Tlačivá priznaní a zoznam účtov platiteľov DPH od 1.1.2022

Podnikatelia si už môžu na portáli finančnej správy overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie. Zverejnené sú už aj tlačivá daňových priznaní.

Zoznam podnikateľských účtov platiteľov DPH je zverejnený od 1.1.2022

Platitelia DPH, ktorí boli registrovaní k 15.11.2021, museli bankové účty nahlásiť finančnej správe do 30. novembra 2021. S cieľom uľahčiť celý tento celý proces doručila finančná správa každému platiteľovi DPH predvyplnené tlačivo oznámenia do jeho schránky v rámci osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Oznámené bankové účty sú zverejnené v podobe zoznamu na portáli finančnej správy od 1. januára 2022 a aktualizovaný bude na dennej báze.

S cieľom pomôcť tvorcom ekonomických softvérov a klientom zjednodušiť často prácne vyhľadávanie v rozsiahlych exportoch z informačných zoznamov, prišla finančná správa s riešením, ako vyhľadávanie v zozname podnikateľom uľahčiť. Tieto údaje sú od 1. januára 2022 dostupné nasledovne:

  1. online informačný zoznam,
  2. export z online informačného zoznamu vo formáte XML,
  3. API rozhranie.

V rámci proklientskeho prístupu sprístupnila finančná správa produkčnú verziu API rozhrania na svojom transparentnom OpenData portáli už začiatkom decembra 2021. Zároveň boli zverejnené vzorky exportov pripravovaných informačných zoznamov.

Čo všetko v zozname možno nájsť a prečo si overovať účet dodávateľa?

Povinnosť oznamovať finančnej správe čísla tuzemských aj zahraničných bankových účtov, ktoré platitelia DPH používajú na podnikanie, zaviedla novela zákona o dani z pridanej hodnoty. Klientom prinesie viaceré benefity, najmä v podobe zníženia rizika potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Tým, že oznámené bankové účty budú zverejnené na portáli finančnej správy (PFS), odberatelia si budú môcť overiť, či platia za tovar alebo službu na účet, ktorý dodávateľ oznámil ako účet používaný na podnikanie.

Náležitosti zoznamu upravuje daňový poriadok, a to v rozsahu meno a priezvisko fyzickej osoby, adresa jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu, alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo pre daň platiteľa a číslo účtu vedeného u poskytovateľa platobných služieb alebo zahraničného poskytovateľa bankových služieb. Z dôvodu ochrany osobných údajov budú dáta v nových informačných zoznamoch zverejnené až po zadaní úplnej hodnoty IČ DPH do filtra. Znamená to, že zobrazované budú len údaje z daného informačného zoznamu, zodpovedajúce zadanej hodnote IČ DPH. Náhľad na celý zoznam je možný len prostredníctvom exportov z online informačných zoznamov, ktoré budú denne vytvárané a publikované na portáli finančnej správy. Aj v tomto smere však finančná správa pristúpila k bezpečnostným opatreniam a exportné súbory budú podliehať prísnej licenčnej politike.

Finančná správa pre svojich klientov pripravila aj materiál s najčastejšími otázkami k oznamovacej povinnosti platiteľov DPH. V prípade nejasností sa tiež môžu obrátiť na call centrum finančnej správy na telefónnom čísle: 048/43 17 222.

Snímka obrazovky pri preverovaní bankových účtov nie je potrebná

Aktualizácia: Finančná správa dňa 17.1.2022 v tlačovej správe informovala, že podnikatelia si pri preverovaní bankových účtov na portáli finančnej správy (PFS) nemusia robiť snímku obrazovky, tzv. printscreen. Týmto sa ukončili dohady ohľadne toho, či je potrebné mať printscreen ako dôkaz, že podnikateľ skutočne číslo účtu svojho dodávateľa na finančnej správe overil.

"Pri preverovaní účtu nie je potrebné, aby si podnikatelia zaobstarávali dôkazy v podobe zosnímania webu obrazovky PFS. Finančná správa totiž vo svojich informačných systémoch eviduje údaj o dátume začatia používania oznámeného bankového účtu. Rovnako eviduje aj údaj o ukončení používania tohto účtu. Z tohto dôvodu nie je potrebné, aby si daňové subjekty uchovávali informácie o zverejnených bankových účtoch svojich obchodných partnerov. Finančná správa zároveň pracuje na tom, aby boli dáta o bankových účtoch zverejnené aj historicky," uvádza tlačová správa.

V súčasnosti finančná správa eviduje približne 6 000 aktívnych daňových subjektov, pri ktorých správca dane nemá informácie o ich bankových účtoch. Pritom práve u týchto daňových subjektov sa akumulujú neprimerane vysoké daňové nedoplatky.     

Tlačivá daňových priznaní za rok 2021 sú zverejnené od 1.1.2022

Finančná správa k 1. januáru 2022 zverejnila viaceré elektronické formuláre daňových priznaní. Na portáli finančnej správy (Katalóg formulárov) nájdu klienti tlačivá a elektronické formuláre pre daň z príjmov fyzických osôb typu A aj B, ako aj pre daň z príjmov právnických osôb. Okrem toho bude klientom k dispozícii aj Oznámenie o reverznom hybridnom subjekte, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave jednoduchého účtovníctva, Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva, Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky, ako aj Všeobecné podania k účtovných závierkam v sústave jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Zdroj: Finančná správa SR

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk


Faktúra vs. zjednodušená faktúra

Aký je rozdiel medzi faktúrou a zjednodušenou faktúrou podľa zákona o DPH, kedy je možné zjednodušenú faktúru vystaviť a aké zmeny nastanú od roku 2025, sa dočítate v článku.

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky