Zamestnanecká škôlka ako benefit a jeho zdaňovanie

Medzi novodobé zamestnanecké benefity patrí aj firemná materská škola, do ktorej môžu zamestnanci umiestniť svoje dieťa. Na časť poplatku zamestnancovi prispieva zamestnávateľ.

Firemná materská škola pre deti zamestnancov ako vítaný benefit

Kapacity materských škôl sú dnes nepostačujúce a rodičia majú problém umiestniť svoje deti do štátnych materských škôl. Materské školy pritom môžu zriaďovať aj firmy. Firemná materská škola pre deti zamestnancov je dnes aj kvôli tomu veľmi populárnym benefitom. Na Slovensku firemných materských škôl nie je veľa, ale predsa len nejaké existujú. Náklady na zriadenie a prevádzkovanie zamestnaneckej škôlky nie sú malé, preto väčšinu z nich u nás majú zriadené veľké spoločnosti s veľkým počtom zamestnancov. Majú ju napríklad Slovnaft, a. s. a STRABAG s.r.o. Zamestnanecká škôlka prináša pozitíva pre obe strany, tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa.

Zamestnanci, predovšetkým matky, vnímajú firemnú materskú školu pozitívne z viacerých dôvodov. Predovšetkým majú možnosť svoje dieťa umiestniť do škôlky, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti ich pracoviska a v prípade potreby môžu byť okamžite pri svojom dieťati. Nezanedbateľnou výhodou je aj to, že prevádzkové hodiny firemnej materskej školy sú prispôsobené potrebám zamestnanca. Pre zamestnávateľa je zriadenie zamestnaneckej škôlky výhodné napríklad pre to, že zvyšuje lojalitu zamestnancov, zabezpečuje rýchlejší návrat zamestnancov z materskej alebo rodičovskej dovolenky do pracovného procesu a v neposlednom rade zamestnanecká škôlka vytvára lepší imidž zamestnávateľa v očiach verejnosti.

Zamestnanecká škôlka je benefit – zamestnanci za ňu platia, ale nie celú výšku poplatku

Materská škola pre rodičov nikdy nie je úplne zadarmo. Výška poplatku za školné, stravu a rôzne fondy sa odvíja predovšetkým od veľkosti obce a od zriaďovateľa materskej školy. Výška mesačného poplatku sa tak môže pohybovať približne od 30 eur mesačne v štátnej materskej škole v malej obci až do približne 500 eur mesačne v súkromnej materskej škole vo väčšom meste. Ani firemná materská škola nie je pre zamestnancov zadarmo a rodičia si za ňu musia tiež platiť. Spravidla však neplatia plnú výšku poplatku, akú ich zamestnávateľ požaduje od ostatných rodičov, ktorí u neho nepracujú. Zamestnávateľ za svojich zamestnancov časť poplatku uhradí z vlastných zdrojov, a to je pre nich benefitom.

Zamestnanecká škôlka z daňového hľadiska u zamestnanca

Príjmy zamestnancov z pracovného pomeru sa považujú za príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“). Za príjmy zo závislej činnosti sa považujú aj príjmy, ktoré sa vyplácajú, poukazujú alebo pripisujú k dobru, alebo spočívajú v inej forme plnenia zamestnancovi od zamestnávateľa. Príjmom zamestnanca je tiež nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi zamestnávateľom. Ak zamestnávateľ hradí časť poplatku alebo celý poplatok za zamestnaneckú materskú školu zamestnancovi, považuje sa to za nepeňažný príjem zamestnanca.

Aj keď sa benefit v podobe firemnej materskej školy hradenej čiastočne alebo úplne zamestnávateľom považuje za nepeňažný príjem zamestnanca, neznamená to ešte, že sa musí zamestnancovi zdaňovať a ten z neho musí platiť daň z príjmov, zdravotné a sociálne odvody. Zdaniteľným príjmom podľa zákona o dani z príjmov sú len tie príjmy, ktoré sú predmetom dane z príjmov a nie sú oslobodené od dane z príjmov. Príjmy zo závislej činnosti, ktoré sú oslobodené od dane z príjmov, zákon o dani z príjmov vymenúva v § 5 ods. 7.

Zamestnanecká škôlka je pre zamestnanca nepeňažný príjem oslobodený od dane

Podľa § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov sú od dane z príjmov zo závislej činnosti oslobodené aj príjmy poskytnuté ako použitie predškolského zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom. Rovnako sa posudzuje aj takéto plnenie poskytnuté manželovi (manželke) zamestnanca a deťom, ktoré sa na účely zákona o dani z príjmov považujú za vyživované osoby tohto zamestnanca alebo jeho manželky (manžela).

Čo sa rozumie pod pojmom „predškolské zariadenie“ v aktuálne účinných predpisoch už nie je možné nájsť. Vo vyhláške Ministerstva školstva a vedy Slovenskej republiky č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov účinnej do roku 2008 sa pod pojmom „predškolské zariadenie“ rozumela práve materská škola. Pojem „predškolské zariadenie“ bol v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) v znení neskorších predpisov nahradený pojmom „predprimárne vzdelávanie“, ktoré sa uskutočňuje práve v materskej škole.

Príjem zamestnanca v podobe príspevku od zamestnávateľa na zamestnaneckú škôlku preto spĺňa podmienku na jeho oslobodenie od dani z príjmov podľa § 5 ods. 7 písm. d) zákona o dani z príjmov. Z toho vyplýva záver, že ak zamestnávateľ poskytuje zamestnancovi benefit v podobe príspevku na zamestnaneckú škôlku, pre zamestnanca je tento príjem vždy oslobodený od dane z príjmov . Zamestnanec tak z tohto príjmu neplatí žiadnu daň z príjmov, zdravotné a sociálne poistenie, ktoré z tohto príjmu za neho neplatí ani jeho zamestnávateľ.

Článok pokračuje pod reklamou

Príklad na zdanenie zamestnaneckej škôlky u zamestnanca

Lucia Šikovná pracuje u svojho zamestnávateľa, v spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o. Tento zamestnávateľ zriadil firemnú materskú školu Podnikavček, do ktorej môžu umiestniť svoje deti jeho zamestnanci, ale aj ostatní rodičia, ktorí u neho vôbec nepracujú. Mesačná platba za umiestnenie dieťaťa do tejto materskej školy je 200 eur (poplatok za stravu sa platí osobitne). Avšak ak umiestni do tejto firemnej materskej škôlky svoje dieťa zamestnanec spoločnosti Podnikajte.sk, s.r.o., zamestnávateľ mu poskytuje benefit, že polovicu mesačnej platby vo výške 100 eur zaplatí za svojho zamestnanca.

Lucia Šikovná svoje dieťa umiestnila práve do materskej školy svojho zamestnávateľa a zamestnávateľ jej každý mesiac poskytuje benefit vo výške 100 eur, o ktorý sa jej znižuje platba za materskú školu. Pre Luciu Šikovnú je tento benefit nepeňažným príjmom zo závislej činnosti. Keďže nepeňažný príjem v podobe použitia predškolského zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom je podľa zákona o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov, spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. nebude z tohto benefitu svojmu zamestnancovi zrážať preddavky na daň z príjmov a rovnako tento príjem nebude podliehať ani zdravotným a sociálnym odvodom ani zamestnanca a ani zamestnávateľa.

Zamestnanecká škôlka z daňového hľadiska u zamestnávateľa

V predchádzajúcej časti článku sme vysvetlili, že benefit poskytovaný zamestnávateľom zamestnancovi v podobe príspevku na zamestnaneckú škôlku je z pohľadu zamestnanca príjmom oslobodeným od dane z príjmov. V ďalších častiach článku sa na poskytnutie tohto nepeňažného príjmu pozrieme z pohľadu zamestnávateľa. Zamestnávateľa bude zaujímať predovšetkým to, či príspevok poskytnutý zamestnancovi na úhradu poplatku za zamestnaneckú škôlku je alebo nie je pre neho daňovým výdavkom, o ktorý si môže znížiť základ dane z príjmov.

Podľa zákona o dani z príjmov je daňovým výdavkom vo všeobecnosti výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov. Niektoré výdavky sú potom z hľadiska ich daňovej uznateľnosti alebo neuznateľnosti bližšie špecifikované v § 19 až 21 zákona o dani z príjmov. Príspevok zamestnávateľa poskytnutý zamestnancovi na zamestnaneckú škôlku sa však v týchto ustanoveniach konkrétne nenachádza. Z podstaty a charakteru benefitu zamestnaneckej škôlky poskytovanej zamestnávateľom pre svojich zamestnancov je však evidentné, že takýto výdavok neslúži na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov firmy. Preto príspevky zamestnávateľa na zamestnaneckú škôlku zamestnancom nie sú pre zamestnávateľa daňovým výdavkom a pri zisťovaní základu dane z príjmov ho zvyšujú ako pripočítateľná položka.

Príspevok zamestnávateľa na zamestnaneckú škôlku hradený zo sociálneho fondu

Osobitne sa z daňového hľadiska posudzuje poskytovanie príspevku na zamestnaneckú škôlku z prostriedkov sociálneho fondu, ktorý je povinný tvoriť každý zamestnávateľ. Sociálny fond sa tvorí jednak povinným prídelom vo výške od 0,6 do 1 % zo súhrnu hrubých miezd zamestnancov a potom z iných zdrojov, napríklad zo zisku, darov, dotácií. Podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov je sociálny fond určený na realizáciu sociálnej politiky zamestnávateľa a nie je vylúčené ani jeho použitie na prispievanie zamestnancom na zamestnaneckú škôlku. Znamená to, že ak sa tak zamestnávateľ rozhodne, môže zamestnancovi poskytovať príspevok na zamestnaneckú škôlku aj zo sociálneho fondu.

Z hľadiska daňovej uznateľnosti výdavkov na tvorbu sociálneho fondu je potrebné sledovať, z akých zdrojov je sociálny fond tvorený. Náklady na tvorbu sociálneho fondu vo výške od 0,6 do 1 % zo súhrnu hrubých miezd sú pre zamestnávateľa daňovým výdavkom. Pri tvorbe sociálneho fondu z iných zdrojov náklady väčšinou nevznikajú, napríklad tvorba sociálneho fondu zo zisku nie je daňovým výdavkom. Preto, ak zamestnávateľ príspevok na úhradu poplatku za zamestnaneckú škôlku realizuje z prostriedkov sociálneho fondu tvoreného zo súhrnu hrubých miezd, takýto výdavok sa považuje za daňový výdavok , ktorý v čase tvorby sociálneho fondu znížil jeho základ dane z príjmov. V tejto súvislosti je potrebné rozlišovať, či zamestnávateľ príspevok na zamestnaneckú škôlku poskytuje zamestnancovi úplne alebo len čiastočne z prostriedkov sociálneho fondu tvoreného zo súhrnu hrubých miezd. Časť príspevku poskytovaná zo sociálneho fondu tvoreného zo súhrnu hrubých miezd bola pri tvorbe sociálneho fondu daňovým výdavkom a časť príspevku poskytovaná z iných zdrojov ako zo sociálneho fondu tvoreného zo súhrnu hrubých miezd sa nebude považovať za daňový výdavok .

Z pohľadu zamestnanca sa z daňového hľadiska pri poskytovaní príspevku na zamestnaneckú škôlku zo sociálneho fondu nič nemení. Podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o dani z príjmov sa príjmy v podobe prostriedkov zo sociálneho fondu sa síce považujú za príjmy zo závislej činnosti, ale ako sme si vyššie v článku uviedli, príjmy poskytnuté ako použitie predškolského zariadenia poskytnutého zamestnávateľom zamestnancom sú oslobodené od dane z príjmov.

Príklad na daňové posúdenie príspevku zamestnávateľa na zamestnaneckú škôlku

Vychádzajme z predchádzajúceho príkladu, kde zamestnávateľ, spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o., poskytuje svojej zamestnankyni Lucii Šikovnej príspevok na zamestnaneckú škôlku vo výške 100 eur mesačne (celková výška poplatku je 200 eur mesačne). Spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. tento príspevok hradí vo výške 20 eur z prostriedkov sociálneho fondu a zvyšnú časť vo výške 80 eur z iných zdrojov. Časť príspevku vo výške 20 eur hradená so sociálneho fondu bola daňovým výdavkom zamestnávateľa pri tvorbe sociálneho fondu. Zvyšná časť príspevku vo výške 80 eur hradená z iných zdrojov však pre spoločnosť Podnikajte.sk, s.r.o. daňovým výdavkom nebude a bude zvyšovať jej základ dane.

Viac podobných článkov nájdete na www.podnikajte.sk

Norbert Seneši
Norbert Seneši

Absolvent odboru Účtovníctvo a audítorstvo na Ekonomickej univerzite v Bratislave a odborník na témy z oblasti účtovníctva, daní a podnikateľského prostredia a je externý spolupracovník v spoločnosti Účtovná jednotka, s.r.o.


Motivácia zamestnávať mladých ľudí: firmy dostanú príspevok

Projekt Právo na prvé zamestnanie má pomôcť tvorbe pracovných miest pre mladých nezamestnaných. Výška príspevku, podmienky aj info o ďalších projektoch na podporu zamestnania.

Zvýšenie dôchodkov pracujúcim dôchodcom za rok 2023

Koho sa zvýšenie týka, kedy bude vyššia dávka vyplatená a treba o niečo žiadať? Informácie aj o podmienkach, kedy možno počas poberania dôchodku pracovať.

Ženy zarábajú menej ako muži: platové rozdiely rieši aj smernica EÚ

Ženy nielen na Slovensku, ale aj v celej EÚ zarábajú stále výrazne menej ako muži. Čím je to spôsobené, ako problematiku rieši legislatíva a čo prinesie nová európska smernica?

Dôchodok a práca: aký je vplyv zamestnania na jeho výšku?

Kedy môže dôchodca pracovať, aké sú obmedzenia a na čo dať pozor, ak nechce o výplatu dôchodku prísť? Praktické informácie aj príklady.
To najlepšie z Podnikajte.sk do vašej schránky