ktorí sú právnickými osobami, si skontrolujte informácie o osobách oprávnených konať za prenajímateľa. Štatutárov je možné pridávať aj odoberať. Každý štatutár, ktorého tu uvediete, bude musieť žiadosť o dotáciu na nájomné aj elektronicky podpísať. Kto tu bude uvedený, to závisí od konkrétnej právnickej osoby. Napríklad ak má s. r. o. v obchodnom registri uvedené, že za spoločnosť konajú konatelia spoločne, musia tu byť uvedení všetci. Ak by tam bolo uvedené, že za spoločnosť konajú konatelia samostatne, tak sem postačuje uviesť len jedného z nich.

Nezabudnite v tejto časti formuláru vyplniť číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktoré vám bude v prípade schválenia z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky v mene nájomcu poukázaná dotácia na nájomné. Potom v spodnej časti formulára kliknite na tlačidlo Pokračovať. Tlačidlá Skontrolovať a Podpísať si zatiaľ nemusíte všímať, dostaneme sa k nim v neskorších častiach vypĺňania žiadosti.

Krok 4: vyplnenie žiadosti o dotáciu na nájomné – údaje o nájomcovi

Dostaneme sa na ďalšiu časť žiadosti o dotáciu na nájomné. Táto sa bude týkať nájomcu. Vyplňte IČO nájomcu a jeho ostatné identifikačné údaje by sa vám mali vyplniť automaticky. Výnimkou bude informácia týkajúca sa veľkosti podniku nájomcu, ktorú je potrebné vyplniť manuálne a vybrať si, či ide o mikro a malý podnik alebo stredný podnik alebo veľký podnik.

Nižšie v tejto časti formuláru žiadosti o dotáciu na nájomné sa nachádzajú ďalšie informácie o nájomcovi. Mali by byť tiež vyplnené automaticky, preto ich len skontrolujte a ak by nejaký údaj chýbal, doplňte ho manuálne. Potom kliknite na tlačidlo Pokračovať.

V prípade, že bude nájomcom právnická osoba, bude táto časť formuláru obsahovať aj predvyplnené mená a priezviská štatutárov oprávnených konať za ňu. Predvolene tu budú uvedení všetci členovia štatutárneho orgánu príslušnej právnickej osoby. Ak ale napríklad spoločenská zmluva s. r. o. umožňuje v mene spoločnosti konať konateľom samostatne, tak tu postačuje ponechať len jedného zo štatutárov. Každý zo štatutárov, ktorý tu bude uvedený, bude musieť za nájomcu neskôr elektronicky podpísať žiadosť o dotáciu na nájomné. Túto časť (kto bude za nájomcu podpisovať žiadosť) je preto vhodné konzultovať aj s nájomcom.

Krok 5: vyplnenie žiadosti o dotáciu na nájomné – údaje o nájomnej zmluve

Tretia časť žiadosti o dotáciu na nájomné sa týka údajov o nájomnej zmluve a dohodnutej zľave z nájomného medzi prenajímateľom a nájomcom. Ide o veľmi dôležitú časť celého formuláru žiadosti o dotáciu na nájomné, preto je potrebné jej venovať náležitú pozornosť. Najskôr sa vypĺňajú údaje o prevádzke, ktorá bola kvôli koronavírusu uzatvorená a na nájomné za ktorú sa žiada dotácia.

Nižšie v tejto časti formulára je potrebné uviesť dátum účinnosti nájomnej zmluvy (prípadne dátum jej ukončenia, ak k tomu došlo) a informáciu o tom, či v sume nájomného sú zahrnuté aj služby obvykle spojené s nájmom. Dôvodom je, že na časť nájomného pokrývajúcu služby obvykle spojené s nájmom sa dotácia neposkytuje. Týmito službami môžu byť v praxi napríklad energie, upratovanie, zabezpečenie ochrany nehnuteľnosti. Dotáciu na nájomné je možné poskytnúť len na časť platby nájomného, ktorá sa vzťahuje na právo užívať nehnuteľnosť.

Ďalej sa uvádza suma nájomného za mesiac bez DPH a informácia o tom, či nájomca je alebo nie je platiteľom DPH. Na prípadnú daň z pridanej hodnoty uplatnenú prenajímateľom, ktorú si môže nájomca odpočítať, sa dotácia na nájomné neposkytuje.

Poslednými informáciami, ktoré bude potrebné v tejto časti žiadosti o dotáciu na nájomné uviesť, sa budú týkať zľavy z nájomného a obdobia sťaženého užívania nehnuteľnosti.

Uveďte výšku mesačnej zľavy na nájomné dohodnutej medzi prenajímateľom a nájomcom.

Ďalej sa uvedie obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti. Z predvolených možností sa zo zoznamu vyberie dátum začiatku sťaženého užívania nehnuteľnosti (09.03.2020, 13.03.2020, 16.03.2020 alebo 18.03.2020) a dátum konca sťaženého užívania nehnuteľnosti (29.03.2020, 21.04.2020, 05.05.2020, 19.05.2020, 29.05.2020, 31.05.2020, 02.06.2020 alebo 09.06.2020). Obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti je obdobie, počas ktorého bolo užívanie predmetu nájmu znemožnené uzavretím predmetu nájmu, znemožnené prerušením vyučovania na školách a v školských zariadeniach alebo podstatne obmedzené zákazom prítomnosti verejnosti v predmete nájmu.

Formulár na základe uvedených údajov automaticky vypočíta počet dní sťaženého užívania nehnuteľnosti a výšku dotácie na nájomné. Taktiež tu bude vypočítaná aj zostávajúca suma nájomného za obdobie sťaženého užívania nehnuteľnosti, ktorú bude musieť po odpočítaní zľavy z nájomného a dotácie na nájomné nájomca uhradiť prenajímateľovi.

Napokon, ak ste boli príjemcom takejto pomoci, zaškrtnite políčko, že vám bola poskytnutá pomoc na základe Dočasného rámca pre opatrenia štátnej pomoci na podporu hospodárstva v súčasnej situácii spôsobenej nákazou COVID-19.

Po vyplnení tejto časti žiadosti o dotáciu na nájomné kliknite na tlačidlo Pokračovať.

Krok 6: vyhlásenia nájomcu v súvislosti s poskytovaním dotácie na nájomné

Posledná časť formulára žiadosti o dotáciu na nájomné sa týka nájomcu ako príjemcu pomoci. Keďže prostriedky dotácie na nájomné pochádzajú aj z prostriedkov Európskej únie, musí príjemca pomoci spĺňať aj niektoré podmienky týkajúce sa pomoci z týchto zdrojov. Je potrebné si tieto informácie dôsledne prečítať. Nájomca musí spĺňať všetky z uvedených podmienok. Predvolene je zaškrtnuté, že nájomca tieto podmienky spĺňa.

Vo vypĺňaní formuláru pokračujeme dole, kliknutím na tlačidlo Pokračovať.

Článok pokračuje pod reklamou

Krok 7: spoločné vyhlásenie a kontrola formulára žiadosti

Posledná časť formuláru žiadosti o dotáciu na nájomné obsahuje spoločné vyhlásenie prenajímateľa a nájomcu o tom, že súhlasia s tým, aby tento formulár bol zároveň aj dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom o poskytnutí zľavy z nájomného a dohodou o zrieknutí sa plnenia z poskytnutej dotácie na nájomné nájomcom v prospech prenajímateľa (v prípade schválenia žiadosti bude schválená suma dotácie v mene nájomcu poukázaná priamo na bankový účet prenajímateľa).

Teraz pre kontrolu správnosti vyplnenia formuláru klikneme na tlačidlo Skontrolovať. Ak máte formulár správne vyplnený, potvrdí sa vám to hláškou. Ak bola vo vypĺňaní formuláru urobená chyba, zobrazí sa vám po kliknutí na tlačidlo Skontrolovať výpis chýb.

Krok 8: udelenie prístupu k formuláru žiadosti aj nájomcovi

Formulár žiadosti o dotáciu na nájomné vypĺňal prenajímateľ. Musí ho však elektronicky podpísať aj nájomca, preto je potrebné, aby mu prenajímateľ tento formulár sprístupnil. To sa uskutoční tak, že v rozpísanej žiadosti o dotáciu na nájomné prenajímateľ dole klikne na tlačidlo Podpis viacerými osobami. Zobrazí sa kontextové okno, v ktorom zadáte nájomcom oznámené čísla elektronických schránok príslušných osôb, ktoré za nájomcu budú podpisovať žiadosť o dotáciu na nájomné. Ak bude týchto osôb viac, jednoducho čísla elektronických schránok oddeľte čiarkou.

Po dokončení kliknite na tlačidlo pridať. Zobrazí sa vám otázka, či naozaj chcete schránke s príslušným číslom udeliť prístup na podpísanie. Kliknite na možnosť Potvrdiť a zadajte váš BOK kód. Čísla elektronických schránok, ktorým ste udelili prístupy na podpísanie žiadosti o dotáciu nájdete aj v hornej časti rozpracovaného formuláru. Cez tlačidlo Spravovať prístupy môžete pridať alebo odobrať prístup konkrétnym osobám.

Kontextové okno teraz môžete zatvoriť a odhlásiť sa z elektronickej schránky. Po absolvovaní tohto kroku informujte nájomcu o tom, že ste mu v jeho elektronickej schránke sprístupnili formulár žiadosti o dotáciu na nájomné a je potrebné, aby ho elektronicky podpísal.

Krok 9: podpísanie žiadosti o dotáciu na nájomné nájomcom

Po tom, ako prenajímateľ sprístupní vyplnenú žiadosť o dotáciu na nájomné nájomcovi, resp. osobám oprávneným konať za nájomcu (ak je nájomca právnickou osobou), budú mať tieto osoby 48 hodín na to, aby žiadosť o dotáciu na nájomné podpísali svojím kvalifikovaným elektronickým podpisom. Do ich elektronických schránok im príde správa od prenajímateľa s predmetom Udelenie prístupu na podpísanie. V prípade, že je nájomcom právnická osoba, musia tento krok žiadosti (podpísanie elektronickým podpisom) absolvovať všetci členovia jej štatutárneho orgánu uvedení v žiadosti o dotáciu na nájomné v časti Údaje o nájomcovi.

Aby sa štatutári nájomcu dostali k predmetnej správe a mohli podpísať žiadosť o dotáciu na nájomné, musia si pripojiť k počítaču čítačku čipových kariet, spustiť na ňom aplikáciu eID klient a vložiť do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz. Potom sa bude vyžadovať zadanie BOK kódu. Následne je potrebné prejsť na portál www.slovensko.sk, vpravo hore kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa na portál, vybrať príslušnú osobu oprávnenú na podpísanie žiadosti o dotáciu na nájomné a potom znovu kliknúť na tlačidlo Prihlásiť sa. Potom už stačí vojsť do elektronickej schránky kliknutím v pravom hornom rohu na tlačidlo Schránka.

V priečinku Prijaté budete mať správu od prenajímateľa s predmetom Udelenie prístupu na podpísanie. Kliknutím si otvorte túto správu a následne v nej kliknite na odkaz na prístup do žiadosti o dotáciu na nájomné.

Dostanete sa do formuláru žiadosti o dotáciu na nájomné. Ako nájomca nemôžete v ňom meniť žiadne údaje a ani ho iným spôsobom upravovať. Jediné, čo môžete s týmto formulárom urobiť, je prezrieť si ho a elektronicky podpísať. Pozorne si skontrolujte všetky údaje uvedené v žiadosti vyplnené prenajímateľom. Predovšetkým sa zamerajte na vaše identifikačné údaje, údaje o nájomnej zmluve, údaje o výške dohodnutej zľavy z nájomného a splnenie podmienok vo forme vyhlásení v závere žiadosti. V prípade, že by bol nejaký údaj chybný, musíte o tom informovať prenajímateľa, ktorý môže formulár žiadosti pred vašim podpísaním upraviť.

Ak sú všetky údaje správne, na konci žiadosti kliknite na tlačidlo Podpísať. Zobrazí sa vám okno pre podpísanie, kde znovu kliknite na tlačidlo Podpísať. V ďalšom okne je potom potrebné použiť filter pre certifikáty a z rozbaľovacieho zoznamu si vybrať SK QC. Potom kliknite na dole uvedený certifikát od vydavateľa SVK eID ACA a stlačte OK. Nasledovať budú dve kontextové okná, ktoré vás budú vyzývať na zadanie kódov. V prvom kontextovom okne budete musieť zadať svoj BOK kód a v druhom budete musieť zadať svoj KEP PIN kód.

Následne dostanete oznámenie o tom, že dokument bol úspešne podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Potvrďte OK. Znovu sa dostanete do prostredia formulára žiadosti o dotáciu na nájomné. Potom je potrebné kliknúť na tlačidlo Dokončiť v spodnej časti žiadosti. V zobrazenom kontextovom okne znovu potvrďte voľbu Dokončiť.

Kontextové okno teraz môžete zatvoriť a odhlásiť sa z elektronickej schránky. Prenajímateľovi teraz oznámte, že žiadosť o dotáciu na nájomné ste podpísali a teraz tak musí urobiť on.

Krok 10: podpísanie žiadosti o dotáciu na nájomné prenajímateľom

Po tom, ako podpíše žiadosť o dotáciu na nájomné nájomca, tak musí urobiť aj prenajímateľ (resp. príslušní členovia štatutárneho orgánu prenajímateľa uvedení v žiadosti v prípade, že prenajímateľ je právnickou osobou).

Prenajímateľ musí znovu pripojiť k svojmu počítaču čítačku čipových kariet, spustiť na ňom aplikáciu eID klient a vložiť do čítačky čipových kariet svoj elektronický občiansky preukaz. Na žiadosť bude potrebné zadať BOK kód. Pokračovať sa bude na portáli www.slovensko.sk, kde vpravo hore klikneme na tlačidlo Prihlásiť sa na portál. Potom vyberieme príslušnú osobu oprávnenú na podpísanie žiadosti o dotáciu na nájomné (v prípade právnických osôb vyberáme fyzickú osobu, ktorá je štatutárom) a potom znovu klikneme na tlačidlo Prihlásiť sa.

Teraz klikneme v pravom hornom rohu na tlačidlo Schránka. V obsahu elektronickej schránky pokračujeme otvorením priečinku Rozpracované. Kliknutím si otvoríme správu s predmetom Podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na nájomné. V rámci tejto správy potom klikneme na možnosť Upraviť správu.

Zobrazí sa formulár žiadosti o dotáciu na nájomné. Je už podpísaný nájomcom a preto ho už nie je možné upravovať. V žiadosti je potrebné prejsť na jej koniec, kde vidno, že už bola podpísaná nájomcom. Pre overenie podpisu nájomcu postačuje kliknúť na možnosť Detail podpisu. Tu sa zobrazia podpisy všetkých relevantných osôb, ktoré za stranu nájomcu mali podpísať žiadosť o dotáciu na nájomné. Osoby, ktoré podpísali žiadosť, musia byť zhodné s osobami, ktoré boli uvedené v žiadosti v časti Údaje o nájomcovi.

Prenajímateľ podpíše žiadosť o dotáciu na nájomné tak, že v spodnej časti formuláru klikne na voľbu Podpísať a po zobrazení ďalšieho kontextového okna opätovne kliknutím na tlačidlo Podpísať potvrdí, že chce k formuláru pridať ďalší podpis. Zobrazí sa dialógové okno pre podpísanie, kde znovu kliknite na tlačidlo Podpísať. V ďalšom okne je potom potrebné použiť filter pre certifikáty a z rozbaľovacieho zoznamu si vybrať SK QC. Potom kliknite na dole uvedený certifikát od vydavateľa SVK eID ACA a stlačte OK. Nasledovať budú dve kontextové okná, ktoré vás budú vyzývať na zadanie kódov. V prvom kontextovom okne budete musieť zadať svoj BOK kód a v druhom budete musieť zadať svoj KEP PIN kód.

V kontextovom okne potom dostanete oznámenie, že dokument bol úspešne podpísaný kvalifikovaným elektronickým podpisom. Potvrďte OK. Znovu sa dostanete do prostredia formulára žiadosti o dotáciu na nájomné.

V prípade, že je prenajímateľom právnická osoba, musia tento krok žiadosti (podpísanie kvalifikovaným elektronickým podpisom) absolvovať všetci členovia jej štatutárneho orgánu uvedení v žiadosti o dotáciu na nájomné v časti Údaje o prenajímateľovi.

Krok 11: odoslanie žiadosti o dotáciu na nájomné ministerstvu hospodárstva

Až po tom, ako budú k žiadosti pripojené všetky podpisy za prenajímateľa aj nájomcu, je možné pristúpiť k ďalšiemu a zároveň poslednému kroku – odoslanie žiadosti Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky. Aj tento krok robí prenajímateľ. Pre istotu je potrebné si teda ešte overiť, či žiadosť o dotáciu na nájomné podpísali za prenajímateľa aj nájomcu všetky osoby uvedené v žiadosti.

Na konci žiadosti, v zelenom orámovanom bloku kliknite na tlačidlo Detail podpisu. Tu by ste mali vidieť zoznam všetkých fyzických osôb, ktoré za prenajímateľa aj nájomcu podpísali formulár žiadosti o dotáciu na nájomné.

Ak boli k žiadosti o dotáciu na nájomné pripojené všetky potrebné podpisy, môžete žiadosť odoslať Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky kliknutím na tlačidlo Odoslať v dolnej časti formuláru. V kontextovom okne sa vám potom zobrazí potvrdenie o tom, že vaša žiadosť bola úspešne odoslaná.

Ďalej prenajímateľovi do elektronickej schránky príde potvrdenie o odoslaní elektronického podania a následne potvrdenie o doručení elektronického podania. Až druhá zo spomínaných správ znamená to, že vaša žiadosť o dotáciu na nájomné bola úspešne doručená Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.

Po odoslaní žiadosti o dotáciu na nájomné ako prenajímateľ ešte vo svojej elektronickej schránke prejdite do priečinka Odoslané. Tam si vyberte správu s predmetom Žiadosť o kompenzáciu výpadku z príjmu z prenájmu. Teraz v pravej časti kliknite na tri bodky („...“) a stiahnite dokument vo formáte .asice. Potom tento dokument odošlite aj nájomcovi. Ide o elektronicky podpísanú žiadosť o dotáciu na nájomné.

Následne prenajímateľovi aj nájomcovi bude zo strany Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky do elektronickej schránky odoslané oznámenie o schválení alebo neschválení žiadosti o dotáciu na nájomné.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Prenájom bytu podľa Občianskeho zákonníka a zákona o krátkodobom nájme bytu – porovnanie

Aký je rozdiel medzi prenájmom bytu podľa Občianskeho zákonníka a podľa zákona o krátkodobom nájme bytu? Prehľad rozdielov.

Nájom vs kúpa kancelárie – prečo sa oplatí uvažovať nad vlastným priestorom?

Menšie a stredné firmy majú problém nájsť kvalitné kancelárie v dobrej lokalite. Riešením môže byť kúpa priestorov v ZWIRN OFFICE. O čo ide a aké výhody ponúkajú?

Pandemická OČR končí: od 1.9.2023 sa už nebude vyplácať

Sociálna poisťovňa prestane od 1.9.2023 poskytovať pandemické ošetrovné. Čo bude zrušenie tejto dávky znamenať v praxi?

Kúpa nehnuteľnosti vs nájom: čo je výhodnejšie, ak rastú úroky

Ako sa dostať k vlastnému bývaniu? Okrem bežného hypoúveru, môžu kupujúci využiť aj developermi dotované hypotéky, hyponájom či ďalšie benefity. Na atraktivite dnes naberá aj nájomné bývanie.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky