Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od roku 2015

Novela zákona o správe daní (daňového poriadku) od roku 2015
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.

Zobraziť viac
Zobraziť menej

Flexibilnejšie daňové kontroly, vyššia informovanosť verejnosti a zmeny v zastupovaní pri správe daní.

Zmeny a doplnenia v zákone č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový poriadok“) sú uskutočnené v rámci novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z pridanej hodnoty“). Novela daňového poriadku z hľadiska rozsahu zahŕňa len deväť novelizačných bodov, avšak obsahovo významných. Novela zákona o dani z pridanej hodnoty, ktorou sa mení a dopĺňa aj daňový poriadok bola schválená Národnou radou Slovenskej republiky v treťom čítaní 8. júla 2014.

Čiastkový protokol

Do daňového poriadku sa zavádza nový právny inštitút – čiastkový protokol. Čiastkový protokol má byť nástrojom pre flexibilnejší priebeh daňovej kontroly, najmä čo sa týka plynulejšieho priznávania a vracania nadmerných odpočtov, ak sú tieto predmetom daňovej kontroly. Podľa znenia daňového poriadku účinného v súčasnosti môže zdĺhavý priebeh daňovej kontroly alebo niekoľkých daňových kontrol viesť u kontrolovaného daňového subjektu k problémom s likviditou.

Vyhotovenie čiastkového protokolu nebude možné každému kontrolovanému daňovému subjektu. Prvá podmienka sa vzťahuje na kontrolovaný daňový subjekt. Kontrolovaný daňový subjekt nesmie byť zverejnený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty [§ 52 ods. 6 daňového poriadku a súčasne § 81 ods. 4 písm. b) druhý bod zákona o dani z pridanej hodnoty]. Druhá podmienka sa vzťahuje na daňovú kontrolu. Daňová kontrola nesmie byť vykonávaná na základe požiadania orgánov činných v trestnom konaní (prokurátor a policajt).

Poznámka: V novom § 47a daňového poriadku (účinnosť od 1. júla 2015) sa bližšie nešpecifikuje, ku ktorému dňu sa posudzuje podmienka zverejnenia daňového subjektu v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty. Napríklad, aký bude postup správcu dane v prípade, ak ku dňu začatia daňovej kontroly bude kontrolovaný subjekt zverejnený v uvedenom zozname a v priebehu daňovej kontroly bude z uvedeného zoznamu vymazaný.

Správca dane (daňový úrad) môže počas daňovej kontroly vyhotoviť čiastkový protokol, nie je to jeho povinnosť. Inými slovami, vyhotovenie alebo nevyhotovenie čiastkového protokolu je ponechané na rozhodnutie kompetentných osôb správcu dane. Ak bol čiastkový protokol vyhotovený a doručený, jeho doručením kontrolovanému daňovému subjektu nie je daňová kontrola ukončená. V zmysle doplnenia § 79 zákona o dani z pridanej hodnoty (účinnosť od 1. júla 2015) je daňový úrad povinný vrátiť časť nadmerného odpočtu na základe vyhotoveného čiastkového do desiatich dní odo dňa odoslania čiastkového protokolu.

Pôvodne navrhovaný dátum pre uvedenie čiastkového protokolu do účinnosti bol v konečnom dôsledku posunutý od 1. júla 2015. Oddialenie termínu má zabezpečiť finančnej správe potrebný čas pre prispôsobenie informačného systému. Až aplikačná prax ukáže v akej miere sa bude čiastkový protokol využívať, či a v akej miere skutočne prispeje k zlepšeniu podnikateľského prostredia.

Skrátenie lehoty pre výmaz z „čiernej listiny“ a zverejňovanie IČO

Z dôvodu rýchlejšieho vyhľadávania sa bude v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty zverejňovať aj identifikačné číslo organizácie (IČO), ak bolo platiteľovi dane z pridanej hodnoty pridelené.

Podstatnou zmenou je skrátenie lehoty posudzovania „daňovej disciplíny“ platiteľa dane z pridanej hodnoty z 12 na 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky vymaže z uvedeného zoznamu platiteľa dane z pridanej hodnoty, ak odpadli dôvody, na základe ktorých bol v uvedenom zozname zverejnený a súčasne v období 6 po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov neporuší povinnosti pri daňovej kontrole, neporuší povinnosť podať daňové priznanie alebo kontrolný výkaz ani povinnosť zaplatiť vlastnú daňovú povinnosť a bude zastihnuteľný na adrese sídla, miesta podnikania alebo na adrese prevádzkarne. Vymazaných platiteľov dane z pridanej hodnoty zverejňuje Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky v samostatnom zozname.

Prečítajte si tiež

Účinnosť kratšej lehoty pre posudzovanie „daňovej disciplíny“ platiteľov dane z pridanej lehoty nastane od 1. januára 2015. V zmysle § 165d daňového poriadku (účinnosť od 1. januára 2015), ktorý je prechodným ustanovením k úpravám účinným od 1. januára 2015 budú do 31. januára 2015 zmazaní zo zoznamu platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty aj tí platitelia dane z pridanej hodnoty, ktorí splnili „nové podmienky“ pred 1. januárom 2015.

Príklad: Spoločnosť s ručením obmedzeným sa stala platiteľom DPH k 1. januáru 2014. Keďže ide o nového platiteľa dane z pridanej hodnoty, má zdaňovacie obdobie kalendárny mesiac. Z rôznych dôvodov spoločnosť s ručením obmedzeným nezaplatila vlastnú daňovú povinnosť za mesiac február 2014 a marec 2014. Spoločnosť s ručením obmedzeným reagovala na výzvy daňového úradu a všetky záväzky plnila včas. Do konca roka 2014 riadne plnila svoje daňové povinnosti. Spoločnosť s ručením obmedzeným splnila „nové podmienky pre časový test daňovej disciplíny“ a bude vymazaná z uvedeného zoznamu do 31. januára 2015.

Nový zoznam daňových subjektov podľa výšky splatnej dane z príjmov

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) bude na svojej webovej stránke (www.finance.gov.sk) zverejňovať zoznam daňových subjektov s výškou ich splatnej dane z príjmov. Informácie o výške splatnej dane z príjmov bude ministerstvo získavať z verejnej časti registra účtovných závierok (www.registeruz.sk). Daňové subjekty budú usporiadané podľa výšky splatnej dane z príjmov zostupne. Zoznam má mať informatívny charakter pre verejnosť. Informácie v ňom uvedené majú byť: obchodné meno alebo názov právnickej osoby, jej sídlo, identifikačné číslo a výška splatnej dane.

Ustanovenie o zverejňovaní zoznamu daňových subjektov podľa výšky ich splatnej dane z príjmov nadobudne účinnosť od 1. januára 2015.

Zmeny v zastupovaní daňových subjektov

Podľa v súčasnosti účinného právneho stavu sa môže dať daňový subjekt zastúpiť pri správe daní zástupcom. Daňový poriadok myslí aj na zastupovanie viacero daňových subjektov u jedného správcu dane. Do konca roka 2014 je účinný právny stav, podľa ktorého môže zástupca zastupovať u jedného správcu dane viacero daňových subjektov len v prípad ak je daňovým poradcom, advokátom, ak ide o spoločného zástupcu (napr. v prípade spoluvlastníctva nehnuteľnosti) alebo ide o zástupcu na doručovanie písomností. Čo sa týka ostatných prípadov, zástupca môže zastupovať u jedného správcu dane súčasne len jeden daňový subjekt, ak nejde o blízke osoby. Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel. Iné osoby v rodinnom pomere alebo obdobnom pomere sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.

Novela daňového poriadku s účinnosťou od 1. januára 2015 zrovnoprávni zástupcov pri zastupovaní viacerých daňových subjektov u jedného správcu dane pri správe daní. Viacero daňových subjektov u jedného správu dane bude môcť zastupovať aj osoba iná ako daňový poradca alebo advokát (napr. účtovník). Voľnejšia právna úprava má ambíciu poskytnúť daňovým subjektom výber zástupcov zo širšieho okruhu odborníkov.

Ďalšie zmeny v daňovom poriadku:

  • úprava a spresnenie poradia nedoplatkov a pohľadávok, na ktoré sa použije platba, ktorá nebola označená spôsobom podľa vyhláška ministerstva č. 378/2011 Z. z. o spôsobe označovania platby dane v znení neskorších predpisov (účinnosť od 1. januára 2015),
  • odloženie elektronickej komunikácie správcu dane od 1. januára 2016 z dôvodu vytvorenia dostatočného časového priestoru pre nastavenie systému finančnej správy (účinnosť od 1. októbra 2014).

Aj v roku 2019 parlament schválil zmeny v zákone o správe daní, ktoré nadobudnú účinnosť v roku 2020. Viac o novele daňového poriadku sa dočítate v článku Novela (zmeny) daňového poriadku od roku 2020.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Ján Benko
Ján Benko

Zvedavo a rád do hĺbky skúmam otázky a témy, ktoré iní prebádali len málo. V spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o. spolu s kolegami podnikateľom odhaľujeme chodníčky, ktoré ich povedú zákonnou, no finančne únosnejšou cestou. Každodenným spoločníkom je mi legislatívne dianie a výzvy, ktorým slovenskí podnikatelia čelia. K mojim osobným prioritám patrí neustále vzdelávanie a vo voľnom čase ma zaujíma politika, literatúra a skúmanie čohokoľvek nového.


Nezdaniteľná časť základu dane na manželku/manžela v roku 2024

Uplatnenie nezdaniteľnej časti na manželku alebo manžela predstavuje jeden zo spôsobov zníženia základu dane z príjmov fyzických osôb. Aké podmienky treba splniť a aká je výška nároku v roku 2024?

Registrácia pre DPH od roku 2025

Od roku 2025 nastávajú výrazné zmeny v pravidlách registrácie za platiteľa DPH. Aké nové výšky obratu budú rozhodujúce pre podanie žiadosti o registráciu od 1. januára 2025?

Paušálne výdavky v roku 2024

Aká je výška paušálnych výdavkov v roku 2024 a aké podmienky musí daňovník splniť na to, aby si paušálne mohol vo svojom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby uplatniť? Komu sa paušál oplatí?

Novela zákona o DPH od 1.1.2025 a neskôr: dôležité zmeny

Aké dôležité zmeny prináša novela zákona o DPH a od kedy budú tieto zmeny účinné? Kedy bude po novom daňovník povinný podať žiadosť o registráciu pre DPH?
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky